Emergency Core and Containment Cooling Sys- Sys-tem

In document The Flooding Incident at the Agesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant (Page 29-33)

PLANT DESCRIPTION

2.8 Emergency Core and Containment Cooling Sys- Sys-tem

Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu z dnia 31 października 1945 r.

w sprawie norm dziennych zasiłku dla rodzin żołnierzy oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy.

(Dz. U. R. P. z dnia 15 listopada 1945 r. N r 49, poz. 276)

Na podstawie art 21 6 2 dekretu z dnia 18 lipca 1945 r. o pomocy i zasiłkach dla ro­

dzin żołnierzy W ojska Polskiego oraz dla zdemobilizowanych żołnierzy (Dz. U. R. P. N r 34, poz. 202) zarządza sjię, co następuje:

8 1 Dzienna norma zasiłku przysługującego członkom rodzin żołnierzy pełniących służbę wojskową niezawodowo, a w czasie wojny lub mobilizacji i zawodowo, wynosi:

m gminach miejskich

5 zł.

3 zł.

m- gminach miejskich

4 zł.

2 zł.

a) na pierwszą osobę

b) na każdą następną osobę

§ 2. Dzienna norma zasiłku przysługującego zdemobilizowanym żołnierzom wynosi:

a) na zdemobilizowanego żołnierza b) na członka jego rodziny

m gminach miejskich

5 zł.

3 zł.

m gminach miejskich

4 zł.

2 zł.

§ 3. Zasiłek wypłaca się z dołu w terminach miesięcznych.

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązując?

od dnia 19 października 1945 r.

P O W S ZE C H N Y O B O W IĄ Z E K W O JS K O W Y I Z A S IŁ K I W O JS K O W E 149 Nr 8

r o z p o r z ą d z e n ie

m i n i s t r a a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j

z dnia 3 października 1945 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej co do załatwiania spraw wojsko­

wych, poruczonych władzom administracji ogólnej.

(Dz. U. R. P. z dn. 19 października 1945 r. N r 44, poz. 255) Na podstawie art. 10 dekretu Polskiego Ko- Uiitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 15 sierp­

nia 1944 r. o częściowej mobilizacji i rejestracji Ndności do służby wojskowej (Dz. U. R. P.

Nr 2, poz. 5) oraz art. 124 rozporządzenia Pre- zydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r.

Nr 80, poz. 555) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Kierownika Resortu Adm inistracji Publicznej w porozumie­

niu z Kierownikiem Resortu Obrony Narodowej

z dnia 15 sierpnia 1944 r. o utworzeniu wydzia­

łów wojskowych przy wojewódzkich i powiato­

wych radach narodowych (Dz. U. R. P- N r 3, poz. 15).

§ 2. (1) Sprawy, dotyczące obrony Państwa, a poruczone władzom administracji ogólnej przez poszczególne przepisy prawne, załatwiają wojewodowie, starostowie, oraz zarządy miej- kie i gminne, każdy w swoim zakresie dzia­

łania.

(2) Wojewodowie załatwiają sprawy, wymie­

nione w ust. (1) przy pomocy wydziałów w oj­

skowych urzędów wojewódzkich, a storostowie przy pomocy referatów wojskowych starostw.

(3) Zarządy miejskie i gminne załatwiają, sprawy, wymienione w ust. (1), przy pomocy jednostek organizacyjnych, przewidzianych

w statutach organizacyjnych tych zarządów.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży­

cie z dniem ogłoszenia.

SKOROWIDZ

(Liczby oznaczają stronice) Administracja ogólna: załatwianie spraw w oj­

skowych, poruczonych władzom administra­

c ji ogólnej — 149.

badanie lekarskie: członków rodziny poboro­

wego .— 13, 70, 71, kobiet — 55, ochotni­

ków — 65, poborowych — 55, 56.

C udzoziemcy — 2, 30, 31.

Czynna służba wojskowa: kategorie osób, nie- Podlegających powołaniu — 19, niemożność stawienia się z powodu choroby — 92, 93, obowiązek powołanych — 19, 91, opóźnienie stawiennictwa — 91, powołanie — 19, 89, 90, sposób pełnienia — 19, 20, 86, 94, ulgi w Wykonaniu — 20, 94, 95, 96, zwolnienie — 20, 97.

kwiczenia wojskowe: dodatkowe — 16, 78, doraźne i okresowe — 16, 17, doskonalące 18, przygotowawcze — 18, 85, odroczenie — 93, 94, rezerwistów — 15, 16, 76,,7/, try Powołania — 89, zwyczajne — 16, “ <

78.

Ekspertyza lekarska — 10, 60. 1 . -Ewidencja: osób pódl. pow. ob. wojsk., które

uzyskały paszporty zagraniczne — udzielonych odroczeń służby wojskowej 7 l, wojskowa — 28, 32.

Gmina: obowiązek dopilnowania, aby poborowi:

stawili się do poboru — 54, obowiązek do­

ręczania kart powołania — 89, obowiązek dostarczania lokalu, mebli, opału i oświetle­

nia dla komisji poborowych — 7, 48,_ obo­

wiązek dostarczenia środków lokomocji nie­

zamożnym poborowym — 54, obowiązek kon­

tro li nad terminowym wyjazdem poboro­

wych do czynnej służby wojskowej 19, 92, obowiązek obecności przy przeglądzie po­

borowych " przełożonego gminy — 7, 9, obo­

wiązek sporządzania rejestru poborowych — 4, 5, 37, 38, 39, 40, 41.

Karta mobilizacyjna — 19, 99.

Karta powołania — 19, 90.

K ary: za przekroczenie przepisów ustawy o powszechnym obowiązku wojskowym 24,

25, 26.

Kategorie zdolności do służby wojskowej 9, zmiana — 19, 86, 87, 88.

iobiety: komisje poborowe — 7, 4 5 46 55, obowiązek meldunkowy — 21, 100, 101, obo­

wiązek staw:enia się na wezwanie władzy — 21," pomocnicza służba wojskowa kobiet -2, 17.

150 P R Z E P IS Y Z Z A K R E S U P R A W A A D M IN IS T R A C Y J N E G O

Komisja poborowa: diety i koszty podróży członków i osób uczestniczących w pobo­

rze — 7, 48, orzeczenia o zdolności do służ­

by wojskowej — 9, 56, 57, obowiązek za­

chowania tajemnicy ■— 46, obowiązki prze- przewodniczącego — 46, 47, 48, 58, 60, obo­

wiązki przedstawiciela wojska i marynarki . wojennej — 47, 57, 58, obowiązki lekarzy — 47, 60, obowiązki przełożonych gmin — 47, 55, obowiązki sołtysów — 47, ,55, odesłanie poborowego do szpitala na leczenie — 10, 61, skład komisji — 6, 45, 46, sposób pro­

wadzenia protokółu imiennego — 47, 48, tryb przeglądu poszczególnych poborowych

— 55, tryb postępowania .w razie braku zgodnego wniosku lekarzy — 57, ustalenie stosunku do służby wojskowej — 9, uchy­

lanie orzeczeń wydanych przez niewłaściwą komisję lub wadliwie — 10, 61, 62, zakres działania — 7, 46, delegowana — 9, 52, 53, dla kobiet — 7, 45, 46, 55, dodatkowa —

6, 44, 45, konsularna — 6, 8, 51, pomocni­

cza — 43, specjalna — 43.

Komisja rewizyjna wojskewo-lekarska — 86, 87.

Komisja rozpoznawcza: zakres działania — 6, 7, 11, 57, 71, skład — 8, 49, tryb postępo­

wania — 49, konsularna — 6, dla kobiet — 8.

Konsularne urzędy R. P .: obowiązki w spra­

wach wojskowych — 4, 10, 37,' 39, 59, 110.

Kcaitygent wojska i marynarki wojennej _ 2.

Lista: uczniów poborowych — 5 3 poboro­

wych — 5, 9, 28, 42.

Mobilizacja: czas trwania zasadniczej służby wojskowej — 14, obowiązek pomocniczej służby wojskowej — 17, 78, obowiązki żoł­

nierzy pospolitego ruszenia — 16, 17, obo­

wiązki rezerwistów — 15, 16, obowiązek sta­

wienia się do poboru — 8, powołanie przed komisję poborową osób, zaliczonych do po­

mocniczej służby wojskowej — 18, sposób powołania do czynnej służby wojskowej _ 19, warunki zaciągu ochotniczego _ 12 wiek poborowy — 8, zarządzenie — 2, zwol­

nienie od powołania do czynnej służby woi- skowej — 19.

Ochotnicy: okres trwania zasadniczej służby wojskowej 14, prawo wyboru rodzaju wojska — 19, 65, 87, termin przeniesienia do rezerwy — 66, warunki przyjmowania do zasadniczej służby wojskowej _ U ió

64, 65. . ’ ’

. Odroczenia: dla jedynych żywicieli rodzin _ 12, 66, 69, dla właścicieli odziedziczonych go­

spodarstw — 12, 66, 69, dla odbywających studia i kształcących się zawodowo _ 12 13, 23, 67, 69.

N r ®

Pobór: dodatkowy — 6, 44, 45, koszty sta­

wienia się — 9, osoby obowiązane do sta' wiennictwa — 8, 50, miejsce przeprowadze­

nia — 43, plany — 43, przeprowadzenie 6, termin — 6, zagranicą — 6.

Poborowi: leczenie w szpitalach — 10, 61, ob°' wiązek meldunkowy — 21, 100, 101, orze­

czenia lekarskie w przypadku stwierdzeni®

samouszkodzenia — 56, zabieg c h iru rg ii' ny — 10, 61, stawienie się na komisję r»2"

poznawczą — 11, 63, zaświadczenia wojsk0' we — 58.

Pomocnicza służba wojskowa: kto podlega 17, na czym polega — 17, czas trwania 17, powołanie —- 78, 79, 80.

Ponadkontyngentowi — 14, 64, 72.

Pospolite ruszenie: czas trwania — 16, obo­

wiązki — 16, 17.

Powiatowa władza administracji ogólnej: na­

dzór i decyzja w sprawach wpisów do reje' stru^ poborowych — 42, nadzór nad dostar­

czeniem lokali dla kom. pob. przez gminy ""

48, nadzór nad stawiennictwem do poboru 9, 54, obowiązek przesyłania do R. K.

wyciągów z metryk zmarłych mężczyzn ^ wieku od 17 do 60 —

Praca: nie wypowiadanie umów z powod®

powołania do służby wojskowej i na zebra­

nia kontrolne — 20, 21.

Przedpoborowi — obowiązek meldunkowy 21, 100, 101.

Rejestr poborowych — 5, 39, 41.

Rejestracja poborowych — 4, 5, 37, 38, 40, 41.

Rejonowe Komendy Uzupełnień — 134—-l‘$ ’ Rezerwa — 15, 16, 76, 78.

Skrócona zasadnicza służba wojskowa — 15, 72, 73, 75.

Służba pracy — 14, 73, 74.

Uchylający się od poboru — 9, 51, 54.

Unieważnienie orzeczeń komisji poborowych 11, 63.

Urzędnicy Stanu Cywilnego: obowiązki wspr®"

wach wojskowych — 4, 23, 36. '

t -'upełniająca służba wojskowa: czas trwa11'®

18, 84, odroczenia i przesunięcia ten01 nu 84, powołanie — 83, 84, rejestracja 18, rodzaje — 18, zwolnienia — 18, 83, 8*

vVcielenie do czynnej służby wojskowej — OO.

Wojskowy dokument osobisty — 20, 98.

Wyjazdy zagranicę osób, podlegających poWS*' obow. wojsk. — 23, 108, 109, 110.

PO W SZEC HN Y O B O W IĄ Z E K W O JS K OWYMI Z A S IŁK I WOJSKOWE 151

Zasadnicza służba wojskowa: czas trwania 14, ochotników — 14, obowiązek odbycia 11, 63, 64, skrócenie czasu trwania 15, 72, 74, 75

Zasiłki dla rodzin żołnierzy: uprawnieni do siłków spośród rodziny żołnierza _ * Warunki otrzymania zasiłku l- A łn*V pomoc poza zasiłkiem — 139, zasiłki w

&ie pobytu żołnierza w niewoli — 13y>, P°' Wołanie prawa do zasiłku — 140, wygasn <

cie prawa do zasiłku — 140, norma dzienna zasiłku — 148, właściwość władzy

Zasiłki dla zdemobilizowanych żołnierzy: czas trwania prawa do zasiłku — 140, inna poza zasiłkiem — 140, wygaśnięcie prawa do za-g jjk u _ 140, norma dzienna zasiłku — 14», właściwość władzy 141.

Zastępczy obowiązek wojskowy 21, 22, 104, 105, 106, 107, 108.

Zebrania kontrolne — 21, 102, 103.

Zmiana kategorii zdolności do służby wojsko­

wej — 19, 86, 87, 88.

Zwolnienie od powszechnego obowiązku woj­

skowego — 3, 31, 32, 33, 34.

r>na niniejszego zeszytu 226 z l _____ _________________ ____________

•___ _________________ " • „hecnie zl 1.50 od każdej stronicy. Przy przesyłaniu poszczególnych zeszytów wydawnictwa^wyno, ^ oplatQ za przesyłkę p o czto ^ i koszty s*ytów pod wskazanym przez odb,"r‘_‘- (zaljczenia) pocztowego. __________________________

_ —.i————"■■ " 1 "... » •? i, m c i i 3/5 B -19287 Drukarnia N 2. Spółdzielni! Wndnnmicza

In document The Flooding Incident at the Agesta Pressurized Heavy Water Nuclear Power Plant (Page 29-33)