En SSM-baserad modell av ”Lindeborg på nätet”

I dokument Socialt entreprenörskap – informations- och kommunikationsteknologi för lokal handlingsgemenskap Persson, Claus (sidor 101-108)

Kamu mali yönetiminin önemli bir unsuru olan İç Kontrol Siste-mi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun be-şinci kısmında düzenlenmiştir. Sisteme ilişkin olarak iç kontro-lün tanımı, amacı, yapısı ve işleyişi kanunla belirlenmiştir.

faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülme-sini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisi-nin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle

Ulaşım

%51

Belediye Hizmet Alanı

%28

%16

%3

%2

Meydan, Yeşil Alan

Dere Islahı

Mezarlık

- Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

- Her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

- Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güve-nilir rapor ve bilgi edinilmesini,

- Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıpla-ra karşı korunmasını sağlamak olakayıpla-rak belirlemiştir.

Üst yöneticinin başkanlığında, harcama birimleri, muhasebe ve ön mali kontrol işlemlerinin yapıldığı mali hizmetler birimi ile iç denetim birimi, iç kontrol sisteminin temel organizasyo-nel yapısını oluşturmaktadır. Kanun aynı zamanda üst yönetici-ye sistemin gözetim ve izleme sorumluluğunu vermiştir.

Belirtilen kanuni düzenlemelerle kamu mali yönetim sistemi-miz uluslar arası standartlar ve AB uygulamalarına uygun bir şekilde yeniden dizayn edilmiş ve her kamu kurumu bünyesin-de mali ve mali olmayan bütün işlemleri kapsayan, risk yöneti-mini temel alan bir iç kontrol sistemi oluşturulması amaçlan-mıştır.

Bu doğrultuda, Maliye Bakanlığınca 26.12.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile 18 standart ve bu standartlar için gerekli 79 genel şart belir-lenmiştir. Belirlenen standartlar için gelişmiş ülkelerde, hem özel sektörde hem de kamu sektöründe yaygın uygulama alanı bulan COSO İç Kontrol Modeli esas alınmıştır. Ayrıca INTO-SAI (Uluslararası Sayıştaylar Birliği) Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi ve Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları, mevzuat düzenlemelerinde dikkate alınmıştır.

Kurumumuz bünyesinde, Kamu İç Kontrol Standartlarıyla uyumlu bir iç kontrol sistemi kurulması çalışmaları, Maliye Ba-kanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan rehber doğrultusunda başlatılmış ve 2013 mali yılında bu çalış-malar devam ettirilmiştir.

01.07.2009-30.06.2011 dönemini kapsayan İstanbul Büyükşe-hir Belediyesi Birinci Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı sonrasında, 01.11.2011-31.12.2014 dönemini kapsa-yan İkinci İç Kontrol Eylem Planı (İKEP 02) ve Eylem Planı Sü-reç Bazlı İzleme Programı kurumumuz tarafından hazırlanarak 16.11.2011 tarihinde üst yönetici onayı ile Maliye Bakanlığına gönderilerek yürürlüğe alınmıştır.

2013 Mali Yılı İç Kontrol Sistemi ve Kurum İkinci İç Kontrol Eylem Planı Dönemi (01.01.2013-31.12.2013) Hazırlanan iç kontrol eylem planında 01.11.2011-31.12.2014 yıl-ları arası dönemi kapsayan Genel Yönetim alanına yönelik 18,

yönelik 40, Organizasyonel Yapılanma alanına yönelik 3, İç De-netim bileşenine yönelik 3 ve İç Kontrol Koordinasyon alanına yönelik 10 eylem olmak üzere toplam 110 eylem belirlenmiştir.

Plan öngörüsünde başlangıç ve bitiş tarihleri 2013 mali yılı için-de yer alan, toplam 80 eylem için çalışma başlatılmıştır. Genel yönetim, insan kaynakları uygulamaları, etik, bilgi yönetimi, kayıt-dosyalama-arşiv, kontrol ortamı analizi, organizasyonel yapılanma, süreç iyileştirme projeleri, iç kontrol koordinasyon ve iç denetim alanlarında bir kısım eylemler tamamlanarak hayata geçirilmiştir. Eylem Planında Kontrol Ortamı Analiz Bileşeni altında yer alan paket eylemlere yönelik çalışmalara başlanmıştır. İç kontrol sisteminin belirli dönemlerde değer-lendirilmesi ve gerekli önlemlerin tespit edilerek uygulamaya dahil edilmesi sistemin etkinliğinin sağlanması açısından son derece önemlidir. İç kontrol uygulamalarında önem arz eden kurum geneli standardizasyonun sağlanmasında gerekli görü-len uzmanlık desteği için Strateji Geliştirme Müdürlüğümüzce hizmet alımı ihalelerine çıkılmıştır.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği gereğince, Kurumumuz-da “Yerel Yönetimlerde Kurumsal Risk Yönetim Modelinin Oluşturulması ve İBB Uygulaması” projesi 15.04.2013 tarihin-de başlatılmış olup, 31.12.2013 tarihintarihin-de tamamlanmıştır. Proje İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenmiştir.

Stratejik Yönetim başlığı altında çalışmaya ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde iç kontrol siste-mi mevcut durum analizinin yapılması, tespit edilen mevcut durumun oluşturabileceği risklerin analiz edilmesi ve mevcut iç kontrol sisteminin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların tasarlanması ve süreç ölçüm göstergelerinin tanımlanmasına yönelik İç Kontrol Sistemi İzleme ve Rehabilitasyon (İKSİR) projesi 06.03.2013 tarihinde başlatılmış olup, 02.09.2013 tari-hinde tamamlanmıştır. Stratejik Yönetim başlığı altında çalış-maya ilişkin detaylı bilgi verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iç kontrol sisteminin 2013 yılı değerlendirmesinin yapılabilmesi amacıyla, İç Kontrol Ey-lem Planı 02’de (İKEP 02) yer alan, 2013 yılı içinde başlanmış, süren ve tamamlanması gereken eylemlere ilişkin gerçekleş-me verileri analiz edilmiştir.

Eylemlere ilişkin gerçekleşme verileri değerlendirildiğinde, 2013 yılı içerisinde 80 eylemden sorumlu olan kurumumuzda 45 eylem tamamlanmış, 31 eylem planlama doğrultusunda sür-dürülmekte olup, 4 eylem tamamlanamamıştır. 2013 yılı içeri-sindeki sorumlu olunan eylemlerin gerçekleşme oranı %82,37 olarak tespit edilmiştir.

Grafik 17. İKEP 02 Gerçekleşmeleri Genel Verileri

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013 16 15

Toplam Eylem Sayısı

Tamamlanan Eylem Sayısı

Tamamlanamayan Eylem Sayısı

Devam Eden Eylem Sayısı

Bilgi Yönetimi Kayıt-D onel Yapılanma

Süreç İyileştirme P rojeleri

İç Denetim

İç Kontrol Koordinasy on

Grafik 18. Eylem Tamamlanma Oranı (%)

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, 2013

94,81 100 100 100 100

75,10

Bilgi Yönetimi Kayıt-D onel Yapılanma

Süreç İyileştirme P rojeleri

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ

Genel Yönetim

İKEP 02 Bileşen Adı

İKEP 02

No Eylem Çıktı

1 100

3 100

6 100

2 100

5 100

Stratejik plan güncelleme ihtiyacının değerlendirilmesi

1. Stratejik plan güncelleme ihtiyacı değerlendirmesi

Stratejik plan yenileme ihtiyacının ve şartlarının değerlendirilmesi

1. Stratejik plan yenileme ihtiyacı ve şartları değerlendirmesi

İdare ve birim hedeflerinin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olma özelliklerinin kontrolünün yapılması

1. İdare ve birim hedef ve göstergeleri spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve sürelilik kontrol listesi

İhtiyaç değerlendirme sonucuna göre stratejik

plan güncelleme çalışmasının yapılması 1. Güncellenmiş stratejik plan

Performans esaslı yatırım ve hizmet programının hazırlanması

1. Performans programı 2. Yatırım programı

Süren

İKEP 02 Bileşen Adı

İKEP 02

No Eylem Çıktı

Kurum strateji haritası ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik insan kaynağı planlamasının yapılması

İdarenin misyon, vizyon ve strateji haritası çerçevesinde beklentilerinin ve bu beklen-tilere yönelik olarak oluşturulan birime özel hedeflerin, görev ve sorumlulukları kapsamında personele bildirilmesi Kurum strateji haritası ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik fiziki kaynak planlamasının yapılması

Kurum strateji haritası ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik bilgi teknolojileri kaynak planlamasının yapılması

Kurum strateji haritası ve hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik mali kaynak planlamasının/bütçenin yapılması

İdarenin amaç, hedef, strateji, varlık ve yükümlülükleri ile performans programının kamuoyuna açıklanması

Faaliyet bilgi ve verileri ile performans göstergeleri gerçekleşme değerlerinin koordinatör birime iletilmesi

Birim faaliyet ve performans raporlarının değerlendirilmek üzere üst yönetime sunulması

İdare bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarının, ikinci altıncı aya ilişkin beklentilerinin, hedeflerinin ve faaliyetler-inin kamuoyuna açıklanması

Harcama birimleri faaliyet raporlarının hazırlanması

İdare faaliyet raporunun hazırlanması 7

1. Kurum insan kaynağı planı

1. İyileştirme önerileri formu 2. İyileştirme uygulama sonuçları raporu 3. Personel ihtiyaç talep raporları 1. Kurum bilgi teknolojileri kaynağı planı

1. Revize performans değerlendirme yönergesi

1. Kurum fiziki kaynak planı

1. Birim bazında performans değerlendirme sonuçları görüşme tutanakları

1. Kurum mali kaynak planı / bütçesi

1. İyileştirme raporu 2. İyileştirme uygulama planı 3. Ödüllendirilen personel listesi 1. Personel bilgilendirme yazısı, sunumu, toplantı tutanağı vb.

2. Personel tebellüğ belgesi

1. Personel işe alım, görevinde ilerleme ve yükselme sistemine ilişkin iyileştirme raporu

2. İyileştirme uygulama sonuçları raporu 1. Web sitesi arayüzü

1. Eğitim ihtiyacı analiz formu 2. Eğitim planlaması

1. Birim faaliyet ve performans raporları

Mesleki yeterliliğe göre seçme ve yerleştirme yapılmasına ilişkin değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi

Bireysel performans gelişimine yönelik iyileştirmelerin belirlenmesi, ödüllen-dirmelerin yapılması

1. Kurum faaliyet ve performans raporu

“Personel değerlendirme modeli”nin yö-netici ve personelin bilgi, deneyim, yetenek, mesleki yeterlik ve performansını ölçme açısından gözden geçirilmesi

Personel işe alımı ve görevde ilerleme-yükselme süreçleri için liyakat ilkesi (bilgi, deneyim, yetenek ve mesleki yeterlilik) ve bireysel performansa göre uygulamanın sağlanması ve mevcut durumdaki gelişme-lere göre iyileştirmelerin yapılması Süreç bazlı eğitim ihtiyacı analizi ve planlaması

1. İdare altı aylık değerlendirme raporu ( uygulamalar ve bütçe gerçekleşmeleri, ikinci altı aya ilişkin beklentiler, hedefler, faaliyetler)

Yönetici ve personel değerlendirme süre-cinin yönergeye uygun olarak yürütülmesi

1. Harcama birimleri faaliyet raporları

1. İdare faaliyet raporu

17

İnsan KaynaklarıGenel Yönetim

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

Eğitim uygulamalarının yapılması

Personel değerlendirme modeli, hizmet içi eğitim süreci ve özlük hakları bilgilerini içeren personel el kitabının oluşturulması ve personele dağıtılması

Dönem içi taleplere göre eğitim planında güncellemelerin yapılması

Kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmasını takiben süreç bazlı personel ihtiyaç analizinin yapılması

Süren

1. Eğitim planlaması

2. Eğitim sonrası memnuniyet anketi

1. Eğitim planı güncelleme değerlendirme raporu

1. Personel el kitabı

1. Personel ihtiyaç analizi

100

100

100

100

İnsan Kaynakları

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

Kamu görevlileri etik sözleşmesi, kamu etik kurulu kararları ile hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemleri hususlarında hizmetiçi eğitimler aracılığıyla personelin bilgilendirilmesi

Kurum etik kurallarının pano vb. görülebi-lecek yerlerde yayınlanması

Kamu görevlileri etik sözleşmesi, kamu etik kurulu kararları ile hata, usulsüzlük ve yolsuzlukların bildirim yöntemlerinin intranet, e-posta vb. iletişim araçları ile personele iletilmesi

1. Eğitim planı 2. Eğitim katılım çizelgesi 3. Farkındalık düzeyi ölçüm anketi 4. Memnuniyet anketi 1. Web sitesi arayüzü 2. E-posta bildirim raporları

1. Kurum Etik Kuralları

2. Kurum Etik Kuralları Yayılım Düzeni Planı 3. Afiş / Broşür

100

100

100

Etik

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

İBB fileserver uygulamasının etkinleştirilmesi (Sayısal dokümanların adlandırma, arşivleme vb. standartların geliştirilmesi, fileserver kullanım sürecinin ve kurallarının oluşturulması, gerekli bilgilendirme matery-allerinin hazırlanması)

Bilgi sistemleri süreklilik ve güvenliğinin kon-trolüne, veri-bilgi girişi yetkilendirmelerine ve hata-usulsüzlüklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesine yönelik kurum geneli bilgi-veri güvence sisteminin tasarlanması Bilgi güvenliği farkındalığının kurumda yaygınlaştırılması kapsamında bilgilendirme yapılması

Bilgi sistemlerinin süreklilik ve güvenliğinin sağlanması yönelik kontrollerin belirlenip prosedürlerin yayınlanması

Bilişim yönetiminin etkinleştirilmesine yönelik mekanizmalar geliştirilmesi (Bilişim sistemleri kullanımına yönelik ödül sisteminin geliştirilmesi, yazılım geliştirme sürecinin yalınlaştırılması ve organizasyonel düzenlemelerin gerçekleştirilmesi, BT değişiklik yönetiminin etkinleştirilmesi vb. )

Süren

1. Fileserver uygulaması dosyalama ve yetkilendirme standartları

2. Fileserver kullanımına ilişkin prosedür

1. Bilgilendirme eğitimleri

2. Bilgilendirme eğitimleri memnuniyet ölçüm raporu

1. Bilişim yönetişimi etkinleştirme önerileri raporu

2. İyileştirme uygulamaları raporu 1. Bilgi sistemleri kontrol prosedürleri 1. Kurumsal bilgi - veri güvence sistemi

100

Tablo 33 Devamı

İKEP 02 Bileşen Adı

İKEP 02

No Eylem Çıktı

Onay - imza süreçleri etkinleştirilerek imza yetkileri yönergesinin güncellenmesi

İBB kayıt ve dosyalama çalışmalarına yönelik bilgilendirme sunumlarının yapılması

İBB arşiv çalışmalarına yönelik bilgilendirme sunumlarının yapılması

Süren Eylem Durumu

Tamamlanamadı Tamamlandı

Gerçekleşme (%)

44

47

49

1. Analiz, sınıflandrıma, standart formlar ve revize süreci içeren eylem sonuç raporu

1. Bilgilendirmeye çağrılan ve katılan personel durumunu gösterir belge 2. Bilgilendirme memnuniyet oranları 3. İntranet üzerinde bilgilendirme kapsamında kullanılan rehber, sunum vb. materyaller

1. Bilgilendirmeye çağrılan ve katılan personel durumunu gösterir belge 2. Bilgilendirme memnuniyet oranları 3. İntranet üzerinde bilgilendirme kapsamında kullanılan rehber, sunum vb. materyaller

17

100

43

Kayıt-Dosyalama-Arşiv

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

İmar yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Çevre yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

KTD yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Sosyal destek hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Ulaşım hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Afet yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Sağlık hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Kültür hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Strateji geliştirme ve planlama kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

70

70

70

70 70

70

70

70

100 Süren

Eylem Durumu

Tamamlanamadı Tamamlandı

Gerçekleşme (%)

Kontrol Ortamı Analizi

56

58

60

62 57

59

61

63

64

1. Risk analizi

2. Kontrol strateji ve yöntemleri 3. Yetki-onay sorgulaması 4. Hassas görevler 5. Revize süreç 6. Görev tanımları 7. Görev dağılım çizelgesi 8. Prosedürler

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

Projelendirme ve proje uygulama kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Mali kaynak yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Bilişim hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Destek hizmetleri yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması Tedarik yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

İnsan kaynakları yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Kurum içi/dışı ilişkiler yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

İştirakler yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Hukuki süreçlerin yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

70

100

70

70 70

70

70

70

70

70

70

70 Süren

Eylem Durumu

Tamamlanamadı Tamamlandı

Gerçekleşme (%)

Kontrol Ortamı Analizi

65

67

69

71

74 66

68

70

72

75 73

76

1. Risk analizi

2. Kontrol strateji ve yöntemleri 3. Yetki-onay sorgulaması 4. Hassas görevler 5. Revize süreç 6. Görev tanımları 7. Görev dağılım çizelgesi 8. Prosedürler

Doküman ve arşiv yönetimi kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Karar onay süreçleri kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Denetim kontrol ortamı analiz ve tanımlama çalışmalarının yapılması

Tablo 33 Devamı

İKEP 02 Bileşen AdıİKEP 02

No Eylem Çıktı

İdare organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisi göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve gerekli düzenleme önerilerinin oluşturulması

İdare organizasyon yapısına ilişkin önerilerin değerlendirilmesi

Birim organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisi göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması

Süren Eylem Durumu

Tamamlanamadı

Tamamlandı Gerçekleşme

(%) 77

78

79

1. Kurum organizasyon düzenleme önerileri raporu

1. Kurum organizasyon düzenleme önerileri değerlendirme raporu

1. Birim organizasyon yapısı değerledirme raporu 2. Birim organizasyon yapısı

100

100

100

Organizasyonel Yapılanma

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

Tedarik yönetim sisteminin geliştirilmesi 1. İyileştirme önerileri ve uygulama planı

Tedarikçi değerlendirme sisteminin oluşturulması

1. Tedarikçi değerlendirme sistemi 2. Tedarikçi değerlendirme sistemini tarif eden rehber, sunum vb. materyaller 3. Tedarikçi değerlendirme sürecine ilişkin prosedür

1. Lojman envanteri 2. Lojman talep formları 3. Lojman tadilat talep formları 4. Yıllık lojman tadilat planı Destek hizmetlerinde bilgi sistemi

kullanımının iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması

Bina girişi karşılama ve bina güvenliği hizmet kalitesinin artırılması

1. Bilgilendirme ve eğitim katılım listeleri

2. Güvenlik ve karşılama hizmetleri memnuniyet oranları

3. Bina güvenliği kontrol formu Tedarik veri tabanının oluşturulması

(mal, hizmet, yapım, ihale, tedarikçi bilgileri)

1.Mal/Hizmet/Yapım/İhale/

Tedarikçi bilgilerini içeren tedarik veri tabanı

İBB gayrimenkullerinin değerlendirilmesi

1. İBB mülklerinin etkin olarak değerlendirilebilmesine yönelik yöntemler 2. İBB mülklerine ait portföyün dönemsel olarak gözden geçirilerek değerlendirilmelerine yönelik sistematik yaklaşım

1. İyileştirilmiş yazılımlar

Lojman yönetiminin gözden geçirilmesi

Mevzuat düzenleme ihtiyacının tespit

edilmesi 1. Mevzuat düzenleme ihtiyacı formları

2. Mevzuat düzenleme ihtiyaç raporu

0

Süreç İyileştirme Projeleri

83

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ İKEP 02

Bileşen Adı İKEP 02

No Eylem Çıktı

İç denetim plan ve programının

oluşturulması 1. İç denetim plan ve programı

İç denetim uygulamalarının

gerçekleştirilmesi ve sonuçların yönetim ve

ilgili birimler ile paylaşılması 1. İç denetim raporları

100

100 Süren

Eylem Durumu

Tamamlanamadı

Tamamlandı Gerçekleşme

(%)

İç Denetim

98

99

İKEP 02 GERÇEKLEŞMELERİ

İKEP 02 Bileşen Adı

İKEP 02

No Eylem Çıktı

İç kontrol sisteminin gelişmesi ve yayılımı amacıyla kurul, grup ve ekiplere yönelik bilgilendirme ve eğitimlerin belirlenmesi, tanımlanması ve bu bilgilendirmelerin sağlanması

1. Bilgilendirme ve eğitim katılım listeleri

2. Bilgilendirme ve eğitim mem-nuniyet oranları

3. Bilgilendirme ve eğitim materyalleri

İç kontrol kapsamında kurulan kurul, grup ve ekiplerin çalışma performanslarının değerlendirilmesi

İç kontrol değerlendirme toplantıları için iç kontrol eylem planı uygulama sonuçları ile yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri, iç ve dış denetim sonu-cunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak gerekli ön hazırlıkların yapılması

İç kontrol eylem planı uygulama sonuçlarının üst yönetim koordinasyon toplantısında değerlendirilmesi

İç kontrol eylem planı uygulama sonuçlarının, özel bir değerlendirme ihtiyacı oluştuğunda, iç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu tarafından değerlendirilmesi

Revize veya yeni iç kontrol eylem planının yapılması

İç kontrol izleme ve yönlendirme kurulu tarafından iç kontrol eylem planı revizyon ya da yenileme ihtiyacının iç kontrol eylem planı uygulama sonuçları, yöneticilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonu-cunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak değerlendirilmesi

İç kontrol değerlendirmelerinin (kurum iç kontrol değerlendirme toplantıları, yöneti-cilerin görüşleri, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar) yeni veya revize eylem planları kapsamında değerlendirilmek üzere, eylem planı formatında hazırlanması İç kontrol eylem planı gerçekleşmelerinin,

“faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğu, prosedürlerin etkili ve sürekli bir şekilde uygulandığı, iş ve işlemlerin izlenerek onaylandığı, hata ve usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli talimatlar verildiği”

hususlarını içeren birim yöneticileri iç kontrol güvence beyanı ile koordinatör birime iletilmesi

1. Performans değerlendirmeleri

1. İç kontrol eylem planı gerçekleşmeleri

2. Birim yöneticileri iç kontrol güvence beyanları

1. Değerlendirme ön hazırlık raporu

1. İzleme-değerlendirme raporu

1. Eylem teklif formu

1. İzleme-değerlendirme raporu

1. İç kontrol eylem planı revizyon / yenileme ihtiyacı değerlendirme raporu

1. Revize ya da yeni eylem planı

100

43 0

100

100

100 70

70

70 Süren

Eylem Durumu

Tamamlanamadı Tamamlandı

Gerçekleşme (%)

İç Denetim

100

103

104 101

105

107 106

108

109

Kaynak. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı,2013

Tablo 33 Devamı

maddelerine dayanılarak, İç Kontrol ve Ön Malî Kontrole İliş-kin Usul ve Esaslar Yönetmeliği, 31.12.2005 tarih ve 26040 (3.

Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetme-likte Ön Malî Kontrol: “İdarelerin gelir, gider, varlık ve yüküm-lülüklerine ilişkin malî karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, harcama programı, finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapı-lan kontrolü ifade eder,” şeklinde tanımyapı-lanmıştır.

Ön Mali Kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çer-çevesinde harcama birimlerince ve mali hizmetler birimince yapılacak ön mali kontrol olmak üzere iki ayrı kısımda yerine getirileceği belirtilmiştir;

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetme-liğinin 17. maddesinde belirtilen limitler dâhilinde bulunan 272 (ikiyüz yetmiş iki) taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı dosyası ön mali kontrole tabi tutulmuştur. İhale dosyalarının tetkiki neticesinde kırk dört (44) adet mal alım, yüz on sekiz (118) adet hizmet alım işi, doksan dokuz (99) adet yapım işi ve on bir (11) adet danışmanlık hizmet alımı olmak üzere toplamda ikiyüz yetmiş iki (272) adet ihale dosyasına ön mali kontrol görüş ya-zısı tanzim edilmiştir.

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetme-liğinin 19. maddesi çerçevesinde 2013 Yılı içerisinde

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetme-liğinin 19. maddesi çerçevesinde 2013 Yılı içerisinde

I dokument Socialt entreprenörskap – informations- och kommunikationsteknologi för lokal handlingsgemenskap Persson, Claus (sidor 101-108)