• No results found

BJÄRE !!ÄRAD

34 BJÄRE HÄRAD

Bona Curioo pastoralis

Ingen rett prestegaardtt er tiill denne sognn. Men I haffuir der werrid nogen aff rerilde tiid, da er I hand der fraa thagen och tiill Her-ridtz wadtt I Kloster. Men ett lidett boell haffde sognnemendene I

5 opbugtt paa almendings iordtt tiill en Munck I och der er aff almend-ingen tiillagd iij sticke ager- liordtt. Dett ene y Munckegaards wong saais mz xvj skf I Dett andett y Kropager wong xvj skf I Dett tridie wid Möllere hullen vj skf I Eng ij St0cke. I Dett ene wdmz hede gaards wads wong xj les

I

Dett andre y Syndre hordtt ix less

I

Aff

10 samme forne Boell begierredtt Abbeden i sin tiid tiill Landgille aff prestenn smör j ske och pendinge x marck I Denne J ordtt brugir prestenn selff.

150* Bona Ecclesioo

151*

Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Boell y I Ellinbierg som7 I

15 Landgille pendinge xxij B

I

Dominium er tiill Vegholm.

Reditus oodituj

Helnneskyld en skeppe byg aff huer gaardtt I belöbir siig tiill-sammen lx skf I Och en skeppe haffre aff huer gaard er lx skf· I Jtem y denne sognn haffuir sognne Degnindt I huercken huuss ellir iordtt

20 etc. I Minuta vt supra

Barckager sognn

Reditus pastoris

Decimantes lviij I Decimre Rug vj pundtt I Byg xviij tf I hauffre vj tf I Lamb x I Giess xxx I Griisser x I Offer xx marck I Bruduielsse

25 iij B I Jndledelsse iiij B I Jordeferdt v B Bona Curire pastoris

Ager. I Gaardstofftenn xx skf I Lade agerenn vij skf I Biergis agerenn xij skf I Veylangen v skf I Pullöxenn xx skf I Kampe nöden ix skf I Lille lycke j ske I Jtem iij agre y Peder Hogens gaards wong

30 som er I Vestre lycke j ske I Mellum ager iiij skf I 0stre ager ij ske I

Eng I Sturte wads engen viij less8 I Aabackenn iiij less I Rör engen ij 152 * less 11 Gaasse kefftenn ij les I Bierre liungs engen iiij les I Raa kiers

7 Notisen ofullbordad. 8 A fr skr.

BJARE HARAD 35 engen ij les I Espis engen ij les I Daals engenn iiij les I Kierlinge engen ij les I Biers engenn xij les I Lerie stickid iij les I Gress skiifftid huert andett aar ij les I En eng y Peder Hogens marck vij les I En eng y Toffte kulds wong ij les I Espis engen ij les I Jtem haffuir Sognnepresten nogen skouff tiill I fellitz mz Barckagers Mendt. 5

Onera pastoris

Cathedraticum xx B j alb. I Formarsk pendinge xviij B

Bona Ecclesiai

Jtema giiffuis aarligen tiill kircken aff en Kircke eye [ y Vantinge marck som N haffuir [ Landgille pendinge xviij B I Dominium mz 10

Stedsmaallid9 [ Ager tiill samme Eye. I Tofftenn som ligger y Salcmands tofft iij skf I Gaardsteden som ligger offuen Suend grens tofft iij ske [ Flögrenn iij ske I ij sticke y Kerridt j ske [ Guld gaassenn

iiij skr [ Katte halenn j ske [ ij sticke paa biergid iij skr [

I

Blanckind 153*

som liggir y Veyby Norre wong v skr

i

En ager y Errup wong ij skr· [ 15

Ett sticke y Toste lycke j ske [ Engh

I

Suinstij engen ij les

I

ij sticke vnder kierrid j les

I

Ett sticke 0sten möllen ij les

I

Ett sticke y Toste lycke j les

I

Ett sticke hoss Vls halenn ij les

I

Ett sticke hoss V estre agre j les I Ett sticke y Espid j les I Ett sticke pa Venne j les [ Ett sticke 0sten Sandagre j les I Ett sticke paa biergid j les 20

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff Egebiergs I engen y Vantinge marck

I

Landgille pendinge iij B

Ende giiffuis tiill Kircken aff kircke stickid er ij ske

I

iordtt y Erup marck I Landgille j B

Endd giiffuis aarligen tiill Kircken aff Torberns gaiudtt I y Barck- 25

ager for ett sticke iord att bygge ett Stue huuss ! paa landgille pendinge ix B

Ende giiffuis aarligen tiill Kircken aff hans Erlands [ gaardtt y Veyby Landgille Smör j te

I

Dominium er tiill Helsingborg

slotth so

a I kanten t. v. med yngre hand brukas under

I

N:0 l i Skafftarp.

b D:o brukas af [ Pastoren I skall gifuas I nu 8 öre.

c D:o N:0 4. d D:o N:0 6. e D:o N:0 14,

9 Notisen ofullbordad.

154*

36 BJARE HARAD

Reditus ffidituj

Helnneskyld aff lmer gaardtt ij skepper byg. Men er [ der flere end en mandt y gaarden da giiffuir huer I aff dennom j skeppe byg, och er tiilhobe aff all I Sognenn iiij pund ix skr I End helnneskyldtt aff

5 iiij10 möller iiij skr meell I Sponsalia ij 13 Jntroductio: j 13 Funeralia ij 8 Bona Curiffi ffidituj

Ager.

I

Tofftenn iij ske

I

Biergs agerenn xvj skr

I

Abille agerenn iiij skr

I

Klocke agerenn ij skr

I

Lerienn xvij skr

Onera ffidituj

10 Formarsk pendinge vj 13

155 *

Rebelbiergh Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xviij I Decimffi Rug iij pund I Byg iij pund I hauffre iij te I Lamb viij I Gies xij I Griisser viij I Offir xij marck I Bruduielsse

15 Jndledelsse Jordeferdtt vt supra.

Bona Curiffi pastoralis

Ager. I Torehöys ager vj skr I Gadehöys ager vj skr· I Krog agerenn vj skr I Stregis agerenn vj skr I Almendingen v skr I V ongen ij skr I Krogagerenn ij skr

I

Sten ketten iiij skr

I

hampe Spiellitt ij skr [

20 Knobben j ske

I

Strengen j ske

I

Lerien v skr

I

Aager höys agerenn iij ske I Riis höys agerenn v skr I Tofften v skr I iij smaa sticke iordtt 156* selff anden, huert niende aar som I er Loers krog iiij skr 11 Kircke lyckenn och Almendingen j ske I Engh I Bro engenn vij les I Duncke-ryds engenn iiij les I Guu engenn iij les I Sellis engen vj les [ Langkerds

25 engenn viij les

I

Tuer engen iiij les

I

Maen ix les

I

Vestre eng v les

I

Dele maen ij les I Agerlödenn j les I Lerie stickidt ij les I Jtem er tiill prestegaarden huert tredie aar ett lidett I fiske y Röins aa etc. I Aff thenne forne gaardtt och grundt giiffuir bonden I aarligen tiill presten landgille vj pund Smör [ Jtem Dags wercke vj tiill

Sognne-30 presten. I Dominium mett Stedsmaallit haffuir Sognepresten

10 Ä fr iij. rna Så!

BJÄRE HÄRAD 37 Onera

Cathedraticum v B j alb. I Formarsk pendinge ix B Bona Ecclesim

Jtema giiffuis aarligen tiill kircken aff en Kircke eye I liggendis y Vestre Lyndby wong I Landgille Smör ij pund I Dominium tiill 5

helsinborgh slotth I Ager. I Heslis agerenn viij skf I Mudere Kerds

ager ij ski:· I Lie agerenn iiij skf I Vege agerenn iiij ski:· 11 Skindroffuen 157*

j ske I Spaanne stickid j ske I Lyckenn iij skf I Eng I Musse engenn iij les I Agerlöder j les

Endb giiffuis ther aarligen aff en Kircke eye y Erup I wong som 10

Erurpe möllere bruger I Landgille pendinge xviij B I Dominium tiill Stichtedtt I Ager. I Stuffue agerenn iij ske I Stubbe spiellid ij ske I Röins agerenn iiij skf I Rögle agerenn ij ske I Raffnehöys agerenn ij ske I Lange ager iij ske I Bohuede stickid ij skf I Lille ager j ske I Eng i Muncke engen iij les I hoss Stue stickid j les I Vnder leds agerenn j les I 15

hoss Stubbe spiellid j les

Jtemc giiffuis aarligenn tiill Kircken aff ett skeppe iord I y Rebel-bierge wong I Landgille j B

Endd giiffuis aarligen tiill Kircken aff Boös gaardtt y Rebelbierge Landgille pendinge xxviij B I Dominium haffuir Frw Beate tiill 20

Knudstrupp

Reditus mdituj

Helnneskyldtt ij skepper aff huer gaardtt. Men der I som flere er y gaarden end en, der giiffuir

I

huer j skeppe byg, och belöbir siig aff all Sognen I xxxiiij skf I Minuta vt supra ! Tiill Degnen er huercken

boils iordtt ellir eng etc.

Hiernerup sognn

Reditus pastoris

Decimantes xl I Decimm Rug iij pundtt I Byg v pund I hauffre xlxviij10a skf I Lamb x I Gies x I Offir viij marck I Jordeferdtt v B I so Jndledelsse iiij B I Bruduielsse iij B

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 3: 4: b D:o N:0 4.

c D:o brukas af I Kyrckwerderne. d D:o N:0 16.

158*

159*

38 BJ ÄRE HÄRAD

Bona Curfre pastoris

Ager. I Vestre tofft xiiij skr I 0stre tofft xv skr I Lis ager x skr I Krog ager viij skr I Muncke kappen iij skr I Strengenn ij skr I Gryde ager xvj skr I Store lerie iiij skr I Lille lerie iij skr I Lille streng j ske I s Wiidis ager v skr I Fullde ager som ligger hoss Tyges gaardt iiij skr I Eng I Maen wid gaardenn xij les I Hesle krogenn j les I hoss Degnne-160 * gaardenn j les 11 Viidis eng v les I Engeleds eng x les I Vasse eng iij

les I En eng som liggir mett rette tiill Tosterup I prestegaardtt y Gunnerup marck wid Guen

I

och haffuir werrid en tiid lang höstid tiill [

10 Hiernnerup prestegaardtt rentir xvj les

I

En liden Kalffue hauffue liggir wid prestegaarden I Jtem ett Möllefaldt wdj Leerbeck er ochssaa I tiill prestegaardenn. I Jtem haffuir presten frij skouffhygge tiill Jlde-brandtt I och gierris teppe och frij aallen tiill sin egen Suin.

Onera pastoris

Li Cathedraticum xx 13 j alb. I Formarsk pendinge xviij 13

Bona Ecclesim

Nielsa Bonde y V mrge giiffuir aarligen tiill Kircken I aff then gaardtt hand y boer Landgille j te smör I Dominium er tiill Helsing-borg slott

20 Jtemb giiffuis aarligenn tiill Kircken aff ett ager I sticke y Soel-biergis wong I Landgille pendinge j B

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett sticke iord I liggir tiill Holgers Mölle I Landgille pendinge j 13

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett sticke I ager wdj

Leer-25 becks marck som Jens Torbernssen I haffuir Landgille iij 13

161 * Jtemc giiffuis aarligenn tiill kirckenn aff thesse I eptherskreffnne enge Landgille xxj 13 I Hauffre hullen y Vandstads marck ij les I Gryds mgre ibidem j les I Store bouffue eng ibidem iij les I Lille bouffue eng ibidem ij les I Eske aare ibidem ij les I Riisebecks eng ligger y

30 V ergis marck iij les I Thesse forne Enge bruger prestenn

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 7.

b D:o N:0 1.

c D:o brukas un-lder Preste-lgården N:0 1.

BJ ÄRE HÄRAD 39

Reditus redituj

Helnneskyldtt aff bode sognirne viij pund Biugh

I

hauffre iij skr

I

Aff huer gaardmandtt ij B I Sponsalia ij B Jntroductio: j B Funeralia iij B

Bona Curire redituj

Ag er

I

Kircke agerenn vj skr

I

Vallens ager vij skr

I

Almendingen j ske

I

Krogager iij skr

I

0rager j ske

I

En anden 0rager j ske

I

Löcken v skr

I

Tofftenn ij skr

I

Strengen j ske

I

Degnne ager y Hiernerup wong iij skr

I

En anden Degnne ager ibidem j ske

I

Gerris ager j ske

I

5

Store lerie iij skr 11 Lille lerie ij skr I Eng I Tömmirkuld x les J 10 162*

Spangebecks eng ij les

I

Kringelenn iij les

I

Vasse eng iij les

I

hoss gaarden ij les

I

Fiire agerlöder belöbir siig ij les

I

Jtem er ochssaa tiill Degnnegaarden y Hiernerup

I

ett möllefald liggendis y leerbecken

I

Jtem er der tiill Degnne gaarden frij skouffhygge

I

tiill illebrandt.

Och frij ollenskouff 15

Tosterup Sognn y Norre I Asbo Herridt

163*

Reditus pastoris

Decimantes xxxij

I

Decimre Rug vj pund

I

Byg viij pund

I

hauffre viij tr

I

Lamb viij

I

Gies xij

I

Kiid v

I

Kalffue v

I

Offir viij marck

I

Jordeferdtt, Jndledelsse, Bruduielsse vt supra 20

Bona Curire pastoralis

Ager.

I

Liungager vj skr

I

Dreffte agir vj skr

I

Brands wiig ager iij skr

I

Tofften ij skr

I

Tofftenn wid gaarden iij skr

I

Bredingen iij skr

I

högis ager j ske

I

Tornne agir iij skr

I

Aallebeck iij skr

I

Hogetofften ij skr

I

Stocke ager ij skr

I

Kaag11 ager iiij skr

I

Enge bro ager iiij skr

I

25

Mulager vj skr I Eng I Storcke bro eng xij less 11 Hauffren ij les I 164*

Lille Espe ij les

I

Store Espe v les

I

Biörn beck v les

I

ydre krogen j les

I

Lunde engen iij les

I

Guen v les

I

Nörskiifftid ij les

I

Toarpe eng ij les

I

Gedeby iij les

I

Taa engen j les

I

Forwden then eng som höstis tiill · Hiernnerup

I

prestegaardtt som nu forssagtt er rentir xvj les

I

Aff so thenne forne gaardt ager och Eng giiffuir bonden

I

som hannom

11 Det andra a otydligt.

5

40 BJARE HARAD

haffuir, aarligen tiill Sognnepresten

I

Landgille Smörj tynne12 fierring [ Dominium mz Stedsmaallid haffuir Sognepresten

Onera

Cathedraticum viij13 B j alb.

I

Formarsk pendinge v14 B Bona Ecclesire

Poffuilla Ebbessenn y Toarp giiffuir aarligen tiill

I

Kircken aff thenn gaardtt handt yboer j löde mk

I

Dominium er tiill Helsingborg slotth

165* De reditibus ac bonis redituj dictum est supra

I

Tiill thenne sognn er

10 ingenn Degne gaardtt och

I

ingen Degne iordtt:

-a J kanten t. v. med yngre hand N: 6.

12 Över raden med invisningstecken. 13 Ä fr V. 14 Ä fr. viij..

Norre Asbo Herridt

0ssi0 Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xl I Decimre Rug vj pundtt I Ryg vij pund I hauffre v tf I Lamb xviij I Gies xix I Kalffue vj I Griisser x I Offir viij marck I 5

Jndledelsse iiij B I Bruduielsse iiij B I Jordeferdtt v B I Jtem faar Sognnepresten en fierding Smör aff v gaarde for all Ridzell. I Och faar hand iij pund Smör aff iij ga:.:.,rde I for all Ridzell.

Bona Curire pastoris

Ager. I Kattehalen j pund I Löffuekull v skf I Egis agerenn vj skf I 10

Erogen iij skf I Baas tofftenn ij skf I Pallen ij skf I En anden Egis ager iiij skf I Strengenn j ske I Gadeleds agerenn ij ske 11\/Iusse tofftenn

167*1

iiij skf 11 Store griis ager iiij skf I Lille griis ager iij ske I Prössnne iij 168*

skf I Siö agerenn ij ske I Abulle Spiellid j ske I Brimmis ageren ij skf I Stenhullen iiij ske I Langageren vj skf I Den store bode dallen ij skf I 15

ij smaa ij ske I Enn streng j ske I Stette tofftenn ij ske I En g I Tors hullen v les I Slamren iiij les I Fiskemaen xj les I Faxebecks engen iij les I Rogebeck iiij les I Syltenn xix les I Vegen ij les I Homble kille j les I Röelandtt ij les j Paa hög ij les I Rols hög vj les I Griiss2 ij les I 1\/Iusse tofftenn j les j En backe kallis Biörne hullen er duelig att tiöre 20 paa I Jtem haffuir presten frij skouffhygge tiill Jllebrand och I gierris teppe och frij aallen tiill sin egen Suin. j Jtem tiill preste-jgaarden ett I möllefaldtt

I

i tingbecken.

Onera pastoris

Formarsk pendingo x·viij B I Cathcdraticu1n xv B j alb. I .LL\_ltere hauff- 25

rev B

1 S. 166* är blank. 2 De två sista bokstäverna otydliga.

169*

170*

42 NORRA ÅSBO HÄRAD

Bona Ecclesire

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardtt

I

y3 •• J landgille ij mk iiij B

I

Dominium mz Steds maallidt tiill helsingborgh

Jtem haffuir Kircken smörtiende aff the forne gaarde J som giiffuir

5 och presten smörtiende som er iij pundtt Reditus redituj

Helnneskyldt aff huer gaardtt j ske byg er

I

tiillsammen4 J Jtem aff 0remölle och Nreremölle ij skr meell

I

End faar Degnindt aff huer gaard x bröd och

I

ij suell, Och naar olden er iij suell

I

Minuta vt supra

10 Bona Curire redituj

Ager.

I

Thuo agre kallis hellis agre vij skr

I

En Vegis ager ij skr

I

En ager kallis tofft ager v skr

I

En stiis ager j ske

I

Tuo tuer weys agre ij skr

I

En Siös ager j ske

I

En Musse ager ij skr

I

En sredis biers ager iiij skr

I

Eng

I

En eng kallis Degnne dalen xx les

I

En Musse eng iiij

15 less [ En backe kallis Danmarck som duer icke tiill andett end tiöre.

Tossege sognn

Reditus pastoris

Decimantes xx

I

Decimre Rug j pund

I

Byg j pundtt

I

hauffre j te

I

Lamb och Kiid xxv

I

Gies iiij

I

Offir v mk

I

Jndledelsse iiij B

I

20 Bruduielsse iij B

I

Jordeferdtt ix B

I

Jtem faar Sognnepresten aarligen aff Sognen

I

forwden tiendenn. Smörj te.

I

Jtem Sommiroste

Bona Curire pastoralis

Ager

I

Kircke tofftenn iij skr

I

Steen gerenn ij skr

I

Gaarstedenn iij skr

I

Oragerenn iij ske

I

Engh

I

0sten byes engenn vij les

I

Altb

25 andett som ther waar tiill prestegaarden thedtt

I

kom tiill Rysseholm,

a J kanten t.v. med yngre hand N: 11.

b D:o Om denna egen-Jdommen wiste

I

ingen nu at

I

gifua någon

I

underrettelsse

I

anten den waret J lijten eller myken.

3 Härefter har en lucka lämnats. 4 Notisen ofullbordad.

NORRA ÅSBO HÄRAD 43

thenn tiid Jacob Geedtt I hand holtt selff prest tiill Sognen och an-nammede

I

rentin.

Aff thenne lorne gaardtt och grundtt giiffuir bonden I aarligen 171

*

tiill Sognnepresten landgille ij pund smör. I Dominium mz

Steds-maalled haffuir presten 5

Onera

Cathedraticum v B j alb.

I

Formarsk pendinge ix B

I

For altere hauffre v B

Bona Ecclesire

Niels Kieldssenn y5 .. giiffuir aarligen

I

tiill Kirckenn aff en ager 10

y Hiernerup wong

I

Landgille pendinge iij B grott Reditus redituj

Helnneskyldtt xviij sk:r Rugh

I

pendinge aff all Sognen v marck Onera redituj

Formarsk pendinge vj B

0stre Lyndby Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xx

I

Decimre Rug vj pundtt

I

Bygh vj pund

I

hauffre vj tr

I

Lamb xv

I

Gies xviij

I

Griisser vj

I

Kalffue x

I

Offir xviij marck

I

15

Minuta vt supra · 20

Bona Mensre

Jtema giiffuis aarligenn ad Mensam pastoris aff

I

Grydaass Landgille smörj pund I Niels Monssen paaboer

Bona Curire pastoralis

Ager.

I

Bielckager viij sk:r

I

Lille bielckager ij ske

I

Strengen bag 25

Poffuils gaard ij ske

I

0arpe stij och Vls halenn ij ske

I

Lönningene

a I kanten t. v. med yngre hand Orkliunga

I

Sochen.

5 Härefter har en lucka lämnats.

172*

44 NORRA ÅSBO HÄRAD

vj skf

I

Grudinne v skf

I

Fasterup stie och Skadelunds hulle iij skf Egis ager iij skf

I

höffden och strengen x skf

I

Krogagerenn x skf 173* Troelstrup ager v skf 11 Eng I Laxe gaarindt iij les I Viigers eng ij les I

Kors engen ij les I Sonne krog iij les I Skiifftid xij les I Piile engen

5 viij les I Tröilstrup engen iij les I höffuedyne engen iij les I Egis ager eng j les I En anden der hoss j les I Veyels ager och engen iij les I Bielckagers eng j les

I

0rups stie och Fasterups eng j les

I

Skadelunds hulle och Skettis hulle och Strengen

I

bag Poffuels gaardtt j les

I

Jtem ligger tiill forne prestegaardtt friitt Skouff

I

hygge aff Bög.

10 Jtem olden tiill siin Suin.

Onera pastoris

Cathedraticum viij6 B j alb.

I

Formarsk xviij B

I

For altere hauffre VB

Bona Ecclesire

15 Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff Store Stiisswiigs ager er ij ske iordtt landgille

I

pendinge ij B

I

Samme iordtt haffuir Per Olssönn 174* Jtem wdj en stor Gralle Bog staar der skreffuid, att

I

gamble

ol-dinge siige, Att den tiid Kong Karll brende

I

Skaanne, da brende en kircke bog y preste stuffuen

I

som kirckens iordtt stod y Skreffuin,

20 som ssaa

I

lyde att her er ett Torp y Sognen hedir Mönne-

I

toffte waar fordum dags bygd y tre gaarde, De

I

thuo gaarde hörir kircken tiill Och den tridie

I

gaardtt waar tiill Krunen. Och nu er ther bögd

I

en gaardtt tiill kircken, Och er wnder myn herre

I

bispens lydelsse, och ager och Eng tiill ligger y

I

l::ltiisswige marck xxiiij skeppe land,

25 och Engen er

I

hoss xviij les. Mena nu ligger ij parter aff gaarden

I

tiill kircken, och landgille ther aff xviij B

I

Och den tridie part tiill Helsingborg slott.

Jtemb Kircken haffuir och ett andet torp heder

I

Hegerp ligger y Lyndby marck wid V glerup

I

och gaffs ther aff en bolle smör tiill so landgille

I

thenn tiid der waar bygd som nu er öde.

Jtem stander der hoss att ssaa mange gaarder som

I

ager och eng er tiill och giiffuir fuld landgille

I

och haffuir selff disk och dug, de giiffuir presten

I

och Degnind fuld helnneskyldtt. Men nu fanger

I

presten ingen helnneskyldtt, meer end siin rette

I

tiende, som er dogh

35 gandske ringe

a J kanten t. v. med yngre hand N 1.

b D:o Denna gård är

I

nu aldeles öde

I

och är fehladz

I

marck.

6 Ä fr viij.

NORRA ÅSBO HÄRAD 45

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff Grydaass Landgille smör j pundtt

Reditus redituj 17 5 *

Helnneskyldtt aff huer gaardtt j skeppe Rug och en I skeppe byg y huor mange hedske folck ther er I y gaardenn. Och aff huer gaardtt 5 som regnnis

I

for halff gaardtt giiffuis j skeppe y huor mange

I

ther er wdj gaardenn. Minuta vt supra

Bona Curire redituj

Ager.

I

Gruden ij ske

I

hullen ij skr

I

Store lerien iij skr

I

Lille lerien ij skr

I

höffden j ske

I

Krogager iij ske

I

Lille lönning j ske

I

10

Lönningen ij ske

I

En ager paa höffden j ske

I

0rup lunds ager ij ske

I

Lille agir der hoss j fierring

I

Steens agir ij ske

I

Tröilstorp ager j ske

I

E n g I Skiifftid viij les I Bosse becks eng ij I Lille lerge eng ij les I 0rup ma och lönnings eng j les

I

Krogagers eng j les

I

Truilstorp eng j les

I

Brödagre eng j les

I

Vid steens agir j stach

I

Norre Lycke enge iij 15

smaa rente ij les I Jtem er tiill Degnne gaarden frij skouffhygge I af:f bög och ollen mz

Kellne sognn

Reditus pastoris

Decimantes xiij

I

Decimre Rug iij pund

I

Bygh iiij pund

I

hauffre 20

iij tr

I

Lamb vj

I

Gies x

I

Kalffue vj

I

Offir xij marck

I

Jndledelsse iiij B

I

Bruduielsse iiij B

I

Jordeferdt v B

Bona Curire pastoralis

Agerenn tiill Kielnne prestegaardtt ligger besynderliige

I

hoss gaarden tiill hobe, och icke anderledis haffuir

I

Naffn end Lerie, er 25 lx skr iordtt

I

Desligestb ochssaa hans Eng som liggir omkring

I

gaarden, och icke hellir haffuir Naffn andet end

I

Maen kand belöffue a I kanten t. v. med yngre hand Orkliunga Sochen N:0 I:

I

detta Smöret är

I

på een lång tijd

I

intet bethalt

I

till Kyrkian, men

I

pastoren har be-

I

kommet det pun -

I

det som honom till

I

kommer effter pag: J 172: bonden Tue Suensson berettade at hans farfader har sagt at

I

I pund gåt och så till Kyrkian. Bönderne böra detta bethala.

b D:o N:0 I:

176*

177*

46 NORRA ÅSBO HÄRAD

siig lx less eng [ Thj all hans marck, wdmarck och indmarck er icke videre end hand kand skiude wdoffuir [ mett ett Armbörst.

Aff thenne forne ager och Eng giiffuir bonden [ aarligenn tiill Sognne-presten landgille j fierring smör [ Ett fitt Suiin giiffuir hand och naar

ö ollen er. [ Dominium mett Stedzmaallitt haffuir prestenn

Onera

End giiffuir bonden Cathedraticum v B j alb. [ Formarsk xii B j

I

For altere hauffre v B

Bona Ecclesiro

10 Jtema giiffuis aarligenn tiill Kircken aff iiij skeppe [ ager iordtt som er tiill Asmindis gaar y7 •• landgille pendinge iiij B

Endb giiffuis aarligen tiill Kircken aff xviij skeppe [ iordtt och vj less eng Som er tiill Suendtt [ Nielssens gaardtt Landgille xxiiij B Ende haffuir Kircken8 en Eng, huilcken Kircke [ werge höste tiill

Kirckens behoff, rentir v less.

Reditus rodituj

Helnneskyldtt aff huer gaardtt j skeppe Rug och j ske byg [ y huor mange folck ther er y gaarden. Och aff huer [ gaardtt som regnnis for halff gaardtt j ske y huor [ mange ther boer wdj gaarden. Aff j mölle

20 j ske meell.

Bona Curi[ ro rodituj]9 Jtem haffuir degnind9 •• [ kallis Kielle ager

[Onera rodituj]

Formarsk9 ••

a I kanten t.v. med yngre hand Denna bruukar nu [ pastoren.

b D:o N: 5 i ole [ stadh.

c D:o denna bruukar [ Pastoren. [ För desse begge [ lofwar H:

Salmon [ at gifua till Kyrkian 1 daler 16 öre.

1 Härefter har en lucka 8 Ä fr Kircke werge.

lämnats.

9 Bladets nedre yttre hörn är bortrivet.

Related documents