Environmentální zhodnocení uhlíkové stopy dopravního řešení

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 51-56)

Aby bylo možné co nejvěrněji určit environmentální dopad v podobě přímé uhlíkové stopy služební cesty, je potřeba zjistit skutečnou spotřebu paliva, protože hodnoty uváděné výrobcem jsou měřeny v ideálních podmínkách, kterých je za běžné situace obtížné dosáhnout. Do spotřeby totiž vstupují různé faktory. Jedním z nich může být členitost terénu, na kterém je položena vozovka. Dále je to provoz na vozovce, který je pokaždé proměnný a ovlivňuje řidičův styl jízdy. V neposlední řadě spotřebu ovlivňuje i počasí kvůli stavu vozovky nebo řidičské schopnosti řidiče. (Mráček, 2018) Pokud je hodnota skutečné spotřeby paliva jiná, než je uváděná výrobcem, je potřeba tuto změnu zohlednit i ve spojitosti s emisními hodnotami.

10.1.1 Skutečná spotřeba paliva a skutečné emise

Vzhledem k administrativní zátěži si LUCID spol. s r.o. nevede evidenci jednotlivých služebních cest a dává přednost zpracovávání výkazu o celkové spotřebě paliva za dané období (LUCID - interní konzultace, 2019). Potřebná data za rok 2018 jsou zanesena v tabulce 6.

Tabulka 6: Data z výkazu spotřeby paliv za rok 2018

Položka Hodnota

Spotřebováno LPG 830 l

Spotřebováno benzínu 792 l Vozem ujetá vzdálenost 16 777 km

Zdroj: vlastní zpracování podle LUCID - interní dokumentace b (2018)

52

Tento fakt komplikuje zjištění skutečné spotřeby paliva během konkrétní služební cesty do Olomouce za odběratelem XYZ. Aby bylo možné zjistit, jakou vzdálenost vůz ujel při spotřebě každého paliva zvlášť, je potřeba zhodnotit efektivitu obou paliv v motoru Subaru Outback. Pro výpočty bude použita kombinovaná spotřeba zohledňující jízdu ve městě i mimo město. V tabulce 5 se specifikacemi vozu je uvedeno, že vůz kombinovanou spotřebou ujede 100 km díky 7,3 l benzínu. Efektivita 1 l LPG jako paliva do vozů je o 16 % menší než v případě 1 l benzínu (Ismail, 2019), z čehož lze vyvodit, že vůz musí spotřebovat 8,47 l LPG, aby ujel stejnou 100km vzdálenost. Díky tomu lze sloučit obě paliva do jednoho hypotetického paliva, které je homogenní. To je zachyceno v rovnici 1.

Celková spotřeba homogenního paliva=celkem LPG ∙efektivita LPG+celkem benzínu Celková spotřeba homogenního paliva=830 (1-0,16) +792

Celková spotřeba homogenního paliva=1489,2 l

Výsledná hodnota vyjadřuje, že vůz spotřeboval 1 489,2 l homogenního paliva se stejnou efektivitou při ujetí roční vzdálenosti 16 777 km. Následně lze poměrově rozdělit zjištěné množství na dvě části, a to podle množství a efektivity původních paliv. Získaný poměr pak určí, jakou celkovou vzdálenost vůz ujel pouze s LPG nebo benzínem. Postupy jsou zachyceny v rovnicích 2.

Ujetá vzdálenost díky LPG složce = celkem LPG ∙ efektivita LPG

celkem homogenního paliva ∙ celkem ujeto

Ujetá vzdálenost díky LPG složce = 830 ∙ (1 - 0,16)

1 489,2 ∙ 16 777 = 0,4682 ∙ 16 777 Ujetá vzdálenost díky LPG složce = 7 855 km

Ujetá vzdálenost díky benzínové složce = celkem benzínu

celkem homogenního paliva ∙ celkem ujeto Ujetá vzdálenost díky benzínové složce = 792

1 489,2∙16 777 = 0,5318 ∙16 777 Ujetá vzdálenost díky benzínové složce = 8922 km

(2) (1)

53

Výsledkem je zjištění, že vůz ujel celkem 7 855 km pouze při spotřebě LPG a 8 922 km pouze při spotřebě benzínu. Tyto výsledky již umožňují určit skutečnou spotřebu jednotlivých druhů paliv s pomocí celkového množství skutečně spotřebovaného paliva, jak naznačují postupy v rovnicích 3.

Skutečná komb. spotřeba LPG = celkem spotřebováno LPG

ujetá vzdálenost díky LPG složce ∙100 Skutečná komb. spotřeba LPG = 830

7 855 ∙100 Skutečná komb. spotřeba LPG = 10,57 l/100 km

Skutečná komb. spotřeba benzínu = celkem spotřebováno benzínu

ujetá vzdálenost díky benzínové složce ∙100 Skutečná komb. spotřeba benzínu = 792

8922 ∙100 Skutečná komb.spotřeba benzínu = 8,88 l/100 km

Konečným výsledkem je, že LUCID spol. s r.o. má se svým vozem Subaru Outback skutečnou kombinovanou spotřebu LPG ve výši 10,57 l/100 km a skutečnou kombinovanou spotřebu benzínu ve výši 8,88 l/ 100 km, jak dokazují předešlé výpočty. Při srovnání těchto hodnot s hodnotami uvedenými výrobcem, lze zjistit, že schopnosti řidiče, členitost terénu, stav vozovky, provoz na vozovce a další faktory zvyšují průměrnou kombinovanou spotřebu LPG o 24,8 % a benzínu o 21,6 %. V přímé úměře se tak zvýší i emise CO2 u LPG na 172,22 g/km a u benzínu na 203,07 g/km. Pro přehlednost jsou data utříděna do tabulky 7.

Tabulka 7: Přepočet na skutečnou kombinovanou spotřebu a emise CO2

Palivo Udávaná

54

10.1.2 Přímá uhlíková stopa dopravního řešení

S daty o skutečných kombinovaných spotřebách a skutečných emisích CO2 lze již zjistit přímou uhlíkovou stopu dopravního řešení služební cesty. Prostory odběratele XYZ, kam se zástupci LUCID spol. s r.o. dostavili, se nacházejí v Olomouci a jsou od sídla podniku v Jablonci nad Nisou vzdáleny 235 km. To znamená, že celkově ujetá vzdálenost za tuto konkrétní služební cestu je 470 km. Vzhledem k absenci evidence jednotlivých služebních cest není možné zjistit přesné množství spotřebovaného LPG a benzínu za tuto konkrétní služební cestu. Proto je použit poměr paliv z celkové spotřeby LPG a benzínu za celý rok.

Tento poměr byl zjištěn během postupu v rovnících 2 v předchozí podkapitole. Je tedy předpokládáno, že 53,18 % vzdálenosti bylo ujeto při spotřebě benzínu a 46,82 % vzdálenosti bylo ujeto při spotřebě LPG.

S použitím všech získaných dat o spotřebě, emisích a vzdálenosti je možné určit přímou uhlíkovou stopu dopravy během služební cesty za odběratelem XYZ. Pro určení přímé uhlíkové stopy je použit postup v rovnici 4.

Přímá uhlíková stopa = celkem ujetá vzdálenost ∙ emise CO2 1 000

Přímá uhlíková stopa = (470 ∙ 0,4682) ∙ 172,22+(470 ∙ 0,5318) ∙ 203,07

1 000 =37 897,7 + 50756,5

1 000 Přímá uhlíková stopa = 88,65 kg CO2

(4)

55

Z výsledku vyplývá, že LUCID spol. s r.o. během své služební cesty vyprodukoval přímou uhlíkovou stopu ve výši 88,65 kg CO2, z čehož 37,9 kg CO2 bylo vyprodukováno spotřebou LPG po ujetí 220 km a 50,75 kg CO2 spotřebou benzínu po ujetí 250 km. Na finanční vyjádření environmentálního dopadu přímé uhlíkové stopy byla použita cena emisní povolenky za rok 2018 ve výši 399,08 Kč/t CO2 (ERU, 2019). Z toho vyplývá, že byl environmentální dopad při spotřebě LPG finančně vyčíslen na 15,12 Kč (0,069 Kč/km) a při spotřebě benzínu byl vyčíslen na 20,26 Kč (0,081 Kč/km). Celkový environmentální dopad přímé uhlíkové stopy dopravy v rámci služební cesty je vyčíslen částkou 35,38 Kč (0,075 Kč/km). Data jsou pro přehlednost zpracována do tabulky 8.

Tabulka 8: Přehled výsledků stávající přímé uhlíkové stopy

Palivo Ujetá

Z výsledků lze vyvodit, že služební vůz Subaru Outback je šetrnější při použití alternativního paliva LPG než při použití benzínu. Vzhledem k tomu, že benzín má 53,18% podíl na ujeté vzdálenosti, je zde velký potenciál pro snížení environmentálního dopadu při využití LPG ve větším rozsahu.

Za předpokladu, že by tato environmentální zátěž měla čistou podobu CO2 ve výši 88,65 kg, byla by odbourána jedním stromem za 9,5 měsíce. Jednalo by se o průměrný strom v 25 let starém listnatém lese složeném z buků, javorů a bříz. (Toochi, 2018) Je ale nutné poznamenat, že přímá uhlíková stopa není složena jen z CO2 , jak bylo vysvětleno v kapitole 4.4.

56

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 51-56)