ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER

I dokument AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN (sidor 158-0)

KAPITEL VI ERSÄTTNINGAR FÖR KOSTNADER

BILAGA 16 ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER

Kommunalt huvudavtal

Samarbetsavtal

BILAGA 1

KOMMUNLEDNING OCH PERSONAL INOM DEN INTERNA

SERVICEVERKSAMHETEN ... 165 KOMMUNLEDNING OCH FÖRVALTNING ... 165 BYRÅBRANSCHEN... 165 Lönegrupp I ... 166 Lönegrupp II ... 166 EXPEDITIONSSERVICE ... 166 Grundläggande serviceuppgifter:... 166 BUD 166

DATATEKNIK ... 167 Planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer ... 167 Drifts- och stöduppgifter ... 167 BILAGA 2

PERSONAL INOM BILDNINGSVÄSENDET ... 168 BIBLIOTEKSVÄSENDET ... 168 Biblioteksdirektör ... 168 Bibliotekschef, avdelningschef eller bibliotekarie som tjänstgör

som bibliotekschef vid ett annat bibliotek än huvudbiblioteket ... 168 Bibliotekarie ... 168 Bibliotekssekreterare (ÅL) ... 169 Biblioteksfunktionär ... 169 SEKRETERARE OCH INSTRUKTÖRER INOM FRITIDS-

OCH KULTURVÄSENDET ... 169 BASSERVICEUPPGIFTER INOM BILDNINGEN ... 170 MUSEIVÄSENDET ... 170 Museidirektör ... 170 Museiamanuens, forskare vid museum ... 170 Konservator ... 170 BILAGA 3

VÅRDPERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN ... 171

§ 1 Tillämpningsområde... 171

§ 2 Lönesättning ... 172 Ledningsuppgifter ... 172 Chefsuppgifter ... 172 Krävande yrkesuppgifter inom vården ... 172 Yrkesuppgifter inom vården ... 173

BILAGA 4

PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, BASSERVICEPERSONAL INOM SOCIAL-, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH

PERSONAL INOM LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN... 175

§ 1 Tillämpningsområde... 175

§ 2 Lönesättning för yrkesutbildad personal inom socialvården ... 175 Lednings- och chefsuppgifter vid områdes- och serviceenheter ... 175 Sakkunniguppgifter inom socialvården ... 176 Krävande yrkesuppgifter inom socialvården ... 176 Yrkesuppgifter inom socialvården... 177

§ 3 Lönesättning för basserviceuppgifter inom

social- och hälsovården ... 178 BILAGA 5

DAGVÅRDSPERSONAL, VISSA YRKESUPPGIFTER INOM VÅRD, HANDLEDNING OCH FOSTRAN I SKOLOR SAMT SÄRSKILDA

BESTÄMMELSER OM ARBETSTID FÖR DAGVÅRDSFÖRESTÅNDARE,

BARNTRÄDGÅRDSLÄRARE OCH TREFAMILJSDAGVÅRDARE ... 179

§ 1 Tillämpningsområde ... 179

§ 2 Lönesättning ... 179 Lednings- och chefsuppgifter inom dagvården ... 179 Ansvariga tjänsteinnehavare/arbetstagare vid små daghem

eller övriga enheter eller delområden inom dagvården ... 180 Undervisning och pedagogiska uppgifter inom småbarnsfostran ... 180 Vård- och omsorgsuppgifter inom småbarnsfostran

(yrkesuppgifter) ... 180 Yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor ... 181 Basserviceuppgifter inom dagvården och i skolor ... 182

§ 3 Vissa arbetstidsbestämmelser ... 183 BILAGA 6

KOSTSERVICEPERSONAL ... 185

§ 1 Tillämpningsområde... 185

§ 2 Lönesättningen för kostservicepersonal ... 185 Ledningen för en enhet eller ett ansvarsområde... 185 Direkt arbetsledning ... 186 Krävande yrkesuppgifter ... 186 Basserviceuppgifter ... 187 BILAGA 8

ÖVRIG PERSONAL ... 188 FÖRMANSUPPGIFTER VID TVÄTTERIER ... 188 STÄD-, TVÄTTERI- OCH HUSHÅLLSUPPGIFTER ... 188 TRAFIKSERVICE ... 188

Transport och inspektion ... 188 Annan trafikservice ... 189 BASSERVICEUPPGIFTER INOM ÖVRIGA SEKTORER ... 189 BILAGA 9

SLOPAD ... 190 BILAGA 10

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SYSSELSÄTTNINGSVERKSAMHET FÖR HANDIKAPPADE ... 191

§ 1 Lön ... 191

§ 2 Anställningens upphörande ... 191

§ 3 Sjuklön ... 191 BILAGA 11

ARBETSTIDEN FÖR GÅRDSKARLAR ... 192

§ 1 Tillämpningsområde... 192

§ 2 Arbetstid... 192

§ 3 Uppdelning av arbetstiden per dygn ... 193

§ 4 Arbetstidsarrangemang under söckenhelgsveckor ... 193

§ 5 Flyttning av veckoledighet samt veckoledighet för

gårdskarlar i bisyssla ... 193

§ 6 Dagliga vilotider ... 193

§ 7 Ersättning för kvälls- och nattarbete ... 193

§ 8 Beredskapstid ... 194

§ 9 Övertidsersättning ... 194

§ 10 Uträkning av timlön ... 195 BILAGA 12

ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR FAMILJEDAGVÅRDARE

SOM ARBETAR I SITT EGET HEM ... 196 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ... 196

§ 1 Tillämpningsområde och tillämpliga bestämmelser ... 196

§ 2 Tillämpliga bestämmelser i allmänna delen i AKTA ... 196 AVLÖNING ... 198

§ 3 Tillämpliga bestämmelser i avlöningskapitlet i AKTA ... 198

§ 4 Grundlön ... 199

§ 5 Ändring av månadslönen vid ändring av vårdplatsbeslutet ... 204

§ 6 Lön när anställningsförhållandet upphör ... 206 ARBETSTID OCH ARBETSTIDSERSÄTTNINGAR ... 207

§ 7 Tillämpliga bestämmelser i arbetstidskapitlet i AKTA ... 207

§ 8 Full ordinarie arbetstid ... 208

§ 9 Arbetstiden under en söckenhelgsvecka eller

söckenhelgsperiod ... 209

§ 10 Övertidsarbete och övertidsersättning ... 210

§ 11 Övriga tillämpliga bestämmelser i AKTA ... 212

§ 12 Semesterlön i särskilda situationer ... 213

§ 13 Kostnadsersättningar inom familjedagvården ... 214 BILAGA 15

FLEXIBEL ARBETSTID ... 215

§ 1 Tillämpningsområde... 215

§ 2 Formerna för flexibel arbetstid ... 215

§ 3 Mertids- och övertidsarbete ... 217

§ 4 Avbrott i tjänsteutövningen/tiden i arbete vid utjämnad

flextid samt vid anställningens upphörande ... 217 BILAGA 16

ERSÄTTNINGAR FÖR RESEKOSTNADER ... 218 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER ... 218

§ 1 Tjänsteresa och tjänsteförrättningsresa ... 218

§ 2 Ersättning för arbetsresor ... 219 ERSÄTTNING FÖR FÄRDKOSTNADER ... 221

§ 3 Egentliga färdkostnader vid tjänsteresor och

tjänsteförrättningsresor ... 221

§ 4 Ersättningsgrunder för färdkostnader vid tjänsteresor och

tjänsteförrättningsresor ... 221

§ 5 Kilometerersättning vid tjänsteresor och

tjänsteförrättningsresor från och med 1.1.2012. (ÅL) ... 221 DAGTRAKTAMENTE ... 223

§ 6 Förutsättningar för betalning av dagtraktamente ... 223

§ 7 Resedygn ... 223

§ 8 Timgränser för partiellt och för fullt dagtraktamente ... 224

§ 9 Dagtraktamentets storlek ... 224

§ 10 Minskat dagtraktamente ... 224 ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR ... 225

§ 11 Måltidsersättning ... 225

§ 12 Förutsättningar för logiersättning vid tjänsteresa och

tjänsteförrättningsresa ... 225

§ 13 Beloppet av logiersättning vid tjänsteresa och

tjänsteförrättningsresa ... 226

§ 14 Övernattningspenning för sommarkoloni eller läger ... 226

§ 15 Nattresepenning ... 227

§ 16 Ersättningar till kursdeltagare ... 227 KOSTNADSERSÄTTNING FÖR TJÄNSTERESOR TILL UTLANDET .. 229

§ 17 Allmänt ... 229

§ 18 Dagtraktamente och hotellersättning vid resor till utlandet ... 229

§ 19 Dagtraktamente ... 229

§ 20 Nedsatt dagtraktamente och hotellersättning ... 230

§ 21 Ersättning för vissa kostnader ... 231

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER ... 232

§ 22 Reseförskott ... 232

§ 23 Reseräkningar ... 232

§ 24 Inlämning av reseräkningar och betalning av ersättningar ... 232 KOMMUNALT HUVUDAVTAL ... 233 SAMARBETSAVTAL ... 244

BILAGA 1 KOMMUNLEDNING OCH PERSONAL INOM DEN INTERNA SERVICEVERKSAMHETEN

KOMMUNLEDNING OCH FÖRVALTNING

Administrativa chefer och i fråga om svårighetsgrad jämförbara sakkun-niguppgifter samt andra motsvarande krävande sakkunsakkun-niguppgifter.

Kompetens: Högskoleexamen

Till denna grupp kan höra t.ex.

– bostadssekreterare – upphandlingschefer

– kanslisekreterare vid centralförvaltningen eller byråchefer i motsvarande ställning

– direktörer för kulturväsendet, direktörer för ungdomsverk-samheten och idrottsdirektörer/sekreterare för idrottsväsen-det vilka är föredragande för ärenden som hör till deras verk-samhetsområde eller, om kommunen inte har någon särskild nämnd för verksamhetsområdet i fråga, den ansvariga bere-daren för dessa ärenden.

- näringsombud, lantbrukssekreterare (ÅL)

Till denna lönegrupp hör inte sektorchefer för stora förvaltningsområ-den som står utanför lönesättningen och inte heller en tjänsteinnehava-re i ledande ställning som är chef för ett betydelsefullt ansvarsområde inom ett stort förvaltningsområde eller som arbetar med lika krävande sakkunniguppgifter, t.ex. förvaltnings-, avdelnings- och ekonomichefer inom skolväsendet, socialväsendet eller hälso- och sjukvården samt förvaltningschefer inom tekniska sektorn eller informationschefer/

självständiga informationssekreterare.

Invånarantal Grundlön 1.4.2012

Grundlön 1.1.2013 01HAL031 –15 000 2 158,20 € 2 189,71 € 01HAL032 15 001–25 000 2 305,92 € 2 339,59 € 01HAL033 25 001–75 000 2 428,19 € 2 463,64 €

BYRÅBRANSCHEN

Om den ordinarie arbetstiden för den som utför byråarbete undan-tagsvis följer systemet med allmän arbetstid (i medeltal 38 timmar 15 minuter per vecka plus måltidsraster som inte ingår i arbetstiden), är grundlönen 5 % högre än den som anges nedan.

Lönegrupp I

Chefsuppgifter inom byråarbete samt andra byråuppgifter med högsta kravnivå och ansvar, vilka förutsätter självständigt arbete.

Uppgiften förutsätter i allmänhet yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

Till denna grupp kan höra t.ex. byråarbete som utförs av byråförestån-dare, huvudbokförare/självständiga bokförare, självständiga lönebok-förare/löne räknare och arkivarier samt övrigt lika krävande byråarbete.

01TOI010 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 003,46 € 2 032,71 €

Lönegrupp II

Annat byråarbete än det som avses i grupp I samt maskinskrivning och textbehandling.

01TOI020 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 909,90 € 1 937,78 €

EXPEDITIONSSERVICE Basserviceuppgifter:

Grundläggande serviceuppgifter:

Till denna grupp kan höra t.ex. vaktmästare.

01VAH020 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 730,84 € 1 756,11 € BUD

01LÄH000 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 687,40 € 1 712,04 €

DATATEKNIK

Planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer

Planering och implementering av omfattande och krävande databe-handlingssystem t.ex. i form av projekt. Arbetsuppgifternas art ställer särskilda krav på upprätthållande och utveckling av yrkeskunskapen.

Till denna grupp kan höra t.ex. dataplanerare, driftschefer och chefs-planerare.

01ATK021 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 363,78 € 2 398,29 €

Personer med andra än ovan nämnda planerings- och sakkunnigupp-gifter, t.ex. dataprogrammerare.

01ATK022 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 999,57 € 2 028,76 €

Drifts- och stöduppgifter

Stöd för användningen och tillämpningarna samt teknisk drift av ut-rustningen, planering av driften och tekniska stöduppgifter. Till uppgif-terna kan höra arbetsledning.

Till denna grupp kan höra t.ex. pc-samordnare (s.k. datastödpersoner) och operatörer.

01ATK030 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 963,91 € 1 992,58 €

BILAGA 2 PERSONAL INOM BILDNINGSVÄSENDET

BIBLIOTEKSVÄSENDET Biblioteksdirektör

En tjänsteinnehavare som är biblioteksdirektör eller chef för huvud-biblioteket i en kommun.

Kompetens: Högre högskoleexamen

Invånarantal Grundlön 1.4.2012

Grundlön 1.1.2013 02KIR011 –15 000 2 314,40 € 2 348,19 € 02KIR012 15 001–25 000 2 587,50 € 2 625,28 € 02KIR013 25 001–75 000 2 927,99 € 2 970,74 €

Bibliotekschef, avdelningschef eller bibliotekarie som tjänstgör som bibliotekschef vid ett annat bibliotek än huvudbiblioteket

Kompetens: Högskoleexamen

02KIR021 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 287,02 € 2 320,41 €

En bibliotekschefs grundlön är

02KIR022 5 % högre om antalet boklån per år är 100 001–300 000 och 02KIR023 10 % högre om antalet boklån per år är större än 300 000.

Bibliotekarie

En annan än i föregående punkt avsedd bibliotekarie, som har kompe-tens enligt behörighetsvillkoren.

02KIR030 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 251,13 € 2 284,00 €

Bibliotekssekreterare (ÅL)

Kompetens: examen på gymnasialstadienivå i enlighet med 3 § biblio-teksförordningen för landskapet Åland (ÅFS 87/2003)

02KIRÅL Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 088,62 € 2 119,11 €

Biblioteksfunktionär

Arbetar vid ett bibliotek med olika slags yrkesuppgifter inom biblio-teksbranschen.

02KIR040 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 954,63 € 1 983,17 €

Tillämpningsanvisning

Uppgiftens svårighetsgrad kan variera mycket mellan olika orter och enheter. Detta ska beaktas när arbetets svårig-hetsgrad bedöms och den uppgiftsrelaterade lönen be-stäms på basis av bedömningen i enlighet med § 8 mom. 1 i avlöningskapitlet.

SEKRETERARE OCH INSTRUKTÖRER INOM FRITIDS- OCH KULTURVÄSENDET

Till arbetsuppgifterna hör att delta i planeringen och verkställandet av fritids- och kulturtjänster.

Uppgiften förutsätter i allmänhet yrkeshögskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå.

Till denna grupp hör t.ex. kultur-, ungdoms- och idrottssekreterare och kulturinstruktörer, ungdomsledare och idrottsinstruktörer.

02VAP000 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 051,09 € 2 081,04 €

BASSERVICEUPPGIFTER INOM BILDNINGEN

02PER010 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 755,05 € 1 780,67 €

Till denna grupp kan höra t.ex. sorteringsbiträden (på bibliotek), klubb-ledare m.fl. (klubbiträden, klubbrumsövervakare, klubbföreståndare), badvakt/simövervakare, idrottsplansskötare och basserviceuppgifter vid teater.

MUSEIVÄSENDET Museidirektör

Kompetens: Högre högskoleexamen

Lönegruppen tillämpas inte på direktörer för landskapscentralmuseer.

02MUS010 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 363,99 € 2 398,50 €

Museiamanuens, forskare vid museum

Kompetens: Högre högskoleexamen

02MUS020 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 254,52 € 2 287,44 € Konservator

02MUS030 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 1 855,54 € 1 882,63 €

BILAGA 3 VÅRDPERSONAL INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på personer som i huvudsak arbetar med vård-arbete inom hälso- och sjukvården och på yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som leder detta arbete, oberoende av för-valtningsområde och verksamhetsenhet.

Tillämpningsanvisning

Exempelvis bestäms lönen enligt bilaga 3 för en vårdutbil-dad avdelningsskötare vid ett ålderdomshem som är chef för vårdpersonalen och eventuellt också själv deltar i pa-tientarbete. Däremot bestäms lönen enligt bilaga 4 för en föreståndare för ett ålderdomshem vars huvudsakliga upp-gift är ledning, även om föreståndaren har vårdutbildning.

Barnskötare vid sjukhus och hälsocentraler hör till bilaga 3 medan barnskötare inom dagvården omfattas av bilaga 5.

Personal utanför lönesättningen

Den högsta administrativa ledningen för kommunens/ kom-munalförbundets vårdarbete står utanför lönesättningen. Till denna grupp hör t.ex. ledande skötare, ledande överskötare och administrativa överskötare.

Sakkunniguppgifter inom hälso- och sjukvården

För dem som hör till denna grupp består den primära upp-giften av självständigt och krävande forsknings-, planerings- och utvecklingsarbete som bygger på teoretisk och praktisk sakkunskap inom hälso- och sjukvården.

Sakkunniguppgifterna kan också gälla ett begränsat speci-alområde eller ett delområde som sträcker sig utanför den egna arbetsenheten och betjänar hela organisationen, var-vid tjänsteinnehavarens eller arbetstagarens huvuduppgifter består t.ex. av konsultation, samordning, utveckling av verk-samheten, utbildning och publikationsverksamhet (t.ex. kli-niska experter såsom experter på hygien, diabetes, smärta, sjukdomar i rörelseorganen mm.) Personalen i sakkunnig-uppgifter inom hälso- och sjukvården står utanför lönesätt-ningen, och vid bestämning av lönen kan då i allmänhet per-soner i lednings- och chefsuppgifter inom vården användas som referensgrupp.

I fråga om bestämningen av lön för personal utanför löne-sättningen, se § 8 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA.

§ 2 Lönesättning Ledningsuppgifter

Ledande chef för vårdarbetet vid ett bestämt verksamhetsområde eller en inrättning/enhet. Den primära uppgiften består av ledning, ut-veckling och koordinering. Leder arbetet huvudsakligen genom under-ställda chefer.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskole-examen.

Till denna grupp kan höra t.ex. överskötare vid sjukhus och hälso-centraler.

03HOI010 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 681,00 € 2 720,14 €

Chefsuppgifter

Den främsta uppgiften för dem som hör till denna grupp är att leda och planera personalens arbete och att fatta och bereda beslut som gäller den egna enheten. Vid större enheter kan det också finnas un-derställda som står i chefsställning. Till uppgifterna hör också direkt patient-/klientarbete.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts yrkeshög-skoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller tidigare exa-men på institutnivå inom området.

Till denna grupp kan höra t.ex. avdelningsskötare och biträdande av-delningsskötare/ansvariga skötare/ansvariga hälsovårdare, när det med beaktande av enhetens storlek och organisation är fråga om tjänsteinnehavare/arbetstagare som helt klart står i chefsställning.

03HOI020 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 462,69 € 2 498,64 €

Krävande yrkesuppgifter inom vården

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts yrkeshög-skoleexamen inom social- och hälsovårdsområdet eller tidigare exa-men på institutnivå inom hälsovårdsområdet.

Till denna grupp kan höra t.ex. biträdande avdelningsskötare, ansva-riga sjukskötare m.fl. som verkar som ansvaansva-riga, specialtandskötare, tandhygienister/munhygienister, specialsjukskötare, övriga special-

beteckningar, fysioterapeuter, rehabiliteringsinstruktörer, hörselvårds-assistenter, barnmorskor, laboratorieskötare, röntgenskötare, sjukskö-tare, hälsovårdare och ergoterapeuter.

03HOI030 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 240,09 € 2 272,80 €

Yrkesuppgifter inom vården

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts grundexa-men inom social- och hälsovården eller tidigare yrkesexagrundexa-men på skol-nivå inom området.

Till denna grupp kan höra t.ex. närvårdare och motsvarande tidiga-re beteckningar, medikalvaktmästatidiga-re, ambulansföratidiga-re och ansvariga skötare samt liknande med ansvarsställning.

Denna punkt i lönesättningen tillämpas också på mottagningsskötare, hälsocentralsbiträden, mottagningsassistenter, avdelningsbiträden och avdelningssekreterare av vilka förutsätts yrkesinriktad grundexa-men inom social- eller hälsovården eller något annat område eller tidi-gare yrkesexamen.

03HOI040 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 051,09 € 2 081,04 €

Tillämpningsanvisning

Tidigare beteckningar för utbildning som motsvarar närvår-dare är hjälpskötare, primärskötare, barnskötare, dagvårda-re, tandskötadagvårda-re, mentalvårdadagvårda-re, sinnessjukvårdadagvårda-re, medikal-vaktmästare-ambulansförare, vårdare av utvecklingsstörda, konditionsskötare, pedikyrist och hemvårdare.

Tillämpningsanvisning för lönesättningen

I fråga om tillämpningen av lönesättning och bestämningen av upp-giftsrelaterad lön se även § 7, 8 och 9 med tillämpningsanvisning löne-kapitlet i AKTA.

Utbildning

Om arbetsgivaren har krävt att en tjänsteinnehavare/arbetstagare har en högre kompetensnivå än den som anges i lönesättningen (t.ex. högre högskoleexamen) eller tilläggsutbildning (t.ex. specialiseringsstudier), ska detta beaktas i den uppgiftsrelaterade lönen. Se punkt 3.1 Utbild-ning i tillämpUtbild-ningsanvisUtbild-ningen för § 9 mom. 1 i lönekapitlet i AKTA.

Chefsställning

I fråga om bestämningen av den uppgiftsrelaterade lönen för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom.1 i lönekapitlet i AKTA. ”Ansvar för en omfattande och krä-vande uppgifts-/verksamhetshelhet” innebär oftast att chefen leder en enhet som består av flera specialområden, flera verksamhetsställen, flera olika funktioner eller olika personalgrupper.

Extra uppgifter och ansvar

Exempel på extra uppgifter och ansvar är att vara ersättare för en chef eller ha ansvaret för att leda en enhet/ett team (t.ex. sjukskötare/häl-sovårdare/närvårdare/primärskötare som är ansvarig för en enhet eller en delfunktion), eller ett sådant ansvar för en omfattande och krävande uppgifts-/verksamhetshelhet som andra i lönegruppen saknar eller har i betydligt mindre omfattning (t.ex. ansvar för ett krävande specialom-råde, såsom hygien, diabetes, smärta demens mm.) ansvar för utveck-ling av vården för en särskild patientgrupp, ansvar för studentarbete eller som särskild uppgift fastslaget ansvar för apparater/hjälpmedel osv.) Med delfunktion avses inte att arbetet fördelas mellan olika an-ställda, utan att en särskild större verksamhetshelhet underställs en viss tjänsteinnehavare eller arbetstagare.

Särskilt krävande uppgifter

Uppgifter kan i allmänhet anses som särskilt krävande till exempel om de sträcker sig utanför den egna enheten, har återverkningar på hela verksamhetsmiljön/kundkretsen/befolkningen, förutsätter självständig verksamhet och problemlösning samt förmåga till omställning, omdö-me och ansvar för bedömning av verkningarna eller om det är fråga om omfattande verksamhet med befolkningsansvar. Som särskilt krävan-de kan man i allmänhet även betrakta sådana uppgifter inom enheten till vilka hör till största delen oförutsägbar, oplanerad verksamhet (t.ex.

jour, intensivvård, hjärtövervakning, förlossningssal).

Omorganisering av verksamheten och ändring av arbetsfördelningen Vid tillämpningen av lönesättningen ska arbetsgivaren följa upp och genom lönerna stödja sådana mål som verkställs i omorganisering av regionala eller lokala funktioner och utvecklingen av samarbete och som innebär att arbetsfördelningen inom den yrkesutbildade vårdper-sonalen utvecklas och omformas så att varje individs kunnande bättre och i större omfattning än tidigare kommer till användning i arbetsen-heten (t.ex. en ändring i fördelningen av uppgifter mellan läkarna/tand-läkarna och vårdpersonalen eller inom vårdpersonalen). De anställdas arbetsbeskrivningar bör ses över så att de motsvarar de ändrade upp-gifterna och verkningarna av ändringarna på uppgiftens svårighets-grad och lönen bör bedömas.

BILAGA 4 PERSONAL INOM SOCIALVÅRDEN, BASSERVICEPERSONAL INOM SOCIAL-, HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH

PERSONAL INOM LÄKEMEDELSFÖRSÖRJNINGEN

§ 1 Tillämpningsområde

Denna bilaga tillämpas på personal inom socialvården, personal med grundläggande serviceuppgifter inom social-, hälso- och sjukvården och personal inom läkemedelsförsörjningen.

Tillämpningsanvisning

I fråga om personer som i huvudsak arbetar med vårdarbete inom hälso- och sjukvården, se tillämpningsanvisningen i AKTA bilaga 3 § 1.

Personal utanför lönesättningen

Den administrativa ledningen inom socialvården (t.ex. soci-aldirektörer, avdelningschefer) och personer i ledningsupp-gifter inom läkemedelsförsörjningen (t.ex. sjukhusapotekare, provisorer) står utanför lönesättningen.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare vars huvudsakliga upp-gift är planering, utveckling och andra sakkunniguppupp-gifter inom socialvården (t.ex. socialplanerare) står utanför löne-sättningen och vid bestämning av lönen kan då i allmänhet personer i lednings- och chefsuppgifter inom socialvården användas som referensgrupp.

Även ledande socialarbetare står utanför lönesättningen om de i fråga om sin ställning och sina uppgifter kan jämföras med socialdirektörer.

I fråga om bestämningen av lön för personal utanför löne-sättningen, se § 8 med tillämpningsanvisning i lönekapitlet i AKTA.

§ 2 Lönesättning för yrkesutbildad personal inom socialvården Lednings- och chefsuppgifter vid områdes- och serviceenheter

Den främsta uppgiften för anställda som hör till denna grupp är att leda och planera en enhet eller ett område inom socialvården eller de sak-kunnigas och den övriga personalens arbete och att fatta och bereda beslut som gäller den enhet eller det område den anställde leder eller ansvarar för. Till uppgifterna kan också höra sakkunniguppgifter inom området och medverkan i klientarbetet.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskole-examen eller tidigare högskole-examen på institutnivå.

04SOS030 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 563,36 € 2 600,79 €

Till denna grupp kan höra t.ex. ledare för åldringsvården, föreståndare för ålderdomshem, föreståndare för barnskyddsenheter, föreståndare för enheter inom missbrukarvården, ledare för öppenvårdstjänster, hemtjänstledare, åldringsvårdsledare, ledande sysselsättningsledare, föreståndare för boendeenheterna och dagverksamheten inom spe-cialomsorgen. (ÅL)

Sakkunniguppgifter inom socialvården

För dem som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av självständigt utvecklings-, planerings- och klientarbete som bygger på teoretisk och praktisk sakkunskap inom området.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högre högskoleexamen.

04SOS04A Grundlön 1.4.2012 1.1.2013

2719,01 € 2 758,71 €

Till denna grupp kan höra t.ex. specialsocialarbetare, socialarbetare, barnatillsyningsmän och skolkuratorer och ledande/ansvariga social-arbetare.

Tillämpningsanvisning

I fråga om hur specialiseringsutbildning inverkar på en tjänsteinnehavares/arbetstagares uppgiftsrelaterade lön, se punkt 3.1 Utbildning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom.

1 i lönekapitlet. Med specialiseringsutbildning avses 30–60 studiepoängs utbildning som anordnats av en yrkeshögsko-la eller ett universitet och specialiseringsstudier som ingår i en licentiatexamen.

Krävande yrkesuppgifter inom socialvården

För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av socialt stöd, handledning, fostran och rehabilitering.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts högskole-examen eller tidigare högskole-examen på institutnivå.

04SOS050 Grundlön 1.4.2012 1.1.2013 2 232,86 € 2 265,46 €

Till denna grupp kan höra t.ex. socionomer (yrkeshögskoleexamen), vilka föregicks av utbildningsbeteckningarna handledare inom soci-alvården, socialhandledare, socialpedagoger och handledare för ut-vecklingsstörda, samt servicehandledare inom det sociala arbetet, skolornas pedagogiska handledare, familjearbetare inom barnskyddet, handledare för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och ledande/

ansvariga handledare.

Yrkesuppgifter inom socialvården

För anställda som hör till denna grupp består de primära uppgifterna av vård, omsorg, fostran och rehabilitering.

Kompetens: Av tjänsteinnehavaren/arbetstagaren förutsätts yrkesin-riktad grundexamen eller tidigare yrkesexamen på skolnivå inom om-rådet.

04SOS06A Grundlön 1.4.2012 1.1.2013

2 051,09 € 2 081,04 € Motsvarar lönepunkt 03HOI040

Till denna grupp kan höra t.ex. närvårdare och motsvarande tidigare beteckningar, familjearbetare, äldrevårdare och sysselsättningsledare/

handledare/instruktörer.

Tillämpningsanvisning

Se motsvarande tidigare utbildningsbeteckningar i tillämp-ningsanvisningen i lönesättningspunkt 03HO1040 i bilaga 3 i AKTA

Tillämpningsanvisning för lönesättningen

I fråga om tillämpningen av lönesättningen och bestämning-en av dbestämning-en uppgiftsrelaterade lönbestämning-en se § 7, 8 och med till-lämpningsanvisningar i lönekapitlet i AKTA.

Chefsställning

I fråga om bestämningen av lön för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i

I fråga om bestämningen av lön för personer i chefsställning, se punkt 3.3 Chefsställning i tillämpningsanvisningen för § 9 mom. 1 i

I dokument AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal KOMMUNALA AVTALSDELEGATIONEN (sidor 158-0)