Förbehandling inför lackering, 15 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 82-94)

I yrkesprovet gör den studerande förbehandlings- och grundningsarbeten, som är

• förberedande rengöring , förbehandling, kittning och slipning

• användning och slipning av grund- och slipfärger

Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• att göra upp kostnadsförslag för fordonslackering o med hjälp av adb-program

o för hand enligt försäkringsbolagens anvisningar

• att utföra förbehandlingsarbeten

o att noggrant rengöra fordonet utanpå samt dess konstruktion, att skydda det o metoder för att avlägsna rost

• att välja arbetsmetod för grundning

o att bedöma ytans skick och färguppbyggnad o arbetsredskap och maskiner som används o material som används

• att behärska metoder för grundning

o metoder och redskap för kittning enligt objektet o att utföra kittningen och att slipa

ƒ att välja sliputrustning

ƒ att välja rätt grovlek på slipningen enligt arbetsobjekt

• att använda och välja rätt grund- och rostskyddsfärg o att välja material enligt användningsändamål o att kunna välja spruta enligt material o sprutningsteknik/gånger

o att rengöra arbetsredskapen o arbetarskyddssynpunkter

ƒ använder personlig skyddsutrustning

ƒ skyddar miljön

• val och användning av maskiner och slipningsmaterial som används när man slipar fyllningsfärger o att välja handslipstöd

o att välja slipmaskin

o att välja grovlek på slippappret enligt material och arbetsmetoder o arbetarskyddsfrågor

ƒ personlig skyddsutrustning

ƒ att skydda arbetsomgivningen

• val och användning av tätnings- och stenskottsmassa o att täta fogar

o att spruta stenskottsmassa

• att beakta arbetarskyddet

o att lagra och behandla ämnen o skyddsåtgärder

o skyddsutrustning.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan utföras i ett utrymme som motsvarar arbetsförhållandena i en verkstad, t.ex. i samband med inlärning i arbetet eller i en arbetssal i läroinrättningen. Olika slags handslipstöd, slipmaskiner och utrustning för sandblåsning finns tillgängliga (sandblästringsskåp, flyttbar bläster). Beträffande arbetsförhållanden och arbetsredskap lämpar sig utrymmet för förbehandlings- och grundningsarbeten.

Arbetarskyddet har verkställts ändamålsenligt. Ett system för att avlägsna damm finns liksom en sprutnings-box eller ett utrymme för att bespruta lösa delar. Personlig skyddsutrustning finns att tillgå.

Yrkesprovsmiljöns arbetarskydd följer gällande arbetarskyddsbestämmelser och -instruktioner i alla avseenden. En viktig del av yrkesprovet är att se efter sin egen och omgivningens arbetarskydd. Utöver erforderliga arbetsverktyg finns importörens handbok för aktuella målarfärger och –material samt information om bruksskydd inklusive användnings- och arbetarskyddsanvisningar för de material som används.

Yrkesprovet utförs i regel som individuell prestation och samtidigt som verkstadens normala rutinarbeten utförs. Man eftersträvar normalt arbete i en arbetstakt som har anpassats till en examen på grundnivå.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen använda verktyg för grundning och att grunda det objekt som ska målas enligt anvisningar.

definiera behovet av att iståndsätta det objekt som ska grundas och att välja arbetsredskap och material som lämpar sig för arbetet.

bedömer skicket på och färguppbyggnaden av den yta som ska behandlas samt väljer lämplig grundnings-metod.

bedömer sin arbets-prestation och utvecklar eller ändrar metod, t.ex.

ändrar från slipmålning till ”vått i vått”.

Behärskande av

arbetsuppgiften skyddar sitt arbetsobjekt innan han inleder arbetet i syfte att undvika tilläggsarbete.

rengör ytan på det skadade området innan

utför sedvanliga

kittningsarbeten (jämnar t.ex. ut en buckla i bilens framparti).

rengör det skadade området rätt (avlägsnar

ser till att objektet är skyddat i syfte att undvika extra arbete (skyddar t.ex. öppna fönsterytor och –gluggar samt kanterna av det ställe som ska målas).

han inleder arbetet.

avlägsnar rost med sedvanliga metoder (t.ex.

med en nylonrondell-slipmaskin).

utför sedvanliga små kittningsrbeten (jämnar t.ex. ut en liten buckla).

kittar med sprutkitt så att arbetet framskrider.

skyddar fordonet för sprutning av bottnen men brister finns i skyddet (den studerande skyddar ett alltför litet område och sprutar direkt på tejpen).

sprutar de vanligaste använda grund- och isoleringsfärgerna och känner till att det finns en separat spruta för grundfärger och ytfärger.

Brister finns dock i användning av sprutan (t.ex. spruttekniken är bristfällig).

slipar grundfärgerna med sedvanliga arbetsredskap men brister finns i redskapens användning (t.ex. slipas kanterna ner).

arbetar inte med en trasig apparat eller spruta utan anmäler om den till läraren eller instruktören på arbetsplatsen (t.ex. ett fel i en oscillerande slipmaskins lager).

t.ex. vatten- och lösningsämnesbaserade orenheter innan

slipningsarbetet inleds) samt rengör omgivande områden.

slipar kittet så att slipgrundfärg går att använda som grundfärg.

använder sedvanliga slipmaskiner för hand men brister finns i sättet att hantera maskinerna.

skyddar bilen när dess botten sprutas.

sprutar grundfärg (t.ex.

slipgrundfärg).

väljer rätt grovhet på slippappret så att det lämpar sig för den arbetsmetod som används vid grundningen.

sprutar stenskotts-målfärg.

kontrollerar sprutan och dess funktioner om t.ex.

den figur som ska sprutas är bristfällig.

avlägsnar rost med olika metoder, t.ex. sand-blästring.

väljer redskap för kittning enligt det skadade stället och byter ut dem vid behov i takt med att arbetet fram-skrider (t.ex. en spatel av plast för buktiga ytor).

utför kittningsarbeten på skadade ställen, t.ex. vid

”bockningsveck”.

väljer slipstöd enligt det skadade området och gör slipningsarbetena så att det i små skador går att använda, t.ex. vått i vått som grundfärg.

väljer och använder slipmaskiner enligt det objekt som ska slipas (t.ex. slipmaskin för halvarksplan på jämna ytor).

väljer rätt spruta enligt grundfärg (t.ex. rätt storlek på munstycket för att måla vått i vått med grundfärgen).

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet namnger vanliga arbets-redskap som används i grundningsarbeten.

använder ett

data-program för att göra upp ett kostnadsförslag.

förstår betydelsen av förbehandling och rengöring med tanke på

inser betydelsen av att avlägsna rost för arbetets hållbarhet och kan namnge de olika metoderna för att avlägsna rost.

kan med hjälp av handledning ta till sig information från piktogram, t.ex.

blandningsrelationer.

kan under handledning ta till sig sedvanlig information från piktogram, t.ex.

blandningsrelationerna känner till användnings-ändamålet för ofta använda grundmaterial, t.ex. grundfärg i syfte att förhindra korrosion.

känner till skikten på en flitigt använd grund-ningsmetod, t.ex. arbets-skedena i användningen av slipfärg.

kan med hjälp av

handledning plocka fram information om material och arbetsmetoder ur målfärgsleverantörernas instruktionssamling.

förstår varför det

skadade området rengörs innan

grundnings-ämnena sprids ut på det (t.ex. medel för fett-borttagning, rengörings-medel för plast).

förstår de olika skiktens uppbyggnad hos olika grundningsmetoder och kan under handledning välja en uppbyggnad som lämpar sig för arbetet (t.ex. att grunda ett ställe som har anfrätts av rost och som har riktats).

letar vid behov fram anvisningar med extra information om de målfärger som kommer till användning.

arbetets slutresultat (t.ex.

att avlägsna vatten-baserade orenheter).

förstår hur kostnader för grundningsarbeten uppstår och räkna ut ett kostnadsförslag för ett arbete utgående från ytan genom att använda sig av försäkrings-bolagens källor för beräkning av yta känner till hur effektiva olika metoder för att avlägsna rost är och kan vid behov motivera sitt val.

förstår varför det

skadade området rengörs innan

grundnings-ämnena sprids ut på det (t.ex. medel för fett-borttagning, rengörings-medel för plast).

behärskar/kan de

vanligaste piktogrammen och utnyttjar dem i sitt arbete (t.ex. blandnings-relationer, mellanav-luftningstider).

förstår vilka skikt olika grundningsmetoder består av och kan välja rätt metod för arbetet (t.ex. göra grundning på en ursprunglig del med metoden vått i vått) och kan motivera sitt val.

förstår betydelsen av slipningsgrovlekarna och kan välja rätt grovlek till den grundningsmetod som han har valt (t.ex.

när man arbetar med slipningsfärg).

sprutar rostskydds- och grundfärg (behärskar spruttekniken och vet hur många skikt som ska sprutas så att skiktets tjocklek är rätt).

väljer lämpligt arbets-redskap och slipar fyllningsfärger (t.ex. användning av kontrollfärg).

utför tätning av de vanligaste fogarna, t.ex.

bagageluckans fogar.

underhåller de redskap som han har använt och vid behov iståndsätter han dem (oljar t.ex.

tryckluftsapparaterna, byter ut lager).

Behärskande av

arbetssäkerhet känner till säkerhets-beteckningarna på material som används i förbehandling och i grundning.

känner till var förnöden-heter för första hjälpen och ögonspray finns.

använder personlig skyddsutrustning.

kan rengöra arbets-redskap och sprutor på ett sätt som följer arbetarskyddet.

kan blanda

förbehandlingsmaterial med beaktande av arbetarskyddet och sprider ut dem med spatel eller med spruta.

vet var information om bruksskydd finns.

är medveten om hur viktigt det är att skydda arbetsmiljön och

använder t.ex. ett system för att avlägsna damm.

känner till säkerhets-beteckningarna på de material som man använder i förbehandling och i grundningsarbeten.

sorterar miljöfarligt avfall enligt givna instruktioner.

ordnar och städar upp sin närmaste arbets-omgivning efter avslutat arbete och efter avslutad arbetsdag.

förstår syftet med bruksskyddsinformation.

följer arbetarskydds-instruktioner och – bestämmelser.

använder personlig skyddsutrustning, t.ex.

skyddshandskar och ögonskydd.

känner till när man ska använda ett dammskydd eller ett aktivkolfilter, byter mellan dem vid behov

blåser inte bort damm med tryckluft utan avlägsnar damm t.ex.

med dammsugare (beaktar andra) utför all målning i en målningsbox eller en plats som är avsedd för att måla lösa delar på (beaktar andra).

sorterar miljöfarligt avfall, förstår innehållet i bruksskyddsinformation.

Baskompetens

kan vid behov kommunicera med förmännen och arbetskompisarna på bilmålarverkstaden.

följer överenskomna arbetstider.

kan kommunicera med förmännen och

arbetskompisarna på bilmålarverkstaden.

kan anpassa sig till problem och klarar av problem som uppstår i förbehandlingen och i grundningsarbeten.

kommunicerar naturligt med förmännen och arbetskompisarna på bilmålarverkstaden i olika situationer som kräver växelverkan.

är medlem i olika arbetsteam och beaktar andra personers åsikter.

Utbildningsprogrammet för billackering, valbara yrkesinriktade studier 3.1.25 Sprutmålningsteknik, 15 sv

Beskrivning av yrkesprovet

Den studerande lackerar ytan på en bil under yrkesprovets gång Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• att beakta arbetarskyddet

o att lagra och behandla ämnen o att sortera avfall, att skydda miljön o skyddsåtgärder

o skyddsutrustning

• användning av material för ytlackering o målfärgernas blandningsförhållanden o tilläggsämnen

• att utföra ytlackering

o att skydda och rengöra den yta som ska lackeras o att justera sprutan

o sprutningsteknik/gånger

ƒ akryllack

ƒ tvåskikts ytlackeringsmaterial

ƒ vattenförtunnande målfärger

ƒ pärlemorlack

o teknik för att göra dimskarvningslackering

• att korrigera lackeringsfel o att korrigera rinning o att avlägsna skräp

• att sköta lackeringsytan

o att polera lackeringsytan

ƒ för hand

ƒ med en maskin o vaxning

• att göra service på bilen före överlåtelse

o omständigheter som inverkar på hur nöjda kunderna är

ƒ rengöring av bilens innandöme och utanpå

ƒ granskning före man kör bilen

• belysningen

• hjulen

• tvättmedlen

• att använda mätredskap o att mäta viskositeten o att mäta skiktets tjocklek

o att mäta glansnivån

o att definiera färgtonen genom mätning

• att identifiera och måla plastdelar

o att välja material enligt användningssyfte o tillsatsämnen när man målar plast o sprutteknik/gånger

o tillsatsämnen

o att rengöra arbetsredskapen

I arbetet ingår att göra upp en arbetsplan, som också kan göras upp muntligt. En viktig del av yrkesprovet är att se efter sin egen och omgivningens arbetarskydd.

Arbetsprocessen består av att blanda målfärgen efter grundningsarbetena, att spruta målfärgen på bilens yta samt att utföra service på bilen före överlåtelse.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan utföras i ett utrymme som motsvarar arbetsförhållandena i en målarverkstad för bilar. En målarspruta, overall, arbetsredskap för att ta hand om och reparera målfärgens yta samt erforderliga ämnen ska finnas tillgängliga. Arbetsutrymmet och utrustningen är lämpliga för ytlackering.

Arbetarskyddet har verkställts ändamålsenligt. En sprutningsbox eller ett utrymme för att lackera lösa delar finns. Personlig skyddsutrustning finns tillgänglig. Yrkesprovsmiljöns arbetarskydd följer i alla avseenden gällande arbetarskyddsbestämmelser och –instruktioner.

Utöver erforderliga arbetsredskap finns en instruktionsbok från tillverkare av målfärger och information om bruksskydd inklusive uppgifter om användnings- och brukssäkerhet.

Yrkesprovet utförs i regel som en individuell prestation och som normalt arbete på arbetsplatsen. Man eftersträvar arbete i en arbetstakt som har anpassats till en examen på grundnivå.

Yrkesprovet kan utföras på en arbetsplats i samband med inlärning i arbetet eller i en arbetssal i läroinrättningen.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen använder redskap för ytlackering och kan måla en yta på ett visst objekt enligt anvisningar.

framskrider konsekvent i sitt arbete, som dock uppvisar vissa brister (den studerande märker när han t.ex. börjar spruta att han inte har torkat av dammet).

framskrider konsekvent i sitt arbete.

är konsekvent i arbetet och kan anpassa sig till förändring under arbetets gång

(reagerar t.ex. på brister i en täckande nyans)

Behärskande av arbetsuppgiften Att utföra ytla på ett sätt som beaktar

arbetarskyddet ckering

Att identifiera och lackera/måla plastdelar

arbetar inte med en trasig spruta, utan anmäler saken till läraren eller till instruktören på arbetsplatsen (t.ex. fel-aktig sprutningsfigur).

utför ytlackering med täckfärg (t.ex. lackering av framstänkskärmar).

förbereder lappnings- och reparationsmålning och förverkligar dem med täckfärg . mäter målfärgens viskositet.

målar plastdelar som används som ursprung-liga reservdelar

(målar t.ex. höljet på en sidospegel som

tillverkaren har målat).

sköter om eller under-håller efter handledning plastytor.

skyddar arbetsobjektet innan han inleder arbetet för att undvika extra arbete.

underhåller vid behov sprutan (t.ex. felaktig sprutningsfigur).

förbereder lappnings- och reparationsmålning och förverkligar dem under handledning med flerskiktsfärger.

rengör plastdelar före målning.

sköter eller underhåller plastytor som används i fordon.

sprutar plastdelar på rätt sätt (sprutar t.ex. en stötfångare av plast på båda sidor med beaktande av galler-gluggar etc.).

underhåller de redskap som han använder och vid behov iståndsätter han dem (oljar tryck-luftsmaskinerna, byter ut ett lager).

förbereder lappnings- och reparationsmålning och förverkligar dem med tvåskikts, unibase, mica och vatten-förtunnande material (t.ex. lappning av bakstänkskärmen).

sprutar målfärg så att arbetet framskrider med vått-i-vått metoden.

uppskattar materialets åtgång enligt arbets-objektet.

väljer arbetsredskap efter målfärg.

använder redskap för att mäta målningsmaterial, t.ex. mätare för att mäta skiktets tjocklek.

förbehandlar plast-delarna före lackering (t.ex. temperering).

väljer rätt grundnings-metod för olika plast-sorter.

utför grundning och målning av en reparerad plastdel.

Att reparera lackeringsfel

och att polera målytan polerar målytan för hand och med en maskin.

vaxar målytan.

reparerar de vanligaste felen inom målning (avlägsnar skräp t.ex.

genom att slipa).

rengör fordonets innandöme.

ser till att bilen är i skick för överlåtelse (utför t.ex. granskning av bilen före körning).

rengör fordonets interiör (rengör t.ex. sätet med en fuktdammsugare).

fixar målningsfel (t.ex.

reparerar en rinning genom att slipa och polera).

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet Att utföra ytlackering

redogör för ytlackerin-gens arbetsskeden genom att i främsta hand använda termer inom branschen.

känner till arbetsskedena inom ytlackering (t.ex.

arbetsskedena inom akryllackering).

redogör för de för-beredande arbetena och arbetsskedena när han reparationsmålar med akryllack.

förstår skiktens upp-byggnad på olika yt-lackeringsmaterial och kan under handledning välja en struktur som lämpar sig för arbetet (t.ex. att måla en ursprunglig reservdel).

behärskar/kan de

vanligaste piktogrammen och utnyttjar dem i sitt arbete (t.ex. blandnings-förhållanden, mellan-avluftningstider).

letar vid behov fram bland anvisningarna tilläggsinformation om de målfärger som används.

behärskar piktogrammen och utnyttjar dem i sitt arbete (t.ex. blandnings-förhållanden, mellanav-luftningstider).

förstår skillnaderna i sprutningen av olika målfärger.

förstår skiktens upp-byggnad hos olika mål-ningsmetoder och kan välja en struktur som lämpar sig för arbetet (målar t.ex. en ursprung-lig reservdel med metoden vått i vått) och kan motivera sitt val.

redogör för arbets-skeden och utförandet av lappnings- och reparationsmålning som utförs med pärlemorlack förstår hur tjockleken på målfärgsskiktet inverkar på målningens

hållbarhet.

Att känna igen och måla plastdelar

Reparation av målnings-fel och polering av målytan

redogör för arbets-skedena i ytlackering av plastdelar och använder i huvudsak termer inom branschen.

känner till hur och på vilka ytor man använder ofta använda tilläggs-ämnen (t.ex.elasticitets-ämne).

redogör för arbets-skedena när de

vanligaste felen i målytan rättas till.

redogör för arbets-skedena i målytans polering .

redogör för

arbetsskedena när bilens innandöme rengörs.

känner till pikto-grammen och utnyttjar dem i sitt arbete (t.ex.

mellanavluftningstider).

känner till hur viktigt det är att rengöra den yta som ska målas före sprutningen (t.ex. fett-borttagningsmedel, ren-göringsmedel för plast).

letar vid behov fram bland anvisningarna tilläggsinformation om de målfärger som används.

namnger de vanligaste arbetsredskapen och deras användning.

känner till hur underlag används i olika pol-eringsmaskiner och förstår hur de inverkar på målytans kvalitet.

identifierar plastsorter som används i bilar.

förstår betydelsen av förbehandling och rengöring när plastdelar målas med tanke på arbetets slutresultat (t.ex.

temperering).

känner till användningen av tilläggsmedel (använ-ningen av elasticitets-ämne och blandnings-förhållandena).

bedömer vilken metod som är bäst för att rätta till ett fel (t.ex. behövs slipning eller polering eller behövs en helt ny målning).

känner till orsakerna till de oftast förekommande felen i målningen.

väljer rätt grovlek på slipningen när felen i målningen ska rättas till.

förstår betydelsen av olika grovlekar på slip-massa när målytan poleras.

känner till de vanligaste metoderna och medlen för att rengöra bilens interiör.

Behärskande av

arbetssäkerhet känner till säkerhets-beteckningarna på material som används i ytlackeringsarbeten.

vet var första hjälp-materialet och ögonsprayen finns.

använder personlig skyddsutrustning.

rengör sprutor och arbetsredskap på ett sätt som är förenligt med arbetarskyddet.

blandar och sprutar målmaterial på ett sätt som är förenligt med arbetarskyddet.

ordnar och städar upp sin närmaste arbets-omgivning efter avslutad arbetsdag eller efter av-slutad arbetsprestation.

känner till var information om bruksskydd bevaras.

förstår att det är viktigt att skydda arbetsmiljön och rengör t.ex. den yta som ska målas med fettborttagningsmedel i en lackeringsbox (beaktar de övriga arbetstagarna).

känner till säkerhets-beteckningarna på material som används inom ytlackering.

förstår syftet med information om bruksskydd.

vet när olika skydd ska användas och använder dem rätt.

beaktar i sitt arbete omgivningens arbetar-skydd (beaktar de andra arbetstagarna).

förstår innebörden i information om bruksskydd.

Baskompetens

följer överenskomna

arbetstider. förmår kommunicera med förmän och arbets-kamraterna i

bil-lackeringsverkstaden.

kan anpassa sig till problemsituationer och kan lösa problem som uppstår i samband med olika målningsarbeten.

kommunicerar på ett naturligt sätt med kunder, förmän och arbetskamrater i olika situationer för växel-verkan i en billackerings-verkstad.

är en medlem i olika arbetsteam och beaktar andra personers åsikter.

Gemensamma

betoningar känner till principerna för hållbar utveckling.

klarar efter handledning

uppmärksammar kundens förväntningar och behov genom att redogöra för honom

uppmärksammar kunden och hans förväntningar samt individuella behov genom att redogöra för

av att sortera de vanligaste miljöfarliga avfallen på en bil-lackeringsverkstad.

känner till det timpris som billackerings-verkstaden debiterar och reparationsgarantins längd när han blir tillfrågad.

t.ex. åtgärder i anslutning till målningen.

klarar av att sortera de vanligaste miljöfarliga avfallen i en bil-lackeringsverkstad.

honom, t.ex.

kostnaderna för att reparera en skadad bil, det kommande arbetets förlopp och när arbetet är färdigt.

känner till konsument-skyddslagens

bestämmelser, t.ex. att hålla framme prislistorna

bestämmelser, t.ex. att hålla framme prislistorna

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 82-94)