Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd

I dokument Rådhuset, kl , , , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 (sidor 49-54)

Ärendebeskrivning

Planarbetet påbörjades 2003 med syfte att ta fram riktlinjer för områdets bebyggelseutveckling.

Planen avsågs ersätta gällande fördjupad översiktsplan för området från 1990. Plankonsult är SWECO FFNS.

Planprogram för fördjupad översiktsplan har upprättats 2003-06-16. Planprogrammet har varit utställt för samråd 2003-08-25--2003-10-06. Planhandlingar har bearbetats och förslag till för-djupad översiktsplan har upprättats 2004-05-26.

Fördjupad översiktsplan har åter varit utställt för samråd 2004-06-09--2004-09-06. Samrådsre-dogörelse har sammanställts 2006-08-09.

Planhandlingarna har bearbetats och utställningshandlingar har upprättats 2006-11-28. Fördju-pad översiktsplan har varit utställd 2006-12-27--2007-04-17. Utlåtande har sammanställts (2009-02-09).

Antagandehandling har upprättats (2009-02-16).

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2009-03-17 att godkänna och överlämna antagandehand-lingen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens utskotts beslutsförslag till kommunstyrelsen 2009-04-23 var att kommun-fullmäktige skulle anta föreliggande förslag. Kommunstyrelsen beslöt 2009-05-06 att ärendet skulle återremitteras till samhällsbyggnadsnämden för att se över möjligheten till ytterligare exploatering.

Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och bygglovsavdelning har i samarbete med plankon-sulten inventerat området på nytt och reviderat förslag till Fördjupad översiktsplan för Nor-rekås och Örnahusen. Nya utställningshandlingar med utökad exploatering har upprättats.

Den fördjupade översiktsplanen har varit utställd 2009-10-26--2010-01-22.

forts.

§ 281 forts. (Dnr 2006/421) Dnr 2011/6

Med stöd i PBL 1 kap 8 § har Länsstyrelsen 2010-05-18 varit på tillsynsbesök i Simrishamns kommun. Tillsynen avsåg främst kommunens ärendehantering, avseende givna bygglov och positiva förhandsbesked inom områden av riksintresse. Av mötesprotokollet framgår att läns-styrelsen uppmanar kommunen att snarast slutföra översiktsplanearbetena.

Utställningsutlåtande har upprättats. Antagandehandlingar har upprättats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2010-10-12 att godkänna och överlämna antagandehand-lingen till kommunfullmäktige för antagande.

Kommunstyrelsens utskott beslöt 2010-11-24 att anta förslaget till översiktsplan med tillägget

”att en byggrätt läggs till på fastigheten Hoby 28:16”.

Vid förfrågan hos länsstyrelsen om denna ändring skulle anses som så betydande att planen måste ställas ut igen, svarade länsstyrelsen med att området nu måste detaljplaneläggas för att skydda riksintressena från skada.

Kommunstyrelsen beslöt 2010-12-08 att ny områdesbestämmelse för Norrekås och Örnahusen skulle upprättas.

Vid länsstyrelsens besök hos kommunen våren 2011 diskuterades generellt problematiken i området och specifikt möjligheterna runt områdesbestämmelser som planinstrument. Kommu-nens tolkning var att länsstyrelsen fann det vara värt att pröva att gå vidare med denna plan-form.

Ny områdesbestämmelse har upprättats.

Kommunstyrelsen beslöt 2011-05-09 att godkänna samrådshandlingen för samrådsutställning.

Samrådshandlingen har varit föremål för samrådsutställning 2011-05-23--2011-07-04. Områ-desbestämmelser bedömdes kunna vara ett tydligt planeringsunderlag för efterföljande pröv-ning av förhandsbesked och bygglov.

forts.

§ 281 forts. (Dnr 2006/421) Dnr 2011/6

Av länsstyrelsens yttrande över samrådshandlingen samt meddelande om planerad statlig till-syn i området daterade 2011-09-26, framgår dock att länsstyrelsen (efter noggrann inventering på plats) menar att all ny bebyggelse riskerar att skada områdets värden och att det inte är möj-ligt att peka ut bebyggelseområden i området. Man är kritisk på ett flertal punkter. Skälen är att

gällande översiktsplan (från 2001) inte ger tillräcklig vägledning för att hantera det be-byggelsetryck som visat sig genom förfrågningar om bygglov och förhandsbesked inom riksintresseområde enligt 4 kap miljöbalken,

kommunen har beviljat ett antal bygglov och förhandsbesked som skadar riksintressena samt att

kommunen i pågående arbete med områdesbestämmelser föreslår ytterligare bebyg-gelse i området.

Länsstyrelsen har nu gett Simrishamns kommun tillfälle att inom tre veckor, före 2011-10-17, yttra sig över länsstyrelsens meddelande om planerad statlig tillsyn i området.

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att det är mycket angeläget att snarast erhålla ett planeringsunderlag som skyddar områdets stora allmänna värden.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att kommunen återgå till en fördjupad över-siktsplan med viljeinriktningen att kraftigt begränsa utrymmet för framtida exploatering med bebyggelse. Kommunen kommer under framtagandet av antagandehandlingen att samråda med länsstyrelsen.

Förslag till ny antagandehandling för Fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen kommer i sedvanlig ordning att föras upp för beslut om godkännande i kommunstyrelsen, och sedan skickas vidare för antagande i kommunfullmäktige.

Det påbörjade arbetet med ny översiktsplan för Simrishamns kommun kommer att ytterligare belysa de frågeställningar som den översiktliga planläggningen i området gett upphov till.

Kommunstyrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 12 oktober 2011 åt kommundirektören att hos länsstyrelsen begära anstånd med svar till nästa sammanträde med kommunstyrelsen den 9 november då kommunen även haft möte med länsstyrelsen. Om anstånd inte medges får ordfö-randen i uppdrag att lämna svar på länsstyrelsen meddelande

Företrädare för Simrishamns kommun har haft överläggningar med länsstyrelsen angående arbetet med en fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen.

forts.

§ 281 forts. (Dnr 2006/421) Dnr 2011/6 Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut 2003-06-16, § 230.

Byggnadsnämndens beslut 2004-05-24, § 166.

Kommunstyrelsens beslut 2004-08-11, § 164.

Kommunstyrelsens beslut 2006-02-15, § 42.

Byggnadsnämndens beslut 2006-08-21, § 311.

Byggnadsnämndens beslut 2006-11-08, § 477.

Byggnadsnämndens beslut 2006-11-28, § 519.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut, 2009-03-17, § 32.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2009-04-23, § 233.

Antagandehandling daterad 2009-02-16.

Kommunstyrelsens beslut 2009-05-06, § 118.

Utställningshandling daterad 2009-09-30.

Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse 2009-10-06.

Kommunstyrelsens beslut 2009-05-06, § 118.

Länsstyrelsens protokoll från tillsynsbesök daterat 2010-08-30.

Utställningsutlåtande och antagandehandling daterade 2010-10-12.

Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse 2010-10-12.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-10-12, § 160.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2010-11-24, § 474.

Kommunstyrelsens beslut 2010-12-08, § 290.

Områdesbestämmelse daterad 2011-03-30.

Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse 2011-03-30.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-04-27, § 202.

Kommunstyrelsens beslut 2011-05-09, § 139.

Myndighetsnämndens beslut 2011-06-27, § 107.

Länsstyrelsens yttrande över samrådshandlingen för Områdesbestämmelser för Norrekås och Örnahusen samt meddelande om planerad statlig tillsyn i Norrekås och Örnahusen daterade 2011-09-26.

Kommunstyrelsens beslut 2011-10-12, § 254.

Samhällsbyggnadsförvaltningens redogörelse 2011-11-09.

forts.

§ 281 forts. (Dnr 2006/421) Dnr 2011/6

KOMMUNSTYRELSENS BESLUT – på förslag av Stefan Lamme (M) –

 Kommunstyrelsen meddelar länsstyrelsen att arbetet med områdesbestämmelser respektive fördjupad översiktsplan för Norrekås och Örnahusen med omnejd avslutas. Den kunskap som finns om området och dess värden ska implementeras i arbetet med ny översiktsplan för Simrishamns kommun.

_______

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen i Skåne län Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 282 2011/265

I dokument Rådhuset, kl , , , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 (sidor 49-54)