Företagens användning av it

I dokument Bredband för Sverige in i framtiden (sidor 151-154)

8 Efterfrågan och möjligheter att samordna densamma

8.2 Företagens användning av it

Regeringen har i bredbandsstrategin uppmärksammat betydelsen av att företag har bredbandsuppkoppling. Företag behöver ha såväl fast som mobil bredbandsuppkoppling för att kunna ha sina kon-takter med kunder, leverantörer och myndigheter. Regeringen lyf-ter även betydelsen av att företagens medarbetare kan arbeta utan-för arbetsplatsen och samtidigt ha tillgång till utan-företagets it-system.

I regeringens digitala agenda för Sverige framhålls att it:s poten-tial ska tillvaratas för att öka företagens tillväxt, konkurrenskraft och handel. It sägs ha en central roll i de allra flesta företag: för att

förenkla och effektivisera verksamheten samt göra den mer öppen och tillgänglig för kunder och leverantörer. Dessutom kan it fun-gera som motor för att utveckla nya processer, produkter och tjänster. Olika digitala tjänster som ger information och vägledning kan underlätta att starta och driva företag. Dessutom betonas i agendan att små och medelstora företag lättare kan nå ut inter-nationellt med stöd av it.

It är i dag en självklar och integrerad del i den löpande verksam-heten vid den absoluta majoriteten av småföretag.18 It kommer in i vardagliga aktiviteter som exempelvis inköp och försäljning, men även i strategiska frågor som affärsutveckling, produktutveckling och marknadsföring. I princip alla småföretag, oberoende av bransch, storlek och geografiskt läge använder system för ekonomisk redo-visning, ordbehandling och mail samt internetkommunikation för att nå skattekonto och internetbank.

Det finns även mer avancerade former av it-användning i små-företag, exempelvis automatiserad dataöverföring med kunder och leverantörer, att sända och ta emot e-fakturor och ta emot beställningar online.

Statistiska centralbyrån undersöker årligen företags användning av it i syfte att belysa utvecklingen av informationssamhället.19

SCB:s undersökning visar att stora företag använder mer it i sin verksamhet än företag med färre anställda. Ett exempel är elektro-nisk fakturering. Andelen stora företag som skickar e-fakturor elektroniskt uppgår till 64 procent, medan motsvarande andel för små företag är 7 procent20.

Av de stora företagen tillhandahåller 95 procent sina anställda med bärbara enheter som kan anslutas till internet via en mobil anslutning. Motsvarande andel för små företag är 42 procent.

Av stora företag har 73 procent en miljöpolicy som innebär att man ska välja telefon-/webb-/videomöten för att undvika resor. Av små företag är andelen med sådan miljöpolicy 25 procent.

SCB har undersökt företagens användning av sociala medier, som exempelvis sociala nätverk (Facebook, LinkedIn) och mikro-bloggar (Twitter). Företagen använder sociala medier främst i syfte att utveckla företagets varumärke och för att marknadsföra pro-dukter. Bland företag med 250 anställda eller fler är andelen som

18 Här finns mer att hämta – it- användningen i småföretag. Delbetänkande av Utredningen om ökad it-användning i småföretag. SOU 2012:21

19 SCB, Företagens användning av it 2013.

20 Till stora företag räknas de som har 10 anställda eller fler. Till små företag räknas de som har 1-9 anställda.

använder sociala nätverk 69 procent. Bland företag med 1–9 anställda uppgår andelen till 28 procent.

I SCB:s undersökning ingick en fråga om vilken hastighet företagens snabbaste internetanslutning kan uppnå för att ta emot data enligt avtal med internetleverantören. Bland små företag är det cirka 6 procent vars snabbaste internetanslutning enligt avtal med internetleverantören kan uppnå 100 Mbit/s för att ta emot data.

Motsvarande andel bland företag med 10–49 anställda är cirka 16 procent och bland företag med 50–249 anställda är det cirka 29 procent. Bland företag med 250 anställda eller fler är andelen vars snabbaste internetanslutning enligt avtal med internetleverantören kan uppnå en hastighet om 100 Mbit/s för att ta emot data cirka 54 procent.

SCB har även undersökt förekomsten av webbplats hos företag och vilka tjänster som finns tillgängliga på företagens webbplatser.

Bland små företag är det cirka 59 procent som har webbplats och bland stora företag cirka 89 procent. Bland tillgängliga tjänster återfinns exempelvis produktkataloger, prislistor, möjligheten att beställa/boka/reservera och spåra beställningar.

En fråga i undersökningen handlar om företagens användning av internet vid kontakter med myndigheter. Andelen av företag med 10 anställda eller fler som svarar att de använder internet för att söka information och för att hämta, fylla i och skicka in blanketter ligger på cirka 90 procent. Andelen som använder internet för dessa ändamål låg något lägre när det gäller företag med 1–9 anställda, runt 80 procent.

SCB:s undersökning visar även hur stor andel av företagens totala försäljning som utgörs av webbförsäljning. När det gäller försäljning till konsumenter utgör webbförsäljningen cirka 2 pro-cent för såväl små som stora företag. När det gäller försäljning till företag och offentlig sektor är andelen cirka 3 procent för små företag och cirka 5 procent för företag med 250 eller fler anställda.

Andelen små företag som har anställda som regelbundet arbetar utanför företagets lokaler med tillgång till företagets it-system är cirka 38 procent. Motsvarande andel för företag med 250 anställda eller fler är cirka 87 procent.

Regeringen uppmärksammar i bredbandsstrategin särskilt före-tag som verkar på landsbygden och dessas behov av bredband.

År 2011 genomförde Lantbrukarnas Riksförbund en under-sökning bland verksamheter inom fem näringar; entreprenad,

häst-verksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi21. I undersökningen ställdes bl.a. frågor om vilka förväntningar och bedömningar som fanns ifråga om lönsamhet, investeringar och önskemål om framtida utveckling. LRF:s undersökning visar att fyra av fem av de näringar som undersöktes har god lönsamhet, en investeringsvilja och framtidstro. Det frågades bl.a. om vad medlemmarna saknade för att, på lokal nivå, kunna utveckla verksamheten ytterligare. Av svaren framkom att bredband och snabb internetuppkoppling rankades i topp (19 procent) av vad som saknas på lokal nivå för att kunna utveckla företagandet. På andra plats kom bra vägar (18 procent) och på tredje plats kom god kommunal näringslivsservice (12 procent).

Utredningen It-användning i småföretag22 belyser situationen vad gäller it-användning inom de gröna näringarna. Utredningen ger exempel på hur mjölkföretagen genom att utnyttja it kan effektivisera sin drift. Detta sker exempelvis genom att mjölk-företagen i allt högre grad använder it för styrning och övervakning samt för att kommunikation med omvärlden. Många av företagen har inbyggda styrnings- och expertsystem som är helt beroende av it i det operativa arbetet för t.ex. utfordring och mjölkning av djuren. Utredningen It-användning i småföretag konstaterar att mjölkföretagen ofta finns på platser där trådbundet bredband saknas, att tillgängliga mobilnät ofta har kvalitetsbrister eller att mobilnät saknas helt.

Utredningen om ökad it-användning i småföretag framhåller att olika former av it-lösningar bland annat gör det möjligt för små-företag att lättare nå nya marknader och förenkla samarbete och koordinera produktionen med andra företag. Detta bör, enligt vår mening, även gälla medelstora och stora företag.

I dokument Bredband för Sverige in i framtiden (sidor 151-154)