Förfrågan om intervju - Mejl 1

I dokument Vad är det för fel i att älska det man har? (sidor 71-78)

6 Slutsatser och rekommendationer för framtida forskning

Bilaga 1: Förfrågan om intervju - Mejl 1

Hej!

Vi är två studenter på Karlstads universitet som läser vårt sista år på

Samhällsplanerarprogrammet och skriver nu c-uppsats. Denna uppsats behandlar ungas inställning till att bo i en krympande kommun som Filipstads kommun och hur kommunen

arbetar med att få den unga befolkningen att stanna kvar. För att kunna besvara detta behöver vi hjälp från er tjänstepersoner på Filipstads kommun genom intervju.

Vi är medvetna om att situationen pga coronaviruset är ansträngd, men vi undrar om det finns möjlighet att ändå genomföra en intervju med dig via digitala verktyg eller liknande. Vi hoppas att du kan hjälpa oss med detta och att vi kommer fram till en möjlig lösning som är säkert för

alla parter för att vi ska kunna få vårt insamlade material och också kunna genomföra vår c-uppsats.

Tack på förhand!

Mvh

64

Bilaga 2: Förfrågan om intervju - Mejl 2

Hej!

Mejlade dig förra veckan angående en c-uppsats som just nu skrivs av oss två studenter från

Karlstads universitet, där vi skulle behöva din hjälp för att besvara en av våra frågeställningar i forskningen om krympande kommuner. Frågeställningen handlar om hur Filipstads kommun arbetar för att få den unga befolkningen till att stanna kvar i kommunen.

Har du möjlighet för en intervju, exempelvis nästa vecka på en tid som passar dig? Pga Coronaviruset genomför vi intervjun på Teams eller via ett telefonsamtal.

Vi bifogar en intervjuguide i detta mejl där du kan läsa frågorna som kommer att ställas vid en eventuell intervju. Om du inte har möjlighet att medverka på detta så kanske du vet någon annan lämplig respondent som vi kan kontakta?

Tack på förhand!

Mvh

65

Bilaga 3: Intervjuguide

Hej!

Vi heter Amanda Andersson & Linnéa Skott, vi studerar vår sista termin på samhällsplanerarprogrammet vid Karlstads Universitet. Just nu håller vi på med på med vår kandidatuppsats, som behandlar unga vuxnas inställning att bo kvar i Filipstads kommun, där fokus ligger att undersöka på bakomliggande orsaker till varför de stannar. En del av undersökningen är också att ta reda på hur kommunen arbetar för att bevara den unga befolkningen, där du som tjänsteperson på Filipstads kommun blir en viktig del i vårt arbete. I denna intervju förblir du som respondent anonym, vilket innebär att dina svar inte kommer att knytas an till dig och dina personuppgifter eller din yrkesroll. Intervjun kommer spelas in genom en diktafon för att vi som frågeställare ska kunna sammanställa de svar vi får. Materialet på diktafonen kommer raderas så fort svaren är sammanställda i Karlstads universitets databas. Om du är intresserad av att ta del av arbetet när det är färdigt är det bara att kontakta oss!

Stort tack för din medverkan!

1. Godkänner du att dina svar får användas i en forskningsstudie av Karlstads universitet? Du förblir anonym och dina svar kommer ej kunna kopplas till dig.

2. Hur länge har du arbetat för Filipstads kommun? 3. Bor du i kommunen som du arbetar för?

- Om ja/nej, finns det någon anledning till det? 4. Vilka utmaningar hanterar Filipstads kommun idag?

5. Varför tror du att så många unga flyttar från Filipstads kommun?

6. Alla unga väljer inte att flytta, några blir kvar i kommunen. Vad tror du är anledningen till att vissa unga väljer att bo kvar?

- Tror du att det är någon skillnad på viljan att bo kvar hos unga kvinnor och män? 7. Hur arbetar din förvaltning för att behålla den unga befolkningen i kommunen?

- Anser du att man behöver ta till fler åtgärder? - Om ja, vilka? Och hur ska man gå tillväga?

66 - Är strategin gemensam för kommunen eller är det upp till varje förvaltning att

själva arbeta mot detta mål? - Hur ser strategin/strategierna ut?

9. Hur tror du att Filipstads kommun skulle kunna vända den nedåtgående spiralen och bryta mönstret som finns kring den rådande befolkningsminskningen?

10. Hur tror du att Filipstads kommun kommer se ut i framtiden gällande befolkningsutveckling och arbetsmarknad?

- Vem/vilka är det som kommer vara med och påverka framtiden? Är det medborgarna, kommunen, regionen, staten eller EU som har inflytande?

67

Bilaga 4: Förfrågan om enkätundersökning - Mejl 3

Hej!

Vi är två studenter på Karlstads universitet som läser vårt sista år på

Samhällsplanerarprogrammet och skriver nu c-uppsats. Denna uppsats behandlar ungas

inställning till att bo i en krympande kommun som Filipstads kommun, vad orsakerna är till att man stannar kvar, om det finns någon skillnad mellan män och kvinnor i inställningen, samt även

hur kommunens strategi ser ut för att behålla sin unga befolkning. För att kunna besvara några av dessa frågeställningar behöver vi hjälp av elever från Spångbergsgymnasiet att svara på en enkätundersökning.

Vi är medvetna om att situationen pga coronaviruset är ansträngd och att skolorna inte fungerar som de brukar, därför undrar vi om det finns en möjlig lösning för detta för att vi ska kunna få vårt insamlade material och kunna genomföra vår c-uppsats. Vi hoppas att ni kan hjälpa oss med detta och om ni är intresserade så kanske vi kan komma fram till ett genomförande som är säkert

för alla parter.

Vi behöver få komma i kontakt med cirka 100 elever inom både högskoleförberedande- och yrkesförberedande program.

Tack på förhand från oroliga studenter som längtar efter sin examen!

Mvh

68

Bilaga 5: Enkätformulär

70

Bilaga 6: Ansvarsfördelning

1 Introduktion 1.1 Inledning - Gemensamt 1.2 Problemformulering - Gemensamt 1.3 Syfte - Gemensamt 1.4 Frågeställningar - Gemensamt 1.5 Disposition - Gemensamt 1.6 Avgränsningar - Gemensamt 1.7 Centrala begrepp - Gemensamt 1.8 Bakgrund

1.8.1 Filipstads kommun - Amanda 1.8.2 Urbanisering - Amanda 1.8.3 Flyttmönster - Linnéa

1.9 Regionala utvecklingsprocesser - Linnéa

1.10 Författarnas förutfattade “hypotes” - Gemensamt 1.11 Rollen som forskare - Linnéa

1.11.1 Positionering - Linnéa 1.11.2 Situering - Linnéa 1.11.3 Insider/outsider - Linnéa

2 Teoretisk referensram

2.1 Push-and-pullteorin - Linnéa

2.2 Migration i förhållande till genus - Linnéa 2.3 Plats - Linnéa

2.4 Användning av teoretisk referensram - Gemensamt

3 Metodologi & Metod

3.1 Metodologi - Gemensamt 3.2 Metod

3.2.1 Kvantitativ metod - Amanda 3.2.2 Kvalitativ metod - Amanda 3.3 Urval - Amanda

3.4 Genomförande - Amanda 3.5 Variabler - Linnéa

3.5.1 Kvantitativ metod - Linnéa 3.5.2 Kvalitativ metod - Linnéa

3.6 Analysprocess och kodning- Gemensamt 3.7 Metod och källkritik - Amanda

3.8 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet - Linnéa 3.9 Etik - Amanda

4 Resultat - Gemensamt 5 Analys - Gemensamt

I dokument Vad är det för fel i att älska det man har? (sidor 71-78)