Förslag till

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 53-65)

Författningsförslag

1 Förslag till

lag om ändring i lagen (2001:99) om den officiella statistiken

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2001:99) om den offi-ciella statistiken1

dels att 7–13 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 7, 10, 11 och 12 §§ ska utgå, dels att 1, 3, 20, 24 och 25 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 a, 7, 8 och 9 §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om officiell statistik.

Regeringen meddelar bestäm-melser om vilka myndigheter som ansvarar för officiell statistik (sta-tistikansvariga myndigheter).

Regeringen meddelar föreskrif-ter om vilka myndigheföreskrif-ter som an-svarar för officiell statistik (sta-tistikansvariga myndigheter).

Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid framställning av annan statistik hos en statistikansvarig myndighet.

3 § Officiell statistik skall finnas för allmän information, utred-ningsverksamhet och forskning.

Den skall vara objektiv och all-mänt tillgänglig.

Officiell statistik ska finnas för allmän information, utred-ningsverksamhet och forskning.

1 Senaste lydelse av 7 § 2003:233.

Författningsförslag SOU 2012:83

3 a §

Officiell statistik ska vara ob-jektiv och allmänt tillgänglig.

Den officiella statistiken ska ut-vecklas, framställas och spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Sär-skilt följande kvalitetskriterier ska tillämpas.

1. Relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser använ-darnas nuvarande och potentiella behov.

2. Noggrannhet: grad av över-ensstämmelse mellan skattningarna och de okända sanna värdena.

3. Aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska upp-gifterna finns tillgängliga och den händelse eller företeelse som de be-skriver.

4. Punktlighet: den tid som för-flyter mellan det datum upp-gifterna görs tillgängliga och det datum som de skulle ha lämnats.

5. Tillgänglighet och tydlighet:

de villkor och sätt på vilka vändarna kan få tillgång till, an-vända och tolka uppgifter.

6. Jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de sta-tistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som använts, när statistik från olika geografiska om-råden eller sektorsomom-råden eller från olika tidsperioder jämförs.

7. Samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna med tillförlitlighet kan kombine-ras på olika sätt och för olika ändamål.

SOU 2012:83 Författningsförslag

7 § Skyldiga att lämna uppgifter till de statistikansvariga myndighet-erna för den officiella statistiken är:

1. näringsidkare,

2. ägare till en fastighet där nå-gon annan driver jordbruk, skogs-bruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,

3. stiftelser och ideella fören-ingar, och

4. kommuner och landsting.

Uppgiftsskyldigheten gäller inte för sådana uppgifter som avser för-hållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen eller den myndig-het som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldighet enligt första stycket.

8 § Regeringen får meddela före-skrifter om skyldighet för den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § att lämna de uppgifter som behövs för att framställa sådan europeisk statistik som en myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska kommissionen (Euro-stat).

9 §

Registrerade trossamfund som inte bedriver näringsverksamhet är skyldiga att lämna följande upp-gifter till de statistikansvariga myndigheterna för den officiella

Författningsförslag SOU 2012:83

statistiken:

1. namn och person- eller orga-nisationsnummer för den som be-driver verksamheten, och

2. antalet anställda, deras syssel-sättning, löner och yrken samt vakanser.

Uppgiftsskyldigheten gäller inte för sådana uppgifter som avser för-hållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

20 § Om den som är uppgifts-skyldig enligt 7–10 §§ inte full-gör skyldigheten, får den myn-dighet som har begärt uppgiften anmana den uppgiftsskyldige att göra det.

En uppgiftsskyldig som inte följer anmaningen får vid vite föreläggas att fullgöra uppgifts-skyldigheten. Ett sådant förelägg-ande meddelas av den myndighet som utfärdat anmaningen.

Om den som är uppgifts-skyldig enligt 7 § första stycket 1–3 eller 9 § inte fullgör skyl-digheten, får den myndighet som har begärt uppgiften förelägga den uppgiftsskyldige att göra det.

Ett sådant beslut om förelägg-ande får förenas med vite.

24 § Ett beslut enligt denna lag om anmaning eller vitesförelägg-ande eller om att någon skall ingå i en statistisk undersökning får inte överklagas. Övriga beslut får överklagas hos allmän förvalt-ningsdomstol.

Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvalt-ningsdomstol. Beslut om att före-lägga någon vid vite eller om att någon ska ingå i en statistisk undersökning får dock inte över-klagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

25 § Till böter, högst 1 000 kronor, skall den dömas som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör uppgiftsskyldighet enligt 7–10 §§

Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1–3 eller 9 § och uppsåtligen eller av oakt-samhet inte fullgör sin

uppgifts-SOU 2012:83 Författningsförslag

eller lämnar oriktig uppgift.

Den som överträtt ett vites-föreläggande skall inte dömas till ansvar för gärningar som om-fattas av föreläggandet.

skyldighet, eller lämnar oriktig uppgift, döms till penningböter, högst 1 000 kronor.

Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av före-läggandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den statistik-ansvariga myndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Författningsförslag SOU 2012:83

2 Förslag till

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretess-lagen (2009:400)

dels att 24 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 24 kap. 8 a §, samt närmast före denna paragraf en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 24 kap.

Sekretess gäller i sådan sär- 8 § skild verksamhet hos en myn-dighet som avser framställning av statistik för uppgift som av-ser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskil-de. Detsamma gäller annan jäm-förbar undersökning som utförs av Riksrevisionen eller riksdags-förvaltningen eller, i den utsträck-ning regeringen meddelar före-skrifter om det, av någon annan myndighet. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikända-mål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.

Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör döds-orsak eller dödsdatum, om upp-giften behövs i ett nationellt eller

Sekretess gäller i sådan sär-skild verksamhet hos en myn-dighet som avser framställning av statistik för uppgift som av-ser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den en-skilde.

Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen, riksdagsförvaltningen, kommitté-väsendet eller Statskontoret. Det-samma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av någon annan myndighet i den utsträck-ning regeringen meddelar före-skrifter om det.

SOU 2012:83 Författningsförslag

regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år.

Sekretessbrytande bestämmelse 8 a §

Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift, som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde, lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en av-liden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvali-tetsregister enligt patientdatalagen (2008:355).

Med forskning avses i denna paragraf detsamma som enligt lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Författningsförslag SOU 2012:83

3 Förslag till

förordning om ändring i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (2001:100) om den officiella statistiken

dels att 5 § ska upphöra att gälla,

dels att 4, 7 och 13 §§, rubriken närmast 4 och bilagan ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sex nya paragrafer, 5, 5 a, 5 b, 5 c, 15 och 16 §§, samt närmast före 5, 5 b och 5 c tre nya rub-riker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Insamling av uppgifter Uppgiftsskyldighet och

insamling av uppgifter

Uppgifter för den officiella 4 § statistiken skall samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnan-det blir så enkelt som möjligt.

Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på ett sådant sätt att uppgiftslämnan-det blir så enkelt som möjligt.

Uppgiftslämnarbördan ska stå i proportion till användarnas be-hov och vara rimlig för uppgifts-lämnarna.

De statistikansvariga myndig-heterna ska vid framställning av officiell statistik prioritera an-vändande av administrativa data om sådana finns tillgängliga.

Näringsidkare 5 §

Näringsidkare ska för den offi-ciella statistiken lämna uppgifter om

1. namn och person- eller orga-nisationsnummer för den som

be-SOU 2012:83 Författningsförslag

driver verksamheten,

2. produktion av varor och till-handahållande av tjänster,

3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

4. antalet anställda, deras syssel-sättning, löner och yrken

samt vakanser, 5. lagerhållning, 6. investeringar,

7. beställningar, köp, försälj-ningar och leveranser av varor och tjänster,

8. priser för varor och tjänster, 9. intäkter och kostnader, 10. import och export, 11. energiåtgång,

12. tillgångar och skulder, 13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,

14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och

15. miljöskyddskostnader.

5 a §

Näringsidkare som driver jord-bruk, skogsjord-bruk, eller trädgårds-odling eller som håller djur ska ut-över de uppgifter som avses i 5 § lämna uppgifter om

1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av fastighet där verksamheten bedrivs,

2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår i verk-samheten, och

3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan driver sådan verksamhet

Författningsförslag SOU 2012:83

som avses i första stycket ska lämna uppgift om namn och adress för den som bedriver verksamheten samt uppgift om den areal som an-vänds i verksamheten.

Stiftelser och ideella föreningar 5 b §

Stiftelser och ideella föreningar som bedriver näringsverksamhet ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 §. Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver när-ingsverksamhet är dock endast skyldiga att lämna de uppgifter som avses i 5 § 1 och 4.

Kommuner och landsting 5 c §

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 samt uppgifter om

1. årsvis budget och plan, 2. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning samt årsprognoser för innevarande år allt vid utgången av räkenskaps-årets första tertial,

3. kommun- och landstingsägda företag,

4. alternativa utförare av kom-mun- och landstingsfinansierad verksamhet.

Kommuner ska för den offi-ciella statistiken dessutom lämna uppgifter från de årliga boksluten.

SOU 2012:83 Författningsförslag

7 §2 När en statistikansvarig myn-dighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myn-dighet skall den samtidigt lämna information om upp-gifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

– ifall samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren,

– vilka bestämmelser om sek-retess i seksek-retesslagen (1980:100) som kan bli tillämpliga på upp-gifterna hos den insamlande myn-digheten,

– vad som gäller om uppgifter-nas bevarande,

– andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att an-söka om information och få rätt-else. inte fullgörs skall lämnas på lämp-ligt sätt.

När en statistikansvarig myn-dighet samlar in uppgifter för den officiella statistiken från någon annan än en statlig myn-dighet ska den samtidigt till den som ska lämna uppgifterna lämna information om

1. ändamålet med uppgifts-insamlandet,

2. på vilka bestämmelser skyl-digheten att lämna uppgifter grundas,

3. vem som samlar in upp-gifterna eller på vems uppdrag insamlandet sker,

4. huruvida samråd har skett med den organisation som före-träder uppgiftslämnaren,

5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

6. vad som gäller om upp-gifternas bevarande, och

7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget, såsom den enskildes rätt att an-söka om information och få rätt-else.

Om uppgiftslämnandet är fri-villigt ska myndigheten upplysa om det.

Information om eventuella på-följder om uppgiftsskyldigheten inte fullgörs ska lämnas på lämp-ligt sätt.

2 Senaste lydelse 2006:381.

Författningsförslag SOU 2012:83

13 § Den officiella statistiken skall av de statistikansvariga myndig-heterna dokumenteras, kvalitets-deklareras samt utan avgift offent-liggöras och hållas allmänt till-gänglig i elektronisk form genom ett allmänt nätverk. Statistiska centralbyrån får meddela närmare föreskrifter efter att ha hört samt-liga statistikansvariga myndigheter. av-gift offentliggöra och hålla sådan statistik allmänt tillgänglig i elek-tronisk form genom ett allmänt nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska till-handahållas länsbibliotek, myndig-het får inom sitt verksammyndig-hetsom- verksamhetsom-råde meddela föreskrifter om verk-ställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7–9 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

SOU 2012:83 Författningsförslag

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra övriga statistikansvariga myndig-heter.

Bilaga3

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 53-65)