Genom arbetet med denna uppsats har förslag på andra studieinriktningar kommit upp. Bland annat skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan SOX och bolagskoden och hur de hanterar internkontroll och internrevision. En annan jämförelse som skulle vara intressant är att göra jämförelse mellan amerikanska och svenska företags årsredovisningar. Ett annat förslag på forskning skulle vara att studera/undersöka hur icke börsnoterade bolag i Sverige tillämpar/hanterar internkontroll.

Källförteckning

Basel II, Hämtat från:

http://www.fsa.gov.uk/Pages/About/What/International/basel/index.shtml, den 28 april 2008 kl. 10.28

Bolagskoden,(2004), Svensk kod för bolagsstyrning, Elander Gotab, ISBN: 91-38-22291-4 COSO, COSO - Intern styrning och kontroll >> Översättning av sammanfattningen... Hämtad från: www.internrevisorerna.se, den 5 februari 2008 kl. 10.02

COSO 2, COSO – Företagsövergripande riskhantering >> Översättning av sammanfattningen... Hämtad från: www.internrevisorerna.se, den 2 april 2008 kl. 15.13

Ericssons Årsredovisning 2007

FAR 1, (2006), Testa den interna kontrollen, FAR Förlag AB, ISBN: 91-89678-38-9 FAR 2, (2006), Revision – En praktisk beskrivning, FAR Förlag AB, ISBN: 91-89678-47-8 FAR Komplett, Hämtat från:

http://www.farkomplett.se/document.jsp?fromHitlist=true&documentId=655390&database=I FRS/IAS&currentDocument=11&hits=59&page=0&selectedDbNumbers=&selectedResultLi st=IFRS%2FIAS, den 8 maj 2008 kl.

FAR/SRS Hämtat från:

http://www.farsrs.se/portal/page?_pageid=33,1&_dad=portal&_schema=PORTAL, den 5 maj 2008 kl. 13.46

Finansinspektionen, Hämtat från: http://www.fi.se/Templates/ListPage____2914.aspx, den 28 april 2008 kl. 13.19

Handelsbanken Hämtat från:

http://www.handelsbanken.se/shb/INeT/IStartSv.nsf/FrameSet?OpenView&iddef=ombanken &navid=Investor_Relations&sa=/Shb/Inet/ICentSv.nsf/Default/q700BBE2F5D0AE8B2C125 71F10024A224, den 3 april 2008 kl: 11:19

Handelsbankens Årsredovisning 2007 Hennes & Mauritzs Årsredovisning 2007

Holme, I M & Krohn Solvang, B, (1997), Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder, Studentlitteratur Lund, ISBN: 91-44-00211-4

Internrevisorerna, Hämtat från:

http://www.internrevisorerna.se/verksamhet/certifiering#Vanliga%20frågor%20CIA, den 7 maj 2008 kl. 10.24

Jacobsen, D I, (2002), Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur Lund, ISBN: 91-44-04096-2

Juhlin Erik, ”Mörkertalen är enorma”, Agenda, nr 4 2007 s. 24

Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Hämtat från: http://www.bolagsstyrning.se/sv/, den 5 maj 2008 kl. 13.49

Kollegiet för svensk bolagsstyrning 2, Hämtat från:

http://www.bolagsstyrning.se/sv/0000078.asp, den 3 mars 2008 kl. 18.03 Kollegiet för svenskbolagsstyrning 3, Hämtat från:

http://www.kodkollegiet.se/sv/0000003.asp, den 28 april 2008 kl. 09.33

Koutoupis Andreas G, Documenting Internal Controls, The Internal Auditor, Oct 2007, Vol: 64, Nr: 5, Sid: 23 - 27

KPMG, Hämtat från: http://www.kpmg.se/pages/102101.html, 16 april 2008 kl. 14.18

Lööf Harald, Börsbolagen ökar internrevisionen, InternreVision, nr 3 2007 s. 8 Hämtat från: www.internrevisorerna.se den 4 februari 2008 kl. 11.16

Mallin, C A. (2004), Corporate Governance, Oxford, ISBN: 0-19-926131-8 Nationalencyklopedin, Hämtat från:

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=228571&i_word=koncern, den 5 maj 2008 kl13.57

Nationalencyklopedin 2, Hämtat från:

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=A489498&i_word=nasdaq, den 8 maj 2008 kl. 10.01 Nationalencyklopedin 3, Hämtat från: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=351208&i_word=%e5rsredovisning, den 5 maj 2008 kl. 14.04 Nordea 1, Hämtat från: http://www.nordea.com/Om+Nordea/Nordeas+historia/Nordea+- +de+senaste+åren/Nordea+bildas/54482.html, den 2 april kl. 13:19 Nordea 2, Hämtat från:

http://www.nordea.com/Investor%2bRelations/Corporate%2bgovernance/Bolagsstruktur/Org anisation/70852.html, den 2 april kl. 13:31

Nordea 3, Hämtat från:

http://www.nordea.com/Investor+Relations/Corporate+governance/Risk+rapportering+och+r evision/Riskhantering+och+Basel+II/70942.html, den 3 april 11:00

Paulsson, U, (1999), Uppsatser och rapporter – med eller utan uppdragsgivare, Studentlitteratur Lund, ISBN:91-44-00592-X

Pickett, K H Spencer, (2003), The Essential Handbook of Internal Auditing, John Wiley & Sons, Ltd, ISBN: 13-978-0-470-01316-8

Precht Elisabeth, Internkontroll är som en tom ram, Balans, nr 1 2006

Prentice, R. (2005), Student Guide to the Sarbanes- Oxley Act, Thomson Publishing, ISBN: 0-324-32365-4

SEB:s Årsredovisning 2007

Sox-online.com, Hämtad från: http://www.sox-online.com/picts/coso_cube-old.gif, den 11 februari 2008 kl. 12:56

Sundgren, S, Nilsson, H & Nilsson, S. (2007), Internationell redovisning – teori och praxis, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-00257-6

Svenskt Näringsliv, Hämtat från: http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/, den 5 maj 2008 kl. 13.51

Svernlöv Carl, Bolagskodens regler om finansiell rapportering, intern kontroll samt redovisnings- och revisionsfrågor, Balans, nr 3 2005

Svernlöv, C, (2006), Svensk kod för bolagsstyrning med kommentarer för praktisk tillämpning, Nordstedts Juridik, ISBN: 91-39-01193-3

Swedbank 1 Hämtat från: http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,76443,00.html den 2 april 2008 kl. 13.51

Swedbank 2, Hämtat från: http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5788,00.html den 2 april 2008 kl 12.29

Swedbank 3, Hämtat från: http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,5787,00.html den 2 april 2008 kl 13.09

Swedbank 4, Hämtat från:

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,210710,00.html, den 2 april 2008 kl. 13.30

Swedbank 5, Hämtat från:

http://www.swedbank.se/sst/inf/out/infOutWww1/0,,76443,00.html, den 2 april 2008 kl. 13.51

Swedbank 6, Hämtat från: http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,71386,00.html den 2 april 2008 kl. 14.16

Sydsvenskan.se, Hämtat från: http://sydsvenskan.se/ekonomi/article295954.ece, publicerad: TeliaSonera, Hämtat från:

http://www.teliasonera.se/om_teliasonera/vision_och_strategi/bolagets_historia, 14 april 2008 kl. 09.53

TeliaSoneras Årsredovisning 2007

The Institute of Internal Auditors, Hämtat från: http://www.theiia.org/, den 7 maj 2008 kl. 11.02

Vad är internrevision?, Hämtat från:

http://www.internrevisorerna.se/internrevision/var_ar_internrevision, den 4 februari 2008 kl. 13:49

24 januari 2008 12:08, hämtat den 7 februari 2008 kl. 13:53 Volvos Årsredovisning 2007

Winter, J, (1992), Problemformulering, undersökning och rapport, Almqvist & Wiksell Förlag AB, ISBN: 91-21-13324-7

I dokument Internkontroll och internrevision : En jämförelse mellan banker och andra typer av företag (sidor 54-58)

Relaterade dokument