Förslag till fortsatt forskning

I dokument Trygghet för äldre på särskilt boende (sidor 46-52)

6. Diskussion

6.4 Förslag till fortsatt forskning

Då jag inte intervjuat äldre personer på särskilt boende gällande omsorgspersonalens

arbetssätt och metoder för att främja trygghet, så skulle äldres perspektiv på detta kunna vara ett förslag till vidare studier. Tidigare forskning har presenterat trygghet utifrån äldres perspektiv, men inte med betoning på vad omsorgspersonalen konkret gör och borde göra i avseende att främja trygghet. Detta skulle enligt mig kunna vara vägledande för utvecklingen av omsorgspersonalens arbete och en trygg äldreomsorg. Vidare anser jag att en studie om omsorgspersonalens attityder till den egna tryggheten som verktyg för att kunna främja äldres trygghet skulle vara av intresse.

47

Referenser

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. Uppl) Stockholm: Natur och kultur.

Boström, M. (2014). Trygghet – på vems villkor?: Uppfattningar om och erfarenheter av trygghet hos äldre personer med behov av omsorg (Doctoral dissertion, Jönköping university, School of Health and Science).

Från http://hj.divaportal.org/smash/get/diva2:719116/FULLTEXT01.pdf

Boström, M., Ernsth. Bravell, M., Lundgren, D., & Björklund, A. (2013). Promoting sense of security in old-age care. Health, 5(6), 56-63. doi:.4236/health.2013.56A2009

Brundell, S. (2014). Äldrestatistik 2013/2014: En sammanställning. Sundbyberg:

Hjälpmedelsinstitutet. Från http://www.hi.se/Global/dokument/publikationer/2014/14309-pdf-aldrestatistik-2013-2014.pdf

Elmér, Å (Red.). (2000). Svensk socialpolitik. (2. rev. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Elmér, Å. (u.å). Äldreomsorg. I Nationalencyklopedin. Hämtad 30 april, 2015, från http://www.ne.se/

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2012). Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad. (4. uppl.) Stockholm: Nordstedts juridik AB.

Fonad, E., Robins. Wahlin, T. B., Heikkila, K., & Emami, A. (2006). Moving to and living in a retirement home. Journal of Housing for the Elderly, 20(3), 45-60.

doi: 10.1300/J081v20n03_04

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB.

Larsson, S. (2005). Kvalitativ metod: en introduktion. I S, Larsson., J, Lilja., & K.

Mannheimer (Red.). Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 91-128). Lund: Studentlitteratur. Maslow, A. H. (1954). Motivation and personality. (3rd ed.) New York: Harper & Row.

48 Olsson, A. (2007). Upplevelser av trygghet ur ett äldreperspektiv (FoU-rapport nr 2007:7) Växjö: FoU Välfärd i Södra Småland. Från http://fouvalfard.sefilearchive/9/988/FoU-Rapport_2007-7.pdf

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. (3. uppl.) Stockholm: Liber.

Petersson, P., & Blomqvist, K. (2011). Sense of security: Searching for its meaning by using stories: A participatory action research study in health and social care in Sweden.

International Journal of Older People Nursing, 6(1), 25–32. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00211.x

SFS 2001:453. Socialtjänstlagen. Hämtad den 10 april, 2015, från Riksdagen,

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/

Socialstyrelsen. (2014). Vad tycker de äldre om äldreomsorgen: En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014. Stockholm: Socialstyrelsen. Från

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19543/2014-9-41.pdf Socialstyrelsen. (2015). Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014: Vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19367/2014-3-2.pdf

Socialstyrelsens termbank. (u.å). Särskilt boende för äldre. Hämtad 24 april, 2015, från Socialtyrelsens termbank, http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=759

SOU 2008:51. Värdigt liv i äldreomsorgen: Betänkande av värdighetsutredningen. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer.

49 Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Wadensten, B., Engholm, R., Fahlström, G., & Hägglund, D. (2009). Nursing staff’s description of a good encounter in nursing homes. International Journal of Older People Nursing, 4(3), 203–210. doi: 10.1111/j.1748-3743.2009.00170.x

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. Westlund, P. (2009). Salutogen GPS: För ett gott bemötande. Solna: Fortbildning/Tidningen Äldreomsorg.

Wånell, S. E. (2006). Boende för äldre. I M. Thorslund & S. E. Wånell (Red.), Åldrandet och äldreomsorgen (s. 155-182). Lund: Studentlitteratur.

Öberg, P. (2002). Livslopp i förändring. I L. Andersson (Red.), Socialgerontologi (s. 44-63). Lund: Studentlitteratur.

Bilagor

Bilaga 1: Informationsbrev

Hej!

Jag studerar socionomprogrammet på Högskolan i Gävle och håller nu på att skriva mitt examensarbete i socialt arbete. Det jag ska studera är hur omsorgspersonal på särskilda boenden arbetar för att äldre, som beviljats särskilt boende för äldre enligt socialtjänstlagen (SFS 2001:453), ska uppleva trygghet i boendet. Jag skulle bli väldigt tacksam om du kan tänka dig att delta i min studie.

Du som informant kommer att intervjuas om dina erfarenheter av äldres trygghet på särskilda boendet samt om hur du arbetar för att äldre ska uppleva trygghet. Du kommer att vara helt anonym i studien. Intervjun kommer att ta cirka 20-30 minuter. Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas. Materialet samt kontaktuppgifter till dig

kommer att förvaras så att endast jag kan ta del av det. Materialet kommer endast att användas till den här studien och inspelningar och kontaktuppgifter kommer att raderas efter att

examensarbetet färdigställts. Studien kommer att publiceras på internet.

Svara på detta kan du göra via e-post eller telefon. Om du har någon fråga eller fundering så ser jag också att du väldigt gärna hör av dig så berättar jag mer.

Med vänliga hälsningar,

Bilaga 2: Intervjuguide

Jag tänkte börja med att ställa några allmänna frågor om trygghet.

Trygghet för äldre på särskilt boende

 Kan du berätta vad trygghet är för dig?

 Vilka tankar har du om äldres trygghet?

- Vad är trygghet för de äldre?

- Innebär trygghet för äldre något annat än för yngre och medelålders

personer?

 Vad är viktigt för att äldre ska kunna känna sig trygga på ett särskilt

boende?

- På vilket sätt har du märkt att detta är viktigt?

- Varför tror du att det är viktigt?

 Vad skapar otrygghet för äldre på särskilt boende?

- På vilket sätt har du märkt detta?

- Kan du berätta om varför du tror att det är så?

 Kan du beskriva någon äldre som känner sig trygg?

-Varför känner den äldre sig trygg?

 Kan du beskriva någon äldre som ofta känner sig otrygg?

-Varför känner den äldre sig otrygg?

Omsorgspersonalens arbete samt svårigheter/möjligheter

Jag tänkte fortsätta med några frågor om personalens roll och vad man som

personal kan göra för att äldre ska känna sig trygga på boendet.

 Är äldres trygghet en fråga som diskuteras bland personalen?

-Kan du beskriva hur?

- I vilka situationer diskuterar ni det?

-Varför tror du det kan vara viktigt att diskutera detta?

 Hur tror du man, i egenskap av omsorgspersonal, på bästa sätt kan få

äldre att känna sig trygga på ett särskilt boende?

- Kan du ge något exempel?

 Kan du berätta om vad äldres trygghet har för betydelse för hur du

arbetar?

- Kan du ge något exempel?

- Kan du berätta varför det är så?

 Finns det någonting som du gör i ditt arbete som du tycker är särskilt

betydelsefullt för äldres trygghet?

- Hur märker du att det är betydelsefullt?

 Hur tror du det skulle vara om du inte hade äldres trygghet i åtande när du

arbetar?

 Kan du berätta om hur du arbetar när du märker att någon av de äldre

känner sig otrygg?

- Kan du berätta om någon sådan specifik situation och om vad du

gjorde då?

 Upplever du att det finns några svårigheter med att få äldre att känna sig

trygga på boendet?

- Kan du berätta om en situation där du upplevde att det var svårt?

 Är det något annat som jag inte frågat om, som du kommer att tänka på eller

skulle vilja tillägga när det gäller äldres trygghet på boendet?

I dokument Trygghet för äldre på särskilt boende (sidor 46-52)