Förslag för framtida forskning

I dokument Digitala verktyg i matematikundervisningen (sidor 38-46)

Resultat från undersökningen visar att kompetensen i digitala verktygs användning är en utmaning som har stått inför lärarna och eleverna. Vidare forskning skull vara att undersöka hur lärares och elevers kompetens på digitalteknik utvecklas. Resultatet visar även att eleverna distraheras av digitala verktyg, som vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur lärarna och skolan gör för att undvika att eleverna distraheras av digitala verktyg. Jag hoppas att utbildningar i ämnesspecifika hjälpmedel kommer att finnas för lärarna på arbetsplatsen.

6 REFERENSER

Abacus. (2020, 5 april). I Wikipedia. Hämtad 2020-05-06 från https://en.wikipedia.org/wiki/Abacus#Chinese.

Abramovich, S., & Nikitin, Y.Y. (2017). Teaching Classic Probability Problems with Modern Digital Tools. Computers in the Schools, 34(4), 318-336. dio:10.1080/07380569.2017.1384687.

Arganbright, E. D. (1986). Matematiska tillämpningar med kalkylprogram. Studentlitteratur. Attard, C., & Northcote, M. (2011). Mathematics on the move: Using mobile technologies to support student learning (Part 1). Australian Primary Mathematics Classroom, 16(4), 29-31. Axelsson, J. (2009). Kalkylprogram som hjälpmedel i matematikundervisningen (Bachelor’s Essay). Umeå: Institutionen för matematik och matematisk statistik, Umeå Universitet. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:236746/FULLTEXT02.

Baker, J. E., & Sugden, S. J. (2003). Spreadsheets in education The first 25 years. eJournal of Spreadsheets in Education, 1(1), 18-43. {Available at http://www.sie.bond.edu.au/, visited 1 March 2007.

Beare, R. (1993). How spreadsheets can aid a variety of mathematical learning activities from primary to tertiary level. Technology in Mathematics Teaching: A Bridge Between Teaching and Learning. B. Jaworski. Birmingham, U.K.: 117—124.

Bell, J. (2010). Doing your research project: a guide for first-time researchers in education, health and social science. (5. ed.) Maidenhead: Open University Press.

Bolderston, A. (2012, march). Conducting a Research Interview. Journal of medical imaging and radiation sciences, 43(1), 66-76.

Burke, M., & Kennedy, P. (2011) GeoGebra: from simulation to formalization in teacher preparation and inservice programs. In: L. Bu & R. Schoen (Eds.), Model-centered learning: pathways to mathematical understanding using GeoGebra. Rotterdam: Sense Publishers. Burnard, P. (1991). A method of analysing interview transcripts in qualitative research. Nurse Education Today, 11(6), 461–466.

Burnard P. (1996). Teaching the analysis of textual data: an experiential approach. Nurse Education Today, 16(4), 278–281.

Caglayan, G. (2016). Exploring the lunes of Hippocrates in a dynamic geometry environment. BSHM Bulletin: Journal of the British Society for the History of Mathematics. 31(2):144-153. Calder, N., & Murphy, C. (2018). Using apps for teaching and learning mathematics: A socio- technological assemblage. In J. Hunter, P. Perger, & L. Darragh (Eds.), Proceedings of the 41st annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (s. 194–201). Hämtad från https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED592503.pdf.

Cayton-Hodges, G, A., Feng, G. & Pan, X. (2015). Tablet-Based Math Assessment: What Can We Learn from Math Apps? Educational Technology & Society, 18(2), 3-20.

Cengage. (2020). Spreadsheets. Hämtad 2020-05-26 från

https://www.encyclopedia.com/science-and-technology/computers-and-electrical-engineering/computers-and-computing/spreadsheets.

Cornu, B., & Ralston, A. (1992). The influence of computers and informatics on mathematics and its teaching. (Science and Technolog Education Series, 44). Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.

Counting rods. (2020, 12 april). I Wikipedia. Hämtad 2020-05-06 från https://en.wikipedia.org/wiki/Counting_rods.

Dawes, L. (2001). What stops teachers using new technology? In M Leask (ed). Issues in teaching using ICT. London, England: Routledge Falmer.

Denscombe, M. (2014). The good research guide: for small-scale social research projects. (5th ed.) Maidenhead, England: McGraw-Hill/Open University Press.

Desmos. (2017). Desmos API v1.0 documention. Hämtad 2020-05-29 från

https://www.desmos.com.

De Vaus, D. (2014). Surveys in social research. (6. ed.) London: Routledge.

Durmuş, S., & Karakirik, E. (2006). Virtual manipulatives in mathematics education: A theoretical framework. The Turkish online journal of educational technology, 5(1), 117-123. Edwards, J., & Jones, K. (2006) Linking geometry and algebra with GeoGebra, Mathematics Teaching. 194, 28-30.

Edwards, R., & Holland, J. (2013). What is qualitative interviewing? London: Bloomsbury. EdTech. (2012). The History of Calculators: From Adding Machines to Graphing

Calculators. Hämtade 2020-05-14 från

https://edtechmagazine.com/k12/article/2012/11/calculating-firsts-visual-history-calculators. Elo, S & Kyngäs, H. (2007). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing 62(1), 107-115. Dio: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x.

Engström Lil (2006) Möjligheter till lärande i matematik, Stockholm: HLS Förlag.

Enkät. (2018). I Nationalencyopedin. Hämtad 2020-08-19 från https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/enkät.

Family Health International. (2005). Qualitative Research Methods: A Data Collector´s Field

Guide. Hämtad 2020-06-13 från

https://www.fhi360.org/sites/default/files/media/documents/Qualitative%20Research%20Met hods%20-%20A%20Data%20Collector%27s%20Field%20Guide.pdf.

Flewitt, R., Kucirkova, N., & Messer, D. (2014). Touching the virtual, touching the real: iPads and enabling literacy for students experiencing disability. Australian Journal of Language & Literacy, 37(2), 107-116.

Friedlander, A. (1998). An EXCELlent bridge to algebra. Mathematics Teacher, 91(50), 382-383.

För och nackdelar med enkäter. (2012). I ordbajsarn. Hämtad 2020-08-20 från

https://www.ordbajsarn.se/for-och-nackdelar-med-enkaterundersokningarmarknadsundersokningar/.

Gill, P., Stewart. K., Treasure, E & Chadwick, B. (2008, march). Methods of data collection in qualitative research: interviews and focus groups. British Dental Journal, 204(6), 291-295. Grossoehme, D, H. (2014). Research Methodology Overview of Qualitative Research. Journal of Health Care Cbaplaincy, 20(109), 109-122. Dio: 10.1080/08854726.2014.925660. Grönlund, Å. (2014). Att förändra skolan med teknik. Bortom en dator per elev. Örebro universitet.

Grönlund, Å., Andersson, A. & Wiklund, M. (2014). Årsrapport Unosuno 2013. Örebro universitet.

Harrison, T.R., & Lee, H.S. (2018). iPads in the mathematics classroom: Developing criteria for selecting appropriate learning apps. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology (IJEMST), 6(2), 155-172. Doi:10.18404/ijemst.408939

Heid, M. K. (1988). Resequencing Skill and Concepts in Applied Calculus Using the Computer as a Tool. Journal for Research in Mathematics Education, 19, 3-25.

Hemmingsson, I. (2019). Är lärare redo för den digitala världen? En kvalitativ studie av matematiklärares användning av och syn på digitala verktyg. (Examensarbete). Uppsala: Department of Mathematics, Uppsala university. Hämtad från http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1324077&dswid=-9366.

Heussner, K. M. (2012, 26 september). Desmos gets Google Venures funding for next-gen graphing calculator. Gigaom. Hämtad från

https://gigaom.com/2012/09/26/desmos-gets-google-ventures-funding-to-build-next-gen-graphing-calculator/.

Hieb, J. L., & Ralston, P. A. (2010). Tablet PCs in engineering mathematics courses at the JB Speed School of Engineering. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 41(4), 487-500.

Hohenwarter, M., & Jones, K. (2007). Ways of linking geometry and algebra: the case of GeoGebra. Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 27(3), 126–131.

Hohenwarter, M., & Preiner, J. (2007, march). Dynamic Mathematics with GeoGebra. The Journal of Online Mathematics and Its Applications, 7. Hämtad från https://www.maa.org/external_archive/joma/Volume7/Hohenwarter/index.html.

Hohenwarter, M., Preiner, J., Kreis, Y., & Lavicza, Z. (2008). Teaching and Learning Calculus with Free Dynamic Mathematics Software GeoGebra. Hämtad från

http://archive.geogebra.org/static/publications/2008-ICME-TSG16-Calculus-GeoGebra-Paper.pdf.

Hyndman, B. (2018, 14 aug). Ten reasons teachers can struggle to use technology in the classroom. CSU News. Hämtad från https://news.csu.edu.au/3172970/features/society/ten-reasons-teachers-can-struggle-to-use-technology-in-theclassroom

Institutet för språk och folkminnen. (2010). App. Hämtad 2020-02-19 från https://www.isof.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2013-10-20-app.html

Johansson, H. (2017). Lärares användning av digitala verktyg i matematikundervisning (Examenarbetet). Karlstad: Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, Karlstad

universitet. Hämta 2020-08-25 från

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1046796/FULLTEXT01.pdf.

Jones, K. (2005). Using spreadsheets in the teaching and learning of mathematics: A research bibliography. MicroMath, 21(1), 30-31.

Kirikkaya, E. B., Iseri, S., & Vurkaya, G. (2010). A board game about space and solar system for primary school students. Tukish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 1-13. Kissane, B. (2007). Spreadsheets, graphics calculators and mathematics education, In K. Milton, H. Reeves & T. Spencer (Eds), Mathematics: Essential for learning, essential for life. 21st Biennial Conference of the Australian Association of Mathematics Teachers (s. 331-339).

Kyngäs, H. & Vanhanen, L. (1999). Content analysis. Hoitotiede, 11(3–12).

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (Tredje [reviderade] upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Lauri, S., & Kyngäs, H. (2005). Developing Nursing Theories (Finnish:Hoitotieteen Teorian Kehitta ̈minen). Werner So ̈derstro ̈m, Dark Oy, Vantaa.

Leung, L. (2015). Validity, reliablity, and generalizability in qualitative research. Journal of Family Medicine and Primary Care, 4(3), 324-327. dio: 10.4103/2249-4863.161306.

Loch, B., & Donovan, D. (2006). Progressive teaching of mathematics with tablet technology. Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST), 9(2).

Löfgren, K. (2013, 19 maj). Qualitative analysis of interview data: A step-by-step guide for

coding/indexing. Hämtad 2020-06-29 från

https://www.youtube.com/watch?v=DRL4PF2u9XA.

Math Vault. (2016). Desmos: The Definitive Guide to Graphing and Computing. Hämtad 2020-05-29 från https://mathvault.ca/desmos-guide/.

McCain, G.C. (1988). Content analysis: a method for studying clinical nursing problems. Applied Nursing Research 1(3), 146–150.

Meyer, D. (2015, 3 June). Functionary: Learning to communicate mathematicallyin online environments [Blogginlägg]. Hämtad 2020-03-18 från https://blog.mrmeyer.com/2015/dan-meyers-dissertation/.

Mishra, P. & Koehler, M, J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017-1054.

Mohamed, T. (2019). Att undervisa prorammering i matematik på högstadiet 7 – 9 (Examensarbete). Malmä: EFakulteten för lärande och samhälle vidareutbildning av lärare,

Malmö Universitet. Hämtad 2020-08-25 från

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/27824/Talal%20Mohamed%20examensarbete.pdf ?sequence=1&isAllowed=y.

Morse J.M. & Field P.A. (1995). Qualitative Research Methods for Health Professionals. Sage Publications, Thousands Oaks, CA.

Musselwhite, K., Cuff, L., McGregor, L., & King, K. (2007, august). The tele-phone interview is an effective method of data collection in clinical nurs-ing research: a discussion paper. International Journal of Nursing Studies, 44(6), 1064–1070.

Mörk, N. (2015, 29 november). Dan Meyer, problemlösning och aktiva elever som tänker (del 3) [Blogginlägg]. Hämtad 2020-03-18 från https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/nicklas-mork/2015-11-29-dan-meyer-problemlosning-och-aktiva-elever-som-tanker-del-3.

Mörk, N. (2016, 14 november). Gratis resurser till matematikundervisningen [Blogginlägg]. Hämtad 2020-03-18 från https://www.lr.se/inspiration/lasa/bloggar/nicklas-mork/2016-11-14-gratis-resurser-till-matematikundervisningen.

National Education Technology Plan. (2010). Transforming American education:

Learning powered by technology. Washington, DC: Office of Educational Technology, U.S. Department of Education. Hämtad från https://www.ed.gov/sites/default/files/netp2010.pdf. Nelson, P. A. (2009). Qualitative approaches in craniofacial research. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 46(3), 245–251.

Niess, M. L., Van Zee, E. H., & Gillow-Wiles, H. (2010). Knowledge growth in teaching Mathematics/Science with spreadsheets: Moving PCK to TPACK through online

professional development. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 27(2), 42. DOI: 10.1080/21532974.2010.10784657.

Omer, F. I., Gul, O., & Nese, S. (2018). The use of digital storytelling in elementary Math teachers’ education. Educational Media International, 55(2), 107–122. Doi:10.1080/09523987.2018.1484045

Omrod, J. E. (2014). How motivation affects learning and behavior. Hämtad från https://www.slideshare.net/marimontenegro9/how-motivation-affects-learning-and-behavior-38154037

Pant, M. M. (2013). Edutainment: Its potential and challenges. Hämtad from https://mmpant.wordpress.com/2013/05/17/edutainment-its-potential-and-challenges.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative Research & Evaluation Methods. (3. Ed.) London: SAGE. Philpott, C. & Oates, C. J. (2016). Professional learning communities as drivers of educat-ional change – The case of learning rounds. Journal of Educateducat-ional Change (2016) Doi:10.1007/s10833-016-9278-4.

Polit, D.F. & Beck, C.T. (2004). Nursing research: principles and methods. (7. ed.) Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Pomerantz, H. (1997). The Role of Calculators in Math Education. USI/CPMSA. Prensky, M. (2001, A). Digital natives, digital immigrants. On The Horizon, 9(5), 1-6.

Prensky, M. (2001, B). Digital game-based learning [Elektronisk resurs]. New York: McGraw-Hill.

Regeringen. (2017a). Stärkt digital kompetens i skolans styrdokument. Hämtad från https://www.regeringen.se/493c41/contentassets/acd9a3987a8e4619bd6ed95c26ada236/infor mationsmaterial-starkt-digital-kompetens-i-skolans-styrdokument.pdf.

Regeringen. (2017b). Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Hämtad från https://www.regeringen.se/4a9d9a/contentassets/00b3d9118b0144f6bb95302f3e08d11c/natio nell-digitaliseringsstrategi-for-skolvasendet.pdf.

Repstad, Pål (1999). Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur.

Räknestickan. (2019, 18 september). I Wikipedia. Hämtad 2020-05-06 från https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%A4knesticka.

Schonfeld, E. (2011, 24 juni). Math Geeks, Rejoice! The Desmos Graphing Calculator is Here, It`s Online and It´s Free. TechCrunch. Hämtad 2020-05-29, https://techcrunch.com/2011/06/24/desmos-graphing-calculator/.

Segal, A. (2011). Do gestural interfaces promote thinking? Embodied interaction: Congruent gestures and direct-touch promote performance in math. (Doctoral Dissertation). Retrieved from Columbia University Academic Commons (AC:P:10390)

Shearer, J. D. (2011). Development of a digital game-based learning best practices checklist (Master’s thesis). Ohio: Bowling Green Ste University. Hämtad från https://etd.ohiolink.edu. Skolverket. (2011). Läroplan gymnasieskolan 2011. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationer?id=2705

Skolverket. (2013). IT-användning och it-kompetens i skolan. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=3005

Skolverket. (2017a). Få syn på digitaliseringen. Hämtad från https://www.skolverket.se/getFile?file=3784

Skolverket. (2018a). Programmering i matematik. Hämtad från

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-

v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/0-digitalisering/Gymnasieskola/448_matematikundervisningmeddigitalaverktygII_GY/del_04/ Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/MA2_GY_04A_01_programmeringi.docx

Skolverket. (2018b). Digitalisering i skolan – möjligheter och utmaningar. Hämtad från https://www.skolverket.se/publikationsserier/forskning-for-skolan/2018/digitaliseringen-i-skolan---mojligheter-och-utmaningar

Skolverket. (2019). Ämne – Matematik. Hämtad från

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/sa-arbetar-vi-med-skolvasendets-digitalisering

Skolverket. (2020). Läroplan för gymnasieskolan. Hämtad från https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/laroplan-gy11-for-gymnasieskolan

Siew, P. H. (2018). Pedagogical Change in Mathematics Learning: Harnessing the Power of Digital Game-Based Learning. Educational Technology & Society, 21 (4), 259–276.

Silander, M., Moorthy, S., Domnguez, X., Hupert, N., Pasnik, S., & Llorente, C. (2016). Using Digital Media at Home to Promote Young Children’s Mathematics Learning: Results of a Randomized Controlled Trial. In SREE (Ed.), Society for Research on Educational Effectiveness Spring 2015 Conference. Hämtad från https://eric.ed.gov/?id=ED567485.

Specialpedagogiska skolmyndigheten. (2019). Interaktiva skrivtavlor. Hämtad från

https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/digitalt-larande/stod-med-digitala-verktyg/digitala-verktyg/interaktiva-skrivtavlor/

Starbuck, W. H., & Webster, E. J. (1991). When is play productive? Accounting Management and information Technologies, 1(1), 71-90.

Steinberg, John. (2013). Lyckas med digitala verktyg i skolan- Pedagogik, struktur och ledarskap. Göteborg: Gothia Fortbildning AB.

Stridsman, M. (2018). Tillgänlighet genom digitalisering: En kvalitativ studie av lärares erfareheter i grundskolans årskurser 1-6. Umeå: Lärarhögskolan vid Umeå universitet, Umeå

universitet. Hämta från

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1289240/FULLTEXT01.pdf.

Sturges, J. E., & Harahan, K. J. (2004, april). Comparing telephone andface-to-face qualitative interviewing: a research note. Qualitative Research, 4(1),107–118.

Strömberg, M. (2014). Digitala verktyg i undervisningen En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter och användning av digitala verktyg som pedagogiskt hjälpmedel. (Examensarbete, Umeå Universitet: Umeå). Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:793077/FULLTEXT01.pdf.

Tachie, S, A. (2019). Challenges and opportunities regarding usage of computers in the teaching and learning of Mathematics. South African Journal of Education, 39(2). Dio: 10.15700/saje.v39ns2a1690.

Tall, David. (1994). The Role of Programming: Towards Experimental Mathematics. I R. Biehler, R.W. Scholz, R. Strässer, B. Winkelmann, Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline, s. 189-199. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Tallvid, M (2015). 1:1 i klassrummet – analyser av en pedagogisk praktik i förändring. Doktorsavhandling, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet.

Trimmel, M. & Bachmann, J. (2004). Cognitive, Social, Motivational and Health Aspects of Students in Laptop Classrooms. Journal of Computer Assisted Learning 20(2), s. 151 – 158. Trost, J. (1986). Låt oss göra en enkät. Stockholm: Natur och kultur.

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Vimal, J., & Subramani, R. (2017, march). Understanding Qualitative Content Analysis in the Light of Literary Studies. Language in India, 17(3), 478-487.

Wilkes, D. (2001). Turning Math Into A Positive Experience Via Tech Tools. Media & Methods, 37(6), 32.

Wimmer, J, J., Siebert, D., & Draper, R, J. (2017). Digital Mathematics Literacies. Digital Literacies for Disciplinary Learning, 60(5), 577-580. dio: 10.1002/jaal.628

Zehra, R., & Bilwani, A. (2016). Perceptions of teachers regarding technology integration in classrooms: A comparative analysis of elite and mediocre schools. Journal of Education and Educational Development, 3(1):1–29.

Zengin, Y., Furkan, H. & Kutluka, T. (2012). The effect of dynamic mathematics software geogebra on student achievement in teaching of trigonometry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 31(2012), 183–187. Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.12.038.

Åberg, E. (2010). Datorstöd i matematikundervisningen (Bachelor’s Essay). Dalarna: Institution för Utbildningsvetenskap. Dalarna högskolan. Hämtad från https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:518921/FULLTEXT01.pdf.

7 BILAGOR

7.1 Bilaga 1: Informationsbrev till intervju

I dokument Digitala verktyg i matematikundervisningen (sidor 38-46)

Relaterade dokument