Förslag till framtida forskning

I dokument Jobbgarantin för ungdomar (sidor 38-43)

5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION

5.4 Förslag till framtida forskning

Upplevelsen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och i detta fall jobbgarantin för ungdomar är idag ett outforskat område. Både arbetsförmedlingens undersökningar och övrig forskning är mer fokuserad på att mäta hur effektiva programmen är. Jag anser att deltagarnas upplevelse av programmen är lika viktig. Inte minst för att kunna förbättra och effektivisera programmen. Det går att få reda på mer genom att prata med dem som deltar i programmen än att mäta om deltagarnas sökbeteende har ökat eller minskat. Därför anser jag att en större undersökning behövs göras både inom jobbgarantin för ungdomar och kring de övriga arbetsmarknadspolitiska programmen. Framtida forskning är viktig för att arbetsförmedlingens verksamhet ska kunna förbättras vilket kan förhöja ungdomarnas upplevelse i helhet. En större förståelse kring programmet och dess brister kan även bidra till en förbättring av programmet vilket i sin tur kan leda till att ungdomarna lär sig mer och får ut mer av sitt programdeltagande.

39

Referenslista

Aftonbladet (2013). Reinfeldts stora jobbpakt skrotas. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16150522.ab [2013-01-29].

Andersson, I. S (2009). Hälsa och psykologi. Lund: Studentlitteratur.

Arbetsmarknadsdepartementet. Tillgänglig: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument- Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2007813-om-arbet_sfs-2007-813/?bet=2007:813 [2013-04-18].

Arbetsförmedlingen (2013). Ersättning vid arbetslöshet. [Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Ersattning-vid-arbetsloshet.html [2013-04-12].

Arbetsförmedlingen (2013). Allmänt om oss. [Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Var-verksamhet/Allmant-om-oss.html [2013-04-11].

Arbetsförmedlingen (2013). Arbetsförmedlingens återrapportering 2012- Insatser för att bryta långvarig arbetslöshet. Stockholm: Arbetsförmedlingen. Tillgänglig:

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.3485b9a713b6ad32ce1841f/%C3%85terrapp ort__1_-_Insatser_f%C3%B6r_att_bryta_l%C3%A5ngvarig_arbetsl%C3%B6shet_1_01.pdf

[2013-06-03].

Arbetsförmedlingen (2013). Fakta blad för arbetssökande februari 2013.[Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001123/arbetslivsin troduk.pdf [2013-06-03].

Arbetsförmedlingen (2012). Arbetsmarknadsrapport. Stockholm: Strömberg. Tillgänglig:

http://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4ab2e7121379d5897aa80007252/Arbetsmark nadsrapport+2012.pdf [2013-06-03].

Bustos Castro, P., Forsberg, E., Härenstam, A., Lindbladh, E., Lundberg, U., Rantakeisu, U., Starrin, B., Wiklund, P. (1999). I vanmaktens spår. Umeå: Boréa Bokförlag.

Carle, J. & Schale, C. (1982). Ungdomsarbetslöshet. Problem. Åtgärder. Konsekvenser. Malmö: Socialstyrelsen.

Carling, L. & Richardson, K. (2001:2). En jämförelse av arbetsmarknadsprogrammens effekt på anställningssannolikheten. Uppsala: IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk

40

Ds 2008:64. En jobbgaranti för ungdomar. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet. Ds 2007:813:4§. Svensk författningssamling. [Elektronisk]. Stockholm:

Eklund, K. (2010). Vår ekonomi: En introduktion till samhällsekonomin. Italien: Nordstedts. Forslund, A. & Norström Skans, O. (2006:5). (Hur) hjälps unga av arbetsmarknadspolitiska program för unga? Uppsala: IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och Kultur.

Försäkringskassan. (2013). Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning.[Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/0933069c-50a0-4015-a661-

9153fec4fe5a/4052-aktivitetsstod-och- utvecklingsersattning.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=0933069c-50a0-4015-a661-9153fec4fe5a&useDefaultText=0&useDefaultDesc=0 [2013-05-20].

Gallie, D. & Paugam, S. (1999). The Experience of Unemployment in Europe: The Debate. Gerdes, C. (2011:5). Jobbgarantin för ungdomar – en utvärdering om garantin ökar

deltagarnas chans att få ett jobb. Stockholm: Arbetförmedlingen, Forsknings- och utvärderingsenheten.

Gillberg, G. (2010). Individualiseringens villkor. Unga vuxnas föreställningar om arbete och självförverkligande. Göteborg: Institutionen för Arbetsvetenskap.

Hall, C. & Liljeberg, L. (2011:1). En jobbgaranti för ungdomar? Om arbetsförmedlingens arbetsinsatser. Uppsala: IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

Hammarström, A. (1996). Arbetslöshet och ohälsa – om ungdomars livsvillkor. Lund: Studentlitteratur.

Hornemann Möller, Ivel. (1996). Marginalisering på arbetsmarknaden – ett växande hot mot den skandinaviska (och europeiska) samhällsordningen. Socialvetenskaplig tidskrift 1-2, 24-43. Tillgänglig:

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/1996 /Marginalisering%20p%C3%A5%20arbetsmarknaden%20av%20Iver%20Hornemann%20M %C3%B8ller.PDF [2013-06-03].

Håkansson, P. (2011). Ungdomsarbetslösheten- om övergångsregimer, institutionell förändring och socialt kapital. Lund: Lunds universitet.

Jahoda, M. (1981). Work, Employment, and Unemployment. Values, Theories and Approaches in Social Research. American Psychologist, 36(2), 184-191.

Jönsson, R. L. & Starrin, B. (2000). Ekonomi-skam modellen och reaktioner på arbetslöshet. Socialvetenskaplig tidskrift, 3, 267- 284.

41

Kronauer, M. (1998). ’Social exclusion’ and ’underclass’ – new concepts for the analysis of poverty.

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lenkerd, B. (1995). Psychosocial consequences of unemployment a background study. Stockholm: City University Press.

Martinson, S. & Sibbmark, K. (2010:22). Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar? Uppsala: IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Tillgänglig:

http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2010/r10-22-Jobbgarantin-for-ungdomar.pdf [2013-06-03]. Nordström Skans, O. (2004:14). Scarring effects of the first labour market experience: A sibling based analysis. Uppsala: IFAU- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Tillgänlig: http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2004/r04-13.pdf [2013-06-03].

Olofsson, J. & Wadensjö, E. (2009). Arbetsmarknadspolitik: Förändrade förutsättningar och nya aktörer. Stockholm: SNS förlag.

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Linköping: Studentlitteratur.

Pippola, S. (2010). Arbetslinjen – social trygghet eller risk? Socialvetenskaplig tidskrift, 3-4, 255- 269. Tillgänglig:

http://svt.forsa.nu/Documents/Forsa/Documents/Socialvetenskaplig%20tidskrift/Artiklar/2010 /Arbetslinjen,%20social%20trygghet%20eller%20risk,%20av%20Saila%20Piippola.pdf

[2013-06-03].

Rantakeisu, U. (2009:3). Klass, kön och platsanvisning. Om ungdomars och arbetsförmedlares möte på arbetsförmedlingen. Uppsala: IFAU- Institutet för

arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Tillgänglig: http://www.ifau.se/Upload/pdf/se/2009/r09-03.pdf [2013-06-03].

Rantakeisu, U., Starrin, B., Hagqvist, C. (1996). Ungdomsarbetslöshet- Vardagsliv och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Regeringskansliet (2013). Arbetsmarknadspolitik. [Elektronisk]. Tillgänglig:

http://regeringen.se/sb/d/14955 [2013-04-08].

Regeringskansliet (2011). Ungdomar. [Elektronisk]. Tillgänglig:

http://regeringen.se/sb/d/14955/a/170766 [2013-02-19].

Regeringskansliet (2012). Insatser på arbetsmarknaden för unga.[Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/19/08/29/58aabde7.pdf [2013-06-03].

Repstad, P. (2007). Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Oslo: Studentlitteratur.

42

SCB (2013). Nyckeltal för Sverige. [Elektronisk]. Tillgänglig:

http://www.scb.se/Pages/Product____23262.aspx [2013-04-18].

Schröder, L. (2000). Ungdomsarbetslösheten i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Institutet för social forskning.

SFS 1982:80. Lagen om anställningsskydd. [Elektronisk]. Arbetsmarknadsdepartementet. Tillgänglig:

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${APPL}=SFST&${BASE}=SFST&${THWIDS}=1.29/1368550229_10183&${HTML}=sfst_dok&${

TRIPSHOW}=format=THW&${THWURLSAVE}=29/1368550229_10183[2013-05-14].

SFS 2000:628. Förordning om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. [Elektronisk]. Arbetsmarknadsdepartementet. Tillgänglig:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2000628-om-arbet_sfs-2000-628/?bet=2000:628

[2013-05-30].

Starrin, B., Rantakeisu, U., Hagqvist, C. (1997). Om arbetslöshetens ekonomi och skam. Socialvetenskaplig tidskrift, 1-2, 91-115.

43

Bilaga

Intervjuguide Bakgrund:

Vill du berätta lite om dig själv?(Ålder, boende, familjesituation) Vad har du för utbildning?

Vad har du för arbetslivserfarenheter?

Hur länge har du varit inskriven i jobbgarantin för ungdomar?

Om upplevelsen av arbetslöshet:

Hur upplever du det är att vara arbetslös? Hur har arbetslösheten påverkat dig?

Om Jobbgarantin för ungdomar:

Hur upplever du jobbgarantin för ungdomar?

Vad är bra med programmet? Vad är dåligt med programmet?

Upplever du att du snabbt blev erbjuden förmedlingsstöd efter att du skrivit in dig i programmet?

Har du fått det stöd som du behöver i ditt arbetssökande? Hur fungerar din kontakt med din arbetsförmedlare? Har det här programmet motiverat dig till något? Vad?

Anser du att programmet har anpassats efter dig och dina förutsättningar? Hur? Tror du att ett deltagande i jobbgarantin ökar dina chanser att få ett jobb? Varför?

Tror du att du kommer att ha användning för de kurser som du deltagit i framtiden? På vilket sätt?

Är det någonting som du tycker att arbetsförmedlingen behöver bli bättre på?

Avslutning

Hur ser du på din framtid? Vad har du för framtidsplaner? Finns det något mer du vill berätta innan vi avslutar intervjun?

I dokument Jobbgarantin för ungdomar (sidor 38-43)