Förslag till vidare forskning

I dokument Afterwork - den sociala träffen (sidor 45-50)

Då denna studie har gjorts med en kvalitativ ansats hade det varit intressant att studera afterworkens betydelse för den sociala sammanhållningen genom en kvantitativ ansats. Detta främst för att denna studie inte sökt efter generella mönster utan efter en ökad förståelse för afterwork. Går det att dra generella slutsatser eller mönster av afterwork i relation till den sociala sammanhållningen på arbetet?

Denna studie visar på en samstämmig bild av afterwork som fenomen, samtliga intervjupersoner för denna studie visade på en positiv attityd till afterwork vilket har gjort att en ensidig bild av fenomenet har målats upp. Samtliga intervjupersoner menade exempelvis på att afterwork gynnade skapandet av social sammanhållning på arbetet. Inom ramen för denna studie kunde inte fler intervjuer göras och det går att argumentera för att studien hade utmynnats i ett annat resultat om fler intervjuer hade genomförts. Det går även att anta att resultatet för studien hade sett annorlunda ut om afterworkens betydelse för social sammanhållning hade studerats utifrån ett annat urval. Det hade därför varit intressant att studera yrkessamma individer från en annan yrkesbransch än säljbranschen, då denna studie avgränsade sig till säljbranschen samt för att upplevelsen av afterwork kan se olika ut för olika branscher. Slutligen hade en jämförande studie kunnat göras genom att studera skillnaden mellan kön, klass eller ålder och således studera om dessa faktorer har betydelse vid upplevelsen av afterwork i relation till den sociala sammanhållningen på arbetet. Detta för att denna studie endast undersökte kvinnors upplevelse av afterwork och för att studien inte hade avsikt eller tidsram till att göra en jämförelse mellan kön, klass eller ålder.

Referenslista

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2017). Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. (Tredje upplagan). Lund: Studentlitteratur.

Bartram, A., Eliott, J., Hanson-Easy, S., & Crabb, S. (2017). How have people who have stopped or reduced their alcohol consumption incorporated this into their social rituals?

Psychology & Health, 32(6),728-744. doi: 10.1080/08870446.2017.1300260.

Brinkley, A., McDermott, H., & Munir, F. (2017) What benefits does team sport hold for the workplace? A systematic review. Journal of Sports Sciences, 35(2), 136-148. doi:

10.1080/02640414.2016.1158852

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber.

Buvik, K. (2020). It’s time for a drink! Alcohol as an investment in the work environment.

Drugs: Education, Prevention and Policy, 27(1), 86-91. doi:10.1080/09687637.2019.1570082

Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton, N.J.: Princeton University Press.

Porsfelt, D. (2006). Hänger du med på en bira? Spiritus, 6. Från http://spritmuseum.se/wp-content/uploads/2013/03/Dan-Porsfelt_Hängerdumedpåbira_S6.pdf

Eld, A. (2006, 20 januari). Fredagsöl för in alkoholkulturen på jobbet. Arbetet. Från http://arbetet.se/2006/01/20/fredagsol-for-in-alkoholkulturen-pa-jobbet/

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Towns, A.E. & Wängnerud, L. (2017).

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. (Femte upplagan).

Stockholm: Wolters Kluwer

Giddens, A. & Griffiths, S. (2007). Sociologi. (4., omarb. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Hagihara, A., Tarumi, K., & Nobutomo, K. (2000). Work Stressors, Drinking with Colleagues after Work, and Job Satisfaction among White-Collar Workers in Japan. Substance Use &

Misuse, 35(5), 737-756. doi: 10.3109/10826080009148419

Jacobs, L., Conroy, D. & Parke, A. (2017). Negative Experiences of Non-Drinking College Students in Great Britain: an Interpretative Phenomenological Analysis. International Journal of Mental Health and Addiction, 16, 737–750. doi: 10.1007/s11469-017-9848-6.

Krag Jacobsen, J. (1993). Intervju: konsten att lyssna och fråga. Lund: Studentlitteratur.

Landberg, J., Svensson, J. & Sundin, E. (2018). Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige . [Elektronisk resurs] : Om dryckesmotiv, dryckeskontext, attityder och anhörigproblematik. Stockholm: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Lindberg, D. (2006). Ett arbetsliv fritt från alkohol och narkotika: en skrift för chefer och skyddsombud. [Sverige]: SKTF i samarbete med Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika.

Park, H., & Lee, D. (2011). Alcohol-Related Social Gatherings with Coworkes: Intentions to Behave and Intentions to Not Behave. Journal of Pacific Rim Psychology, 5(2), 53-64.

doi:10.1017/S1834490900000581.

Sigfridsson, I. (2005). Självklara drycker?: kaffe och alkohol i social samvaro. Diss. Göteborg : Göteborgs Universitet, 2005. Göteborg.

Stroebaek, P. (2013). Let's Have A Cup of Coffee! Coffee and Coping Communities at Work.

Symbolic Interaction, 36(4), 381-397. doi:10.1002/symb.76.

Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2., [omarb.] uppl.) Stockholm: Liber.

Treise, D., Wolburg, J., & Otnes, C. (1999). Understanding the “Social Gifts” of Drinking Rituals: An Alternative Framework for PSA Developers. Journal of Advertising, 28(2), 17-31.

doi: 10.1080/00913367.1999.10673581

Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer. (4., [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Veeck, A., Lancendorfer, K., & Atkin, J. (2018). Network ties and interaction rituals: an examination of social drinking. Journal of Marketing Management, 34(9-10),775-795. doi:

10.1080/0267257X.2018.1508055

Vetenskapsrådet. (u.å.). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. u.o.: Vetenskapsrådet. Från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Wansoo, K,. & Chul, J. (2016). Workplace fun for better team performance: focus on frontline hotel employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 28(7), 1391-1416. doi: 10.1108/IJCHM-11-2014-0555.

Bilagor

Bilaga 1 - Intervjuguide

Bakgrundsfrågor

• Kön?

• Ålder?

• Sysselsättning?

Afterwork som fenomen

1. Hur ofta brukar du gå på afterwork?

2. Vilka brukar du gå på afterwork med?

3. Hur brukar en afterwork se ut?

4. Hur upplever du en afterwork?

5. Hur beter sig alla på en afterwork?

6. Vad brukar samtalen under afterwork handla om?

7. Vilken betydelse har alkohol på afterwork?

Motiv

8. Varför väljer du att gå på en afterwork?

9. Hur brukar idéen att gå på afterwork komma upp?

10. Hur brukar diskussionerna kring uppkomsten av afterwork se ut?

11. Hur många brukar inte vilja följa med på afterwork och hur många brukar vilja följa med?

12. Om du väljer att inte delta på en afterwork, vad brukar vara anledningen till detta?

13. Hur brukar du och/eller dina kollegor reagera om någon väljer att avstå från en afterwork?

Social sammanhållning

14. Hur upplever du sammanhållningen på din arbetsplats?

15. Vad tycker du behövs för att skapa en god sammanhållning på arbetet?

16. Hur anser du att man skapar sammanhållning på arbetet på bästa sätt?

17. Vilken betydelse har sammanhållning för dig på din arbetsplats?

18. Vad får du ut av att gå på afterwork?

19. Hur skulle du säga att afterwork påverkar dig på din arbetsplats?

20. Hur upplever du att afterwork har en betydelse för sammanhållningen på din arbetsplats?

21. Hur upplever du att sammanhållningen är på arbetet efter en afterwork?

• Finns det något du skulle vilja tillägga?

I dokument Afterwork - den sociala träffen (sidor 45-50)