Som jag tidigare har nämnt menar jag att ett lyckosamt genomförande av en ”en-till-en”- satsning även bör innefatta möjlighet för lärare till kompetensutveckling och pedagogisk reflektion. Således anser jag att framtida studier skulle kunna fokusera på hur vidareutbildning kring datoranvändning i undervisningen ser ut i dagens skola, samt hur lärare upplever den. Detta för att dessa typer av vidareutbildningar ska kunna utvecklas och därmed på sikt även skapa förutsättningar för att lärare ska kunna använda datorer på ett relevant sätt i sin undervisning.

Vidare har jag i denna studie intresserat mig för undervisningen i de

samhällsvetenskapliga ämnena, vilket gör att det även skulle kunna vara intressant att göra liknande studier, men i andra ämnen. På så sätt skulle man kunna se både likheter och

ge fler perspektiv på hur datorer och digital teknik kan nyttjas.

Slutligen skulle det även kunna vara av intresse att fördjupa sig kring hur lärare resonerar kring hur datorer används i undervisningen. Som jag redan har berört är materialet till denna studie insamlat genom enkäter, vilket begränsar möjligheten att mer utförligt ta del av lärarnas didaktiska funderingar kring hur de använder datorer och digital teknik i sin undervisning. Därmed skulle framtida studier kunna använda sig av enskilda intervjuer eller gruppintervjuer med lärare för att mer ingående diskutera undervisningens syfte, innehåll och utformning. Sådana typer av undersökningar skulle kunna ge en djupare förståelse för varför lärare använder datorer som de gör, något som inte närmare berörts i denna studie. synsätt

Referenser

Açikalin, Mehmet (2010): Exemplary Social Studies Teachers Use of Computer-Supported Instruction in the Classroom. Turkish Online Journal Of Educational Technology - TOJET,

9(4), s. 66-82.

Backman Löfgren, Cathrin (2012): Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers

historiska tänkande. Lund : Forskarskolan i historia och historiedidaktik, 14.

Bebell, Damian & Kay, Rachel E (2010): One to One Computing: A Summary of the Quantitative Results from the Berkshire Wireless Learning Initiative Journal of Technology, Learning, and Assessment, 9(2), s. 1-59.

Berg, Mikael (2010): Historielärares historier: ämnesbiografi och ämnesförståelse hos

gymnasielärare i historia. Karlstad: Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, 3.

Bryman, Alan (2011): Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber. Datorn i utbildningen (2012): 1 till 1 satsningar i Sverige

http://maps.google.com/maps/ms?msid=205900428646874364800.000491e35ff711ea39aa7& msa=0 [Hämtad 2012-12-13].

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom

samhällsvetenskaperna. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Doppen , Frans H. (2004): Beginning Social Studies Teachers' Integration of Technology in the History Classroom, Theory and Research in Social Education, 32(2), s. 248-279.

Drayton, Brian, Falk, Joni K., Stroud, Rena, Hobbs, Kathryn & Hammerman, James (2010): After Installation: Ubiquitous Computing and High School Science in Three Experienced, High-Technology Schools. Journal of Technology, Learning, and Assessment, 9(3), s. 1-56. Dunleavy, M., Dextert, S & Heinecke, W.F (2007): What added value does a 1:1 student to laptop ratio bring to technology-supported teaching and learning? Journal of Computer

Assisted Learning 23(6), s. 440–452.

Fleischer, Håkan (2012):What Is Our Current Understanding of One-to-One Computer Projects: A Systematic Narrative Research Review. Educational Research Review, 7(2), 107- 122.

Friedman, Adam M. (2006): World History Teachers' Use of Digital Primary Sources: The Effect of Training. Theory And Research In Social Education, 34(1),s. 124-141.

Grimes, Douglas & Warschauer, Mark (2008): Learning with Laptops: A Multi-Method Case Study. Journal Of Educational Computing Research, 38(3), 305-332.

Harris, Trevor M., Rouse, L. Jesse, & Bergeron, Susan. J. (2010): The Geospatial Web and Local Geographical Education. International Research In Geographical And Environmental

Education, 19(1), s. 63-66.

Heafner, Tina L. & Friedman, Adam. M. (2008): Wikis and Constructivism in Secondary Social Studies: Fostering a Deeper Understanding. Computers In The Schools, 25(3-4), 288- 302.

Hermerén, Göran (2011): God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Hesslefors Arktoft, Elisabeth (2009): De samhällsorienterande ämnenas didaktik: en lokal betraktelse. I Bengt Schüllerqvist, Margaretha Ullström och Sten-Olof Ullström red.

Ämnesdidaktiska brobyggen: didaktiska perspektiv inom lärande och forskning. s. 48-60,

Karlstad: Karlstad University Press.

Hicks, David, Doolittle, Peter & Lee ,John K. (2004): Social Studies Teachers' Use of

Classroom-Based and Web-Based Historical Primary Sources, Theory and Research in Social

Education, 32(2), s. 213-247.

Johnsson Harrie, Anna (2011): De samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik: en rapport från

en inventering. Linköping: Linköpings universitet.

Kroksmark, Tomas (2011): Lärandets stretchadhet - lärandets digitala mysterium i En-till-En- miljöer i skolan. Didaktisk Tidskrift, 20(1) s. 1-22.

Kjällander, Susanne (2009): Vad blir SO i en digital miljö? I Staffan Selander & Eva Svärdemo Åberg (red.) Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande. s 127- 143, Stockholm: Liber.

Larkin, Kevin (2012): You Use! I Use! We Use! Questioning the Orthodoxy of One-to-One Computing in Primary Schools. Journal Of Research On Technology In Education, 44(2), s. 101-120.

Larsson, Staffan (2005): Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk pedagogik 25(1) s. 16-35. Lindström, Berner (2012): Kunskap i en digitaliserad värld. Pedagogiska magasinet s. 24-29. Maloy, Robert W., Poirier, Michelle, Smith, Hilary K., & Edwards, Sharon. A. (2010): The Making of a History Standards Wiki: "Covering", "Uncovering", and "Discovering"

Curriculum Frameworks Using a Highly Interactive Technology. History Teacher, 44(1),s. 68-81.

Milson, Andrew J., & Earle, Brian D. (2007): Internet-Based GIS in an Inductive Learning Environment: A Case Study of Ninth-Grade Geography Students. Journal Of Geography,

106(6), s. 227-237.

Molin, Lena (2006): Rum, frirum och moral: en studie av skolgeografins innehållsval. Uppsala: Geografiska regionstudier, 69.

Odenstad, Christina (2010): Prov och bedömning i samhällskunskap en analys av

gymnasielärares skriftliga prov. Karlstad: Studier i de samhällsvetenskapliga ämnenas

didaktik, 4.

Osbeck, Christina (2009): Religionskunskapslärare. I Bengt Schüllerqvist & Christina Osbeck, Christina red. Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. s. 157-204,

Karlstad: Karlstad University Press.

Patterson, Todd. C. (2007): Google Earth as a (Not Just) Geography Education Tool. Journal

Penuel, William R. (2006): Implementation and Effects Of One-to-One Computing Initiatives - A Research Synthesis. Journal of Research on Technology in Education 38(3) s. 329-348. Puentedura, Robert R (2009): TPCK and SAMR - Models for Enhancng Technology

Integration. As We May Teach: Educational Technology, From Theory Into Practice

https://itunes.apple.com/itunes-u/as-we-may-teach-educational/id380294705?mt=10 [Hämtad 2012-11-15]

Ruane, Janet M. (2006): A och O i forskningsmetodik: en vägledning i samhällsvetenskaplig

forskning. Lund: Studentlitteratur.

von Schantz Lundgren, Ina & Lundgren, Mats (2011): Unga elever med egen dator – några lärares tankar om hur deras undervisning påverkas. Utbildning & lärande 5(1) s. 74-91. Sheffield, Caroline (2011): Navigating Access and Maintaining Established Practice: Social Studies Teachers' Technology Integration at Three Florida Middle Schools. Contemporary

Issues In Technology And Teacher Education (CITE Journal), 11(3), s. 282-312.

Sjøberg, Svein (2000): Naturvetenskap som allmänbildning: en kritisk ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur.

State of New South Wales, Departement of Education and Training (2010): One-to-one

Computers in schools: a literature rewiev. http://www.scribd.com/doc/40034050/Digital-

Education-Revolution-NSW-Literature-Review-2010 [Hämtad 2012-11-14].

Tallvid, Martin & Hallerström, Helena (2009): En egen dator i skolarbetet - redskap för

lärande?: utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun: delrapport 2. Falkenberg: Falkenbergs kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Tallvid, Martin (2010): En-till-en: Falkenbergs väg till framtiden? : utvärdering av projektet

En-till-en i två grundskolor i Falkenbergs kommun: delrapport 3. Falkenberg: Barn- och

utbildningsförvaltningen, Falkenbergs kommun.

UnosUno (2012) http://unosuno.blogspot.se/2010/12/framtidens-larande.html [hämtad 2012- 11-09].

VanFossen, Phillip J., & Waterson, Robert A. (2008): It Is Just Easier to Do What You Did before...: An Update on Internet Use in Secondary Social Studies Classrooms in Indiana.

In document Mellan informationssök och Ragnarök : om hur lärare använder datorer och digital teknik i undervisningen i de samhällsvetenskapliga ämnena (Page 52-56)

Related documents