Förslag på vidare forskning

In document Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag (Page 55-65)

6 Kundnöjdhet Kundnöjdhet Kundnöjdhet Kundnöjdhet

7.1 Förslag på vidare forskning

Trots att tidigare forskning har visat på att KF är branschspefika (Daniel, 1961), har detta inte visat sig vara fallet för fastighetsbolag i Stockholm. Detta öppnar upp för möjligheter till vidare forskning med fokus på andra städer och eventuell jämförelse. Det som är en KF för fastighetsbolag i Stockholmsregionen är möjligtvis inte en KF för ett bolag i en annan del av landet, eftersom faktorer som ekonomisk tillväxt, vakansgrad, befolkningstillväxt och politiska faktorer har en inverkan. Vidare angavs, under intervjun med Einar Mattsson, att fastighetsbolag i Stockholm inte behöver bedriva ett aktivt försäljningsarbete ”då allting hyr ut sig självt” på grund av den höga efterfrågan. Samtidigt, är denna situation är inte universell för marknader i andra delar av landet och världen.

I denna studie lyfts KF fram utifrån ett internt perspektiv där endast anställda på de intervjuade bolagen har bidragit med information. Essentiella faktorer kan lyftas fram från nya perspektiv, så som kundens. Vidare kan kundperspektivet ta fram olika strategier för att bibehålla en nära kundkontakt om ett bolag eventuellt väljer att outsourca en före detta intern förvaltningsstrategi. Detta kan vara behjälpligt då en förlorad kundkontakt är bland de vanligaste skälen till att företag behåller en intern förvaltningsstrategi.

49

8. Rekommendation

Det avslutande kapitlet består av rekommendationer för samtliga intervjuade bolag, där förslag på framtagning, implementering samt uppföljning av kritiska framgångsfaktorer framställs för ökad framgång hos företagen.

Att erbjuda en lokal närvaro är en kritisk framgångsfaktor enligt majoriteten av intervjuade bolag. En lokal närvaro leder till snabbare beslutsfattande, närmare kundkontakt och kostnadseffektivitet. Rikshem har byggt upp en strategi där anskaffade bestånd begränsas till en radie av 30 kilometer runt kontor. Radien kan dock expanders i mindre omfattningar om bestånd går att nås genom vägar där det inte finns någon risk för större bilköer. Detta kan jämföras med ett praktexempel från fastighetsbolaget Einar Mattsson. Einar Mattsson har tidigare gjort ett försök på att förvalta en fastighet i Eskilstuna trots att huvudkontor befinner sig i Stockholm. Bolaget misslyckades med att förvalta fastighetsbeståndet just på grund av den långa körsträckan och de höga kostnader som tillkom kontraproduktiva åtgärder. Ett mindre fel i fastigheter kan leda till onödigt höga kostnader. Ett mindre fel kan således leda till onödigt höga kostnader. Därför rekommenderas samtliga bolag med intern förvaltning att endast investera i en anskaffningsradie av maximum 30 kilometer runt respektive kontor, med undantag för lättåtkomliga fastigheter utan större risk för fördröjd pendling från och till huvudkontoret.

Gällande digitalisering inom fastighetsbranschen är inte samtliga respondenter enade om branschens behov av innovativa tjänster. Rikshem har valt att strukturera om sig med ett ökat fokus på digitalisering. Några exempel på fördelar som tillkommer vid digitalisering är kostnadsbesparingar samt effektivisering av tjänster. I framtiden hoppas Rikshem på att kunna erbjuda sina framtida hyresgäster digitala tjänster som ger kunder mervärde i form upplevd kundnytta. Detta kan vara t.ex. digital signering av kontrakt och användning av digitala lås. Författarna till detta arbete rekommenderar därför till samtliga bolag att ta nytta av digitalisering och de tjänster det kan erbjuda.

Slutliga rekommendation är användandet av en semi-outsourcad, semi-intern, fastighetsförvaltning. Detta rekommenderas till bolag som är intresserade av att expandera till okända orter men är mån av att behålla kontroll över kvalité och kundkontakt. Som tidigare nämnt ger detta möjligheten att outsourca sin fastighetsförvaltning i främmande orter, samtidigt som man behåller ett internt öga på samtliga processer. Detta förebygger mot uppkomst av asymmetrisk information samtidigt som man har möjligheten att införskaffa fler bestånd och expandera ens investeringsradie. Värt att poängtera är att digitalisering har gett upphov till optimerat kommunikationsflöde och informationsdelning, vilket är till förmån av bolag som lägger förvaltning på entreprenad. Förbättrade informationsdelningar och effektiva kommunikationsflöden bidrar till att gränssnittet mot kund kan behållas på ett bättre sätt än tidigare.

50

Referenslista

Artiklar

Aaker, D.A. 1989. Managing Assets And Skills: The Key to a Sustainable Competitive

advantage. California Management Review, 31(2), pp.91–106.

Black, R.T. and Gibler, K.M. (2004), “Agency risks in outsourcing corporate real estate

functions”, Journal of Real Estate Research, Vol. 26 No. 2.

Bullen, C. and Rockart, J. (1981) ‘A Primer on Critical Success Factors’, Center for

Information Systems Research, 69(May), pp. 1–64.

Cox, R. F., Issa, R. R. A., Koblegard, K. 2005. Management’s Perception of Key

Behavioural Indicators for Construction. “Journal of Construction Engineering Management”,

131(3), 368 – 376.

Daniel, R. D., 1961. Management Information Crisis. Harvard Business Review no 39 Sept-Oct 961, pp. 111-121.

Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: what are they? Strategic management journal, 21(10-11), 1105-1121.

Esteves, J., 2004. Definition and Analysis of Critical Success Factors for ERP

Implementation Projects. Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona.

Freund, Y.H. 1988. Critical success factors. Journal of Planning History, 18(4), pp.20–23. Freybote, J. and Gibler, K.M. (2011), “Trust in corporate real estate management

outsourcing relationships”, Journal of Property Research, Vol. 28 No. 4, pp. 341-360.

Knowles, G. (2004), “A case study for in-house real estate services”, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 6 No. 4, pp. 325-334.

Leidecker, J. K. and Bruno, A. V. (1984) ‘Identifying and using critical success factors’,

Long Range Planning, 17(1), pp. 23–32.

Lok, K. L., Opoku, A. and Baldry, D. (2018) ‘Design of sustainable outsourcing services for facilities management: Critical success factors’, Sustainability (Switzerland), 10(7), pp. 1–15. Palm, P. (2011), “Customer orientation in real-estate companies: the espoused values of

customer relations”, Property Management, Vol. 29 No. 2, pp. 130-145.

Palm, P. (2015), Challenges of commercial real estate management, Doctoral Dissertation, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Sverige.

51 Polit, D. F., Beck, C. T., & Hungler, B. P., 2001. Essentials of Nursing research methods,

appraisal and utilization. Philadelphia: J.B. Lippincott Company.

Rockart, F., 1979. Chief executives define their own data needs. Harvard Business Review, 57(2), pp.81–93.

Shah, M. H., Sidiqqui, F. A., 2002. Organisational Critical Success Factors in Adoption

of e-banking at the Woolwich Bank. Elsevier Science Publishers B. V. Amsterdam, Netherlands.

Sousa De Vasconcellos, J.A. & Hambrick, D.C., 1989. Key success factors: Test of a

general framework in the mature industrial-product sector. Strategic Management Journal, 10(4),

pp.453–458.

Tumay, M. 2009. Asymmetric Information and Adverse Selection in Insurance Markets:

The Problem of Moral Hazard. Celal Bavar Universitesi, I.I.B.F, Manisa Böcker

Aaker, David A. 2001. Strategic Marketing Management, 6:e Upplagan. John Wiley & Sons Inc, Chichester, Ltd.

Aliseda, A., 2006. Abductive Reasoning: Logical Investigations Into Discovery And

Explanation. National Autonomous University of Mexico, Published by Springer, P.O. Box 17,

3300 AA Dordrecht, The Netherlands.

Atkin, B., Brooks, A., 2009. Total Facility Management. 3:e Upplagan. John Wiley & Sons Ltd, Publication, Chichester, West Sussex.

Baptiste, E., 1985. Management of Construction Companies; Modulo Publications, 1985, p. 254.

Bullen, C. V., Rockart, J. F., 1981. A primer on critical success factors. Center for Information Systems Research, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology.

Chen, Te Fu. 2010. Implementing New Business Models in For-Profit Organizations:

Technologies and Applications. Business Science Reference, Idea Group Inc, PA.

Crandall, R. E., Crandall, W. R. 2013. Vanishing Boundaries: How Integrating

Manufacturing and Services Creates Customer Value, 2:a Upplagan. CRC Press, Boca Raton, FL.

Ellström, P. E. 1997. Kompetensutveckling i små- och medelstora företag: en studie av

förutsättningar, strategier och effekter. Linköpings Universitet, Institutionen för pedagogik och

52 Fastighetsvärdering, 2015. Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: Fastighetsnomenklatur, 12:e Upplagan, Stockholm, Sweden.

Hamel, G., Aimé H. 1994. Competence Based Competition. John Wiley & Sons Inc, Chichester. Ltd.

Hewlett, C. A. Kaufman, G. 2008. Strategy of Real Estate Companies. Urban Land Institute, Washington D.C.

Hollensen, S., 2008. Essentials of Global Marketing. Pearson Education Limited, Harlow, Essex.

Institutet för Värdering av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion. 2015.

Fastighetsekonomi och Fastighetsrätt, Reviderade Upplagan. Fastighetsnytt Förlags AB, Instant

Book AB, Stockholm.

K. Alexander, B. Atkin, J. Brochner, T. Haugen. 2004. Facilities Management, Innovation

and Performance. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Kotler, P. T., Armstrong, G., 2012. Principles of Marketing. 14:e Upplagan. Pearson, Melbourne, Australia.

Lok, K., Opoku, A. and Baldry, D. 2018. Design of Sustainable Outsourcing Services for

Facilities Management: Critical Success Factors. Sustainability, 10(7), p.2292.

Miles, M. B., Huberman A., Saldaña J., 2014. Qualitative Data Analysis: A Methods

Sourcebook and The Coding Manual for Qualitative Researchers. SAGE Publications, Thousand

Oaks, CA.

Moore, G. A. 2014. Crossing the Chasm: Marketing and Selling Disruptive Products to

Mainstream Customers, 3:e Upplagan. HarperCollins Publishers Inc, NY.

Porter, M.E., 2008. Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and

Competitors. Simon and Schuster, New York.

Silverman, D., 2010. Doing Qualitative Research. 3:e Upplagan. SAGE Publications Ltd, London.

Wiggins, J. M., 2014. Facilities Manager’s Desk Reference. 2:a Upplagan. John Wiley & Sons, Ltd, Publication, Chichester, West Sussex.

Elektroniska Källor

Academic Work, 2019. 3 Intervjutekniker - Vilken är du? Hämtad 30-04-2019 [https://www.academicwork.se/insights/arbetsgivare/intervjutekniker]

53 Aktiefokus. Paretoprincipen är bättre än falsk trygghet. Hämtad 2019-05-07

[https://www.aktiefokus.se/2016/07/paretoprincipen-ar-battre-an-falsk-trygghet]

Amadeo, K., 2019. Real Estate, What It Is and How It Works: Four Types of Real

Estate, The Balance, Hämtad 27-02-2019

[https://www.thebalance.com/real-estate-what-it-is-and-how-it-works-3305882]

Axfast Fastigheter: Om Axfast. Hämtad 11-05-2019

[http://www.axfast.se/pages/om-oss]

Bergsundetgruppen. Hämtad 11-05-2019

[http://www.bergsundetgruppen.se/bergsundsgruppen]

Bolagsformer, Starta Fastighetsbolag. Hämtad 18-02-2019 [https://bolagsformer.nu/starta-foretag/starta-fastighetsbolag/]

Chisambara, P. 07-02-2012. Identifying your Organisations’s Critical Success Factors. ERPM Insights. Hämtad 09-05-2019

[https://erpminsights.com/identifying-your-organisations-critical-success-factors/]

CSEK Creative. The 3 P’s of Service Marketing. Hämtad 03-03-2019 [https://www.csekcreative.com/blog/news/Sales-and-Marketing/294:the-3-p-s-of-service-

marketing]

Einar Mattsson: Om Einar Mattsson. Hämtad 11-05-2019

[https://www.einarmattsson.se/om-oss/]

Exforsys, 27-10-2015. Corporate Social Responsibility towards Customers. Hämtad 31- 05-2015

[http://www.exforsys.com/career-center/corporate-social-responsibility/corporate-social- responsibility-towards-customers.html]

Fabege: Affärsidé och Strategi. Hämtad 11-05-2019

[https://www.fabege.se/om-fabege/affarside-och-strategi/]

Fastighetsägarna. Fakta för fastighetsägare. Hämtad 11-05-2019 [https://www.fastighetsagarna.se/fakta/fakta-for-fastighetsagare/]

JLL, 2019. Nordic Outlook Spring 2019. Hämtad 03-05-2019 [http://www.e-magin.se/paper/fb6zz8tk/paper/1#/paper/fb6zz8tk/26]

KLP Fastigheter: Om Oss. Hämtad 11-05-2019

[http://www.klpfastigheter.se/stockholm/om-oss]

Lantmännen Fastigheter: Om Oss. 2017. Hämtad 11-05-2019

54 Morrison, M. 12-05-2016. Critical Success Factors (CSF’s) Made Easy. A Step by Step

Guide. RapidBI. Hämtad 11-05-2019

[https://rapidbi.com/criticalsuccessfactors/]

Rikshem: Delårsrapport januari - mars 2019. Hämtad 17-05-2019 [https://www.rikshem.se/media/2826/rikshem-delarsrapport-jan-mars-2019.pdf]

Stockholms Stad, 2018. Statistik om Stockholm: Befolkningsprognos 2018. Hämtad 03-05- 2019

[http://statistik.stockholm.se/attachments/article/188/Befolkningsprognos%202018.pdf]

Veidekke, 04-2018. Den Svenska Bostadsmarknaden: Marknadsanalys och Prognos för

Bostadsbyggandet. Hämtad 03-04-2019

[http://veidekke.se/incoming/article27599.ece/binary/Den%20svenska%20bostadsmarknaden%2 0april%202018]

Woychuk, I., Exploring Real Estate Investments: Types Of Real Estate, Investopedia. Hämtad 28-02-2019

[https://www.investopedia.com/university/real_estate/real_estate2.asp] Östman, P. Vasakronan: Kort Om Oss. Hämtad 11-05-2019 [https://vasakronan.se/om-vasakronan/foretaget/kort-om-oss/]

PowerPoint

Johnsson, A. Z. 01-09-2017. “Outsourcing” [PowerPoint Presentation] AI1146: Property Management. Hämtad 15-05-2019

[https://kth.instructure.com/courses/3593/pages/outsourcing-1-slash-11?module_item_id=40551] Svensson, P. “Kvalitativ och Kvantitativ Undersökningsmetodik” [PowerPoint Presentation] AG3346: Vetenskapsmetodik. Hämtad 30-04-2019

[https://student.portal.chalmers.se/sv/chalmersstudier/programinformation/maskinteknik/kandida tarbete/Documents/20150225%20Vetenskapsmetodik%20förel%202%20PS.pdf]

55

Appendix A – Intervjufrågor: Bostäder

56

Appendix B – Intervjufrågor: Handel

57

Appendix C – Intervjufrågor: Kontor

TRITA TRITA-ABE-MBT-1917

In document Kritiska framgångsfaktorer för fastighetsägande bolag (Page 55-65)

Related documents