• No results found

5 Resultat och Analys

6.4 Förslag till vidare forskning

Vi har i vår studie fokuserat på hur barn går tillväga för att få tillträde till lek när vuxna inte är närvarande. Vi har också studerat hur barn samspelar med varandra när de leker och vilka regler som syns i samspelet. Det som hade kunnat vara intressant att under- söka vidare är hur personalbrist och större barngrupper påverkar möjligheten för vuxna att vara med i lek. Intressant forskning skulle också kunna vara att titta på hur mycket och på vilka sätt som pedagoger engagerar sig i barns lek, och vilka roller de vuxna väl- jer att ta. Samt att studera barns lek på förskolor med hög personaltäthet respektive för- skolor med låg personaltäthet.

7 Referenser

Alvehus, Johan (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. 1. uppl. Stockholm: Liber

Avdelning för analys (2018). Inskrivna barn 2007 - 2017, andel av barn i befolkningen, tabell 2B. Stockholm: Skolverket Tillgänglig på Internet:

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/barn- och-grupper [2018-04-26]

Bidö, Sofia (u.å). Barn och lek: Varför är det viktigt för barn att leka? Rädda Barnen

Tillgänglig på Internet: https://www.raddabarnen.se/vad-vi-gor/mer-om-vad-vi-

gor/centrum-for-barn-och-ungdomar/barn-och-lek/ [2018-04-29]

Corsaro, William A. (1979) We´re friends, right?: Children's Use of Access Rituals in a Nursery School, Language in Society, Vol. 8, No. 3 (Dec., 1979), ss. 315-336

Tillgänglig på Internet: http://www.jstor.org.proxy.mau.se/stable/4167089 [2018-04-26]

Corsaro, William A. (1988) Peer Culture in the Preschool, Theory Into Practice, Vol. 27, No. 1, Becoming a Student (Winter, 1988), ss. 19-24

Tillgänglig på Internet: http://www.jstor.org.proxy.mau.se/stable/1476864 [2018-04-26]

Corsaro, William A. (2003). We're friends, right?: inside kids' cultures. Washington, D.C.: Joseph Henry Press

Corsaro, William A. (2018). The sociology of childhood. Fifth edition. Los Angeles: SAGE

Gold Raymond L. (1958) Roles in Sociological Field Observations, Social Forces, Vol. 36, No. 3 (Mar., 1958), ss. 217-223 Tillgänglig på Internet:

http://www.jstor.org/stable/2573808?seq=1#page_scan_tab_contents [2018-04-26]

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (1987). Lek för livet: en litteraturgenomgång av forsk-

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2003). I lekens värld. 2. uppl. Stockholm: Liber

Knutsdotter Olofsson, Birgitta (2017). Den fria lekens pedagogik: teori och praktik om

fantasileken. 1. uppl. Stockholm: Liber

Löfdahl, Annica (2002). Förskolebarns lek: en arena för kulturellt och socialt menings-

skapande. Diss. Karlstad : Univ.

Michélsen, Elin (2004). Kamratsamspel på småbarnsavdelningar. Diss. Stockholm: Univ.

Nationalencyklopedins ordböcker (u.å). Strategi. Tillgänglig på Internet: https://www-

ne-se.proxy.mau.se/ordb%C3%B6cker/#/search/ne-ordbok-sv-sv?q=strategi [2018-04-26]

Rennstam, Jens & Wästerfors, David (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i

kvalitativ forskning. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Skolverket [Ny, rev. uppl.] (2016). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skol- verket

Strandell, Harriet (1994). Sociala mötesplatser för barn: aktivitetsprofiler och förhand-

lingskulturer på daghem. Diss.: Helsingfors: Univ.

Thornberg, Robert & Forslund Frykedal, Karin (2015). Grundad teori. I Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2015). Handbok i kvalitativ analys. 2., utök. uppl. Stock- holm: Liber s. 44 – 70

Tullgren, Charlotte (2004). Den välreglerade friheten [Elektronisk resurs]: att konstru-

era det lekande barnet. Diss. Lund: Univ. Tillgänglig på Internet:

Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet

Tillgänglig på Internet:

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf

[2018-04-26]

Williams, Pia, Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2016). Barngruppens

storlek i förskolan: konsekvenser för utveckling och kvalitet. 1. uppl. Stockholm: Natur

Bilaga 1

LÄRANDE OCH SAMHÄLLE BARN-UNGA- SAMHÄLLE Datum 9/3-2018

Samtycke till barns medverkan i studentprojekt

Hej alla barn och föräldrar. Jag heter Caroline Johansson och går termin sex och det är nu dags att skriva examensarbete. Mig har de flesta träffat då jag har haft XXXX på XXXXXXXX hela utbildningen. Examensarbetet ska jag göra med Nike Birgersson Wagner som studerar tillsammans med mig på Malmö Universitet. Vi kommer båda att ta examen i januari 2019 och studerar båda förskollärarutbildningen på Malmö Universitet. Tillsammans ska vi göra en vetenskaplig studie. Studien kom- mer bygga på en kvalitativ metod, det vill säga att vi inte söker efter statistik utan en djupare förståelse. Vi kommer att studera hur barn använder makt för att in- kludera och exkludera andra barn i den fria leken. Vi vill därmed under några da- gar i vår observera barnens lek på förskolan. Detta kommer ske genom att vi ob- serverar och för anteckningar. Vi kommer alltså inte att filma eller göra ljudupp- tagningar. Vi kommer att observera olika tider på dagarna när barnen leker fritt och kommer då att fokusera på deras samspel och makten som kan uppkomma där. Det kommer vara jag och Caroline och vår handledare som kommer ta del av det insamlade materialet och i slutet kommer några studenter ta del av vår färdiga text. Den färdiga texten kommer också publiceras i Malmö Universitets databas MUEP.

På förskollärarutbildningen vid Malmö universitet skri- ver studenterna ett examensarbete på sjätte terminen. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie, utifrån en fråga som kommit att engagera studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid förskolor, i form av t.ex. intervjuer och observationer. Examensarbetet motsvarar 15 högskole- poäng, och utförs under totalt 10 veckor. När examens- arbetet blivit godkänt publiceras det i Malmö universi- tets databas MUEP

Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Mer om

dessa kan ni läsa om här: http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml. Vi

kommer att anonymisera både barnen och förskolan, det vill säga både barnen och förskolan kommer att få fiktiva namn. Vi informerar er föräldrar genom detta do- kument och förklarar gärna mer på förskolan om det uppkommer frågor. Vid god- kännande kan ni under hela studien välja att ta tillbaka ert godkännande utan att behöva ange skäl. Barnen kommer vi också att tala med och beskriva vad vi ska göra och varför. Även dem får välja att delta och att inte delta och kan hela tiden avbryta om de inte vill. Vi kommer att vara lyhörda vid både verbala avböjande och ifall de går eller verkar bli störda. Materialet kommer att raderas så fort studien är klar.

Vi önskar att få in samtyckesblanketterna igen senast den 19 mars. Tack på förhand.

Studentens namn: Nike Birgersson Wagner, Caroline Johansson ………

Studentens underskrift Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 07xxxxxxxx,xxxxxxxx E-mailadress: XXXXXXXXXXXXXXX Kursledare: Sara Berglund

Kontaktuppgifter Malmö universitet:

www.mah.se 040-665 70 00

Barn ……… Förskola … ………..

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten.

Datum ……….

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Bilaga 2

LÄRANDE OCH SAMHÄLLE BARN-UNGA- SAMHÄLLE Datum 9/3-2018

Samtycke till barns medverkan i studentprojekt

Hej alla barn och föräldrar. Jag heter Nike Birgersson Wagner och går termin sex och det är nu dags att skriva examensarbete. Mig har de flesta träffat då jag har haft XXXX på XXXXXXXX hela utbildningen.. Examensarbetet ska jag göra med Ca- roline Johansson som studerar tillsammans med mig på Malmö Universitet. Vi kommer båda att ta examen i januari 2019 och studerar båda förskollärarutbild- ningen på Malmö Universitet. Tillsammans ska vi göra en vetenskaplig studie. Stu- dien kommer bygga på en kvalitativ metod, det vill säga att vi inte söker efter sta- tistik utan en djupare förståelse. Vi kommer att studera hur barn använder makt för att inkludera och exkludera andra barn i den fria leken. Vi vill därmed under några dagar i vår observera barnens lek på förskolan. Detta kommer ske genom att vi observerar och för anteckningar. Vi kommer alltså inte att filma eller göra ljud- upptagningar. Vi kommer att observera olika tider på dagarna när barnen leker fritt och kommer då att fokusera på deras samspel och makten som kan upp- komma där. Det kommer vara jag och Caroline och vår handledare som kommer ta del av det insamlade materialet och i slutet kommer några studenter ta del av vår färdiga text. Den färdiga texten kommer också publiceras i Malmö universitets da- tabas MUEP.

På förskollärarutbildningen vid Malmö universitet skri- ver studenterna ett examensarbete på sjätte terminen. I detta arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie, utifrån en fråga som kommit att engagera studenterna under utbildningens gång. Till studien samlas ofta material in vid förskolor, i form av t.ex. intervjuer och observationer. Examensarbetet motsvarar 15 högskole- poäng, och utförs under totalt 10 veckor. När examens- arbetet blivit godkänt publiceras det i Malmö universi- tets databas MUEP

Vi kommer att utgå från vetenskapsrådets etiska forskningsprinciper. Mer om

dessa kan ni läsa om här: http://www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml. Vi

kommer att anonymisera både barnen och förskolan, det vill säga både barnen och förskolan kommer att få fiktiva namn. Vi informerar er föräldrar genom detta do- kument och förklarar gärna mer på förskolan om det uppkommer frågor. Vid god- kännande kan ni under hela studien välja att ta tillbaka ert godkännande utan att behöva ange skäl. Barnen kommer vi också att tala med och beskriva vad vi ska göra och varför. Även dem får välja att delta och att inte delta och kan hela tiden avbryta om de inte vill. Vi kommer att vara lyhörda vid både verbala avböjanden och ifall de går eller verkar bli störda. Materialet kommer att raderas så fort stu- dien är klar.

Vi önskar att få in samtyckesblanketterna igen senast den 19 mars. Tack på förhand.

Studentens namn: Nike Birgersson Wagner, Caroline Johansson ………

Studentens underskrift Kontaktuppgifter:

Telefonnummer: 07xxxxxxxx,xxxxxxxx E-mailadress: XXXXXXXXXXXXXXX Kursledare: Sara Berglund

Kontaktuppgifter Malmö universitet:

www.mah.se 040-665 70 00

Barn ……… Förskola … ………..

Vid gemensam vårdnad måste båda vårdnadshavare underteckna blanketten.

Datum ……….

Vårdnadshavare 1 Vårdnadshavare 2

Related documents