Förslag till vidare forskning

I dokument Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag (sidor 65-71)

6. Slutsatser och avslutande diskussion

6.5 Förslag till vidare forskning

Författarna kunde bekräfta att samtliga riskkapitalbolag hade en viss typ av screeningprocess som en del av arbetsprocessen. Processen förklarades av intervjupersonerna som en invecklad process med många typer av steg av beräkningar, intervjuer och dylikt. Forskningen var däremot inte avsedd undersöka området utförligt då det inte tillför studiens syfte i någon utsträckning. Förslag på vidare forskning skulle vara att utförligt dissekera screeningsprocessen för att skapa en bättre förståelse för olika strategier om utvärdering av bolag kopplat till resultat. Genom att undersöka detta skulle det kunna bidra till att skapa en förståelse för grunderna till varför investeringsbeslut fattas baserat på den information om bolagen. Det skulle samtidigt utmana klassiska teorier om företagsvärderingar.

En ytterligare faktor som studien berörde men inte bidrog syftet på något sätt var den interna styrningen hos riskkapitalbolagen. Organisationerna inom branschen uppfattades av författarna som en relativt hierarkiskt uppbyggda vilket kännetecknas av beslut som tas centralt inom bolag. Frekvent förekom det att investeringsbeslutens sista ord togs av ledning eller styrelse till följd av den stora mängden pengar det handlar om och de förknippade riskerna med investeringen. Förslaget på vidare forskning skulle vara hur processen inom styrningen sker, hur beslutsfattande genomförs på en toppnivå inom hierarkin. Det hade varit intressant att undersöka huruvida olika styrningsformer leder till olika resultat och lönsamhet.

Studien har delvis undersökt riskkapitalbolag men även CVC. Inom dessa koncerner har riskkapitalbolag ofta det huvudsakliga målet för investeringarna varit att uppfylla ett visst strategisk syfte till skillnad från de andra riskkapitalbolagen som främst ville uppnå ett finansiellt syfte. Författarna har under studien funnit forskningsgap kring huruvida riskhantering och investeringar skiljer sig mellan de två typerna av riskkapitalbolag där det huvudsakliga syftet också skiljer sig emellanåt.

En intervjuperson nämnde att det ofta är vinnarna som lyfts fram inom branschen och poängterade att det sällan undersöks om förlorarna. Intervjupersonen nämner att det för tillfället finns mycket kapital och lite entreprenörskap. Personen förklarar vidare att det finns många förlorare inom branschen som inte står i rampljuset. Vidare forskning skulle därför kunna undersöka de stora motgångarna riskkapitalister står inför. Det skulle till exempel vara differenser i extrema konjunkturer där huvudsakligt fokus är på förlorarna.

Referenslista

Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvantitativ

metod (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Amit, R., Brander, J., & Zott, C. (1998). Why do venture capital firms exist? Theory and Canadian evidence. Journal of business Venturing, 13(6), 441-466.

Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2018). Business research methods. Oxford university press. Bower, J. L., & Christensen, C. M. (1995). Disruptive technologies: catching the wave.

Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2.upplagan). Malmö: Liber

Bryman, A. och Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, tr upplagan edn, Liber, Stockholm.

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. (3. uppl.). Malmö: Liber AB.

Buchner, A., Mohamed, A., & Schwienbacher, A. (2017). Diversification, risk, and returns in venture capital. Journal of Business Venturing, 32(5), 519-535.

Cain, D. M., Moore, D. A., & Haran, U. (2015). Making sense of overconfidence in market entry. Strategic Management Journal, 36(1), 1-18.

Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A., J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. Oncology Nursing Forum, 41, 545–547.

Chesbrough, H. W. (2002). Making sense of corporate venture capital. Harvard business review,

80(3), 90-99.

David, M., & Sutton, C. D. (2016). Samhällsvetenskaplig metod. (S. E. Torhell, Övers. 1. uppl.). Lund: Studentlitteratur. (Originalarbete publicerat 2010).

Davila, A., Foster, G., & Gupta, M. (2003). Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of business venturing, 18(6), 689-708

Deegan, C., & Unerman, J. (2011). Financial Accounting Theory, Second European Edition. Berkshire: McGraw-Hill Education.

Denscombe, M (2000). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom

Dhochak, M., & Sharma, A. K. (2016). Identification and prioritization of factors affecting venture capitalists’ investment decision-making process: An analytical hierarchal process (AHP) approach. Journal of Small Business and Enterprise Development.

DiMaggio, P.J. & Powell, W.W. (1983) “The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields”, American Sociological Review, 48, 146-60.

Dushnitsky, G., & Lenox, M. J. (2006). When does corporate venture capital investment create firm value? Journal of business venturing, 21(6), 753-772.

Elton, E. J., & Gruber, M. J. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date. Journal of banking &

finance, 21(11-12), 1743-1759.

Engel, D. (2002). The impact of venture capital on firm growth: an empirical investigation. Fiet, J. O. (1995). Risk avoidance strategies in venture capital markets. Journal of Management

Studies, 32(4), 551-574.

Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., & Davidson, L. (2002). Understanding and evaluating qualitative research. Australian & New Zealand Journal of Psychiatry, 36(6), 717-732.

Gage, D. (2012). The venture capital secret: 3 out of 4 start-ups fail. Wall Street Journal, 20. Gallagher, L. (2017). The Airbnb Story: How Three Guys Disrupted an Industry, Made Billions

of Dollars... and Plenty of Enemies. Random House.

Gavelin, Lars. & Sjöberg, Erik. (2012). Finansiell Ekonomi I Praktiken (Upplaga 2). Studentlitteratur AB

Golafshani, N. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. The

qualitative report, 8(4), 597-607.

Gompers, P., & Lerner, J. (2001). The venture capital revolution. Journal of economic

perspectives, 15(2), 145-168.

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today,

24,105-112

Guler, I. (2007). Throwing good money after bad? Political and institutional influences on sequential decision making in the venture capital industry. Administrative science quarterly,

Hoepner, A. G., & McMillan, D. G. (2009). Research on responsible investment': An influential literature analysis comprising a rating, characterisation, categorisation and investigation.

Characterisation, Categorisation and Investigation (August 14, 2009).

Isaksson, A. (2006). Studies on the venture capital process (Doctoral dissertation, Handelshögskolan vid Umeå universitet).

Isaksson, A., Cornelius, B., Landström, H., & Junghagen, S. (2004). Institutional theory and contracting in venture capital: the Swedish experience. Venture capital, 6(1), 47-71.

Kallio, H., Pietilä, A. M., Johnson, M., & Kangasniemi, M. (2016). Systematic methodological review: developing a framework for a qualitative semi‐structured interview guide. Journal of advanced nursing, 72(12), 2954-2965.

Kaplan, S. N., & Strömberg, P. E. (2004). Characteristics, contracts, and actions: Evidence from venture capitalist analyses. The Journal of Finance, 59(5), 2177-2210.

Kaplan, S. N., & Strömberg, P. (2003). Financial contracting theory meets the real world: An empirical analysis of venture capital contracts. The review of economic studies, 70(2), 281-315. Keuschnigg, C. (2004). Venture capital backed growth. Journal of Economic Growth, 9(2), 239-261.

Larsen, A. K. (2009). Metod helt enkelt: En introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Gleerup

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. American journal of sociology, 83(2), 340-363.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Nobel, C. (2011). Why companies fail--and how their founders can bounce back. Boston, MA: Harvard Business School.

Norton, E., & Tenenbaum, B. H. (1993). Specialization versus diversification as a venture capital investment strategy. Journal of Business Venturing, 8(5), 431-442.

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur

Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Bennett, S. E., & Bahmani, S. (2019). Short-term and long-term dynamics of venture capital and economic growth in a digital economy: A study of European countries. Technology in Society, 57, 125-134.

Ruhnka, J. C., & Young, J. E. (1991). Some hypotheses about risk in venture capital investing.

Slack, M. K., & Draugalis Jr, J. R. (2001). Establishing the internal and external validity of experimental studies. American Journal of Health-System Pharmacy, 58(22), 2173-2181.

Sommer, S. C., Loch, C. H., & Dong, J. (2009). Managing complexity and unforeseeable uncertainty in startup companies: An empirical study. Organization Science, 20(1), 118-133. Stake, R. E. (1978). The case study method in social inquiry. Educational researcher, 7(2), 5-8. Steckler, A., & McLeroy, K. R. (2008). The Importance of External Validity, American Journal

of Public Health 98(1)9-10.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association. (28 Januari 2021). Private Equity och

Venture Capitals bidrag till Sveriges BNP. https://www.svca.se/

Söderblom, A. (2012). The current state of the venture capital industry. In Näringspolitiskt

forum.

Turner III, D. W. (2010). Qualitative interview design: A practical guide for novice investigators.

The qualitative report, 15(3), 754.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1973). Availability: A heuristic for judging frequency and probability. Cognitive psychology, 5(2), 207-232.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases.

science, 185(4157), 1124-1131.

Ueda, M. (2004). Banks versus venture capital: Project evaluation, screening, and expropriation.

The Journal of Finance, 59(2), 601-621.

Vonderau, P. (2019). The Spotify effect: Digital distribution and financial growth. Television &

New Media, 20(1), 3-19.

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur

Wright Robbie, M. K. (1998). Venture capital and private equity: A review and synthesis.

Journal of Business Finance & Accounting, 25(5‐6), 521-570.

Yin, R. K. (2017). Case study research and applications: Design and methods. Sage publications.

Zacharakis, A. L., & Shepherd, D. A. (2001). The nature of information and overconfidence on venture capitalists' decision making. Journal of business venturing, 16(4), 311-332.

Zider, B. (1998). How venture capital works. Harvard business review, 76(6), 131-139.

Zucker, L. G. (1987). Institutional theories of organization. Annual review of sociology, 13(1), 443-464.

I dokument Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag (sidor 65-71)