Förvaring och plockning av varor, 15 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 44-50)

Beskrivning av yrkesprovet

I yrkesprovet för studiehelheten skall den studerande kunna packa om ett anlänt varuparti till en

förvaringsenhet, därefter lagra in den och placera den på hylla i enlighet med den persons anvisningar som tar emot godset och myndigheternas bestämmelser. Plockningen utförs utgående från plockningsdokument (eller – anvisningar) till exempel plocklistor, reserveringar och med beaktande av företagets principer för uttag, uttagsrutter och när plockningen skall ske.

Det centrala kunnandet som skall påvisas i yrkesprovet för studiehelheten:

• skapa en förvaringsenheter

• välja förvaringsplats och inläggning på hylla

• flytta artiklar i lagret

• plockning/uttag

Exempel på yrkesprov

Det kan till exempel ingå i yrkesprovet att den studerande:

• skapar en förvaringsenhet utgående från anvisningar och att välja en förvaringsplats för produkter/t.ex. grönsaker och frysvaror) med beaktande av de krav som gäller.

• lagrar särskilda produkter (t.ex. gifter och brännbara vätskor) enligt myndigheternas bestämmelser

• utför plockning/uttag utgående från plockningsdokumenten (plocklista)

• förflyttar artiklar i lagret

• beaktar förebyggande av svinn Inköp

Ankomst-kontroll Förvaring Plockning Distribution

Styrning

Försäljning

Välja

förvaringsplats Skapa en

förvaringsenhet Förvaring

Styra för plockning Plockning Flytta till

distributions-stället Förebygga svinn

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet i den här studiehelheten förutsätter ett fungerande lager av den nivå som finns i den verkliga företagsvärlden som yrkesprovsmiljö. Därmed är platserna för inlärning i arbetet i en nyckelposition när det gäller genomförandet av yrkesprovet. I ett fungerande lager finns huvudfunktionsområdena: varumottagning, huvudsakliga plockningsområden, plockningsområden och lager för specialprodukter, distributions- och kombinationsområden och lager- och transportbyråer.

Bedömning av yrkesprovet

Förvaring – Förflyttning av gods från ankomstkontroll till förvaring Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA N1 GODA G3 BERÖMLIGA B5

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen utför olika arbets-moment under handledning eller som medlem i en grupp

utför de olika

arbetsmomenten. utför arbetsprocessens olika faser och arbetar planmässigt.

Behärskande av

arbetsuppgiften redogör för vilket arbetsmoment som utförs.

känner till

plockningsenheten.

utför plockningen.

flyttar och placerar godset för distribution utan att skada det.

formar rätt förvaringsenhet.

väljer lämplig lastpall och gör en säker palläggning.

placerar varor på rätta platser i lagret utgående från anvisningar .

skapar säkert och effektivt en förvarings-enhet för hantering.

beaktar påföljande arbetsmoment i utformningen av förvaringsenheten.

skapar en förvaringsenhet utgående från

anvisningar.

utformar rutinmässiga förflyttningar och känner till hur förflyttningarna påverkar saldot.

uppdaterar saldot rätt i samband med flyttningar.

sorterar uppkommet avfall.

Behärskande av

kunskap som ligger till

grund för arbetet kan förvara olika slags

produktgrupper. arbetar enligt företagets egenkontrollplan.

kan arbeta enligt företagets lokaliserings-system.

känner till grunderna i arbetslagstiftning som gäller lagerbranschen.

kan forma sorterings- och förvaringsenheter.

kan följa myndighets-bestämmelser om produkter som hanteras och förvaras i företaget.

känner till lagerområdena och principerna för beräkning av lagerutrymme och placering av artiklar.

känner till principerna för adressering och finner rätt adress i ett förråd.

väljer riktiga arbetsmetoder

känner till principerna för förflyttning av artiklar inom och mellan lager och orsakerna för lagerintern förflyttning.

känner till produkt-grupper i företaget med avvikande förvaring eller som kräver särskild förvaring av andra orsaker ( t.ex. på grund av myndighetskrav).

sorterar produkter enligt företagets anvisningar redan vid ankomst-kontrollen och känner till deras fortsatta hantering.

vet vilka åtgärder som vidtas när produkten har skadats.

Behärskande av

arbetssäkerhet använder basutrustning och arbetsmaskiner på ett säkert sätt.

använder självständigt

skyddsutrustning arbetar på ett säkert sätt vid maskiner och anordningar.

Baskompetens

arbetar som medlem i en grupp.

arbetar som medlem i ett arbetslag.

registrerar när problem uppstår och kan be om anvisningar.

samarbetar inom arbetsgemenskapen, beaktar produktivitets- och kvalitetskrav och förstår sitt arbetsansvar som individ och som gruppmedlem.

upprätthåller och utvecklar kunskap och färdigheter.

Gemensamma

betoningar iakttar arbetstider.

undviker att orsaka svinn i det egna arbetet.

sorterar avfall.

förhindrar att ytterligare svinn uppstår vid oavsiktliga skador.

arbetar enligt företagets anvisningar om hållbar utveckling.

känner till orsakerna till svinn och metoder för att förhindra och minska svinn och bräckage.

förstår betydelsen av ordning och reda för att förebygga svinn och minimerar uppkomsten av svinn i arbetet.

upprätthåller arbetsförmågan.

Beskrivning av yrkesprovet

Plockning– Förflyttning av gods från förvaring till distribution

Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA N1 GODA G3 BERÖMLIGA B5

Föremål för bedömning

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsuppgiften redogör för vilket arbets-moment som utförs.

väljer plockningsenhet enligt anvisning.

utnyttjar lokaliserings-systemet effektivt i sitt arbete.

utför rutinmässiga

förflyttningar och vet hur de påverkar saldot.

uppdaterar saldot rätt i samband med

förflyttningar.

gör rätta anteckningar i enlighet med

anvisningarna.

använder styckegodsvåg som hjälpmedel.

utför enklare

underhållsarbete under handledning.

Behärskande av

kunskap som ligger till grund för arbetet

känner till hur artiklar förflyttas i ett lager.

kan utföra en klanderfri plockning som motsvarar plockningsdokumenten med beaktande av lagrets plockningsrutiner.

arbetar enligt företagets anvisningar om hållbar utveckling.

känner till grunderna i arbetslagstiftningen som gäller för lagerarbete.

väljer riktiga arbetsmetoder.

känner till principerna för förflyttning av artiklar

sammanställer en plockningsenhet till en klanderfri helhet och utför kombineringsarbete som behövs med tanke på hanterbarhet och hållbarhet och ur estetisk synvinkel.

förstår principerna för lager- och kvalitets-hantering och principerna för upprätthållande av ordning och reda och känna till uppföljnings-metoder och -mätare.

känner till kriterierna för hur tillägg bildas och förstår hur tidsåtgången påverkar

uttags-kostnader, kundbetjäning och tidsättning.

inom och mellan lager och orsakerna till lagerintern förflyttning.

kan avläsa styrdokument för plockning (plocklista, reservering).

känner till företagets uttagsprinciper - och rutter och kan utföra plockningen i rätt tid.

räknar rätt vid plockning.

kan uttagsprinciperna på basis av kund, region och produkt.

känner till principerna för hur uttag kombineras och specificerar uttag på basis av leverans eller kund.

känner till alternativ plockningsutrustning och -teknik beroende på förvaringsmetoderna.

känner till lager-automation och olika typer av transportörer.

känner till principerna för maskin- och

utrustningsservice.

Behärskande av

arbetssäkerhet använder basutrustning och arbetsmaskiner på ett tryggt sätt.

strävar efter att arbeta ergonomiskt.

utnyttjar utrustning och teknik i syfte att utföra arbetet säkert och effektivt.

använder maskiner och anordningar på ett tryggt sätt.

har rätta arbetsställningar och beaktar ergonomins betydelse i arbetet och följer givna anvisningar om lyft och hantering.

Baskompetens

kan arbeta som medlem i

en arbetsgrupp. kan arbeta som medlem i

ett arbetslag. arbetar som medlem i en grupp.

registrerar när problem uppstår och kan be om anvisningar.

samarbetar inom arbetsgemenskapen, beaktar produktivitets- och kvalitetskrav och förstår sitt arbetsansvar som individ och som gruppmedlem.

upprätthåller och utvecklar kunskap och färdigheter.

Gemensamma

betoningar iakttar arbetstider.

undviker att orsaka svinn i det egna arbetet.

sorterar avfall.

förhindrar vid oavsiktliga skador att ytterligare svinn uppstår.

arbetar enligt företagets anvisningar om hållbar utveckling.

känner till hur tidsåtgång, riktighet och noggrannhet påverkar uttagskostnader och kundbetjäningsnivån.

känner till principerna för lager- och kvalitets-hantering och mätare för uppföljning av kvaliteten.

upprätthåller ordning och reda i lagret och känner till uppföljningsmetoder och -mätare.

känner till åtgärder för att minska och förhindra svinn och att skador uppstår

upprätthåller ordning och reda för att förhindra svinn och minskar uppkomsten av svinn.

upprätthåller arbetsförmågan.

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 44-50)