Fakta om statistiken

I dokument Utlandsägda företag 2004 (sidor 46-55)

Bakgrund och syfte

Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, har enligt lagen om officiell statistik (SFS 2001:99) och bilaga till statistikförordning (SFS 2001:100) i uppdrag att framställa och tillgängliggöra statistik över Internationella företag. Statistikområdet Internationella före-tag omfattar förutom denna publikation; Utlandsägda föreföre-tag – ekonomiska uppgifter, Svenskägda företag med verksamhet i utlandet, Forskning och utveckling i internationella företag samt Strukturstudie av näringslivet i Sverige. Denna undersökning har gjorts i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB.

Syftet med denna undersökning är att belysa omfattningen och förändringar i det utländska ägandet av företag, filialer och arbetsställen i Sverige.

Statistikrapporter (även äldre rapporter) kan hämtas gratis från ITPS hemsida:

www.itps.se.

Detta omfattar statistiken Objekt och population

Målpopulationen är samtliga utlandsägda företag i Sverige. Statistiken omfattar alla identi-fierade företag där mer än 50 procent av röstvärdet innehas av en utländsk ägare samt fö-retag som kontrolleras av två eller flera utländska ägare.

Populationen utgörs av de företag som var verksamma vid senaste årsskiftet eller har en stor ekonomisk betydelse. Även moderbolag som är inaktiva men som har aktiva dotter-bolag tas med i registret.

Undersökningsobjekt är företag och filialer. Enkäten vänder sig till alla moderbolag, dotterbolag och filialer i Sverige som enligt registret eller annan uppgift är utlandsägda enligt angiven definition. I 2004 års undersökning ingick 11 683 företag. Enkäten kom-pletteras med variabler och uppgifter om arbetsställen från SCB:s Företagsdatabas, FDB.

Undersökningen av utlandsägda företag omfattas från och med undersökningsåret 2004 av svarsplikt. Tidigare har undersökningen varit frivillig.

Förändring av utlandsägda företag och filialer

I undersökningen avseende 2004 har 1 868 utlandsägda företag tillkommit och 2 081 före-tag har utgått ur redovisningen. Resultatet blev därmed en nettominskning med 213 företag.

Tabell 2 Förändring av antalet utlandsägda företag och filialer mellan 2003 och 2004

Utlandsägda företag och filialer 2003 10 077

Företag och filialer som tillkommit i undersökningen 2004 1 868

varav:

Företag som blev utlandsägda 2004 enligt enkätsvar 79

Företag som blev utlandsägda 2003 enligt enkätsvar 341

Företag som blev utlandsägda 2002 enligt enkätsvar 194

Företag som blev utlandsägda före 2002 335

Företag där uppgift om årtal saknas 770

Summa nya företag 1 719

Varav vilande företag som fanns med i registret år 2003, som aktiverats 2004 362

Filialer som blev utlandsägda 2004 enligt enkätsvar 59

Filialer som blev utlandsägda 2003 enligt enkätsvar 26

Filialer som blev utlandsägda 2002 enligt enkätsvar 3

Filialer som blev utlandsägda före 2002 8

Filialer där uppgift om årtal saknas 53

Summa nya filialer 149

Varav vilande filialer som fanns med i registret år 2003, som aktiverats 2004 3

Företag och filialer som utgått ur redovisningen 2004 2 081

varav:

Företag och filialer som ej längre var verksamma 2004 1 501 därav:

likvidation 201

konkurs 44

avregistrerat 42

fusion 198

övriga ej aktiva enligt Företagsregistret 1 016

Företag och filialer som blev svenskägda 2004 445

Företag och filialer som har angett att de aldrig varit utlandsägda 135

Summa utlandsägda företag och filialer 2004 9 864

Av de nytillkomna företagen (filialer ej medräknade) är det 79 företag som svarat att de ingått i nuvarande utlandsägda koncern sedan 2004 och dessutom aldrig varit utlandsägda tidigare, dvs. verkligt nya utlandsägda företag. Motsvarande siffra för år 2003 var 82 före-tag och 44 föreföre-tag för år 2002. Utöver dessa har det i 2004 års undersökning tillkommit 870 företag som angett att de blivit utlandsägda 2003 eller tidigare. 770 företag har inte svarat på frågan om vilket år de blev utlandsägda.

I undersökningen tillkom dessutom totalt 149 filialer, av dessa svarade 59 att de blev utlandsägda 2004. Från år 2002 uppdateras registret årligen med uppgifter om filialer från Riksskatteverket. Filialer ingår i undersökningen sedan referensåret 1994 och utgjorde 7 procent av alla undersökta företag och 1 procent av alla anställda i utlandsägda företag 2004.

Av de 2 081 företag och filialer som utgått ur redovisningen hade 445 blivit svenskägda år 2004. 1 501 företag och filialer var inte längre verksamma detta år på grund av konkurs, likvidation, avregistrering, fusionering eller annat. 135 företag angav att de aldrig varit utlandsägda.

Virtuella filialer

Antalet filialer som är registrerade för skatt men som saknar fast arbetsställe, så kallade virtuella filialer har ökat kraftigt och var 2004 fler än samtliga företag och filialer som ingår i statistiken över utlandsägda företag.

År 2004 uppgick de till 9 898 stycken. Av samtliga virtuella filialer hade 9 768 inga an-ställda i Sverige. Fyra filialer hade över 50 anan-ställda, 18 filialer hade mellan 10 och 49 anställda, 108 hade mellan 1 och 9 anställda. Dessa filialer kan av praktiska skäl inte undersökas med enkät eftersom de inte bedriver någon stadigvarande verksamhet på en adress i Sverige.

Definition av aktivt företag

I denna rapport redovisas företag som är aktiva enligt ITPS, det vill säga företag som:

är registrerade för moms

och/eller är registrerade som arbetsgivare

och/eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch

moderbolag som inte är registrerade för moms eller som arbetsgivare, men har aktiva dotterbolag

Företag med stor ekonomisk betydelse, dvs. företag som har en balansomslutning på över 20 miljoner kronor eller ett aktieinnehav hos VPC på över 20 miljoner kronor.

Redovisningsgrupper

Uppgifterna redovisas i olika gruppindelningar, vilka också korstabuleras. De vanligaste indelningarna är bransch, ägarland, region (län och kommun) samt storleksklass.

Branschindelningen sker från och med undersökningsåret 2003 enligt Svensk Närings-grensindelning 2002 (SNI02). I de tabeller som har värden för tidigare år används (SNI92).

Jämförbarheten påverkas inte i så hög grad på tvåsiffrig nivå. Skillnaden är störst mellan SNI 92 och SNI 02 i tabeller där bransch redovisas på en mer detaljerad nivå. Denna in-delning motsvarar EU:s NACE Rev. 1.1.

Branschkodningen har från och med undersökningsåret 2004 ändrats från så kallad Ng-bransch (näringsgren egen Ng-bransch) till NgS-Ng-bransch (näringsgren statistik-betjänad

Referensperiod

Materialet i denna rapport avser utlandsägda företag år 2004. Materialet baseras på enkät-uppgifter om ägarförhållandena 2004-12-31.

Definitioner av utlandsägda företag

För att ett företag skall räknas som utlandsägt måste ägaren inneha mer än 50 procent av aktiernas röstvärde. Det är den definition som överenskommits inom OECD och EU. Detta innebär att företag där upp till 50 procent av ägarens röstvärde innehas av utländska ägare räknas till de svenskägda företagen.

Det kan vara en stor skillnad mellan ägandet av ett antal aktier och möjligheter att utöva inflytande över företagets verksamhet i företag som har fler än en ägare. En utländsk ägare som innehar mer än 50 procent av aktiernas röstvärde har entydigt ett dominerande in-flytande över företagets verksamhet. I de fall en utländsk ägare har en mindre andel än 50 procent av röstvärdet är det betydligt svårare att fastställa hur omfattande inflytande de har eller utövar i praktiken. Dessa företag redovisas inte i rapporten om inte två eller flera ägare tillsammans kontrollerar företaget.

År 2001 redovisades för första gången företag som kontrolleras av två eller fler ägare som en egen grupp. Företag med delat ägande där 50 procent av aktiernas röstvärde innehas av en svensk ägare räknas fortfarande som svenskägda och ingår inte i tabellerna. Skulle dessa företag definieras som utlandsägda skulle antalet utlandsägda företag öka med 102 företag och antalet anställda med 3 158 personer i årets undersökning.

Om uppgift om ägarland saknas eller ej kan bestämmas av andra skäl anges ”land ej speci-ficerat” i tabellerna.

Statistikens tillförlitlighet Tillförlitlighet totalt

Registret över utlandsägda företag innehåller uppgifter om alla kända utlandsägda företag.

De senaste åren har särskilda insatser gjorts för att förbättra täckningen av de utlandsägda företagen. Genom avstämning mot MM Partners koncernregister och andra källor (t.ex.

tidningar och databaser) erhålls nya uppgifter om utlandsägda företag. De företag som till-kommer i undersökningen behöver inte vara nya utlandsägda företag respektive undersök-ningsår utan kan även vara företag som varit utlandsägda sedan tidigare, men som inte funnits med i registret. En ökning av antalet utlandsägda företag kan således inte enbart sägas bero på ägarförändringar ett visst år. I senaste undersökningen tillkom det 907 före-tag och 37 filialer som svarat att de blev utlandsägda före 2004 samt 770 föreföre-tag och 53 filialer som inte svarade på frågan om när de blev utlandsägda.

Ramtäckning

Registret över utlandsägda företag kan innehålla både över- och undertäckning.

Övertäckning innebär att registret kan innehålla företag som inte är utlandsägda. Detta rör i första hand företag som sedan tidigare varit utlandsägda, men som har övergått i svensk ägo och inte har besvarat enkäten. Undertäckning innebär att företag som egentligen till-hör undersökningspopulationen saknas. Undertäckningen innebär att företag som är utlandsägda inte finns med i registret. Det kan t ex. röra sig om företag som förvärvats under året och som vi ej fått uppgift om, eller företag som sedan tidigare är utlandsägda

förhållanden inte längre registreras av någon myndighet. Uppgifterna om nya företag base-ras därför på diverse olika offentliga källor. Dessa offentliga källor komplettebase-ras med upp-gifter från MM Partners bearbetning av årsredovisningar. Detta innebär en eftersläpning av uppdateringen av nya företag.

Slumpfel uppstår vid statistiska urvalsundersökningar och finns därför inte i denna under-sökning om antal företag och antal anställda, eftersom detta är en totalunderunder-sökning.

Mätning

Ägandeförhållanden i samtliga företag som finns i ITPS register över utlandsägda företag undersöks årligen sedan 1996 via postenkäter. Tidigare undersöktes samtliga nytillkomna företag och knappt hälften av de befintliga företagen i registret. Vidare skickades tidigare enkäter enbart till moderbolaget i Sverige. Sedan 1997 får även dotterbolag och filialer egna enkäter. Övriga variabler hämtas från Företagsdatabasen.

Bortfall

Uppdatering av utlandsägda registret sker årligen via enkäter. Som bortfall räknas uppgiftslämnare som inte har inkommit med ifylld blankett. I undersökningen om utlands-ägda företag 2004 var svarsfrekvensen 84,8 procent, en ökning med 12,4 procentenheter jämfört med föregående års undersökning. Bortfallet för moderbolagen var 14,9 procent, för dotterbolagen 15,7 procent och för filialerna 14,8 procent. Stora ansträngningar läggs ner på att få korrekta uppgifter från de bolag som har många dotterbolag och många anställda. Av de företag med fler än 200 anställda är bortfallet 2 procent (27 företag). Det faktiska bortfallet rör små företag med få anställda eller inga anställda. Se tabell 3 nedan.

Tabell 3 Bortfallet fördelat på storleksklass efter antal anställda Storleksklass Antal företag Procent

0 971 54,7

På enkätfrågan om etableringsform var bortfallet 40 procent bland de nytillkomna företa-gen år 2004. Detta beror till största del på att många företag är dotterbolag som tillkommit registret genom att moderbolaget angett dem som dotterbolag. De har således inte fått nå-gon blankett och ej heller haft möjlighet att svara på frågan. Av de moderbolag som svarat på enkäten var bortfallet på frågorna om ägarförhållanden 5,2 procent.

För företag som inte besvarat enkäten detta år, tas uppgifter om ägarförhållanden från före-gående års uppgifter. Aktivitetsbegrepp samt uppgifter om anställda uppdateras från FDB.

I de fall uppgifter om ägarförhållandena saknas för stora företag har dessa frågor upp-daterats med hjälp av direktkontakt med företagen eller via årsredovisningen.

Statistikens aktualitet Frekvens

Samtliga utlandsägda företag ingående i registret och samtliga identifierade nytillkomna företag undersöks årligen.

Framställningstid

Med framställningstid menas här tiden från referensperiodens slut till undersökningens färdigställande. Framställningstiden för uppgifter om utlandsägda företag 2004 var 6 månader.

Statistikens jämförbarhet Jämförbarhet över tiden

Undersökningen om utlandsägda företag har genomförts på ungefär samma sätt under pe-rioden 1987-1993. En förändring av branschindelningen till SNI 92 infördes 1994 och till SNI 02 år 2003, vilket kan påverka jämförbarheten. Genom utökade insatser sedan 1994 samt genom totalundersökningar från och med undersökningsåret 1996 har täckningen av utlandsägda företag förbättrats avsevärt. Samtidigt utökades publiceringen väsentligt på ett flertal punkter.

Detta utvecklingsarbete försvårar jämförbarheten över tiden. Inga korrigeringar har gjorts för data före 1996. Bäst jämförbarhet och minst felaktigheter finns från referensåret 1996 och framåt.

År 2001 infördes gruppen ”delat ägande” som en egen redovisningsgrupp. Gruppen om-fattar företag som kontrolleras av två eller flera utländska ägare med olika nationalitet vilka tillsammans innehar aktier med ett röstvärde som är högre än 50 procent. Tidigare ingick dessa företag inte i undersökningen.

En förändrad definition av aktiva företag infördes 2003, detta år ingick samtliga utlands-ägda företag som inte var avregistrerade hos PRV på grund av konkurs, likvidation eller fusion. Detta medförde att många företag tillkom i undersökningen detta år. I 2004 års undersökning har aktivitetsbegreppet åter ändrats vilket har lett till att många företag utgått ur registret. I årets undersökning används enbart den aktivitetsstatus som beskrivs under avsnittet Definition av aktivt företag. Antalet anställda påverkas inte av den ändrade defi-nitionen och antalet berörda företag var i huvudsak små med få eller inga anställda.

Nya frågor kring orsaken till att företagen upphört har införts i 2004 års undersökning.

Detta möjliggör ett snabbare utträde ur registret för verksamheter som upphör.

Ett förändrat branschbegrepp har införts i årets undersökning, från Ng till NgS. Ng är före-tagets verkliga bransch som återspeglar dess verksamhet, medan NgS är föreföre-tagets be-tjänade bransch. Många företag som tidigare varit klassade som holdingbolag har nu för-delats till den bransch de betjänar.

Ett generellt problem med denna undersökning är att det är en viss fördröjning av regi-streringen av nya utlandsägda företag respektive undersökningsår. För varje undersökning tillkommer en stor andel företag som egentligen blev utlandsägda ett tidigare år. I årets undersökning tillkom 138 företag och filialer som blev utlandsägda 2004, samtidigt tillkom 857 företag och filialer som blev utlandsägda 2003 eller tidigare. En ökning av antalet utlandsägda företag ett visst undersökningsår kan således även bero på förbättrad täckning.

gifter från MM Partners bearbetning av årsredovisningar. Detta innebär en eftersläpning av uppdateringarna av nya företag.

Jämförbarhet med annan statistik

Samkörningar görs av enkätundersökningen av utlandsägda företag och annan statistik hos SCB. För denna publikation kompletteras enkätuppgifterna med variabler ur Företags-databasen.

Variabler som hämtas från Företagsdatabasen kan jämföras med motsvarande uppgifter för andra företagsgrupper eller hela näringslivet.

Statistikens tillgänglighet Spridningsformer

Utlandsägda företag ingår i Sveriges officiella statistik, Internationella företag. Uppgifter om utlandsägda företag publiceras på ITPS hemsida www.itps.se. Prenumeration i form av e-post när rapporter publiceras är möjligt. Anmälan sker till info@itps.se.

Även EU (Eurostat), OECD och FN (UNCTAD) publicerar uppgifter om utlandsägda fö-retag, se länkar på ITPS hemsida.

Presentation

Statistiken presenteras i en årlig rapport på svenska med kommentarer, diagram och ta-beller. Rapporten översätts även till engelska.

Upplysningstjänster

För ytterligare information kontakta ITPS:

Sara Berntsson 063-16 66 11, e-post: sara.berntsson@itps.se Markus Lindvert 063-16 66 36, e-post: markus.lindvert@itps.se

Definitioner

Antal anställda: Antal personer som arbetar i ett företag vid årets slut och ej medelantalet anställda.

Arbetsställe: Alla verksamma företag har minst ett arbetsställe. Med arbetsställe avses varje adress, fastighet eller grupp av fastigheter där företaget bedriver verksamhet. Arbets-ställen per län redovisas i rapporten för att få en bättre regional fördelning av de utlands-ägda företagens verksamhet i Sverige. Nedanstående villkor måste uppfyllas om ytterligare arbetsställen ska bli verksamma för ett företag:

det ska förekomma någon typ av verksamhet (näringsgren)

det skall finnas en plats där verksamheten bedrivs (geografiskt avgränsad)

verksamheten skall bedrivas under en längre tid (stadigvarande)

det skall finnas anställd personal (minst en halv årsperson)

Filial: En filial är ett utländskt företags avdelningskontor med självständig förvaltning i Sverige. Ett och samma företag får bara ha en filial i Sverige. Ett utländskt företag som vill driva näringsverksamhet i Sverige utan att registrera ett dotterbolag, ska normalt registrera en filial.

Några typiska drag för en filial är:

Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.

Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut, när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.

Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det ut-ländska företagets totala förmögenhetsmassa.

En filial ska ha egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget, bland annat för att en särskild årsredovisning ska kunna lämnas för fili-alen.

Fusion: Sammanslagning av två självständiga företag till ett nytt företag.

Företag: Juridisk enhet eller bokslutsenhet

Koncern: En koncern består av minst två företag, ett moderbolag och ett dotterbolag.

Varje bolag är en egen juridisk person och har ett huvudkontor (säte). En stor koncern har förutom moderbolag även ett koncernmoderbolag, som vanligen är den yttersta ägaren i koncernen. Olika verksamhetsområden kan ha olika moderbolag som ansvarar för ett antal dotterbolag. I stora globala koncerner kan en koncernmoder ha egna moderbolag som i sin tur har dotterbolag i olika länder. Alternativt är dotterbolagen organiserade direkt under en koncernmoder.

Konkurs: Konkurs innebär att i princip alla tillgångar som en skuldsatt person eller ett företag har tas om hand och används för att betala av alla skulder som personen eller före-taget har. Ett företag försätts i konkurs då tingsrätten beslutat om detta, verksamheten upp-hör därefter.

Likvidation: Likvidation kan vara ett alternativ till konkurs. Det finns både frivillig- och tvångslikvidation beroende på vilken företagsform som bedrivits. Förutsättningen för att ett bolag kan upplösas genom likvidation är att bolagets tillgångar räcker till att betala av skulderna. Om bolaget har mer skulder än tillgångar, kan bolaget inte upplösas genom likvidation utan genom konkurs. Innebörden av likvidationen är att verksamheten av-vecklas och skulderna betalas. Eventuellt överskott skiftas på delägarna.

Virtuella filialer: Filialer som är registrerade för moms och eller är F-skatteregistrerat i momsbefriad bransch men som saknar fast arbetsställe i Sverige.

Ägarland (ursprungligt): Koncernmoderns eller den yttersta ägarens hemvist.

ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon: 063 16 66 00

utvärderingar och analyser inom näringspolitikens och den regionala utvecklingspolitikens områden.

En klok tillväxtpolitik grundar sig på:

• Statistik och analyser av näringslivets struktur och dynamik – för att få en aktuell och relevant bild av hot och möjligheter.

• Utvärderingar av resultat och effekter av politiska åtgärder och program – för att lära av genomförda insatser.

• Omvärldsanalyser för att blicka utåt och framåt

– vilka är framtidens frågor på den svenska tillväxtpolitikens agenda?

Att förmedla detta underlag är ITPS uppgift.

I dokument Utlandsägda företag 2004 (sidor 46-55)

relaterade dokument