Fall 3 - Utebliven investering (Typ 1-fel)

I dokument Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag (sidor 34-51)

3.6 Studiens trovärdighet

4.3.4 Fall 3 - Utebliven investering (Typ 1-fel)

Vid intervjutillfället berörs slutligen investeringar som inte utförts men som med facit i hand borde ha genomförts. Ett fall intervjupersonen minns är i synnerhet ett bolag som Gamma aktivt valde att inte investera i men som därefter haft en väldigt fin utveckling. Gammas ansåg att de möjligtvis övertolkade särskilda risker som marknadsrisker eller tekniska risker. Bolaget var i väldigt tidig fas när Gamma hade möjlighet att investera och enligt dem var allt väldigt svårbedömt. Idag har bolaget enligt Gamma kommit väldigt långt på sin resa och det är uppenbart att de lyckades undanröja alla tvivel enligt verkställande direktören.

Eftersom Gamma investerar i många olika branscher menar intervjupersonen att de inte alltid finns gamla bolag och utfall att titta på vid uteblivna investeringar. Riskkapitalbolag och investerare som har en mer nischad investeringsfilosofi har det ofta lättare att jämföra bolag med nuvarande portfölj eller tidigare investeringar. Gamma menar att de tvingas se förbi sin egna bolagsportfölj och jämföra med nationella samt internationella aktörer.

4.4 Delta

4.4.1 Bakgrund och arbetsprocess

Intervjupersonen på företaget Delta förklarar att strukturen på riskkapitalbolaget ligger någonstans på gränsen mellan att vara ett traditionellt riskkapitalbolag och ett storföretags riskkapitalbolag. Investeringschefen förklarar att bolaget har samma kapitalistiska drivkraft som ett riskkapitalbolag fast med en mer långsiktig och strategisk syn. Bolaget kan antingen under en investering gå på finansiell exit som andra investerare eller välja att företaget ska bli en del av koncernen, då köper de och tar kontroll på lång sikt. Intervjupersonen förklarar även att företaget Delta inte har en investeringsfond och därmed sker investeringar sker direkt från balansräkningen vilket igenkänns som en evergreen struktur. Däremot ger styrelsen bolaget en budget på vad som är investeringsbart kapital.

Intervjupersonen har en utbildning inom journalistik och har i sin karriär arbetat med internet och digital media. Intervjupersonen har även tidigare erfarenheter av startups. Intervjupersonen har idag en position som investeringschef på bolaget och har haft denna position sedan intervjupersonen började på företaget för cirka 10-15 år sedan. I dagsläget finns 20-25 stycken anställda på bolaget inom avdelningen. Intervjupersonen nämner även att de anställda på bolaget har en variation av utbildningar med allt från civilingenjörer till ekonomer, det finns även någon som endast arbetat med startups tidigare. Intervjupersonen kommenterar även att de bästa investerarna är sådana med erfarenhet av startups.

“Man brukar säga att de bästa investerarna i riskkapitalbolagsbranschen är sådana som har byggt bolag själva förut.” - Investeringschef Delta

I dagens läge har bolaget ett 20-tal investeringar och utför runt fem stycken investeringar per år. Investeringschefen förklarar att största delen av pengarna i bolaget går till att utföra uppföljningsinvesteringar. Det handlar om att investera mer kapital än ursprungliga investeringen. Delta nämner även att det huvudsakligen är minoritetsinvesteringar med ägarandelar mellan 5-48 %.

Intervjupersonen förklarar grundligt i generella drag hur riskkapitalsbolag är uppbyggda. Denne menar att de ofta kännetecknas av en sofistikerad systematik i screeningprocessen men att i grunden handlar det om att bygga upp en nerv och kunskap hos de som är ute i samhället och fångar upp talang. Det är något som byggs upp med tid menar intervjupersonen, detta för att en måste se nånting lite före resten av branschen ser det. Vidare förklarar investeringschefen att det är lätt att se sig blind på vinnarna utan hänsyn till förlorarna.

“Det är väldigt enkelt att ha survivor bias, varför investerade man inte i Spotify?” -Investeringschef Delta

Enligt Delta bygger riskkapitalbolagsindustrin på att bolaget är produkten och för att lyckas måste en nischa sig på en specifik sak som gör dig unik på marknaden. Detta är en effekt av att det finns mycket investeringsbara pengar och lite entreprenörer på marknaden förklarar intervjupersonen. En ytterligare styrkefaktor som intervjupersonen nämner är att besitta ett bra trackrecord, resultat från tidigare investeringar leder till flera investeringstillfällen. Det nämns att det kan vara en faktor till det passiva flödet av inkommande investeringsmöjligheter. Däremot förklarar intervjupersonen att det aktiva arbetet att hitta investeringsmöjligheter är viktigt för bolaget Delta och förstärker med följande kommentar:

“Det är de sämsta bolagen som har tuffast att resa pengar som skriker högst och jobbar genom break-it artiklar och ringer investerare. De bästa entreprenörerna bolagen är ganska tysta. De måste man hitta ändå.” - Investeringschef Delta

Investeringschefen säger att bolaget Delta screenar tusentals bolag per år och det svåra är inte hitta en bra entreprenör att ge bort pengar till, det svåra är att identifiera vilken av de här få som kommer att överleva. Sedan är det även svårt att veta vilka av dessa bolag som drivs av duktiga entreprenörer och överlever som kommer få en önskad värdering. Intervjupersonen nämner även

att det som Delta är extra duktig på är att leta ett tidigt driv inom bolagen, de är bra på att leta efter bolag som bygger någonting från ingenting.

“Det är alltid människorna vi investerar mycket mer i men man ska se tidig traction i en ny definition av marknad.” - Investeringschef Delta

Delta har ett fokus på en viss bransch med anledning till att de besitter kunskap inom denna enligt intervjupersonen. När det kommer till den etiska synen beskriver intervjupersonen att företaget har hållbarhetspolicys som ska följas internt i bolaget, detta är dock underliggande med tanke på att bolaget har ett namn att tänka på. Oavsett ESG målen och hållbarhetspolicyn har bolaget per automatik investerat i bolag de kan representera.

För att bolaget Delta ska kunna skapa maximal nytta för sina bolag i portföljen beskriver investeringschefen att de huvudsakligen är tre saker som utgör nyttan. Det första är att bidra med pengar, bolaget investerar kapital för att bidra den finansiella tillväxten. Det andra Delta nämner är marknadsföring, Delta hjälper bolag i portföljen att få kunder och samtidigt bygga upp ett varumärke. Den tredje punkten Delta erbjuder sina portföljbolag är coaching som investeringschefen beskriver som att de hjälper entreprenörerna med det de tycker är svårt. Det skulle kunna vara till exempel rekrytering, finansiering eller teknisk utveckling. Intervjupersonen förklarar att Delta gör ständiga utvärderingar av bolagen för att understödja och berätta vad de för gör fel samt om de gör fel samt ge förslag på kompletterande åtgärder.

-”En entreprenör oftast duktig på en eller två områden för att lyckas behöver du kompetens på iallafall 10 områden, du måste kunna rekrytera, resa pengar, performance marketing. Det finns ingen som klarar alla, på sikt brukar det vara de entreprenörerna uppskattar mest hos oss, vi leder dem rätt.” - Investeringschef Delta

4.4.2 Fall 1 - Lyckad investering

Intervjupersonen berättar att det finns två saker som ska gå bra för att en investering ska räknas som lyckad. Det ena är att bolaget ska lyckas på marknaden och det andra är att de som investerare ska lyckas med relationen till bolaget. I fallet om den lyckade investeringen berättar personen att de lyckades med båda faktorer i detta fall. Den lyckade investeringen handlade om ett fintech-startup förklarar intervjupersonen på Delta. Bolaget befanns sig i ett väldigt tidigt skede då den branschen bolaget agerade i, inte existerade vid tidpunkten. Det som var den bakomliggande faktorn till att fallet ansågs lyckad förklarar intervjupersonen bero på flera faktorer. Först och främst var det en tidig och utan medinvesterare utförd investering vilken innebär att större ägarandelar kunde förvärvas billigare. Sedan förklarar intervjupersonen att det fanns starka synergier med andra bolag i portföljen som kunde ge understöd för det investerade bolagets utveckling. Slutligen nämner investeringschefen även att det var en marknad som identifierats ha stort behov av kunder vilket även bevisades i efterhand.

Dessa faktorer var de underliggande till att fallet benämns som lyckat enligt interjvupersonen. Delta äger fortfarande andelar i bolaget som även fortfarande går med vinst än idag. Investeringschefen förklarar att ytterligare en anledning till att investeringen var lyckad var för att investeringen skedde vid rätt tidpunkt, de var två månader från positivt kassaflöde vid första

mötet. Branschen var även relativt ny vilket betyder att det fanns inga andra investerare som ville investera i något sådant.

Delta nämner att initiala riskbedömningen skedde isolerat, de tog inte hänsyn till andra bolag i portföljen. Det enda personen nämner att Delta kollade på var hur mycket bolaget hade möjlighet till att skala i framtiden.

”Allting handla om att om stoppa in 1 kr i marknadsföring, sen fick de tillbaka 2.2 kr.” -Investeringschef Delta

Vid tillfället berättar intervjupersonen även att det var väldigt billigt med marknadsföring som en effekt av finanskrisen år 2008, därmed kunde de effektivt skaffa marknadsandelar. Detta samtidigt som bolaget Delta bedömt att bolaget hade en bevisad intäktsmodell.

Intervjupersonen förklara även att företaget Delta hade stött på ett identiskt bolag tidigare som de valde att inte investera i på grund av att bedömningen av entreprenören var negativ. Intervjupersonen tydliggör att innovation inte ligger enbart i idéer, det handlar mycket om entreprenören, utförande och tajming. Bolaget Delta hade sedan tidigare en hypotes om att branschen skulle uppleva en typ av störning, investeringschefen förklarar att Delta hade ögonen öppna för bolag som skulle bidra till störningen. Intervjupersonen förklarar även att dennes personliga erfarenheter hade en stor påverkan eftersom intervjupersonen identifierat branschmönstret internationellt.

”Jag kunde driva och argumentera kring marknader i andra länder. Bolag inom andra branscher kunde speglas med denna marknad.” - Investeringschef Delta

Intervjupersonen nämner och förklarar att det fanns flera risker i och med denna investering. Det handlade om huruvida det var värt att betala pengarna för aktierna. Sedan förklarar intervjupersonen även att det var en fråga om de ville gå in i branschen bolaget verkar i. Eftersom bolaget hade en stark synergi med andra bolag i portföljen samt följde ett mönster de står för ansåg företaget Delta att investeringen var en bra affär. Sedan förklarar hen att eftersom tajmingen i situationen varit rätt fanns det inte en stor risk för konkurrenter, hen förstärker argumentet genom att nämna att om bolaget har rätt entreprenör finns inga konkurrensrisker. Ytterligare risker med lagar diskuteras i intervjun, Delta förklarar att marknaden knappt var reglerad då den var relativt ny vid tidpunkten.

Under intervjun diskuterades hur Delta arbetar med risker, intervjupersonen tydliggör att det är okej med risk och att de tar på sig risk när de arbetar med innovation. Intervjupersonen menar på att det handlar om en balans av risker och egenskaper av styrning.

”Man säger om det händer så gör man så, man accepterar att ingenting är riskfritt. Allting har risk men det positiva överväger det negativa.” - Investeringschef Delta

Delta förklarar att det idag finns en större risk med lagen i det investerade bolaget, däremot besitter bolaget en behövlig industrikompetens.

”Det här är en av få branscher man måste ha en industriexpertis i bolaget, annars är man “out of business” - Investeringschef Delta

Intervjupersonen berättar att en av anledningarna till att Delta valde att investera handlade om företagets marknadspotential. Riskkapitalbolaget såg utöver det en stor lönsamhetspotential, värdepotential och starka synergier med andra bolag i koncernen. Intervjupersonen förklarar att de gjorde en bra affär och att Delta hade en stark industriell fördel vilket gjorde investeringen ännu starkare. Vidare klargör intervjupersonen att det bolaget var svårt att imitera till följd av att bolaget växt, blivit stora och kraftfulla innan konkurrenter hade möjlighet att gå in på marknaden. Intervjupersonen diskuterar risker huruvida företagsutvecklingen går för långsamt, då uppstår risker att idén möjligen klonas. Följden av detta kan vara att alla på marknaden står stilla och då blir ingen lönsam.

I och med stora marknadsförändringar med mer tillgängligt kapital och för lite talang uppstår en högre konkurrens förklarar intervjupersonen. Lärdomarna från detta förklarar intervjupersonen som att de måste hitta entreprenören tidigt. Det handlar om att smalna och och bli experter på ett visst område. Ytterligare lärdomar Delta nämner är att det handlar om att investera i en entreprenör och inte i ett bolag.

4.4.3 Fall 2 - Misslyckad investering (Typ 2-fel)

Den misslyckade investeringen av bolag Delta beskrivs enligt investeringschefen som ett förväntat behövlig koncept för samhället. För Delta var det en självklarhet att innovationen skulle behövas av konsumenten. Resultatet av investeringen var att Delta gav tillbaka aktierna till entreprenörerna på grund av bristfällig lönsamhet. Investeringschefen förklarar att anledningen till den bristfälliga lönsamheten var en effekt av att det inte fanns någon aptit för innovationen på marknaden. Innovationen hoppades över och gick vidare på grund av innovationstakten tillägger intervjupersonen. Delta säger att de utförde ett fel bet där för lite innovation spelade in, sedan var det även en dålig tajming att gå in i bolaget.

När vi diskuterar huruvida den initiala riskbedömningen utförs framför Delta att de oftast fokuserar på att diskutera möjligheter istället, sedan hanterar de risken i efterhand. I branschen är det okej att ta risker och de gör gärna det enligt intervjupersonen.

”Man kör på utan att stanna, vägen kommer vara krokig och det är okej. Sedan har du risk biten parallellt och den är viktig att komma ihåg för att det är det som är anledningen till att startup lyckas och inte industriföretag.” - Investeringschef Delta

Hen nämner även att kulturen inom industriföretagen är att riskminimera medan inom startups handlar det om att riskmaximera. Den initial bedömningen av bolaget sägs däremot ha varit utförlig och riskkapitalbolaget Delta hade stora förväntningar på en värdefull verksamhet. Däremot nämner investeringschefen att produkten och affärsmodellen i detta sammanhang var fel. Denne nämner att innovationen var tydligare på liknande bolag på marknaden. Intervjupersonen kommenterar att en lärdom som effekt av investeringen var att de inte lär sig om de inte testar. En ytterligare lärdom som tas upp är att sluta investera om det går dåligt i bolaget. Sedan nämner intervjupersonen att det är viktigt med båda parametrar, att våga gå ut i de

som går dåligt och gå in med mer i de bolag som går bra. Intervjupersonen nämner att investeringen skedde i pre-seed stadiet vilket innebär ett förhållandevist tidigt stadie. I detta stadie förklarar intervjupersonen att det är ungefär ett av 25 bolag som överlever i sammanhanget. I detta fallet accepterade företaget Delta att oddsen stod emot dem.

4.4.4 Fall 3 - Utebliven investering (Typ 1-fel)

Under intervjun diskuterades uteblivna investeringar som senare har gått bra, frågor ställs huruvida företaget iakttar dessa bolag och om det används i syfte om framtida investeringar. Delta säger att alla bolag har en sådan process, det brukar kallas the anti-list säger intervjupersonen. Svarspersonen tar upp ett exempel på ett företag de inte investerade i på grund av att det fanns en konkurrent på insidan. Entreprenören i bolaget som gick bra beskrivs som skickligare, tog in mer pengar snabbare med ett bättre produktteam enligt investeringschefen. Sammanfattningsvis nämner intervjupersonen att det är vanligt att dokumentera dessa bolag de inte gått in i. Intervjupersonen nämner att framgång byggs på tidigare fall, med tanke på att det finns mer pengar än talang måste de vara bra på det som görs eller ha tur.

”Det man är ute efter är inte att vinna allt, det är att ha tillräckligt många bolag i sin fond som lyckas för att kompensera de dåliga investeringarna. Då är man duktig.” - Investeringschef Delta

Slutligen vill Delta tillägga att många ofta tror på att riskkapitalbolag är framgångsrika, den berättelsen som inte berättas är hur många som går dåligt.

4.5 Epsilon

4.5.1 Bakgrund och arbetsprocess

Den verkställande direktören för Epsilon beskriver sig själv som en traditionell industrialist och familjeföretagare. Individen besitter en gymnasieutbildning och har även avklarat ett par kurser inom juridik på högskolenivå. Den verkställande direktören förklarar att den bästa utbildningen du kan få är att lära sig genom trial and error. Det är genom dessa erfarenheter den verkställande direktören lärt sig alla små viktiga detaljer som gör väsentligt skillnad i slutändan. Intervjupersonen har drivit ett mindre riskkapitalbolag i många år och utvecklat verksamheten därefter. Epsilon investerar idag i en bred mängd av bolag, allt från industriapplikationer till fintech.

Den verkställande direktören förklarar att medarbetarna hos Epsilon har varierande erfarenheter. Några har ekonomiutbildningar medan andra har gjort en liknande resa som intervjupersonen själv. Intervjupersonen besitter mer av en senior roll själv där denne både genomför investeringar och utbildar de yngre i verksamheten. Epsilon önskar erhålla både finansiell avkastning och strategisk nytta vid sina investeringar. Organisationen ser sig ha ett större samhällsansvar och prioriterar därför inte bara finansiell avkastning.

“Vi vill vara en inspiratör som ställer andra frågor än de man gör i vardagen. Utveckling eller avveckling. Finns bara ett läge, full fart framåt. Ogillar statiska situationer. Då får andra hålla på.” - Verkställande direktör Epsilon

Epsilon vill helst arbeta med individer som har bra höjd och rätt attityd. Bolaget är generalister och förväntar sig därför att mer kunskapsbaserade beslut ska kunna fattas av individerna själva utan att sammankalla större grupper.

Epsilon letar aktivt efter nya bolag att investera i men vill ofta inte initiera dialogen först med bolagen. Epsilon menar dock att många av dagens värden på bolagen inte går att försvara med hänsyn till deras höga värdering. Företagsmäklare approcherar ofta Epsilon och försöker sälja in bolag mot framåtriktade förväntningar samtidigt som de inte kan lämna några garantier om framtida avkastning. Bolaget har därför minskat på investeringstakten idag givet intervjupersonens perception av dagens marknadsklimat. Enligt Epsilon har de ingen exitstrategi och säljer därför vanligtvis inga bolag utan förvärvar samt förädlar de gärna långsiktigt.

“Vi hittar investeringar och förvärv primärt via vårt nätverk. Mina bolag, hos leverantörer, samarbetspartners. Det är de som approcherar oss.” - Verkställande direktör Epsilon

Historiskt har Epsilon investerat i olika faser i allt från mogna bolag till seedningsrundorna. Idag investerar de däremot närmare en börsnotering än första rundan i ett nystartat bolag. Nystartade bolag har ofta ingen historik eller meriter att falla tillbaka på. Epsilon arbetar gärna med entreprenörer som haft stora motgångar tidigare som de lyckats reda ut. Den förändrade investeringsriktningen har lett till att Epsilon numera gärna tar majoritetsposter jämfört med när de historiskt endast tog minoritetsposter. Verkställande direktören framhäver sin egen och kollegornas praktiska erfarenheter som viktiga förutsättningar för att kunna erhålla majoritetsposter. Epsilon har alltid haft som målbild att kunna medverka både strategiskt och operativt i bolaget.

Epsilon investerar direkt från balansräkningen med eget kapital och med vinster från den egna verksamheten i linje med en evergreenstruktur. De investerar gärna tillsammans med andra investerare och annat kapital från andra investerare. Gällande det etiska synsättet har Epsilon inga riktlinjer gällande sina investeringar. Eftersom de befinner sig i en onoterad miljö ligger inte fokuset på att kortsiktigt maximera avkastningen från kvartal till kvartal.

“Jag vill bygga hållbara och livskraftiga bolag som levererar bättre än konkurrenterna under en livscykel.” - Verkställande direktör Epsilon

Den primära anledningen till att välja Epsilon är att de genom sitt historiska agerande visat hur deras långsiktiga engagemang gynnat bolagen enligt den verkställande direktören. Epsilon menar att det ofta är viktigare för entreprenören att bolaget säljs till rätt köpare istället för att kortsiktigt maximera intäkten.

“Vi går inte in och säger upp folk kortsiktigt. Är tydliga med att vi tror på personalen och bolaget. Vi är här för att bygga långsiktigt. Blir ett helhetsperspektiv där vi blir en attraktiv arbetsgivare och folk med rätt kompetens vill ha rätt arbetsgivare.” - Verkställande direktör Epsilon

4.5.2 Fall 1 - Lyckad investering

Epsilons lyckade investering härrör till förvärvet av ett bolag som hade stora problem. Investeringen resulterade i nytta finansiellt och för samhället. Bolaget förlorade stora

I dokument Faktorer som påverkar beslutsfattande hos svenska riskkapitalbolag (sidor 34-51)