Familjehems- och utredningskonsulenterna

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 92-99)

2. Verksamheter

2.7 Familjehems- och utredningskonsulenterna

2.7.1. Om Familjehems- och utredningskonsulenterna

Familjehems- och utredningskonsulenterna består av två socionomer med olika vidareutbildningar inom området. Verksamheten är lokaliserad till Sölvesborg.

Vi arbetar sedan 2011 med Olofströms och

Sölvesborgs kommuner samt med LSS Råd och Stöd i Karlshamns kommun. Vi ansvarar för generell rekrytering, utredning, utbildning samt handledning till familjehem och kontaktfamiljer.

Som utredningskonsulenter utreder vi enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen de ensamkommande barn, som anvisas av Migrationsverket till Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Utredningarna görs enligt BBIC (Barns behov i centrum). Vi genomför även medgivandeutredningar avseende internationella adoptioner.

Som Familjehems- och utredningskonsulenter arbetar vi i nära samverkan med berörda aktörer för att försöka uppnå att barn/ungdomar som har det svårt på olika sätt ska få en så trygg tillvaro som möjligt.

2.7.2. Uppdrag, mål och utvärdering

Uppdrag/Mål

Familjehems- och utredningskonsulenternas övergri-pande mål är att tillgodose Sölvesborgs och Olofströms kommuner när det gäller att rekrytera och utreda familjehem, kontaktfamiljer och blivande adoptivfamiljer samt att utreda ensamkommande asylsökande barn. De har också ett uppdrag i förhål-lande till Karlshamns kommun när det gäller att re-krytera och utreda kontaktfamiljer, som en insats enligt LSS.

Mål

Kunderna ska uppleva att familjehems- och utred-ningskonsulenterna har fullföljt sina uppdrag till minst 90 procent.

Utvärdering

Vi utvärderar årligen om kunderna upplever att vi fullföljt våra uppdrag genom att översända utvärde-ringsformulär till IFO-chef och handläggare. När det gäller utbildning och rekrytering översänds dessa till IFO-chefen. Utvärdering avseende handledning, fa-miljehems- kontaktfamiljs- och adoptionsutredning samt utredning jml 11 kap 1 § SoL för de ensam-kommande barnen översänds till handläggare.

2.7.3. Personella resurser

Personal

2 Familjehems- och utredningskonsulenter 100 %.

Utbildningskrav

Relevant högskoleutbildning för tjänsten.

2.7.4. Familjehems- och utrednings- konsulent

Ansvarsområden 1. Rekrytering 2. Utredning 3. Handledning 4. Utbildning

5. Internt utvecklingsarbete 6. Externt utvecklingsarbete 7. Kvalitetsutveckling 8. Intern administration 1. Rekrytering

1.1. Generell rekrytering av familjehem/kontaktfamiljer

Familjehems- och utredningskonsulenterna ansvarar för spridning av informations- och rekryteringsbro-schyr till allmänna inrättningar. Befintliga familje-hem/ kontaktfamiljer får rekryteringsbrev vid behov.

Familjehems- och utredningskonsulenterna annon-serar i lokalpress eller annat lämpligt media. Mark-nadsföring och rekrytering sker även via

kommunernas hemsidor och Curas hemsida.

Familjehems- och utredningskonsulenterna tar emot intresseanmälningar per telefon och e-post,

dels direkt från familjer och dels från handläggare inom kommunerna. Samtliga intresserade erbjuds ett informationssamtal.

Om familjen inte är intresserad av uppdrag rensas uppgifterna.

1.2. Rekrytering av släktinghem

Individ och familjeomsorgen (IFO) kontaktar familje-hems- och utredningskonsulenterna och meddelar att det finns en släkting/ närstående som är intres-serad av familjehemsplacering. Handläggaren läm-nar uppgifter om barnets behov, aktuella situation, ev. akutbehov, lagrum för placeringen, omfattning av uppdraget samt kontaktuppgifter på det aktuella släktinghemmet. Uppdraget påbörjas då tillräckliga uppgifter inkommit till familjehems- och utrednings-konsulenterna.

1.3. Rekrytering av kontaktfamilj i nätverket

Individ- och familjeomsorgen /LSS Råd och stöd kon-taktar familjehems- och utredningskonsulenterna och meddelar att det finns en släkting/närstående som är intresserad av uppdrag. Handläggaren läm-nar uppgifter om barnets behov, aktuella situation, omfattning av uppdraget samt kontaktuppgifter på det aktuella hemmet. Uppdraget påbörjas då tillräck-liga uppgifter inkommit till familjehems- och utred-ningskonsulenterna.

2. Utredning

2.1. Utredning av familjehem/släktinghem Familjehemsutredningen inleds med ett hembesök för information och diskussion kring ev. frågeställ-ningar. Socialstyrelsens frågeformulär enligt BRA-fam överlämnas. När materialet har återkommit görs en preliminär bedömning av hemmets lämplig-het, utifrån olika risk- och skyddsfaktorer enligt en av Socialstyrelsen framtagen manual. Beroende av ut-fallet i denna preliminära bedömning tas ställning till om processen fortsätter eller avbryts. Processen fort-sätter alltid vid utredning av släktinghem.

Om beslutet är att fortsätta utreda görs fler hem-besök hos familjen. Vid träffarna diskuteras vad det innebär att vara familjehem, familjens motiv till att vilja bli familjehem, ett familjehemsplacerat barns fysiska och emotionella plats i familjen, deras syn på barnets kontakt med sitt ursprungliga nätverk samt familjens grundläggande egenskaper, kompetens och värderingar. Familjen informeras om utrednings-metodiken.

Uppgifterna antecknas i minnesanteckningar. Pro-cessen kan när som helst avbrytas, utifrån de uppgif-ter som framkommer.

Familjehemmet lämnar medgivande till att in-hämta registerutdrag från Rikspolisstyrelsens miss-tanke- och belastningsregister, Kronofogdemyndig-heten samt Socialnämndens register. Utdrag från Försäkringskassa görs efter särskild bedömning.

Enskilda samtal med hemmavarande biologiska barn sker utifrån ålder och mognadsnivå. De främsta syftena är dels att barnen ska känna sig delaktiga i utredningsprocessen och dels att de ska få förmedla

vad de känner inför en eventuell familjehemsplace-ring. Uppgifterna dokumenteras i minnesanteck-ningar.

Efter en förnyad bedömning tar familjehems- och utredningskonsulenterna ställning till om utred-ningen ska fortsätta. Vid en fortsatt utredning infor-meras familjehemmet om den kommande djupinter-vjun, vilket är ett standardiserat intervjuformulär en-ligt Kälvestensmodellen. Tid bokas med familjen. Fa-miljen ombeds att inför nästa besök lämna uppgifter beträffande referenspersoner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2012:11).

Den externa tolken kontaktas för överenskom-melse om tid för tolkning av familjehemsintervju-erna. Om det rör sig om en utredning för ett specifikt barn kontaktas handläggaren vid Individ- och Famil-jeomsorgen för att få möjlighet att närvara vid tolk-ningen.

Därefter genomförs djupintervju. När det finns två vuxna i familjen intervjuas de separat. De intervjuas samtidigt av familjehems- och utredningskonsulen-terna i samband med hembesök.

Referenspersonerna kontaktas per telefon och om-beds lämna uppgifter kring familjens situation och lämplighet som familjehem. De informeras om att uppgifterna är en del av utredningen. Referensperso-nerna kan lämna uppgifterna per telefon eller via e-post. När uppgifterna lämnas per telefon nedtecknas uppgifterna från samtalet och kommuniceras däref-ter med uppgiftslämnaren.

Familjehemsintervjuerna genomgås och en extern tolkning sker. Materialet sammanställs i en familje-hemsutredning. Utredningen innehåller uppgifter om familjens sammansättning, bakgrund, livssituation, levnadsvanor, boende och närmiljö, familjehemsför-äldrarnas personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga, deras inställning till uppdraget samt en bedömning av familjens lämplighet som fa-miljehem/släktinghem. Bedömningen grundar sig på familjens resurser, erfarenhet, kapacitet, inriktning, deras förmåga att tillgodose barns behov samt den externa tolkningen där familjens känslomässiga ut-rymme framkommer.

Intervjumaterialet och minnesanteckningar för-störs efter att utredningen sammanställts.

I samband med hembesök erhåller familjen in-formation om utfallet av den externa tolkningen och vår sammanvägda bedömning. Om familjen har punkter på vår bedömning resonerar vi igenom syn-punkterna och försöker ytterligare förklara vår be-dömning. Familjen får den skriftliga utredningen. Fa-miljen uppmanas att inom fjorton dagar komma in med sina synpunkter. Skulle synpunkterna röra up-penbara felaktigheter rättas uppgifterna i utred-ningen. Övriga synpunkter på utredningen noteras sist i utredningen. Efter medgivande från familje-hemmet översänds utredningen till IFO/LSS Råd och stöd. Originalet förvaras i dokumentskåp.

2.2 Utredning av kontaktfamilj/kontaktfamilj i nät-verket

Vid ett första informationssamtal i samband med hembesök informeras familjen om vad det innebär

att vara kontaktfamilj samt ersättningsnivåer. Föru-tom informationen inhämtas familjens motiv till att vilja bli kontaktfamilj, ett kontaktbarns fysiska och emotionella plats i familjen samt deras syn på kon-takt med barnets nätverk. Uppgifterna antecknas i minnesanteckningar. Därefter görs ett ställningsta-gande till fortsatt utredning. Vid en fortsatt utredning inhämtas medgivande till att inhämta registerutdrag från Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstanke-register, Kronofogdemyndigheten, samt Socialnämn-dens register. Utdrag från Försäkringskassa görs ef-ter särskild bedömning.

I samband med det andra hembesöket görs en social utredning av familjen, enligt ett standardiserat formulär. Om det finns två vuxna i familjen intervjuas de gemensamt.

Materialet sammanställs i en kontaktfamiljsutred-ning. Utredningen innehåller uppgifter om familjens aktuella sociala situation, motiv till att bli kontaktfa-milj samt en bedömning av fakontaktfa-miljens lämplighet som kontaktfamilj.

En kopia av utredningen översänds till den utredda familjen. Familjen uppmanas att inom 14 dagar komma in med sina synpunkter. Skulle syn-punkterna röra uppenbara felaktigheter rättas upp-gifterna i utredningen. Om familjen har synpunkter på vår bedömning resonerar vi igenom synpunkterna och försöker ytterligare förklara vår bedömning. Fa-miljens synpunkter på utredningen noteras sist i ut-redningen. Efter medgivande från familjehemmet översänds utredningen till IFO/LSS Råd och stöd. Ori-ginalet förvaras i dokumentskåp.

2.3 Utredning av familjer, som önskar adoptera barn Handläggaren vid Individ- och familjeomsorgen kon-taktar familjehems- och utredningskonsulenterna och lämnar kontaktuppgifter på den familj som an-mält sitt intresse att adoptera och som har genom-gått anvisad föräldrautbildning inför adoption.

Familjehems- och utredningskonsulenterna kon-taktar familjen per telefon och kommer överens om tid för en första träff.

Medgivandeutredningen inleds med att en utred-ningsplan upprättas i samråd med familjen, där ut-redningens preliminära tidsplan framgår.

Vid behov kompletteras och revideras planen. Fa-miljehems- och utredningskonsulenterna informerar om utredningsmetodiken. Vid de två första träffarna diskuteras vad det kan innebär att vara adoptivfa-milj, familjens motiv till att vilja adoptera, ett adopte-rat barns fysiska och emotionella plats i familjen, de-ras syn på barnets ursprung och förståelse för bar-nets ursprung samt familjens grundläggande egen-skaper, kompetens och värderingar. Uppgifterna an-tecknas i minnesanteckningar.

De sökande uppmanas att lämna in en hälsodekla-ration och läkarintyg så tidigt som möjligt. Om det finns tveksamheter när det gäller den psykiska eller fysiska hälsan uppmanas sökanden att lämna in ett utlåtande från läkare med specialistkompetens inom det aktuella området. Sökanden lämnar med-givande till att inhämta registerutdrag från Rikspolis-styrelsens belastnings- och misstankeregister samt Socialnämndens register. De sökande uppmanas

med att komma in med utdrag från Försäkringskas-san och Kronofogdemyndigheten samt förslag på re-ferenspersoner. Uppgifterna från referenspersonerna inhämtas skriftligt, vid behov kompletteras de vid ett fördjupande samtal.

Vid det tredje hembesöket i familjen sker enskilda samtal med samtliga hemmavarande barn, om det är lämpligt med hänsyn till barnens ålder och mog-nad. Det är också viktigt att se om barnen har en god relation till sina föräldrar och hur samspelet mel-lan barnen och föräldrarna fungerar. Uppgifterna do-kumenteras i minnesanteckningar. De sökande in-formeras om nästkommande strukturerade djupin-tervju.

Vid det fjärde besöket genomförs den strukture-rade djupintervjun. När det finns två vuxna i familjen intervjuas de separat. De intervjuas samtidigt av fa-miljehems- och utredningskonsulenterna i samband med hembesök. Den externa tolken kontaktas för överenskommelse om tid för tolkning av intervju-erna. Intervjuerna genomgås och en extern tolkning sker.

Familjehems- och utredningskonsulenterna gör en skriftlig sammanställning av materialet, där sökan-dens personliga egenskaper, om sökanden har de förutsättningar som behövs för att kunna tillgodose ett adopterat barns särskilda behov och om det finns riskfaktorer som är av betydelse för bedömningen, stabilitet i relationen, socialt nätverk och relation till barnen som finns i familjen framgår. Förslaget till beslut tas inte med i utredningsrapporten utan skrivs i ett separat dokument.

Intervjumaterialet och minnesanteckningar för-störs efter att utredningen sammanställts.

I samband med hembesök erhåller familjen in-formation om utfallet av den externa tolkningen och vår sammanvägda bedömning. Om familjen har punkter på vår bedömning resonerar vi igenom syn-punkterna och försöker ytterligare förklara vår be-dömning. Familjen får den skriftliga utredningen och skriftlig information om möjligheterna att yttra sig över utredningen. Familjen uppmanas att inom fjor-ton dagar komma in med sina synpunkter. Skulle synpunkterna röra uppenbara felaktigheter rättas uppgifterna i utredningen. Övriga synpunkter på ut-redningen noteras sist i utut-redningen. Utut-redningen överlämnas därefter till Individ- och familjeomsorgen i sökandens hemkommun, det vill säga inga uppgif-ter finns kvar hos Familjehems- och utredningskon-sulenterna.

2.4 Utredning jml 11 kap 1 § Sol, avseende ensam-kommande barn

Individ- och familjeomsorgen meddelar familjehems- och utredningskonsulenterna via fax att ett ensam-kommande barn har anvisats till kommunen av Mi-grationsverket. Av handlingarna framgår den unges personuppgifter, datum för asylansökan samt even-tuellt namn på föräldrarna och deras hemvist. Vidare framgår datum för inledd utredning jml 11 kap 1 § SoL samt pågående insatser inom socialtjänsten.

Överförmyndaren översänder via fax uppgifter på vem som förordnats som god man för den unge. Så snart som uppgifterna inkommit kontaktas den gode

mannen och tid avtalas för en gemensam träff till-sammans med den unge.

Familjehems- och utredningskonsulenterna med-delar Cura Ungdomsboende, per telefon eller via e-post, om den överenskomna tiden. Familjehem- och utredningskonsulenterna kontaktar den tolkför-medling som är aktuell.

Familjehems- och utredningskonsulenterna påbör-jar redan vid första besöket att nedteckna grundupp-gifterna enligt BBIC samt informerar om anled-ningen till att vi träffas. Under utredningsprocessen genomgås en föreslagen utredningsplan med den gode mannen och den unge. Konsulenterna utreder den unges behov och resurser utifrån de sju behovs-områdena enligt BBIC: hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och so-ciala relationer, socialt uppträdande samt förmåga att klara sig själv. Familjehems- och utredningskon-sulenterna använder ett standardiserat formulär som stöd för att utreda samtliga behovsområden.

Avslutningsvis sker en diskussion kring den unges syn på sina behov och resurser samt tankar kring framtida boende.

Antalet träffar med den unge och den gode mnen bedöms utifrån behovet. Om det är möjligt an-vänds telefontolk vid utredningssamtalen och i annat fall anlitas kontakttolk. Samtalen sker med två till tre veckors mellanrum, om det inte är uppenbart olämpligt, det vill säga att den unge har behov av en tätare kontakt. God man erhåller kontaktuppgifter till familjehems- och utredningskonsulenterna. Avsik-ten med en viss tid mellan samtalen grundar sig på att den unge ska få möjlighet att känna efter så att de kan förmedla sina upplevelser utifrån sina erfa-renheter. Under utredningsprocessen kompletteras grunduppgifterna.

Uppgifter beträffande genomgången hälsounder-sökning och resultat av provtagningar erhålls genom den gode mannen. Efter det andra utredningssamta-let översänds Konsultationsdokument – skolan.

Även frågeställningar till kontaktpersonerna på Cura Ungdomsboende översänds skriftligt. Vid behov kom-pletteras svaren vid ett fördjupande samtal. Enskilt samtal med den gode mannen sker efter den sista träffen med den unge samt vid behov. Den gode mannen lämnar sina synpunkter beträffande den unges behov och resurser samt sin syn när det gäller den unges framtida boende.

Materialet sammanställs i en utredning där den unges behov och resurser utifrån de sju behovsområ-dena framgår. Utredningen avslutas med en analys och bedömning samt förslag till beslut. Utifrån vad som framkommit i utredningen utarbetas en vård-plan. Intervjumaterialet och minnesanteckningar för-störs efter att utredningen sammanställts.

När utredning och vårdplan sammanställts över-sänds en kopia till den gode mannen, som en förbe-redelse inför den gemensamma delgivningsträffen.

Tid bokas med den gode mannen och den unge.

Handläggaren på Individ- och familjeomsorgen be-reds möjlighet att närvara och kontakttolk bokas.

Vid träffen får den unge utredning och vårdplan över-satt till sitt språk och får möjlighet att lämna sina

synpunkter. Framförda synpunkter noteras i aktan-teckningarna.

Utredningsplan, utredning jml 11 kap 1 § SoL, vårdplan samt andra inkomna handlingar överläm-nas i original till handläggaren på Individ- och famil-jeomsorgen. Dessutom överlämnas utredningsplan, utredning jml 11 kap 1 § Sol, vårdplan, grunduppgif-ter samt aktanteckningar på USB minne. Inga upp-gifter finns kvar hos Familjehems- och utrednings-konsulenterna.

3. Handledning

3.1. Anmälan om handledningsbehov hos familje-hem

Handläggare inom Individ- och familjeomsorgen kon-taktar familjehems- och utredningskonsulenterna och meddelar att de har kontakt med ett familjehem som är i behov av och intresserade av handledning.

Handläggaren ger en kortare beskrivning av familje-hemmets bakgrund, placeringar samt upplevd pro-blematik. Familjehemskonsulenterna tar därefter kontakt med familjen per telefon och överenskom-mer om plats och tid för första handledningstillfället.

Familjehemskonsulenterna poängterar att om fa-miljen består av två vuxna ska båda delta.

3.2. Första handledningstillfället

Familjehemskonsulenterna informerar familjen om det uppdrag de fått från Individ- och familjeomsor-gen samt att de har sekretess i förhållande till Indi-vid- och familjeomsorgen. Familjehemmet berättar om sin syn på problematiken och vad de önskar hjälp med, uppdraget definieras. Familjehems- och utredningskonsulenterna och familjehemmet gör en gemensam planering för den fortsatta kontakten.

Samtliga handledningstillfällen bokas in gemen-samt.

3.3. Påföljande handledningstillfällen

Familjehems- och utredningskonsulenterna träffar familjehemmet utifrån den uppgjorda planeringen.

Familjehems- och utredningskonsulenterna intar en frågande och problematiserande hållning.

3.4. Avslutning

Handledningen avslutas i enlighet med den upp-gjorda planeringen. Om familjehemmet och Familje-hems- och utredningskonsulenterna upplever fortsatt behov av handledning kan ett nytt uppdrag formule-ras, se ”första handledningstillfället, 3.2”.

3.5. Informationen till Individ- och familjeomsorgen Handläggaren på Individ- och familjeomsorgen infor-meras om att handledningen avslutats. Om familje-hemmet önskar sker en gemensam träff med hand-läggare och familjehems- och utredningskonsulen-ter.

4. Utbildning

Familjehems- och utredningskonsulenterna anordnar grundutbildning för familjehem och släktinghem. Ut-bildningen följer det nationella material, som Social-styrelsen tagit fram – ”Ett hem att växa i”. Utbild-ningen består av åtta tillfällen à tre timmar och be-handlar angelägna teman såsom familjehemsvården och barnen, ett uppdrag i samverkan, att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg, att hantera kriser och separationer, livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse, barns skolgång och hälsa, att vägleda och fostra samt vardagen i fa-miljehemmet. Utbildningen genomförs minst en gång årligen. Utbildningen erbjuds både till de famil-jer som är under utredning och ännu inte erhållit pla-cering/uppdrag samt de som har pågående place-ring. Inbjudan till utbildningarna sker via Individ- och familjeomsorgen /LSS Råd och stöd.

5. Internt utvecklingsarbete 5.1 Egen utbildning

Familjehems- och utredningskonsulenterna ska, med stöd av verksamhetschef och Resursgruppen delta och hålla sig informerade om aktuella utbild-ningar, konferenser och forskning inom arbetsområ-dena familjehem, internationella adoptioner samt ensamkommande barn.

5.2. Handledning

Via regelbunden ärende- och processhandledning ledd av utbildad handledare utvecklar familjehems- och utredningskonsulenterna sitt arbete.

5.3. Utveckling av intervjuformulär

Intervjuformulär som används i samband med kon-taktfamiljsintervjuer. Även det underlag som an-vänds i samband med utredning av de ensamkom-mande barnen utvecklas kontinuerligt. Efter en korri-gering utvärderas förändringarna internt.

5.4. Samverkan inom Cura

Familjehems- och utredningskonsulenterna har två halvdagar och tre heldagar tillsammans med de per-sonliga ombuden och familjerådgivningen per år.

Syftet är dels att verksamhetschef ska informera om övergripande verksamhetsfrågor inom Cura och dels möjliggöra ett erfarenhetsutbyte mellan verksamhet-erna.

5.5. Träffar med verksamhetschef

Familjehems- och utredningskonsulenterna träffar verksamhetschef fyra gånger per år för att samtala om utveckling av verksamheten och har dessutom utvecklingssamtal minst två gånger/år.

Familjehems- och utredningskonsulenterna har samma verksamhetschef som personliga ombud och familjerådgivningen.

6. Externt utvecklingsarbete 6.1. IFO-träffar

Familjehems- och utredningskonsulenterna besöker Individ- och Familjeomsorgerna i de två

kommu-nerna minst två gånger per halvår. Vid träffarna del-tar både handläggare och närmaste arbetsledaren.

Syftet är att hålla sig à jour med de önskemål som finns beträffande utredningar, samarbetsfrågor, ut-byte av erfarenheter och ge ömsesidig information.

6.2. Familjehemsnätverk

Samverkan med det regionala familjehemsnätver-ket. Avsikten är att verka för en kunskapsförbättring på området som i sin förlängning kan bidra till en rättssäker och högkvalitativ verksamhet i regionen.

6.3. Nationell familjehemsutbildning

Familjehems- och utredningskonsulenterna ingår i närverket för familjehemsutbildare där inspiration för fortsatt spridning av den nationella utbildningen sker. Detta för att säkra att utbildningen ”Ett hem att växa i” håller en vetenskapligt grundad nivå och för

Familjehems- och utredningskonsulenterna ingår i närverket för familjehemsutbildare där inspiration för fortsatt spridning av den nationella utbildningen sker. Detta för att säkra att utbildningen ”Ett hem att växa i” håller en vetenskapligt grundad nivå och för

I dokument Kvalitetshandboken 0 (sidor 92-99)