Financování podniku v závislosti na životním cyklu

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 75-78)

3.6 Základní principy finančního řízení podniku

3.6.6 Financování podniku v závislosti na životním cyklu

Financování podniku do značné míry závisí i na fázi životního cyklu, ve které se podnik právě nachází. Každá fáze životního cyklu je specifická a vyžaduje odlišný přístup ke strategickému i operativnímu řízení, což se zákonitě promítá i do finanční oblasti. Základní formulace finančních cílů zůstává v průběhu životního cyklu podniku stále stejná či obdobná, ale v závislosti na životním cyklu podniku se mohou výrazně měnit prostředky a nástroje vedoucí k dosažení těchto cílů (Konečný, 2010).

Jedním z nejfrekventovanějších modelů životního cyklu podniku je model, jehož autory jsou Danny Miller a Peter Friesen (1984, s. 300-310). Model popisuje vzájemný vývoj příjmů a výdajů podniku v průběhu cyklu. Cyklus se skládá z pěti fází (obrázek 3.8):

1. Založení – existují pouze výdaje, podnik spotřebovává investice.

2. Růst – výdaje převyšují příjmy, podnik je ve ztrátě.

3. Stabilizace – příjmy převyšují výdaje, podnik je ziskový.

4. Krize – příjmy klesají pod úroveň výdajů, podnik se dostává do ztráty.

5. Zánik – podnik nezvládá krizi, ztráta je neúnosná, podnikání končí.

Obrázek 3.8: Životní cyklus podniku

Zdroj: Miller, D. aj., Organizations: a quantum view

Fáze životního cyklu reálného podniku je možné určit podle hodnoty růstového ukazatele, který použil Marc Reiners (2004). Jedná se o průměrnou procentní změnu (vzhledem k předchozímu účetnímu období) bilanční sumy, obratu a cash-flow. Podle hodnoty

76

růstového ukazatele pak lze rozpoznat, ve které fázi životního cyklu se zkoumaný podnik nachází. Intervaly hodnot pro jednotlivé fáze jsou následující:

 růst: více než +10 %,

 stabilizace: -2 % až +10 %,

 pokles: méně než -2 %.

Pro podniky nacházející se ve fázi založení není interval hodnot pevně stanoven, a proto tuto fázi není možné tímto způsobem identifikovat.

Financování podniku v počátečních fázích vývoje

Jednotlivé fáze života podniku jsou spojené s různou strukturou peněžních toků a s různou potřebou finančních zdrojů. V počátečních fázích vývoje má podnik zpravidla značné růstové příležitosti, avšak vlivem značných investic výdaje podniku zpravidla převyšují příjmy. V této fázi hraje významnou roli faktor nejistoty a faktor času - podnik spotřebovává peněžní prostředky v očekávání, že v budoucnu se tato investice zaplatí.

Při vzniku podniku se jako nejčastější zdroj financování využívají soukromé finanční prostředky podnikatele a jeho rodiny či přátel – tzv. bootstrap financing, případně je použit bankovní úvěr či financování pomocí kreditních karet. Tato nejranější fáze bývá označována jako seed financing, kdy se financuje hlavně příprava nápadu pro jeho komercionalizaci. Následuje start-up financing, kdy je již založen podnik s konkretizovanou vizí (Kislingerová, 2010, s. 425). Na počátku životního cyklu podniku přicházejí v úvahu zejména zdroje jako leasing, obchodní andělé, fondy rizikového kapitálu či strategičtí investoři.

Financování podniku ve fázi růstu

Pro podnik ve fázi růstu je typická vysoká poptávka po produktech podniku, spojená s vysokým kladným provozním cash flow. Získané příjmy jsou primárně použity na podporu růstového potenciálu trhu. Vysoké investiční výdaje mohou převyšovat výši odpisů. Pokud podnik potřebuje další externí zdroje, v této fázi se již stává vhodným subjektem pro úvěrové bankovní financování, protože věřitelům může předložit svou podnikatelskou historii.

Podnikový finanční management se v této fázi musí zaměřit na řízení pracovního kapitálu podniku tak, aby byla zajištěna dlouhodobá solventnost podniku. Zároveň je nutné

77

obezřetně zvažovat plánované investiční záměry tak, aby nedošlo k porušení zásady časové sladěnosti zdrojů a jejich použití, což by mohlo vyvolat platební neschopnost podniku.

Financování podniku ve fázi stabilizace

Ve fázi stabilizace podnik dosahuje stabilních zisků v dostatečné výši. Má významný podíl na trhu, který se ale nevyznačuje tak výrazným růstem jako v předchozí fázi. Investiční činnost podniku již není tak nákladná a investice nemusí přesahovat ani výši odpisů.

V této fázi by podnik měl zvyšovat efektivnost pomocí optimalizace zdrojů, zaměřit se na inovaci produktového portfolia či na vývoj nových produktů, případně vyhledávat vhodné akviziční cíle. Ze zdrojů financování by podnik měl preferovat spíše zdroje vlastní, aby nezvyšoval finanční náklady podniku.

Financování podniku ve fázi poklesu

Fázi poklesu lze rozpoznat podle poklesu poptávky po produktech podniku v důsledku jejich morálního zastarání, dále dle poklesu příjmů a následně i podle záporného provozního cash flow. Může docházet k růstu zadlužování podniku, omezování investic, eventuálně k omezování provozní činnosti a odprodeji části majetku. Průvodním znakem fáze poklesu je krize likvidity, kdy podíl pohledávek podniku po lhůtě splatnosti roste, firma nemá dostatek finančních prostředků, finanční náklady jsou vysoké apod. Krize likvidity zpravidla přerůstá do krize výnosnosti charakteristické trvalým poklesem tržeb, poklesem zisku, růstem nákladů (především fixních) i rentability investovaného kapitálu.

Ve fázi poklesu podnik musí provést důkladnou analýzu své činnosti a pokusit se o restrukturalizaci podniku a inovaci výrobků. V případě, že se jedná o krizi celého odvětví, by se firma měla snažit upevnit si vlastní postavení na trhu. Pokud podniku nestačí vlastní zdroje financování, je možné v této fázi využít různé formy záchranného financování, které mohou nabízet investoři soukromého kapitálu, či dojednat s bankovním ústavem tzv.

sanační úvěr.

Obrázek 3.9 představuje použitelnost vybraných zdrojů financování v jednotlivých fázích vývoje společnosti v čase. Autorky (Nývltová a Režňáková, 2007, s. 73) zdůrazňují, že každý podnik nemusí využít všechny uvedené zdroje financování, zároveň může docházet k prolínání některých způsobů financování či jejich současnému využití ve stejném období.

78

Obrázek 3.9: Financování v průběhu životního cyklu podniku

Zdroj: Nývltová, R., Režňáková, M. Mezinárodní kapitálové trhy. Zdroj financování, s. 74

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 75-78)