Financování variant s novým vozem

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 73-85)

Varianty 1, 2 a 3 berou v úvahu koupi nového služebního vozu. LUCID spol. s r.o. financuje nové služební vozy striktně samofinancováním. Proto je žádoucí zakoupit služební vůz, na který je schopen podnik vyčlenit finanční prostředky ze svého zisku do dvou let. (LUCID - interní konzultace, 2019) Kvůli tomu je potřeba zohlednit finanční situaci podniku, která byla nastíněna v kapitole 8.2. Na základě průběžné finanční situace je vybrán vůz Škoda Octavia Combi se stupněm výbavy Ambition, jehož cena je i s dodatečnou výbavou shrnuta v tabulce 27. Tato podkapitola nevstupuje do kalkulace, ale slouží jako další odůvodnění výběru modelu vozu.

Tabulka 27: Pořizovací cena vozu Škoda Octavia Combi ve variantách 1, 2 a 3

Položka Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3

Model Škoda Octavia Škoda Octavia Škoda Octavia

Typ karoserie Combi Combi Combi

Motor 1,5 TSI 1,5 TSI 1,6 TDI

Palivo CNG Benzín Nafta

Stupeň výbavy G-TEC Ambition Ambition Ambition

Základní cena 648 900 Kč 628 900 Kč 642 900 Kč Zdroj: vlastní zpracování podle Škoda Auto b (2019)

76

Do celkové ceny nového vozu se promítl stupeň vybavenosti, který oproti základnímu stupni výbavy Active obsahuje mimo jiné tempovat nebo přední mlhové světlomety. Aby vůz splňoval požadavky podniku, je do vozu přidána i dodatečná výbava. Paket Extra zahrnuje interaktivní obrazovkou a rezervním kolem. Jsou přidány bezpečnostní doplňky, jako je alarm, ochrana podvozku nebo přisvěcování světlometů. Dále jsou přidány zimní kola, vyhřívané ostřikovače a předplacení pravidelných servisních prohlídek na 5 let nebo do nájezdu 100 000 km. Nejdražší varianta vozu dosahuje ceny 724 341 Kč, což splňuje zmíněné požadavky podniku. (Škoda Auto b, 2019)

12.2 Spotřeba paliva

Jeden z nejvyšších provozních nákladů služebního auta je spotřeba paliva. Průměrné ceny CNG, Naturalu 95, nafty a LPG jsou graficky zpracovány na obrázku 6. Zobrazená data jsou pak samostatně interpretována v jednotlivých podkapitolách variant, aby byla zachována přehlednost prezentované formy dat.

77 Varianta 1 - CNG

Ve variantě 1 se počítá s výhradní spotřebou CNG po celou služební cesty, která je dlouhá 470 km. Z dat na obrázku 6 lze vyčíst, že v roce 2018, kdy se služební cesta udála, byla průměrná cena 1 m3 CNG za 17,65 Kč (ČPS, 2019). V kapitole 11.1 byla zjištěna skutečná kombinovaná spotřeba ve výši 6,65 m3/100 km. Z těchto informací vyplývá, že náklady na spotřebu paliva by dosahovaly v první variantě 551,74 Kč. Tuto situaci zobrazuje tabulka 28.

Tabulka 28: Náklady na spotřebu CNG během služební cesty

Palivo Ujetá

Druhá varianta zachycuje situaci, kdy by bylo dopravní řešení služební cesty řešeno pomocí Škoda Octavia Combi na benzín. V roce 2018 byla průměrná cena za 1 l Natural 95 30,56 Kč, jak vyplývá z obrázku 6 (ČSÚ, 2018). Spolu s informacemi o skutečné kombinované spotřebě z kapitoly 11.2 jsou náklady na výhradní spotřebu Naturalu 95 během služební cesty ve výši 902,13 Kč, jak je v tabulce 29.

Tabulka 29: Náklady na spotřebu Naturalu 95 během služební cesty

Palivo Ujetá

78 Varianta 3 - Nafta

Výsledků o spotřebě paliva ve třetí variantě je dosaženo stejným způsobem jako u předchozích variant. S průměrnou cenou nafty 29,89 Kč/l za rok 2018, která byla zjištěna z obrázku 6, by náklad na celkovou spotřebu paliva vyšel na 692,58 Kč (ČSÚ, 2018).

Tabulka 30 poskytuje shrnutí.

Tabulka 30: Náklady na spotřebu naftu během služební cesty

Palivo Ujetá

Obdobný způsob výpočtu je uplatněn ve variantě 4, ve které je ale použit stávající vůz Subaru Outback. Celkem by bylo při výhradním použití LPG spotřebováno palivo v hodnotě 701,98 Kč. Průměrná cena LPG za rok 2018 byla 14,13 Kč/l (ČSÚ, 2018). Pro přehlednost jsou tyto informace sepsány v tabulce 31.

Tabulka 31: Náklady na spotřebu LPG během služební cesty

Palivo Ujetá s upořádáním videokonference není spotřeba paliva relevantní. Spotřeba paliva je totiž již zahrnuta v ceně jízdného a jedná se o náklad dopravního podniku. Ve variantě 7 se pouze jedná o spotřebu elektrické energie, a proto je tento náklad zařazen do ostatních nákladů.

79

12.3 Pojištění

Tato podkapitola se věnuje povinnému pojištění, které musí mít podnik sjednané dle zákona č. 168/1999 Sb a které slouží k pokrytí kompenzace nákladů za způsobenou škodu na majetku a zdraví jiných osob. Dále je bráno v potaz havarijní pojištění, které je nepovinné a které zajišťuje kompenzaci za škodu na vlastním vozu. (Matějka, 2013)

Varianta 1 - CNG

Stejně jako u analýzy stávajícího stavu bylo pro účely diplomové práce zvoleno povinné ručení „Extra“ od AXA pojišťovna a.s. To totiž v případě Škoda Octavia Combi 1,5 TSI CNG nabízí limit plnění 70 mil. Kč za roční platbu 3 265 Kč včetně úrazového připojištění. Dále poskytuje havarijní pojištění „Go mini“, které za roční platbu ve výši 7 680 Kč s 2 000Kč účastí pokrývá živelné poškození, srážku se zvěří, vandalismus a krádež. (AXA pojišťovna, 2019) Celková roční platba za obě pojištění je dohromady 10 945 Kč. Pro účely diplomové práce bude tato částka zahrnuta v kalkulaci denní platbou ve výši 29,99 Kč, protože služební cesta LUCID spol. s r.o. za odběratelem XYZ trvala jeden den.

Varianta 2 - Benzín

V případě Škoda Octavia Combi 1,5 TSI s čistou spotřebou benzínu jsou roční náklady na povinné ručení ve výši 3 313 Kč a havarijní pojištění ve výši 7 822 Kč (AXA pojišťovna, 2019). Z celkové roční platby 11 135 Kč tedy vyplývá, že denní platba by byla ve výši 30,51 Kč.

Varianta 3 - Nafta

Stejný produkt povinného ručení je vyčíslen na 3 241 Kč u Škoda Octavia Combi 1,6 TDI.

Havarijní pojištění je vyčísleno na 8 277 Kč (AXA pojišťovna, 2019). Celkové roční náklady na obě pojištění tak dosahují 11 518 Kč neboli 31,56 Kč za den.

Varianta 4 - LPG

Vzhledem k tomu, že je u této varianty použit stávající služební vůz, jsou výsledky stejné jako v kapitole 10.2.2. Celková roční platba za obě stejná pojištění činí dohromady 12 384 Kč, což je 33,93 Kč za den.

80 Varianta 5, 6 a 7

Ve variantě 5 a 6 není pojištění relevantní, jelikož se v nich počítá s využitím veřejné dopravy. Rovněž není tento náklad relevantní ve spojitosti s uspořádáním videokonference ve variantě 7.

12.4 Silniční daň

Silniční daň je dalším nákladem, který je pro podnik povinný dle zákonu o dani silniční č. 16/1993 Sb. Vypočítává se podle objemu motoru. Poplatníkem daně je vždy majitel vozu, což je vzhledem k samofinancování pokaždé LUCID spol. s r.o. (Mečířová, 2019) Přehled konkrétních sazeb této daně jsou shrnuty v kapitole 10.2.3.

Varianta 1 a 4

Škoda Octavia Combi je v první variantě vybavena motorem o objemu 1 498 cm3. Vůz by tak spadal do skupiny vozů se sazbou daně 2 400 Kč, od které je osvobozen, protože používá environmentálně šetrnější palivo CNG. Stejně tak je to u vozu Subaru Outback s objemem motoru 2 498 cm3, který používá LPG. (Vojta, 2019)

Varianta 2 - Benzín

Modelové provedení Škoda Octavia Combi má stejný objem jako model v předchozí variantě, ale od sazby daně 2 400 Kč není osvobozen. (Vojta, 2019) Pro účely diplomové práce je tato částka zahrnuta do kalkulace ve formě jednodenní platby ve výši 6,58 Kč, protože služební cesta trvala jeden den.

Varianta 3 - Nafta

Model Škoda Octavia Combi na naftu má objem motoru 1 598 cm3, a proto by byl podnik v této variantě zatížen roční silniční daní ve výši 3 000 Kč, která do kalkulace vstupuje ve výši 8,22 Kč za den.

Varianta 5, 6 a 7

Silniční daň rovněž není relevantní pro varianty, ve kterých se využívá služeb veřejné dopravy. Ve variantě 7 se nepočítá s využitím žádného služebního vozu, a proto i v této variantě není silniční daň brána v úvahu.

81

12.5 Personální náklady

Pro služební cestu a pracovní schůzku je nezbytné využit lidské zdroje, a proto je potřeba zohlednit mzdové náklady, stravné a v některých variantách i jízdného a ubytování. Na pracovní schůzce s odběratelem XYZ byla potřeba účast kontrolora kvality a projektového manažera (LUCID - interní konzultace, 2019). Pro vyčíslení mzdových nákladů je předpokládáno, že kontrolor kvality je ohodnocen hrubou hodinovou mzdou ve výši 147 Kč a hrubá hodinová mzda projektového manažera dosahuje 265 Kč. Tyto čísla vyplynuly z výpočtů v kapitole 10.2.4. Zároveň je dané, že služební cesta oficiálně začíná v okamžik opuštění prostorů podniku LUCID spol. s r.o. a oficiálně se ukončuje opět v prostorech podniku.

Varianta 1, 2, 3 a 4

V případě využití služebních vozů se předpokládá, že služební cesta by zabrala stejný čas, jako v případě stávajícího řešení služební cesty vzhledem ke stejným vzdálenostem, které je potřeba urazit. Doprava k odběrateli v Olomouci a návrat zabraly dohromady 6,8 h a samotné pracovní jednání trvalo 1 h. Celkově tedy služební cesta trvala 7,8 h. Výsledné mzdové náklady za tuto služební cestu činí 3 214 Kč, z čehož je 1 147 Kč mzda pro kontrolora kvality a 2 067 Kč mzda pro projektového manažera. Tyto data jsou výsledky výpočtů v kapitole 10.2.4 a pro přehlednost jsou uvedeny v tabulce 32.

Tabulka 32: Mzdové náklady variant 1, 2, 3 a 4

Pozice Mzdové náklady služební cesty Kontrolor kvality 1 147,00 Kč Projektový manažer 2 067,00 Kč

Celkem 3 214,00 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Vzhledem k délce služební cesty, během které zaměstnancům nebylo poskytnuto jídlo, mají oba nárok na stravné. V kapitole 10.2.4 je vyvozeno, že stravné dosahuje celkové výše 156 Kč.

82 Varianta 5 - Autobusová doprava

Pokud by se LUCID spol. s r.o. rozhodl využít autobusového dopravního řešení, značně by se tím prodloužila doba celé služební cesty kvůli přestupům a omezenosti dosahu autobusových tras. Podle jízdních řádů by cesta za odběratelem XYZ trvala v průměru 7 h včetně využití městské hromadné dopravy (IDOS, 2019). Samotná pracovní schůzka by trvala 1 h. Ve výsledku by tedy byli zaměstnanci nuceni přenocovat v Olomouci kvůli omezenosti a časové náročnosti autobusových spojů. Proto by jim musel podnik proplatit celou denní pracovní dobu, u které je podle kapitoly 10.2.4 předpokládána délka 8,5 h. Další čas v rámci prvního dne by jim byl proplacen pouze za podmínky, že by během něho stále vykonávali pracovní úkoly, což by se v této situaci nedělo. (Vlk, 2018) Následující den by oba zaměstnanci absolvovali stejnou trasu trvající 7 h zpět do prostor LUCID spol. s r.o. a oficiálně ukončili služební cestu. Ve výsledku by tak vznikl mzdový náklad za dobu 15,5 h.

Kontrolor kvality by tak měl nárok na 2 278,50 Kč a projektový manažer na 4 107,50 Kč, což je promítnuto do tabulky 33.

Tabulka 33: Mzdové náklady varianty 5

Pozice Mzdové náklady služební cesty Kontrolor kvality 2 278,50 Kč Projektový manažer 4 107,50 Kč

Celkem 6 386,00 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Pokud by služební cesta začala oficiálně v 9:00, každý zaměstnanec by měl v první den služební cesty nárok na stravné v kategorii „12 - 19 h“ ve výši 119 Kč, jak je vysvětleno v kapitole 10.2.4. Stejně by tomu bylo i v druhý den po oficiálním ukončení služební cesty, a proto by nárok na stravné za oba zaměstnance činil dohromady 476 Kč.

V této variantě se počítá s přenocováním zaměstnanců v Olomouci, a tudíž jim rovněž náleží náhrada za ubytování v plné výši po předložení dokladu (Vejvodová, 2017). Pro účely práce byly celkové náhrady za ubytování v hotelu stanoveny na 2 250 Kč.

83

Dalším nárokem je proplacení jízdného za autobusovou a městskou hromadnou dopravu po předložení dokladů (Veselíková, 2019). Zaměstnancům náleží podle jízdního řádu za celkové jízdné 1 476 Kč (ČSAD SVT, 2019).

Varianta 6 - Vlaková doprava

Jelikož se opět jedná o veřejnou dopravou, služební cesta by byla i v této variantě dopravního řešení ovlivněna přestupy a omezeností vlakových tras. Průměrně by cesta podle jízdního řádu do Olomouce trvala 6,5 h včetně využití městské hromadné dopravy (IDOS, 2019).

Schůzka s dodavatelem trvala 1 h. Kvůli omezenosti a časové náročnosti vlakových spojů pro návrat do prostor LUCID spol. s r.o. by byli zaměstnanci opět nuceni přenocovat v Olomouci. Nastala by tedy podobná situace jako u autobusové dopravy, která by vyústila v mzdový náklad za 14 h. Kontrolor kvality by tak měl nárok na 2 058 Kč a projektový manažer na 3 710 Kč. Výsledky jsou shrnuty v tabulce 34.

Tabulka 34: Mzdové náklady varianty 6

Pozice Mzdové náklady služební cesty Kontrolor kvality 2 258,00 Kč Projektový manažer 3 710,00 Kč

Celkem 5 968,00 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Nárok na stravné vychází ze stejných předpokladů jako u varianty 5, a proto mají zaměstnanci nárok na stravné ve výši 476 Kč. Dále mají nárok na proplacení hotelového ubytování ve výši 2 250 Kč a proplacení jízdného, které by činilo 1 416 Kč (ČD, 2019) včetně MHD (IDOS, 2019).

84 Varianta 7 - Videokonference

Vzhledem k tomu, že by byla videokonference uspořádána v prostorách LUCID spol. s r.o., personální náklady by se v této variantě odvíjely pouze od 1h délky videokonference a prakticky by se tak rovnaly hrubé hodinové mzdě projektového manažera a kontrolora kvality, jak zobrazuje tabulka 35. Zároveň by nebylo ani potřeba proplácet stravné a ubytování.

Tabulka 35: Mzdové náklady varianty 7

Pozice Mzdové náklady služební cesty Kontrolor kvality 147,00 Kč Projektový manažer 265,00 Kč

Celkem 412,00 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

12.6 Ostatní náklady

Do ostatních nákladů byly zařazeny stejné položky jako v analýze stávajícího stavu v kapitole 10.2.5 s teoretickým základem z kapitoly 6.2.4. Jedná se tedy o poplatky za pravidelné servisní služby, které je potřeba dodržovat pro udržení záruky vozu. Dále se jedná o pneuservisní služby, dálniční známku a do poslední varianty byly zařazen náklad za spotřebovanou elektrickou energii. Poplatky za mimořádnou servisní službu kvůli poruchám a poškození služebního vozu nejsou zohledněny kvůli jejich nepředvídatelnosti.

Varianta 1, 2 a 3

V těchto variantách se jedná o stejný vůz Škoda Octavia Combi, a proto mají od výrobce totožně předepsané pravidelné servisní prohlídky. V kapitole 12.1 je uvedeno, že by byl vůz zakoupen s předplaceným servisem zahrnující běžné úkony pravidelných servisních prohlídek. Předplatné je 25 800 Kč na 5 let nebo do nájezdu 100 000 km (Škoda Auto b, 2019). Vzhledem k obecně nízkému ročnímu nájezdu v podniku LUCID spol. s r.o., jak ukazuje kapitola 10.1.1, lze předpokládat za pravděpodobnější dosáhnutí časového limitu 5 let. Pro účely kalkulace jsou proto náklady na servisní prohlídku rovnoměrně rozloženy mezi 5 let, z čehož vychází náklad 5 160 Kč za rok.

85

Cena služby pneuservisu včetně vyvážení kol a jejich kontroly stavu se průměrně pohybuje okolo 800 Kč za celou sadu (Žák, 2018). Kvůli letní a zimní sezóně vstupují náklady za služby pneuservisu do kalkulace v celkové výši 1 600 Kč za rok. Cena roční dálniční známky je 1 500 Kč (Pecák, 2017). Celkově zahrnuté položky v ostatních nákladech dosahují roční výše 8 260 Kč neboli 22,63 Kč za jednodenní služební cestu. Tyto výsledky shrnuje tabulka 36.

Tabulka 36: Přehled ostatních nákladů variant 1, 2 a 3

Položka Výše ostatních nákladů Pneuservis a servisní prohlídka 6 760,00 Kč

Dálniční známka 1 500,00 Kč

Celkem za rok 8 260,00 Kč

Celkem za den 22,63 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

Varianta 4 - LPG

Jelikož se jedná o variantu se stávajícím služebním vozem, ve kterém by bylo použito výhradně LPG, ostatní náklady by se shodovaly s výsledky v kapitole 10.2.5. Ty by tedy ročně činily 6 267 Kč neboli 17,17 Kč za jednodenní služební cestu do Olomouce za odběratelem XYZ. Pro přehled jsou částky zpracovány do tabulky 37.

Tabulka 37: Přehled ostatních nákladů varianty 4

Položka Výše ostatních nákladů Pneuservis a servisní prohlídka 4 767,00 Kč

Dálniční známka 1 500,00 Kč

Celkem za rok 6 267,00 Kč

Celkem za den 17,17 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

86 Varianta 5 a 6

Při použití veřejné dopravy a městské hromadné dopravy není relevantní zahrnovat tyto náklady, protože tyto poplatky platí poskytovatel dopravy. Náklady za ubytování a jízdné již byly zahrnuty v personálních nákladech.

Varianta 7 - Videokonference

Pokud by se LUCID spol. s r.o. rozhodl uspořádat videokonferenci namísto osobního setkání, do ostatních nákladů by vstoupily poplatky za internetové připojení a spotřebu elektrické energie. Největší poskytovatel internetového připojení za rok 2018 bylo O2 Czech Republic a.s., které pro podniky poskytuje vysokorychlostní internet „Profi internet exklusiv“ za 1 149 Kč měsíčně. (O2 Czech Republic, 2019). Aby tento náklad mohl vstoupit do kalkulace, je rozložen na dny, z čehož vyplývá poplatek 38,2 Kč na den. Podnik je již plně vybaven pro uspořádávání videokonferencí, a proto by nebylo potřeba dokupovat další vybavení (LUCID - interní konzultace, 2019). Pro videokonferenci takového rozsahu není potřeba využívat placeného softwaru (Warren, 2018).

V kapitole 11.7 je zjištěno, že odhadovaná spotřeba elektrické energie videokonferencí je 400 Wh. Aby mohl být výsledek kalkulace varianty 7 srovnán se skutečnými výsledky služební cesty, je potřeba použít průměrnou cenu kWh elektřiny z roku 2018. Ta byla ve výši 4,07 Kč/kWh (Hamalčíková, 2018). Z toho vyplývá, že cena spotřebované elektrické energie během videokonference by byla 1,63 Kč. Tabulka 38 ukazuje, že spolu s poplatkem za internet dosahují ostatní náklady částky 39,83 Kč za den.

Tabulka 38: Přehled ostatních nákladů varianty 7 Položka Výše ostatních

nákladů za den Elektrická energie 1,63 Kč

Internet 38,20 Kč

Celkem 39,83 Kč

Zdroj: vlastní zpracování

87

13 Celkové zhodnocení a výběr varianty dopravního řešení

Tato se věnuje posouzením celkového environmentálního a ekonomického zhodnocení všech navrhovaných variant formou zkrácených přehledů o získaných výsledcích z kapitol 11 a 12. Tyto přehledy slouží především pro zjednodušenou interpretaci a rychlou orientaci mezi výsledky, na jejichž základě je pro podnik LUCID spol. s r.o. vybráno vhodné řešení k realizaci, což je mimo zpětné vyhodnocení náplní posledního kroku v rámci metodiky čistší produkce. Pro potřeby zjednodušené interpretace je vysvětlování komplexnějších vztahů záměrně vynecháno.

13.1 Celkové environmentální zhodnocení variant snížení

I dokument Zavedení vybraného environmentálního nástroje v podniku (sidor 73-85)