BOENEPLAN LINDESBERGS KOMMUN

Mars 2017

SAMMANFATTNING

I Lindesbergs kommun finns en brist på boendealternativ för äldre. Denna rapport belyser äldres tankar och önskemål kring sitt boende och utgör på så sätt ett underlag för en kommande boendeplan för Lindesbergs kommun.

Susann Cederlund

Folkhälsoteamet norra Örebro län

Innehållsförteckning

Slutsatser ... 3 Definitioner ... 4 Definitioner av olika typer av boenden ... 4 Definition av samhällsservice ... 4 Inledning ... 5 Bakgrund och syfte ... 5 Metod ... 6 Datainsamling ... 6 Avgränsning, urval och inbjudning ... 6 Genomförande ... 6 Databearbetning och analys ... 7 Resultat ... 8 Bostäder för äldre – bostadens betydelse och behov av boende ... 8 Boendets betydelse för äldre ... 8 Behov av boende ... 9 Behov av boende i Lindesberg ... 11 Behov av boende i Frövi ... 12 Behov av boende i Fellingsbro ... 13 Behov av boende i Guldsmedshyttan/Storå... 14 Behov av boende i gruppen sverigefinnar ... 16 Hinder vid behov av boende ... 18 Utbud ... 18 Information ... 18 Ekonomi ... 20 Geografi ... 22 Praktiska och själsliga svårigheter ... 23 Föreställningar och attityder ... 24 Bostäder för äldre - Äldres bostadsval ... 25 Äldre är en heterogen grupp med olika önskemål ... 25 Bo kvar hemma ... 26 Motiv till att flytta ... 28 Mellanboende ... 31 Trygghetsboende ... 32 Särskilt boende ... 34 Bostäder för äldre – faktorer av betydelse ... 36

Trygghet ... 39 Hälsa ... 39 Sociala nätverk ... 40 Trygghet ... 41 Tillgänglighet ... 44 Kollektivtrafik och färdtjänst ... 45 Gator och vägar ... 46 Hälso- och sjukvård ... 47 Kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek... 47 Teknik ... 47 Resultatsammanfattning och analys ... 50 Behov av boende ... 50 Äldres bostadsval ... 52 Bostäder för äldre – faktorer av betydelse ... 54 Bilagor ... 56 Inbjudan till fokusgruppsintervju ... 56 Intervjumall ... 57

Slutsatser

• Deltagarna i undersökningen önskar i stor utsträckning både att bo kvar i sitt nuvarande boende och på den ort där man bor. Samtidigt finns en stor andel äldre som också vill flytta till ett nytt och mera anpassat boende. Resultatet tyder således på att Lindesbergs kommun behöver underlätta både för flytt OCH kvarboende

• Att kunna erbjuda olika typer av boendealternativ för äldre som är anpassade efter äldres behov och förutsättningar upplevs som brådskande då äldre upplever att det finns en stor brist på boendealternativ för denna målgrupp

• Majoriteten av de flyttningar som äldre gör verkar i huvudsak syfta till att just byta bostad. Det som i störst utsträckning verkar påverka äldres flytt är: hälsan, att man blir ensamstående eller att bostaden inte längre möter den äldres behov

• Geografiska skillnader i bostadsutbud behöver uppmärksammas, särskilt vad det gäller tillgängliga bostäder för gruppen äldre

• Geografiska skillnader i preferenser för boendet stämmer ofta överens med

personens val av bostadsort. Närhet till skog och mark är ofta viktigt och prioriteras av dem som bor i denna typ av boendemiljö medan närhet till service, kultur och sociala aktiviteter är preferenser som är viktiga för dem som bor i stadsmiljö. För att kunna erbjuda äldre attraktiva bostäder så behöver således även preferenser som dessa tas med i beräkningarna.

• Det är viktigt att belysa hur äldres bostadsval påverkas av deras ekonomiska situation. Personer med låga inkomster har tillgång till ett begränsat utbud av bostäder. En utmaning för Lindesbergs kommun och andra aktörer är att skapa boenden som passar även för den gruppen eftersom de har samma behov av ett bra boende som äldre med bättre ekonomi

• Väck intresset för att flytta genom att erbjuda attraktiva alternativ. Det kan få äldre att vilja flytta till ett nytt boende i stället för att flytta från sin nuvarande bostad.

• Det finns ett behov av rådgivning och information kring såväl ekonomiska frågor som bostadsutbud för äldre som står inför ett beslut om att flytta eller bo kvar. Det är därför viktigt att få äldre att planera för sin framtid för att på så sätt undvika att hamna i en akut situation då det inte längre finns möjlighet att göra några val.

• Det är angeläget att erbjuda boendealternativ för personer som är 75+ och som idag inte bor på särskilt boende, inte bara ha inriktning mot de som är yngre äldre.

• Ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv är det viktigt med information om vad man bör tänka på vid byte av bostad, särskilt om man vill flytta till en bostad som ska fungera väl över tid.

• Deltagarna i undersökningen ser ett stort behov av gemensamhetslokaler i anslutning till sitt boende främst när det gäller måltider och aktiviteter.

• Äldre är över lag positivt inställda till teknik om den kopplas till riktiga behov i äldres vardag.

• Kollektivtrafiken upplevs av många som en viktig del av äldres vardag och den dagen då man inte längre kan köra bil så blir den avgörande för äldres delaktighet i

samhället, speciellt för dem som bor utanför centralorten Lindesberg.

Definitioner

Definitioner av olika typer av boenden1

Mellanboende

Begreppet mellanbonde har använts av forskare och vissa kommuner om bostäder som riktar sig till äldre personer men som inte kräver något biståndsbeslut. Boendeformer som utgör ett alternativ ”mellan” vanliga bostäder och särskilt boende. Begreppet förekommer inte i socialtjänstlagen och har ingen vedertagen definition.

Trygghetsboende

Begreppet har ingen enhetlig definition. Vissa villkor har dock gällt för att få statligt

investeringsstöd till trygghetsbostäder: det skall finnas personal dagligen som på olika sätt kan stödja de boende under vissa angivna tider, samt utrymmen för de boendes samvaro, måltider, hobby och rekreation. Bostäderna skall reserveras för hushåll där minst en person har fyllt 70 år. Men det finns även trygghetsbostäder som byggts utan statligt stöd och som inte uppfyller dessa kriterier.

Seniorboende

Det finns ingen vedertagen definition. Begreppet används ofta som samlingsnamn för bostäder som marknadsförs under olika beteckningar och med lite olika innehåll men som alla riktar sig till personer över en viss ålder.

Särskilt boende

Bostäder med heldygnsomsorg, vilka tillhandahålls efter beslut om bistånd enligt

socialtjänstlagen till äldre personer som behöver särskilt stöd i boendet. Kallas ibland också särskilda boendeformer eller vård- och omsorgsboende.

Definition av samhällsservice2

Definitionen av samhällsservice innefattar i denna rapport följande:

- Kollektivtrafik, gator och vägar - Öppen och sluten hälso- och sjukvård - Färdtjänst

- Kultur- och fritidsverksamhet, bibliotek och kulturaktiviteter - Övrig service, exempelvis livsmedelsbutik

1 SOU 2015:85 ”Bostäder att bo kvar i. Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer”

Inledning

I dokument 2. Revidering av riktlinje för biståndsbedömning inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun SN 218/ Redovisning av anhörigstöd SN 218/ (sidor 29-34)