Fortsatta studier

In document ”I had to become my own hero.” (Page 52-61)

I en vidare studie inom ämnet skulle det vara intressant undersöka den allmänna synen kring träningsapplikationer och hur dessa träningsapplikationer under en längre period används. Detta skulle kunna åstadkommas genom att använda sig av enkäter för att nå ut till en bredare

informantgrupp och loggböcker för att få mer specifik information om hur träningsapplikationerna används.

Det skulle även vara intressant att kunna utföra en studie under en längre tidsperiod för att kunna mer specifikt utläsa hur en användares motivationsnivå varierar vid användandet av en

träningsapplikation under en längre period. Samt hur det kan påverka användarens långsiktiga träningsmål.

10 Källförteckning

Elektroniskt format

Abvio (2013) Runmeter – The most advanced iPhone application for running, cycling, walking and more. Tillgängligt: < http://abvio.com/runmeter/ > [2013-11-14]

Anderson, Ian. Maitland, Julie. Sherwood, Scott. Barkhuus, Louise. Chalmers, Matthew. Hall, Malcom. Brown, Barry. Muller, Henk (2007) Shakra: Tracking and Sharing Daily Activity Levels with

Unaugmented Mobile Phones. Mobile Networks and Applications, 12(2-3) ss. 185-199. DOI: 10.1007/s11036-007-0011-7

Baca, A., Dabinchki, P., Heller, M. & Kornfeind, F. (2009) Ubiquitous computing in sports: A review and analysis. Journal of Sports Sciences, 27(12), sidor: 1335–1346. DOI:

10.1080/02640410903277427

Conslovo, S., Everitt, K., Simth, I. & Landay, J A. (2006) Design Requirements for Technologies that Encourage Physical Activity. CHI’ 06 Proceedings of the SIGCHI on Human Factors in Computing Systems. Montréal, Québec, Canada April 22-27 2006, ss. 457-466. DOI:

10.1145/1124772.1124840

Cox, L. (2011) The best apps for your health. Part 3: Fitness and traning apps Tillgängligt: <

http://www.livescience.com/35496-best-apps-for-your-health-fitness-and-training-apps.html > [2014-03-29]

Deci, E. (2012) Promoting motivation, health and excellence: Ed Deci at TEDxFlourCity Tillgängligt:< http://www.youtube.com/watch?v=VGrcets0E6I#t=289 >[2014-03-28]

Deci, Edward L, Betley, Gregory, Kahle, James, Abrams, Linda & Porac, Joseph (1981) When Trying To Win: Competition and Intrinsic Motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 7(1) ss. 79-83 DOI: 10.1177/014616728171012

Dixon, C. (2012) Founder Stories: Runkeeper: Striving To Becoming The Facebook For Health [video] Tillgängligt: < http://techcrunch.com/2012/03/02/founder-stories-Runkeeper-striving-to-becoming-the-facebook-for-health/> [2014-02-07]

Duffy, J (2014) 25 best fitness apps Tillgängligt: <

Endomondo Blog(2013) Press Tillgängligt: < http://blog.endomondo.com/press/ >[2013-11-15] Fogg, BJ. (2009) A Behavior Model for Persuasive Design. I Persuasive ’09 Proceedings of the 4th

International Conference on Persuasive Technology. Claremont, California, USA april 2009, artikel nr. 40. DOI: 10.1145/1541948.1541999

Fogg, BJ. (u.å.) BJ Fogg’s Behavior Model Tillgängligt: <

http://www.behaviormodel.org/motivation.html > [2014-02-22] Wilkand, M. (2007) Hälsoeffekt av fysisk aktivitet Tillgängligt:<

http://www.folkhalsoguiden.se/Publikationer/2203/2211/2302/2317/ [2014-03-30]

Iwarsson, A. (u.å) Träning ger högre livskvalitet genom hela livet Tillgängligt: <

http://web.friskissvettis.se/traning/for-dig-som-ar-aldre/livskvalitet > [2014-03-29] iTunes (u.å.) Endomondo Sports Tracker PRO – GPS Track Running Cycling Walking and More

Tillgängligt: < https://itunes.apple.com/us/app/endomondo-sports-tracker-pro/id416797509?mt=8 > [2014-02-09]

iTunes, Nike+ Basketball (u.å.) Nike+ Training by Nike, Inc Tillgänglig: <

https://itunes.apple.com/us/app/nike+-training/id534554695?mt=8> [2014-02-10]

iTunes, RunKeeper (u.å.) RunKeeper GPS – Track Running Walking Cycling by FitnessKeeper, Inc Tillgängligt: < https://itunes.apple.com/us/app/runkeeper-gps-track-running/id300235330?mt=8 > [2014-02-10]

Kwan, N. (2014) Healthy apps, new tech to help users live a healthy lifestyle Tillgängligt: <

http://www.foxnews.com/health/2014/01/24/health-apps-new-tech-continue-to-help-users-live-healthy-lifestyle/ > [2014-03-30]

Michaels, J. (u.å.) MYTH: you have to go to a gym to a gym to get in shape Tillgängligt:< http://www.jillianmichaels.com/fit/lose-weight/myth-no-equipment > [2014-03-30] Nationalencyklopedin (u.å.) motivation Tillgängligt: <

http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/motivation > [2014-02-25] Nike plus (u.å.) How it works Tillgängligt: <

Purpura, Stephen, Schwanda, Victoria, Williams, Kaiton, Stubler, William & sengers, Phoebe (2011) Fit4Life: The Design of a Persuasive Technology Promoting Healthy Behavior and Ideal Weight. I CHI’11 Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Vancouver, BC, Canada 7-12 maj 2011, ss. 423-432 DOI: 10.1145/1978942.1979003 Psykologiguiden (u.å.a.) Yttre motivation Tillgängligt: <

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=yttre%20motivation >[2014-03-28] Psykologiguiden (u.å.b.) Inre motivation Tillgängligt: <

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?Lookup=inre%20motivation >[2014-03-28]

RunKeeper (2014) Heart rate zone training Tillgängligt < http://runkeeper.com/heart-rate-monitoring > [2013-11-17]

RunKeeper (2014) Running 4 Fat Loss Tillgänglig: < http://runkeeper.com/fitness-class/running-fat-loss/6?menuSelection=FEED&userClassRegistrationId=1979425 > [2013-11-17]

RunKeeper Blog (2013) RunKeeper Community RunDown 2012 Tillgängligt: <

http://blog.runkeeper.com/post/43018357703/we-know-that-youve-done-some-pretty-amazing > [2013-11-23]

RunKeeper (2014) Press Tillgängligt: < http://runkeeper.com/press > [2013-11-16] Socialstyrelsen (2013). Folkhälsan i Sverige (Årsrapport 2013). Tillgängligt: <

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19032/2013-3-26.pdf > [Hämtat: 2013-12-09]

SVT (2012) Styrketräning stark trend bland unga Tillgängligt: <

http://www.svt.se/nyheter/sverige/styrketraning-okar-bland-unga >[2014-03-29] Wahlgren, Lina (2009) Från träning för kondition till fysisk aktivitet för hälsa – om synen på

rekommendationer för allmänheten över tid. Svensk Idrotts forskning, Organ för Centrum för Idrottsforskning (1) ss. 45-49.

Zuckerman, Miron, Porac, Joseph, Lathin, Drew & Deci, Edward L (1978) On the Importance of Self-Determination for Intrinsically-Motivated Behavior. Personality and Social Psychology Bulletin, 4(3) ss. 443-446 DOI: 10.1177/014616727800400317

Tryckt formant

11 Bilagor

11.1 Intervjumall

Introduktion

Börjar med att presentera forskningsstudien, frågeställningen och syftet med intervjun.

Observation

Skulle du vilja ställa upp på observation?

Ja Nej

12

Intervjufrågor

1. Kön?

Man Kvinna

2. Hur gammal är du? 3. Vad jobbar du med? 4. Vad har du för utbildning?

Träning

5. Vad betyder träning för dig? 6. Vad fick dig att börja träna?

Följdfråga: under veckan?

under vår/sommar halvåret? under höst/ vinter halvåret?

12. Vad är det som motiverar dig till att använda RunKeeper? 13. Kan du beskriva hur RunKeeper motiverar dig under din träning?

Följdfråga: Är det någon speciell känsla som triggar dig när du har RunKeeper påslagen?

14. Vad har du för favoritfunktioner?

Följd fråga: På vilket sätt motiverar den/ dessa till din träning? 15. Vad är det positiva med RunKeeper?

Följd fråga: Varför tycker du det?

Hur kommer det sig?

16. Vad är det som är negativa med RunKeeper?

Följd fråga: Varför tycker du det?

Hur kommer det sig?

17. Har du loggat in på webbversionen av RunKeeper?

Om inte: Varför då?

18. Känner du att din prestationsförmåga ökar vid användandet av RunKeeper?

19. Scenario: ” Du har ett inplanerat träningspass för dagen och får en notifikation på mobilen som påminner dig att det är dags att röra på sig. Men när du kommer hem från jobbet/skolan så märker du att ditt mobilbatteri är urladdat. Vad gör du då?

A. Hoppar över träningen

20. På vilket sätt har RunKeeper ändrat din syn på träning? Om inte: Vad tror du det kan bero på? 21. På vilket sätt har RunKeeper påverkat din hälsa?

22. Vad har varit det bästa med att använda RunKeeper om du jämför med den person du var när du började använda träningsapplikationen och den person du är idag?

Avslutning

Sammanfatta det informanter har sagt och fråga om det är någonting den vill tillägga. Sedan avsluta intervjun.

12.1 Observationsmall

• Vad vill jag få ut av observationerna?

- Det jag vill få ut är hur användarna interagerar med träningsapplikationen RunKeeper. - Hur det upplever applikationen under sin träning.

- Hur de håller motivationen igång under träningsaktiviteten.

- Testa spring och promenad funktionerna, samt röst funktionen som ska meddela hur långt de sprungit, tid och fart.

• Varför måste jag ha reda på det?

- För att kunna ta reda på vilket sätt användarna blir motiverade och om de blir motiverade av RunKeeper.

- För att kunna svara på min forskningsfråga ”Hur motiveras användaren av träningsapplikationen RunKeeper?”

• Vad ska jag göra med informationen när jag fått tag i den?

Förberedelser

• Observationsupplägg

- Strukturerad observation

• Tekniker

-

Filmkamera, penna, block, semistrukturerad intervju.

• Utse fältet (Varför valt detta fält?)

-

Har valt två fält.

-

Gym, där en informant får springa på löpband.

-

Utomhus, där en informant får promenera.

Varför jag valt att använda dessa två fält är för att kunna testa träningsapplikationen utomhus och inomhus. För att samtidigt kunna jämföra om det finns några skillnader och likheter mellan dessa 2 fält. Att informanterna får olika aktiviteter är för att kunna utvärdera hur dessa funkar och hur motivationen hålls igång när de använder applikationen. Samt att det är de 2 funktioner som ansågs vara mest använda utifrån intervjuserien som utfördes till forskningsstudien.

Del 1 – Kort frågeformulär

1. Ålder: 2. Kön?

Man Kvinna

3. Hur ofta konditionstränar du?

0-2 gånger i veckan 3-5 gånger i veckan 6 gånger eller mer

Kommentar:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

Informant 1 - Aktivitet:

Informant 2 kommer att befinna sig på ett gym där den kommer att få springa på ett löpband i 20 min med RunKeeper påslagen. Informanten kommer att få springa med hörlurar, musik är frivilligt. Medans informanten kommer den bli videofilmad, den kommer dock att vara osynlig.

Informant 2 - Aktivitet:

Informant 1 kommer att få sätta på RunKeeper, välja aktiviteten promenera och få gå i 20 minuter. Kommer att få ha på sig hörlurar, musik är friviligt. Observationen kommer att utföras i ett

grönområde i Flemingsberg. Medans informanten promenerar kommer den att bli videofilmad under observationen och kommer kunna se videokameran.

Del 3 – Uppföljningsfrågor

1. Hur kändes det att springa/ promenera med RunKeeper? 2. Hur långt sprang/ promenerade du?

3. Fanns det vissa stunder under aktiviteten som kändes påfrestande (jobbiga)? 4. På vilket sätt påverkade RunKeeper din prestation under dessa stunder? 5. Vad tycker du om röstfunktionen?

A. ”Håller mig motiverad att springa vidare” B. ”Bryr mig inte så mycket om den.” C. ”Irriterande, stör min musik.”

8. Vad är det du mest ser fram emot när din aktivitet avslutades och du sprang in i mål?

Del 4 – Avslutning

In document ”I had to become my own hero.” (Page 52-61)

Related documents