Från version 2.4 är denna funktion borttagen

I dokument Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura v 2.4 (sidor 35-40)

Termnr Termnamn Villk AT616

Villk AT911

Villk AT921

Villk Fristående

Termdefinition Format Kommentarer/villkor/koder Plats i EDIFACT-meddelande

T0051 Radnummer - R - R Radnummer inom

fakturatransaktionen

n..6 Löpnummer på raderna i faktura-transaktionen

SG25/LIN/1082

T0032 Underradsindikator - R - R Indikerar att denna rad är en

underrad till raden angiven i T0155

n1 1 – underrad SG25/LIN/5495

T0155 Hänvisningsrad-nummer

- R - R Numret på raden som denna

underrad hänvisar till

n..6 Löpnumret på den huvudrad som denna underrad hänvisar till

SG25/LIN/C829/1082 T2045 Ingående

förpack-ning/tjänst

- D1 T2045

T0172

- D1 T2045

T0172

Förpackning/tjänst som ingår i en hierarki eller en sammansatt produkt/

tjänst

n..14 GTIN artikelnummer på produkt/ tjänst som ingår i den sammansatta produkt/

tjänst som faktureras.

SG25/LIN/C212/7140

AT616 AT911 AT921 Fristående T0172 Leverantörens

artikelnummer

- D1 T2045

T0172 T1120

- D1 T2045

T0172 T1120

Leverantörens identifikation för en förpackning eller tjänst.

an..35 Endast om GTIN artikelnummer saknas.

SG25/PIA+5/C212/7140+SA

T1120 Tillverkarens artikel nummer

- D1 T2045

T0172 T1120

- D1 T2045

T0172 T1120

Tillverkarens identifikation (annan än GTIN) för en artikel eller tjänst.

an..35 Endast om GTIN saknas. SG25/PIA+5/C212/7140+MF

T0244 Köparens artikelnummer

- - - D0 Internt nummer för artikel, allokerat

av internt numreringssystem.

Kan användas i de fall kunden tillhandahållit eget artikelnummer för artikeln. Används endast som komplement till annat artikelnummer.

SG25/PIA+1/C212/7140+IN

T0184 Varunummertyp Utgår som term – se T0172 resp T1120

T0018 Varubenämning - R - R Klartextbenämning av en vara (eller

tjänst)

2 x an..35 Krav i fulltextfaktura som ej förutsätter utväxling av varu-/ tjänstebeskrivande affärstransaktioner. Not: För längre textfält hänvisas i första hand till fakturaradnivp, i andra hand till separat överenskommelse.

SG25/IMD+F/C273/7008

T2046 Ingående kvantitet - R - R Kvantitet av en artikel/tjänst som

ingår i som en del i en sammansatt produkt/ tjänst

n..15(3) Kvantitet av aktuell ingående produkt/

tjänst som faktureras. Uppgiften krävs när underrader specificeras.

SG25/QTY+1/C186/6060

AT616 AT911 AT921 Fristående T0055

Måttenhetskvalifice-rare för kvantitet

- D0 - D0 Enhet i vilken tillhörande kvantitet är

uttryckt

an..3 Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna:

DAY - dag GRM- gram HUR - timma

K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere reaktive KGM - kilogram

KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH- kilowatttimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW- megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ- kubikmeter MTR - meter MWH- megawatt-

timma PCE - styck SEC - sekund SG - segment 4L - megabyte

SG25/QTY+1/C186/6411

T0029 Kontraktpris - D1 T0029

T0182 T0203 T0238

- D1 T0029

T0182 T0203 T0238

Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar)/tjänst(er) enligt avtal

n..15(4) Pris per enhet (inkl överenskommen rabatt), dvs à-priset enligt avtal exkl moms och andra skatter (t ex energi-skatt).

I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.

SG28/PRI+AAA/CT/C509/5118

AT616 AT911 AT921 Fristående T0031

Måttenhetskvalifice-rare för pris

- D5 T0031

T0029

- D5 T0031

T0029

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

an..3 Saknas uppgiften gäller styck. Använd i 1:a hand koderna:

DAY - dag GRM- gram HUR - timma

K3 - kilovolt ampere reaktiv energi K5 - kilovolt ampere reaktive KGM - kilogram

KVR - kilovolt ampere reaktiv KWH - kilowatttimma KWT - kilowatt LTR - liter MAW- megawatt MGM - milligram MIN - minut MLT - milliliter MMT - millimeter MON - månad MTQ - kubikmeter MTR - meter MWH -megawatt-

timma

T0030 Enhetsprisbasis - D5 T0030

T0029

- D5 T0030

T0029

Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).

n..9 Används om prissättning är inte per en styck.

Enhetspris netto för en (eller flera) förpackning(ar) enligt leverantörens katalog eller prislista med rabatt avräknad

n..15(4) Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter.

I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.

Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).

n..9 Används om prissättning inte är per en styck.

SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/5 284

T0031 Måttenhetskvalifice-rare för pris

- D5 T0030

T0203

- D5 T0030

T0203

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

an..3 Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan

SG28/PRI+AAA/CA/DPR/C509/6 411

AT616 AT911 AT921 Fristående

Gällande pris. Det pris som gäller vid transaktionstillfället, men som kan ändras vid senare tillfälle.

n..15(4) Pris enligt avtal, exkl moms och andra skatter (t ex energiskatt), dvs à-pris enligt avtal (inkl rabatt). Används om avtalspriset kan variera under avtalsperioden (sk rörligt pris, dagspris).

I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.

SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/051 8

T0031 Måttenhetskvalifice-rare för pris

- D5 T0031

T0203

- D5 T0031

T0203

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

an..3 Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan

SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/641 1

T0030 Enhetsprisbasis - D5 T0030

T0203

- D5 T0030

T0203

Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per styck (t.ex. per 100, kilogram, meter, kilowattimme).

n..9 Används om prissättning är inte per en styck.

SG28/PRI+AAA/CT/CP/C509/528 4

T0238 Aktuellt pris, rabatterat

- D1 T0029

Gällande pris. Det pris med rabatt avräknad som gäller vid transaktions-tillfället för rabatterade priser enligt leverantörens katalog, men som kan ändras vid senare tillfälle.

n..15(4) Ett à-pris som anges exklusive moms och andra skatter. Används för varor prissatta med s.k. dagspris/rörligt pris.

I scenario 9.1: Ett av prisalternativen kan anges endera på fakturarad eller, vid sammansatta varor/tjänster, på underrader.

Antalet enheter för vilket ett pris gäller om inte per en styck (t.ex. per 100).

n..9 Används om prissättning inte är per en styck.

SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/528 4

T0031 Måttenhetskvalifi-cerare för pris

- D5 T0030

T0203

- D5 T0030

T0203

Måttenhet för varor som ej prissätts per styck

an..3 Används om prissättning inte är per en styck. För förslag till koder se T0031 ovan

SG28/PRI+AAA/CA/CP/C509/641 1

T0194 Skattetyp Utgår – För underrad skall samma

skattetyp gälla som för fakturaraden i övrigt

T0195 Skattesats Utgår – För underrad skall samma

skattesats gälla som för fakturaraden i övrigt

T2019 Energiskattesats Utgår – För underrad skall samma

energiskattesats gälla som för fakturaraden i övrigt

T0197 Skattekategori Utgår – För underrad skall samma

skattekategori gälla som för fakturaraden i övrigt

Fakturaslut

I dokument Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura v 2.4 (sidor 35-40)