4.2 Genomförande

7.2.2 Genomförandet

Det som hade kunnat vara annorlunda i vår metod och tillvägagångssätt är om vi även hade intervjuat elever som nyligen kommit till Sverige för att få reda hur mycket av våra funderingar som faktiskt stämmer överens med vad lärarna anser. Hindret vi anser hade kunnat uppkomma är kommunikationen med dem på grund av språket och vi har inte språkliga förutsättningarna för att kunna föra en intervju på deras modersmål. Vi hade också kunnat utföra en observation men vi ansåg att det inte rör vår frågeställning då vår frågeställning handlar om hur andraspråksundervisningen är organiserad och därför är det inte alltför relevant för oss att observera en grupp med elever som vi inte känner eller vet vilka individuella förutsättningar eller behov de har. Det man hade kunnat göra är att kombinera observation och intervju med samma elever för att få en bild av miljön och därefter utforma intervjun kring det. Nackdelen blir då att man bildar sin egen uppfattning och den uppfattningen behöver inte stämma överrens med pedagogens eller elevernas.

7.3 Slutdiskussion

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur andraspråksundervisningen utformas och varför andraspråkselever har lägre skolresultat utifrån en kvalitativ undersökning med intervjuer samt litteratur. Detta arbete har visat att undervisningen utformas utifrån elevers behov och förutsättningar då de ligger på väldigt olika nivåer. Båda lärarna som vi intervjuade berättade att de använder sig av väldigt konkret material i deras undervisning för att på ett tydligt sett ge en förförståelse till eleverna med hjälp av bilder, film, redskap, olika undervisningsmaterial etc. Att arbeta med konkret material är båda lärarnas undervisningsmetod och det är den metoden som genomsyrar undervisningen.

Utifrån intervjuerna har vi också fått inblick i vad som kan ligga till grund för varför andraspråkselever har lägre skolresultat än de enspråkigt svenska eleverna. Det som vi anser har största betydelse till varför eleverna inte når målen är deras hälsa. De nyanlända invandrareleverna som vi har på våra skolor har kommit till Sverige på grund av olika oroligheter i hemlandet och bär därmed upplevelser som tar tid att bearbeta. Vi har genomgående i arbetet diskuterat elevens hälsa utifrån Antonovskys hälsoperspektiv och om ett barn inte mår bra är risken mycket stor att barnet inte kan koncentrera sig på skolan och göra sitt skolarbete.

Dessutom kan flytten till Sverige innebära att barnet får ett avbrutet modersmål vilket kan leda till att barnet hamnar i halvspråkighet om det inte har en bas i modersmålet. Om barnet inte har en bas i modersmålet blir det svårt för barnet att skaffa sig en utbyggnad i det andraspråket.

En annan faktor kan vara att äldre elever som går i fyra, femman eller sexan slussas ut för tidigt ut i klasser utan att språket finns. Utmaningen kan då bli för stor för att elevers kunskaper i de årskurserna ligger på en högre nivå och för många elever kan det leda till att de istället ger upp och slutar försöka eftersom det blir för svårt för dem.

Utöver hälsoperspektivet, halvspråkighet och utslussning har också Vygotskijs sociokulturella perspektiv betydelse eftersom en del av dessa elever och deras familjer har en umgängeskrets med dem som talar deras språk och får därför ofta inte en vardaglig anknytning till det svenska språket. Detta gäller dock elever och familjer som är nyanlända i Sverige men avvikelsen från det stora samhället försvårar för eleverna att inse betydelsen av att lära sig det svenska språket. Detta kan i sin tur leda till att eleverna hamnar efter medan uppgifterna och läxorna ligger på en högre nivå, högre än vad deras språkliga kompetenser ligger på. Det sociala samspelet är en viktig del eftersom det underlättar språkinlärningen för nyanlända elever får möjlighet att prata svenska både i skolan och på fritiden.

Referenser

Antonovsky, Aaron (1991). Hälsans mysterium . Stockholm: Natur och kultur

Bjar, Louise, Liberg, Caroline (red.). Barn utvecklar sitt språk. (2010). Studentlitteratur AB, Lund.

Cummins, Jim (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire. I: Nauclér (red.). Symposium 2000 – ett andraspråksperspektiv på lärande. Stockholm: Nationellt centrum, Sigma Förlag

Engström, Karin (2008). Det mångkulturella klassrummet - villkor och möjligheter: om interkulturellt lärande i år 4-6 ur ett lärarperspektiv . Växjö: Institutionen för

pedagogik, Växjö universitet

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: Vetenskapsrådet

Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf

Fridlund Lena (2011). Interkulturell undervisning - ett pedagogiskt dilemma: talet om undervisning i svenska som andraspråk och i förberedelseklasser . Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011

Tillgänglig på

Internet:http://hdl.handle.net/2077/25382http://hdl.handle.net/2077/25382

Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) (2010). Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle . Lund: Studentlitteratur

Integrationsverket (2004) Statistikrapport 2004 [Elektronisk resurs] : statistisk uppföljning av Rapport Integration 2003.

Tillgänglig på Internet:

http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/statistikrapport_050412.pdf

Lindqvist, Gunilla (red.) (1999). Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet . Lund: Studentlitteratur

Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.) (2010). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare] . 1. utg. Stockholm: Natur & kultur

Musk, Nigel & Wedin, Åsa (red.). Flerspråkighet, identitet och lärande. Studentlitteratur AB, Lund. 2010

Selberg, Gunvor (1999) Elevinflytande i lärandet: en studie om vad som händer när elever har inflytande i sitt eget lärande och när elever har olika erfarenheter av sådant arbete.

Skolverket (2003). Att undervisa elever med Svenska som andraspråk – ett referensmaterial. Stockholm: Liber

Skolverket (2003) Läsförståelse hos elever med utländsk bakgrund : särtryck av rapport 227 .

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1206

Skolverket (2004) Elever med utländsk bakgrund [Elektronisk resurs] : rapport till regeringen.

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1355

Skolverket (2005) Reading literacy and students with a foreign background: further analyses from the PISA 2000 results : English summary of report nr 227.

Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1480

Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Torpsten, Ann-Christin (2006). Ett monokulturellt erbjudande: om svenska som andraspråk i grundskolans läro- och kursplaner . Lic-avh. Växjö : Växjö universitet, 2006

Bilagor

I dokument Svenska som andraspråk En kvalitativ studie av utformningen av undervisningen inom andraspråksinlärning (sidor 33-37)

Relaterade dokument