Graf č. 8

I dokument I. TEORETICKÁ ČÁST (sidor 61-0)

87,69%

12,30%

Ano (57) Ne (8)

Na dotazníkovou otázku č. 4 pro rodiče neodpověděli pouze 2 respondenti.

O rozšíření nabídky zájmových kroužků projevilo zájem 16 respondentů (viz. graf č.

10) a celkový počet spokojených respondentů v dotazníkovém šetření činil 47.

Tento graf nám poskytuje přehledný náhled kroužků, které v mateřských školách dle Ilustrace 10: Graf č. 9

rodičů chybí. Výsledky jsou téměř shodné. Keramický kroužek by uvítalo 8 respondentů a logopedický 7 respondentů. Dále rodiče navrhovali otevření kroužku tanečního, výtvarného a sportovního (bojové umění, atletika).

Otázka č. 5: Jste spokojen/a s činností, organizací kroužku, které navštěvuje vaše dítě?

Rodiče jsou s organizací kroužku spokojeni, pouze 2 respondenti odpověděli záporně. Jako důvod nespokojenosti shodně uvedli nízkou prezentaci zájmové činnosti (přehlídky, možnost na jejich účasti). Na tuto otázku v dotazníku neodpovědělo celkem 8 respondentů.

Otázka č. 6: Bude vaše dítě pokračovat v zájmovém kroužku po skončení Ilustrace 12: Graf č. 11

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ano (55) Ne (2)

Nezodpovězeno (8)

docházky do MŠ i nadále?

Překvapujícím zjištěním byly pro mě výsledky v dotazníkovém šetření u otázky č.

6, kdy 35 rodičů odpovědělo, že jejich dítě bude v zájmové činnosti organizované mateřskou školou pokračovat i nadále na základní škole nebo v mimoškolních organizacích. Pokud tomu tak bude, dosáhne se stanovených kompetencí a výstupů.

Zda-li se dítě bude aktivně věnovat kroužkům, které navštěvovalo během docházky do mateřské školy, záporně odpovědělo 12 respondentů a 18 respondentů nevědělo.

Otázka č. 7: Souhlasíte s finanční úhradou za zájmový kroužek (částka za Ilustrace 13: Graf č. 12

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Ano (35) Ne (12) Nevím (18)

měsíc)?

Dotazníková otázka pro rodiče č. 7 úzce souvisí s otázkou č.5 pro ředitelky mateřských škol. Zájmové kroužky je ochotno platit 44 respondentů, oproti tomu 21 respondentů nikoli. Výše finančního poplatku za kroužky uvádí následný graf.

Z 65 respondentů je za kroužky ochotno platit téměř 70 % rodičů (44) a téměř 30 %

rodičů nikoli (21). Jak je z grafu vidět, částka 100 Kč měsíčně je nejvíce navrhovaná.

36 rodičů by bylo ochotno zaplatit 100 Kč mesíčně za kroužek, 7 respondentů 200 Kč a pouze 1 respondent uvedl částku 500 Kč.

Otázka č. 8: Nabízí MŠ dětem dostatek kvalitních doplňkových aktivit (např.

lyžařský kurz, plavání, bruslení apod.)?

Na dotazníkovou otázku č. 8 odpověděli všichni respondenti jednohlasně. Graf znázorňující 100 % spokojenosti rodičů, nepotřebuje dle mého názoru komentář.

Ilustrace 16: Graf č. 15

100,00%

Ano (65) ne

Otázka č. 9: Věnujete pozornost nástěnkám?

Dle tohoto grafu bychom mohli konstatovat, že téměř 62 % rodičů (38) pravidelně sleduje informace umístěné na nástěnkách, nepravidelně nástěnky čte 21 respondentů a vůbec informace na nástěnkách nečte 6 rodičů.

Ve svém oddělení mám také jednoho rodiče, který nástěnky nesleduje a důležité informace týkající se nejen kroužků, ale především činnosti našeho oddělení jdou tzv.

mimo něho. Někteří rodiče si neuvědomují a neumí představit, jak se cítí dítě, které nemá určité pomůcky, věci potřebné k naplánované činnosti uveřejněné na nástěnce.

Otázka č. 10: Sledujete webové stránky MŠ?

61,96%

32,31%

9,23%

ano, pravidelně (38)

Občas (21) Ne (6)

Webové stránky mateřské školy (všechny zkoumané mateřské školy webové stránky mají) nenavštěvuje 18 respondentů, pravidelně navštěvuje 38 respondentů a příležitostně 28 respondentů. Tento výsledek mě překvapil. Domnívala jsem, že internetový zdroj informací je v každé domácnosti samozřejmostí. Není. Přestože se jednalo o otázku zavřenou, rodiče do dotazníku doplnili, že počítač s internetem doma nemají. Z 28 % respondentů, kteří webové stránky školy nenavštěvují, představuje téměř 50 % respondentů nemající doma internet.

Otázka č.11: Ovlivnila nabídka kroužků a doplňkových aktivit váš výběr MŠ?

Ilustrace 18: Graf č. 17

29,23%

43,08%

27,69%

ano, pravidelně (19)

Občas (28) Ne (18)

Graf č. 11 nám poskytuje přehledný náhled názorů rodičů na výběr školy s přihlédnutím na zájmové kroužky. Z 65 dotazovaných 40 respondentů nabídka zájmových a doplňkových činností neovlivnila výběr mateřské školy, 18 rodičů, což je téměř 30 % z celkového počtu nabídka z části ovlivnila a pouhých 7 respondentů bylo nabídkou zcela ovlivněno.

8.4 Odpovědi na výzkumné problémy

Většina předškolních dětí navštěvuje zájmové kroužky v mateřské škole.

Téměř 82 % předškolních dětí navštěvuje zájmový kroužek organizovaný mateřskou školou, což představuje většinu. Nejčastěji navštěvovaným kroužkem je pěvecký kroužek a pohybové hry. Pěvecké kroužky vedou učitelky mateřských škol a jsou bezplatné. Pohybové hry se uskutečňují na základní škole v tělocvičně jedekrát týdně za poplatek 150 Kč za pololetí.

Většina rodičů považuje nabídku a kvalitu zájmových kroužků za dostatečnou.

Ilustrace 19: Graf č. 18

10,77%

27,69%

61,53%

Ano (7) Částečně (18) Ne (40)

S nabídkou zájmových kroužků je spokojena většina rodičů. Pro mě překvapující výsledek. 88 % respondentů uvedlo svoji spokojenost s nabídkou kroužků,

Menšina rodičů je ochotna zájmové kroužky hradit.

Tato domněnka se nepotvrdila, jelikož z výzkumného šetření jednoznačně vyplývá, že rodiče jsou za kroužky ochotni platit. S úhradou za zájmové kroužky souhlasí přes 60 % respondentů. 82 % respondentů je ochotna za kroužky zaplatit 100 Kč měsíčně.

Není to částka vysoká, ale při počtu 18 dětí je to celkem 18 000 Kč ročně. Z této částky by byly pokryty náklady na realizaci zájmového kroužku.

Většina rodičů je přesvědčena, že bude dítě v zájmové činnosti pokračovat i na základní škole.

35 rodičů (54 %) z celkového počtu dotazovaných je přesvědčena o pokračování zájmové činnosti dítěte po skončení docházky do mateřské školy.

Všichni rodiče jsou s kvalitou doplňkových aktivit pro děti spokojeni.

Toto tvrzení se potvrdilo, 100 % respondentů je s nabídkou spokojeno.

8.5 Zhodnocení rozhovoru

V příloze č. III uvádím otázky a odpovědi dětí týkající se pěveckého kroužku.

Celkem jsem částečně standardizovaný rozhovor vedla se čtyřmi dětmi. Rozhovor jsem u všech dětí začala stejnou otázkou a dle jejich odpovědí, pokládala otázku následnou.

Z rozhovoru vyplývá, že děti chodí do sborečku rády, pouze jeden chlapec na otázku odpověděl nejasně. Chlapec je introvertní, plachý, se slabším slovním vyjadřováním.

Z rozhovoru lze vyčíst, že tři děti by se rády v budoucnu nadále věnovaly zpěvu, jeden chlapec nikoli. Upřednostňuje sportovní aktivity. Jedna dívka v rozhovoru uvedla posmívání kamarádů, ale nedokázala říci, proč.

8.6 Navrhovaná doporučení

Ve školství pracuji již patnáct let, z toho pět let jako učitelka předškolních dětí v mateřské škole a deset let jako vychovatelka školního klubu a družiny na základní škole. Mám tedy možnost porovnání zájmů dětí v předškolním věku, mladším i starším školním věku.

Trend zájmových útvarů dosáhl svého takřka neúnosného vrcholu právě v době, kdy jsem nastupovala do mateřské školy. Před nástupem nově upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání téměř každá ředitelka mateřské školy nabízela několik zájmových kroužků pro děti. Učitelky byly za možnost realizovat se v zájmových útvarech vděčné a s chutí se činnostem věnovaly. Domnívám se, že hlavním důvodem byla práce s menším počtem dětí. Přestože bylo a stále je nedostatek míst v mateřských školách, mnozí rodiče nabídku zájmových kroužků považovali za prioritu školy. Tato skutečnost doposud přetrvává. Dochází k tomu proto, že rodiče nejsou dostatečně informováni o obsahu Školního vzdělávacího programu a Třídního vzdělávacího programu, kde jsou zastoupeny všechny oblasti, z nichž vycházejí denní činnosti dětí.

Přestože výzkumné šetření prokázalo, že rodiče volí zájmové kroužky nejvíce dle přání dítěte, nejsem o pravdivosti výsledku zcela přesvědčena. Vycházím z vlastních získaných zkušeností. Během své pedagogické praxe jsem se několikrát setkala s rodiči, kteří své děti do zájmové činnosti nutili. Zřejmě proto, aby si splnili svůj nesplněný sen.

Zájmová činnost v mateřských školách se v posledních letech stala jakýmsi reklamním tahem ředitelek, které se domnívají, že si s nabídkou zájmových kroužků udrží řídící pozici. Většina ředitelek se snaží rodiče uspokojit a splnit jim jejich přání.

Vytváří si tak silnou oporu.

Tím nechci podceňovat důležitost zájmových činností předškolních dětí. Jsem si plně vědoma, že právě tento věk je nejvýznamnějším pro formování osobnosti a získávání zdravých životních návyků a postojů. Zájmové kroužky v mateřských školách by dle mého názoru měly být realizovány, ale v odpoledních hodinách a za finanční úplatu. Tím by byla svým způsobem zaručena kvalita vlastní náplně

zájmových kroužků a především předpoklad, že budou děti vedeny k plnohodnotnému trávení volného času. Dalším důvodem k realizaci kroužků v odpoledních hodinách je skutečnost týkající se vedení kroužků. Jsem přesvědčena, že pedagog vedoucí kroužek po skončení své nařízené pracovní doby a za úplatu odvede kvalitnější práci než učitel v rámci své pracovní doby. Proto bych doporučovala všem ředitelkám mateřských škol, aby zvážily přínosnost zájmových útvarů nejen pro reklamu školy, ale především pro děti.

Dalším zjištěním v mém výzkumném šetření byla skutečnost, že pouze jedna mateřská škola nabízí logopedický kroužek, ale kroužek anglického jazyka všechny zkoumané soubory. Ani v tomto případě nepodceňuji zájmový kroužek a důležitost znalosti cizího jazyka, leč skutečnost, že mnoho předškolních dětí neovládá mateřský jazyk a dochází do logopedických poraden, mluví za vše. Proto jsem zcela přesvědčena v uplatnění logopedického kroužku v každé mateřské škole, neboť by jeho realizace pomohla dětem, ušetřila čas rodičům a usnadnila práci pedagogům.

9 Závěr

Ve své závěrečné práci jsem se zaměřila na problematiku zájmových kroužků pro předškolní děti organizovanými mateřskými školami. Při psaní bakalářské práce jsem měla možnost porovnání zájmových kroužků v mateřských školách, osobně diskutovat s ředitelkami a učitelkami škol. Dozvěděla jsem se řadu nových informací, které jsem se snažila seskupit do obsahu práce.

Práce je rozdělena na dvě části. První teoretická část obsahuje čtyři kapitoly týkající se předškolního věku dítěte. Druhá praktická část obsahuje pět kapitol. V teoretické části jsem si určila za cíl specifikovat předškolní věk dítěte, popsat mateřskou školu jako výchovně vzdělávací instituci. V této části práce jsem se také věnovala dokumentům, zvláště Rámcovému programu pro předškolní vzdělávání. Nedílnou součástí teoretické části je kapitola věnovaná zájmovým kroužkům a volnému času předškolních dětí. Informace jsem čerpala z uvedené literatury a dosažené praxe.

K vypracování teoretické části jsem si v Krajské vědecké a Univerzitní knihovně vyhledala a vypůjčila řadu knih, ale některé jsem nepoužila. Studiem dostupné literatury se mi podařilo splnit další vytyčený cíl. Seskupila jsem informace a použila je v teoretické části. Značným a přínosným zdrojem pro mou práci se staly také moje zkušenosti.

Pro vypracování praktické části jsem použila výsledků zjištěných v dotaznících, které byly zaměřeny na zájmové kroužky v mateřských školách. Celkově jsem sestavila dva druhy dotazníků, pro ředitelky škol a pro rodiče. Prostřednictvím vyplněných dotazníků jsem došla k výsledkům.

10 Použitá literatura

1. ALLEN K. E., MAROTZ L. R. Přehled vývoje dítěte od prenatálního období do 8 let. Praha: Portál, 2008. 188s. ISBN 978-80-7367-421-2.

2. BEDNÁŘOVÁ J.,ŠMARDOVÁ V. Diagnostika dítěte předškolního věku: Co by mělo dítě umět ve věku od 3 do 6 let. první. Brno: Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-1829-0.

3. CLAYCOMBOVÁ P. Školka plná zábavy : Kalendář tvořivých her pro predškolní děti. Vyd. 4. Praha : Port.l, 2011. 246 s. ISBN 978-80-7367-913-2.

4. ČÁP J., MAREŠ J.. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007. 656 s. ISBN 978-80-7367-273-7.

5. DAVIDO R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2008. 206s. ISBN 978-80-7367-415-1.

6. GILLERNOVÁ I. MERTIN V. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha:

Portál, 2010.248 s. ISBN 978-80-7367-627-8.

7. HÁJEK B.,HOFBAUER Z.,PÁVKOVÁ J.Pedagogické ovlivnování volného času.

Vyd. 1. Praha : Portál, 2008. 240 s. ISBN 978-80-7367-473-1.

8. HELUS Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. 280 s.

ISBN 978-80-247-1168-3.

9. CHRÁSKA M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu.

Vyd. 1. Praha : Grada, 2007. 272 s. ISBN 978-80-247-1369-4.

10. KELLER J. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012.

204 s. ISBN 978-80-7419-102-2.

11. KOLBÁBKOVÁ J. KLENKOVÁ H. Diagnostika předškoláka. Brno: MC nakladatelství, 2010. 125 s.ISBN vázané.

12. PaedDr. KOŤÁTKOVÁ S. Dítě a mateřská škola. první. Praha: Grada, 2008.

200 s. ISBN 978-80-247-15-68-1.

13. PaedDr. KOŤÁTKOVÁ S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. první. Praha:

Grada, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0852-3.

14. PhDr. KREJČÍŘOVÁ D. Prof. PhDr. LANGMEIER J. Vývojová psychologie.

1. vyd. Praha: Grada, 2006.368 s. ISBN 80-247-1284-9.

15. MATĚJČEK Z. Co děti nejvíce potřebují. Vyd. 1. Praha : Portál, 1994. 108 s. ISBN 80-7178-006-5

16. PRŮCHA J., et al. Pedagogická encyklopedie. Vyd. 1. Praha : Port.l, 2009. 936 s.

ISBN 978-80-7367-546-2.

17. SVOBODOVÁ E., et al. Vzdělávání v materské škole: Školní a vzdělávací program. Vyd. 1. Praha : Port.l, 2010. 168 s. ISBN 978-80-7367-774-9.

18. ŠPAŇHELOVÁ, I. Dítě v předškolním období. Praha: Mladá fronta, 2004. 76 s.

ISBN80-204-1187-9

19. ŠULOVÁ L. Raný psychický vývoj dítěte. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004.247 s.

ISBN 80-246-0877-4.

20. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2005. 468s. ISBN 80-246-0956-8.

21. Vyhláška č. 14/2006 Sb., o předškolním vzdělávání

22. Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Rámcový program pro předškolní vzdělávání. MŠMT ČR, 2004.

23. Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

24. Zákon č. 563/ 2004 Sb., o pedagogických pracovnících

SEZNAM PŘÍLOH

Dotazník pro ředitelky mateřských škol Dotazník pro rodiče

Rozhovor s dětmi a jejich odpovědi

PŘÍLOHA A

Vážená paní ředitelko,

jmenuji se Monika Winklerová, pracuji v mateřské škole Beruška v Liberci a studuji obor Pedagog volného času na Pedagogické fakultě TU v Liberci. Ve své práci se zabývám zájmovými kroužky v mateřských školách. Chtěla bych vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a jeho výsledek mi bude velkým přínosem pro mou závěrečnou práci.

Děkuji za spolupráci.

___________________________________________________________________

1. Organizuje vaše mateřská škola pro děti zájmové kroužky?

a) ano (uveďte jaké) ...

b) ne

2. Mají učitelé zájem realizovat zájmové kroužky?

a) ano

b) ne (prosím, uveďte důvod)...

3. Kdy probíhá činnost kroužků ve vaší škole?

a) dopoledne b) odpoledne c) neprobíhá

4. Kroužky ve vaší škole rodiče hradí?

a) ano, všechny b) ne, žádné

c) některé (prosím, uveďte jaké)...

!!!Prosím, obraťte list!!!

5. Má vaše škola dostatek financí na realizaci zájmových kroužků?

a) ano b) ne

6. Jaký vidíte přínos zájmových kroužků pro děti ve vaší škole?

...

7. Organizuje vaše mateřská škola pro děti doplňkové aktivity (např. lyžařský kurz, plavání, bruslení apod.)?

a) ano (uveďte

jaké)...

b) ne

8. Zajímají se rodiče o nabídku zájmových kroužků a doplňkových aktivit ve vaší škole?

a) ano b) ne

9. Jakou formou se podílíte na propagaci zájmových kroužků a doplňkových aktivit?

a) nástěnky

b) webové stránky školy

c) jinak (prosím, uveďte jak)...

Děkuji za váš čas a ochotu!!!

Monika Winklerová

PŘÍLOHA B

Vážení rodiče,

jmenuji se Monika Winklerová, pracuji v mateřské škole Beruška v Liberci a studuji obor Pedagog volného času na Pedagogické fakultě TU v Liberci. Ve své práci se zabývám zájmovými kroužky v mateřských školách. Chtěla bych vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a jeho výsledek mi bude velkým přínosem pro mou závěrečnou práci.

Děkuji za spolupráci.

___________________________________________________________________

1. Navštěvuje vaše dítě zájmový kroužek, který organizuje mateřská škola?

a) ano (uveďte, prosím jaký)...

b) ne

2. Při výběru kroužku jste se řídili (možno i více možností):

a) zájmem dítěte b) přáním dítěte c) cenou kroužku d) přínosem pro dítě

3. Myslíte si, že nabídka kroužků v MŠ je dostačující?

a) ano b) ne

4. Máte zájem o rozšíření, změnu v nabídce zájmových kroužků?

a) ne, jsem spokojen/a b) ano (jaké konkrétně)

!!!Prosím, obraťte list!!!

5. Jste spokojen/a s činností, organizací kroužku, které navštěvuje vaše dítě?

a) ano

b) ne (uveďte důvod)...

6. Bude vaše dítě pokračovat v zájmovém kroužku po skončení docházky do MŠ i nadále (základní škola, mimoškolní organizace)?

a) ano b) ne c) nevím

7. Souhlasíte s finanční úhradou za zájmový kroužek (částka za měsíc)?

a) ano (uveďte částku)...

b) ne

8. Nabízí MŠ dětem dostatek kvalitních doplňkových aktivit (např. lyžařský kurz, plavání, bruslení apod.)?

a) ano

b) ne (uveďte důvod)...

9. Věnujete pozornost nástěnkám?

a) ano, pravidelně b) občas

c) ne

10. Sledujete webové stránky MŠ?

a) ano, pravidelně b) občas

c) ne

11. Ovlivnila nabídka kroužků a doplňkových aktivit váš výběr MŠ?

a) ano b) částečně c) ne

Děkuji za váš čas a ochotu!!!

Monika Winklerová

PŘÍLOHA C

Otázky a odpovědi dětí

Nikolka, 6 let

1. Chodíš do sborečku ráda a proč?

Maminka říkala ať tam chodím. Doma ji často zpívám. Holky se mi posmívají a ve sborečku nikdo.

2. Proč se ti posmívají?

Nevím.

3. Ve škole budeš také chodit do sborečku?

Asi jo.

Kristýnka, 5 let

1. Chodíš do sborečku ráda a proč?

Mě se líbí zpívat, budu zpěvačka, asi. Možná budu policajtka.

2. Chtěla by jsi vystupovat v televizi?

Chtěla. Až budu velká nebo s maminkou.

3. Ve škole budeš také chodit do sborečku?

Budu.

Honzíček, 6 let

1. Chodíš do sborečku rád a proč?

Ano, fotbal je ale lepší. Dávám góly a pořád běhám. Na sborečku neběháme.

2. Zpíváš doma písničky ze sborečku?

No, když se koupu. Babička říká, že umím hodně písniček.

3. Ve škole budeš také chodit do sborečku?

Budu chodit na fotbal.

Matoušek, 7 let

1. Chodíš do sborečku rád a proč?

Nevím.

2. Máš hodně kamarádů?

Honzíka a Adélku.

3. Ve škole budeš také chodit do sborečku?

Ano.

I dokument I. TEORETICKÁ ČÁST (sidor 61-0)