Grunderna i elektronik och datakommunikation, 25 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 28-41)

Beskrivning av yrkesprovet

Behärska datorns konstruktion, digitalteknik, elektronikproduktionens principer och användningen av konstruktionsprogram

De studerande känner till de elektroniska funktionsprinciperna för datasystem (till exempel för

mikroprocessor, minnen och bussar). De studerande sätter ihop och mäter kombinations- och sekvenslogik samt grundläggande kombinationer av analoga och digitala kretsar. De känner till principerna inom

elektronikproduktionen och produktionsautomationen samt kan lödteknikerna. De kan också metoderna för tillverkning av enstaka kretskort. De studerande använder konstruktionsprogram när de gör ritningar och dokument.

Programmering och datorns funktionsprinciper

De studerande utför grundprogrammering samt gör webbsidor. De studerande visar att de känner till funktions- och konstruktionsprincipen för datorer när de bygger en dator av komponenter av industri-standard. De installerar operativsystem, ansluter de vanligaste periferikorten till datorn och tar dem i bruk.

Grunderna i datakommunikationsteknik och uppbyggande av nätverk och kabeldragning

De studerande tar i bruk dataterminaler och gör de behövliga kabeldragningarna. De kan utföra de behövliga mätningarna och uträkningarna.

DIGITALTEKNIK

KABELDRAGNING KONSTRUKTIONSPROGRAM

PROGRAMMERING

TEORI MIKROPROCESSOR

DATA-KOMMUNIKATION

NÄT

DATORTEKNIK BYGGA EN DATOR INSTALLERA

OPERATIVSYSTEM

INSTALLERA

PERIFERIUTRUSTNING OCH KORT

ELEKTRONIKPRODUKTION

Gemensamma ämnen i de centrala innehållen

I alla de ovan framförda centrala innehållen ingår iakttagande av arbets- och elsäkerhetsförskrifterna samt ombesörjande av driftssäkerheten. I yrkesprovet skall man även beakta aspekterna i anslutning till ESD-skyddet. Dessutom skall man beakta hur de studerande uppför sig som individer, som medlemmar i arbetsgrupper och vid kundbetjäning.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesproven i studiehelheten kan genomföras i de lokaler och med de apparater som används i de

grundläggande arbetsuppgifterna inom elektronik- och datakommunikationsbranschen. I yrkesprovet används branschens material och servicedokument. Yrkesproven görs i regel som individuella prestationer, om inte uppgiftens omfattning förutsätter par- eller grupparbete. Yrkesprovsplatsen måste uppfylla el- och

arbetssäkerhetsbestämmelserna samt ESD-kraven.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA (N1) GODA (G3) BERÖMLIGA (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

Behärska datorns

konstruktion bygger en dator och installerar operativ-systemet och ett tillämpningsprogram.

utför mätningar i

anslutning till testning av en dator och tolkar mätresultaten.

installerar tilläggskort och periferiutrustning i en dator.

Digitalteknik, principerna inom

elektronik-produktionen och användning av ett konstruktionsprogram

tillverkar ett kretskort och monterar

komponenterna på det.

utför mätnin av

driftsspänning samt testar en apparats funktion.

använder ett simulerings-program när han gör kopplingsscheman.

konstruerar ett kretskort och utför de mätningar som behövs för det kretskort som han monterat komponenter på.

Behärskande av arbetsuppgiften

Behärska datorns konstruktion, digitalteknik,

elektronikproduktionens principer och

användningen av konstruktionsprogram

utför analoga och digitala kopplingar enligt

anvisning.

mäter sekvenskretsars tidsinställning med oscilloskop.

utför och mäter analog och digital koppling mångsidigt.

mäter driftsspänning och

de logiska tillstånden med multimeter.

behärskar något

simuleringsprogram inom digitaltekniken.

klarar de vanligaste grunduppgifterna inom den industriella

kretskortsproduktionen.

klarar av

grund-uppgifterna vid manuell tillverkning av kretskort.

behärskar olika

lödtekniker. använder ett

konstruktionsprogram mångsidigt.

behärskar hantering och

lödning av komponenter. använder enkla

konstruktionsprogram.

utför behövliga testningar

av komponentkort.

monterar ihop en dator.

Programmering och funktionsprinciperna för datorn

gör tre grundprogram-konstruktioner (slinga, villkor, direkt) enligt ett flödesschema

ändrar www-dokument. gör en övning under iakttagande av ett gott beskrivningssätt och testar den på högnivå-språk.

testar en dators funktion. tolkar ett enkelt program

på högnivåspråk. installerar tilläggskort i datorn.

installerar

operativ-systemet och ett

tillämpningsprogram i en dator.

kopplar en periferienhet

till en dator och tar den i bruk.

gör enkla

tillverknings-dokument och de behövliga ändringarna i färdiga dokument med ett valt tillämpningsprogram.

gör ett enkelt

www-dokument.

Grunderna i

datakommunikationstekn ik och uppbyggande av nätverk och

kabeldragning

utför grundmätning av de analoga och digitala signalerna inom data-kommunikationstekniken .

kan jämföra egenskaper

hos transmissionsmedier. utför mätning av de analoga och digitala signalerna inom data-kommunikationstekniken samt kan analysera mätresultaten.

gör kabeldragningen till

ett datanät. utför nätinstallations-arbeten enligt anvisningar och gör de behövliga märkningarna.

väljer och använder mätanordningar som används inom

datakommunikationen.

utför

ibruktagnings-mätningar enligt anvisningarna.

utför reparationsarbeten utifrån mätresultaten (tolkar mätresultat).

tar i bruk de vanligaste dataterminalerna och behärskar användningen av dem.

kan grunderna i

användning av de vanligaste

data-terminalerna i anslutning till offentliga nät.

kan installations-, mät- och dokumenterings-arbeten vid uppbyggandet av ett nät.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Behärska datorns konstruktion, digitalteknik,

elektronikproduktionens principer och

användningen av konstruktionsprogram.

använder data om

komponenterna. väljer rätt kretsfamilj enligt användnings-ändamål.

känner till olika metoder som behövs vid sökning av data.

känner till de

grundläggande sätten att mäta digitala grundkretsar (med DC-multimeter och pulserna med

oscilloskop).

känner till något sätt att

söka data. känner till principen för elektronikproduktion;

EMC.

känner till ESD-skyddet. känner till tesmetoderna. känner till automations-principerna och deras möjligheter inom elektronisk

produktionsteknik.

känner till olika

kategorier av datorsystem.

behärskar datorn och dess periferiutrustning mångsidigt.

behärskar de allmänna

egenskaperna hos programmen som används i den planeringsmiljö som studerats.

känner till programmens begränsningar och deras lämplighet för en vald uppgift.

Programmering och funktionsprinciperna för datorn

känner till

grundkonstruktionerna inom programmering.

känner till grunderna för hur datorers periferi-utrustning fungerar.

känner till programmerings-processens skeden och när man gör ett program på högnivåspråk.

känner till

funktions-principen för webbläsare.

kan grunderna i

HTML-språket.

Grunderna i

datakommunikationstekn ik och uppbyggande av nätverk och

kabeldragning

kan grundbegreppen och blockschemasymbolerna inom

data-kommunikationen.

känner till topologier för

lokala nätverk. definierar hastighets- och kvalitetsstorheter för olika

data-kommunikationssystem med hjälp av mätningar och uträkningar på basis av mätningarna.

känner till normerna för utförande av

kabeldragningssystem, material och redskap.

känner till

prestations-värdena för en data-överföringsanordning eller koppling.

känner till principerna för

installationsmätningar. känner till olika transmissionsmediers egenskaper.

känner till principer och

tjänster vad gäller allmänna datanät.

Behärskande av

arbetssäkerhet

iakttar

arbetssäkerhets-anvisningarna för uppgifterna i branschen.

iakttar de elsäkerhetskrav

i de ikraftvarande föreskrifterna som berör monterings- och

installationsarbeten.

Gemensamma betoningar

förklarar för en kund hur

ett system fungerar. instruerar kunden i hur systemet ska användas.

3.1.6 Elektronik, 20 sv

Beskrivning av yrkesprovet

Bygga upp grundläggande elektroniska anordningar och felsökning

De studerande bygger med hjälp av dokument upp en elektronisk apparat och kontrollerar med mätningar att den fungerar. De lokaliserar eventuella fel och avhjälper dem. De skriver en arbetsrapport av vilken framgår funktionsprincipen för anordningen, mätresultaten och de slutledningar som gjorts utifrån dem, eventuella fel samt åtgärderna för att avhjälpa dem.

Behärska datorers operativsystem

De studerande installerar ett operativsystem i en dator. De gör inställningarna i anslutning till användning och säkerhet med hjälp av operativsystemets kommandospråk och grafiska användargränssnitt. De testar om

Planering Kretsschema Blockschema Serviceinstruktion

Handbok Arbetsorder

Uppgift Byggande Reparation

Service Drift Installation

Slutförande Kontroll Dokumentation

Kundbetjäning

datorn fungerar med hjälp av ett systemprogram. De studerande skriver en rapport av vilken framgår funktionsprincipen för operativsystemet, systemets uppgifter samt licensföreskrifternas gränser som gäller installation och användning.

Använda inbäddade system

De studerande gör ett inbäddat system med hjälp av en mikrokontroller eller mikroprocessor och gör den behövliga grundprogrammeringen. De testar systemets funktion. De studerande skriver en rapport om systemet, av vilken det utöver arbetets genomförande framgår både mikrokontrollerns och mikroprocessorns konstruktion och funktion och den vanligaste periferiutrustningen i anslutning till dem. Dessutom kan det i rapporten ingå en beskrivning av programvaran och dess utvecklingsvy och utvecklingsmiljö.

Reparera en hemelektronikprodukt

De studerande tar emot och bokför en trasig hemelektronikprodukt som kunden kommer med. De ger en kostnadsberäkning samt berättar om de kommande åtgärderna. De förbereder reparationen i fråga om dokument, arbetsredskap som elsäkerhet. De studerande hittar felet med hjälp av provanvändning och mätningar samt gör de behövliga reparationerna. De utför de avslutande arbetena på anordningen samt de mätningar som säkerställer driftssäkerheten. De skriver en rapport om reparations- och underhållsåtgärderna inklusive kostnaderna samt meddelar kunden att anordningen kan avhämtas vid en viss tidpunkt.

Underhåll av elektronikprodukter

De studerande undersöker en specialelektronikprodukt med hjälp av underhållsanvisningar, handböcker samt datanät och tar reda på anordningens funktion och garantier och distributionssystem för den. De vet vilka elsäkerhetskrav som gäller underhållsarbetet och uppfyller kraven. Innan anordningen överlämnas utförs de åtgärder som säkerställer driftssäkerheten för anordningen. De studerande behärskar dokumenteringen och den kundvisa betjäningen i samband med underhållet.

Gemensamma ämnen i de centrala innehållen

I alla de ovan framförda centrala innehållen ingår iakttagande av arbets- och elsäkerhetsförskrifterna samt ombesörjande av driftssäkerheten. I yrkesprovet skall man även beakta aspekterna i anslutning till ESD-skyddet. Dessutom skall man beakta hur de studerande uppför sig som individer, som medlemmar i arbetsgrupper och vid kundbetjäning.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesproven i studiehelheten kan genomföras i de lokaler och med de apparater som används inom

elektronikproduktionen och -underhållet. I yrkesprovet används branschens material och servicedokument.

Yrkesproven görs i regel som individuella prestationer, om inte uppgiftens omfattning förutsätter par- eller grupparbete. Yrkesprovsplatsen måste uppfylla el- och arbetssäkerhetsbestämmelserna samt ESD-kraven.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA (N1) GODA (G3) BERÖMLIGA (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

iakttar givna anvisningar. uppfattar sitt arbete som en helhet, planerar sin uppgift och utvärderar sin prestation.

kan prioritera, finna nya lösningar och lösa konfliktsituationer.

Behärskande av

arbetsuppgiften

Bygga upp grundläggande elektronikanordningar och söka fel

bygger upp en elektronisk apparat med hjälp av dokument.

mäter de operativa signalerna på den apparat som han byggt upp.

mäter de karakteristiska värdena i anslutning till apparaten.

kan kontrollera om den

elektroniska apparat som han byggt upp fungerar.

kan skriva dokumenten i

anslutning till apparaten.

mäter lik- och

växel-spänning för den apparat han byggt upp.

kan lokalisera och

korrigera felet.

Behärska datorers

operativsystem installerar

operativ-systemet i en dator. utnyttjar

operativ-systemets egenskaper. installerar två samtidiga operativsystem.

testar operativsystemets

funktion enligt anvisningarna.

använder ett grafiskt

gränssnitt.

använder något

systemprogram.

utför behövliga

skyddsarrangemang, såsom skyddsnivåer och virusbekämpning.

Använda inbäddade

system gör ett enkelt inbäddat

system. mäter signalerna i

systemet som han gjort. gör ett inbäddat system under användning av en utvecklingsmiljö.

gör grundprogrammering

till ett inbäddat system enligt anvisningarna.

provar funktionen för det

system som han gjort.

Reparera hemelektronik hittar med hjälp av underhållsanvisningen ett avbrott i en signalväg i en hemelektronikapparat.

lokaliserar ett fel i en apparat med hjälp av handledning.

utför mätningarna på en hemelektronikapparat enligt underhålls-anvisningen.

mäter lik- och

växelspänningarna för en hemelektronikapparat.

reparerar ett fel i en apparat med hjälp av handledning.

lokaliserar ett fel med hjälp av underhålls-anvisningen och utför den behövliga

reparationsåtgärden.

skriver en arbetsrapport

om reparationsarbetet. mäter spänningsnivån för

ett antennsystem. utför de mätningar på en servad eller reparerad apparat, som behövs för driftssäkerhetens skull.

Serva en elektronisk

apparat mäter driftsspänningen för de apparater som han underhållit

mäter de operativa signalerna för de apparater som han underhållit.

klarar driftssäkerhets-mätningar för den apparat som han underhållit.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Bygga upp grundläggande elektronikanordningar och söka fel

får en uppfattning av funktionsprincipen för en apparat på grundval av blockschemat.

använder och tillämpar data om komponenter vid valet av dem.

tolkar dokument i anslutning till apparaterna.

Behärska datorers operativsystem

känner till datasäkerhets-kraven och sekretess-bestämmelserna.

känner till skydds-nivåernas betydelse.

känner till ett operativ-systems kommandospråk.

känner till

licens-bestämmelserna i

anslutning till installation och användning av operativsystem.

Använda inbäddade system

kan grunderna i programmering.

känner till de allmänna principerna för

inbäddade system.

känner till mikro-processorns konstruktion.

känner till konstruktionen

för mikrokontrollers och deras periferiutrustning.

vet principerna för de

inbäddade systemens programutveckling.

Reparera hemelektronik förstår funktions-principen för en hemelektronikapparat från blockschemat.

förstår funktions-principen för en hemelektronikapparat från kopplingsschemat.

vet funktionsprincipen för trådbundna och trådlösa dataöverförings-system.

fyller i dokument i

anslutning till reparationsarbetet.

vet vilka felsöknings- och

reparationsmetoder som finns för hemelektronik-produkter.

analyserar mätresultat.

Serva en elektronisk

apparat använder dokument som

anknyter till underhållsarbetet.

förstår funktions-principen för en

specialelektronikapparat från blockschemat.

förstår funktions-principen för en

specialelektronikapparat och systemet i

anknytning till den.

känner till

underhålls-dokumenteringen för elektroniksystem.

vet garantisystemen och

distributionskanalerna för elektroniska apparater.

Behärskande av

arbetssäkerhet

iakttar

arbetssäkerhets-anvisningarna inom branschområdet.

sörjer för driftssäkerhets-mätningarna.

mäter och säkerställer driftssäkerheten för den apparat som han

underhållit.

Gemensamma

betoningar

kan grunduppgifterna vid

kundbetjäning. instruerar kunden i hur apparaten eller systemet ska användas.

3.1.7 Datateknik, 20 sv

Beskrivning av yrkesprovet

Behärska datorers datakommunikation och operativsystem

De studerande känner till principerna för dataöverföring mellan datorer och hur de kan genomföras samt behärskar datakommunikationsprotokollen. De studerande installerar och konfigurerar en serverprogramvara och utför de basuppgifter som servern kräver av huvudanvändaren samt behärskar

datakommunikationsprotokollen.

De studerande installerar operativsystemet med systemprogram i en arbetsstation. De känner till

bestämmelserna om användningsrätt i anslutning till installering och användning av operativsystem och utför de behövliga skydds- och fullmaktsarrangemangen, såsom skyddsnivåerna och virusbekämpningen. De studerande ansluter en arbetsstation så att den använder de resurser som servern distribuerar.

Installera och ta tillämpningsprogram i bruk samt grunderna i pc-support

De studerande arbetar med de vanligaste tillämpningsprogrammen och specialprogrammen på en enskild dator samt i ett nätverk. De arbetar med multimedieapparater samt installerar och tar i bruk en WWW-server.

Använda inbäddade system

De studerande gör ett inbäddat system med hjälp av en mikrokontroller eller mikroprocessor. De gör den behövliga grundprogrammeringen och testar om systemet fungerar. De studerande skriver en rapport om systemet, av vilken det utöver arbetets genomförande framgår både mikrokontrollerns och mikroprocessorns konstruktion och funktion samt den vanligaste periferiutrustningen i anslutning till dem. Dessutom kan det i rapporten ingå en beskrivning av programvaran och dess utvecklingsvy och utvecklingsmiljö.

Serva och underhålla datateknisk utrustning

De studerande kan principerna för service och underhåll (bl.a. uppdatering) av datorer och dess

periferiutrustning. De känner till garantivillkoren och distributionskanalerna för utrustningen. Som hjälp används utrustningens underhålls- och instruktionsböcker samt datanät.

Gemensamma ämnen i de centrala innehållen

I alla de ovan framförda centrala innehållen ingår iakttagande av arbets- och elsäkerhetsförskrifterna och sekretessplikten samt ombesörjandet av driftssäkerheten. Dessutom skall man beakta hur de studerande uppför sig som individer, som medlemmar i arbetsgrupper och vid kundbetjäning.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesproven i studiehelheten kan genomföras i de lokaler och med de apparater som används inom dataunderhållet eller elektronikproduktionen. I yrkesprovet används branschens material och dokument.

Yrkesproven görs i regel som individuella prestationer, om inte uppgiftens omfattning förutsätter par- eller grupparbete. Yrkesprovsplatsen måste uppfylla el- och arbetssäkerhetsbestämmelserna samt ESD-kraven.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA (N1) GODA (G3) BERÖMLIGA (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

iakttar givna anvisningar. uppfattar sitt arbete som en helhet, planerar sin uppgift och utvärderar sin prestation.

kan prioritera, finna nya lösningar och lösa konfliktsituationer.

Behärskande av

arbetsuppgiften

Behärska datorers datakommunikation och operativsystem

installerar två samtidiga operativsystem på en pc enligt anvisningar.

installerar ett operativ-system samt utnyttjar och behärskar dess

egenskaper.

installerar och tar i bruk ett enskilt

Unix-operativsystem.

iakttar bestämmelser om

datasäkerhet och

tystnadsplikt som behövs vid installation av

programvara och operativsystem.

tar i bruk tjänster och resurser som en server distribuerar.

installerar och tar i bruk ett modem.

installerar arbetsstations-

och serverprogramvara samt utför grund-inställningar, såsom nätverks- och maskin-inställningar, samt installerar drivrutiner.

fördelar en servers

tjänster och resurser. utför skyddsarrangemang, såsom skyddsnivåer och virusbekämpning.

kan kommandospråket

för ett teckenbaserat och ett grafiskt användar-gränssnitt samt ett systemprogram.

konfigurerar resurser och tjänster.

behärskar

användar-gränssnittet för en programvara i ett lokalnätverkssystem och kan medvetet välja de lämpliga system-programmen och arbetsmetoderna.

kan de uppgifter som servern kräver av huvudanvändare, såsom att behärska resurser, tjänster, användare och användargrupper.

installerar arbetsstations-

och serverprogramvara samt utför

grundinställningar.

Installera och ta i bruk tillämpningsprogram samt grunderna i pc-support

installerar och tar i bruk den periferiutrustning som ansluts till en persondator.

kopplar arbetsstationerna

till ett lokalnät. installerar och tar i bruk program av allround-typ, såsom kontorssviter både i en enskild dator och i ett lokalnät.

iakttar

datasäkerhets-kraven och sekretess-bestämmelserna.

installerar och tar i bruk

en WWW-server.

installerar arbetsstations-

och serverprogramvara samt utför

grundinställningar.

installerar och tar i bruk

den perifera multimedia-utrustningen som behövs i en persondator.

Använda inbäddade system

gör ett enkelt inbäddat system enligt givna anvisningar.

mäter signalerna för det system som han gjort.

gör ett inbäddat system under användning av en utvecklingsmiljö.

gör en

grund-programmering för ett inbäddat program enligt anvisningar.

provar funktionen för det

system som han gjort.

Serva och underhålla datateknisk utrustning.

gör upp service-anvisningar med handledning

söker självständigt fel i datateknisk utrustning och lokaliserar felet.

behandlar dokument.

utför felsökning och

reparation enligt apparaternas serviceinstruktion.

mäter driftsspänningen i

den apparat som servas samt spännings- och signalnivåerna.

iakttar datasäkerhets-kraven och sekretess-bestämmelserna.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Behärska datorers datakommunikation och operativsystem

känner till datasäkerhets-kraven och sekretess-bestämmelserna.

vet skyddsnivåernas

betydelse. behärskar

data-överföringsprotokollet för olika system.

känner till

funktions-principerna för

datakommunikationen mellan datorer.

behärskar de vanligaste tjänsterna i ett lokalt nätverk och deras användningsändamål.

behärskar ett operativsystems kommandospråk.

känner till

licens-bestämmelserna i

anslutning till installation och användning.

Installera och ta i bruk tillämpningsprogram samt grunderna i pc-support.

känner till datasäkerhets-kraven samt sekretess-bestämmelserna i fråga om installation av programvara.

kan söka information vid problem med

applikationsinstallationer.

kan grunderna i något programmeringsspråk som används när man gör webbsidor.

Använda inbäddade

system känner till grunderna i programmering av mikrokontrollers.

känner till de allmänna principerna för

inbäddade system.

vet hur mikroprocessorn är konstruerad.

känner till konstruktionen

för mikrokontrollers och deras periferiutrustning.

vet principerna för de

inbäddade systemens programutveckling.

Serva och underhålla

datateknisk utrustning. skriver med hjälp av dokument en redogörelse för arbetet.

identifierar en apparat och kan söka de dokument som behövs för service och underhåll av den.

kan

service-dokumentation för systemet och skaffar uppgifter från

handböcker och datanät.

känner till

funktions-principerna för central-enheten och den vanligaste periferi-utrustningen i ett datasystem.

känner till garantivillkor

och distributionskanaler

och distributionskanaler

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 28-41)