3 Praktická část

3.3 Hala B

Na hale B se nachází pět balicích jednotek, na které naváží obalový materiál a odváží hotové jednotky celkem sedm handlerů.

Linku 5AB, 6A a 7A má na starost vždy jeden packing handler, který se stará o navážení obalového materiálu, skenování, balení a odvoz hotových jednotek do skladu.

U linky 5C6C jsou k dispozici dva packing handleři. Linku 7BCD má na starost packing handler navážející obalový materiál a handler, který skenuje, balí a odváží hotové jednotky. V případě, že se vyrábí tři buňky, je zde navíc pracovník rovněž navážející obalový materiál.

Dále se na hale B nachází speciální linka L6B. Tato linka nemá vlastního handlera. Na tuto linku chodí pracovníci, kteří již svou práci vykonali někde jinde. To znamená, aby je zaměstnavatel neposlal domů pošle je právě na tuto linku. Tato linka není tak produktivní jako ostatní. Pracovníci zde montují a balí každý jednotku zvlášť sami za sebe.

Tab.7: Přehled handlerů na hale B

Balička Pozice Linka Pracovní náplň

HALA B Počet: 8

L5AB Packing handler L5A, L5B balící materiál, hotové jednotky, odpad L5C6C_1 Packing handler L5C, L6C CK, odpad

L5C6C_2 Packing handler L5C, L6C balící materiál, hotové jednotky

L6A Packing handler L6A balící materiál, hotové jednotky, CK, odpad L7A Packing handler L7A balící materiál, hotové jednotky, CK, odpad L7BCD_1 Packing handler L7B, L7C, L7D balící materiál, CK, odpad

L7BCD_2 Handler L7B, L7C, L7D hotové jednotky

L7BCD_3 Handler L7B, L7C, L7D balící materiál, CK, odpad (výroba - 3 buňky)

3.3.1 Packing handler L5AB

Packing handler L5AB má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad, palety, karton a pěny). Dále odvážení hotových jednotek, jejich skenování a balení.

Tab.8: Naměřená data z monitoringu handlera L5AB

Datum monitoringu: 15.12.2011 Handler: L5AB

čas od: 6:20 čas do: 12:15

Po dobu snímkování navezl celkem 65 palet, z toho nejvíce pěn, odpadu a odvezl 38 palet s hotovými jednotkami (Tab.8). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 13,1.

Handler urazil 8.761 m, což nám za hodinu dává 1.764 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha G).

Graf 7: Snímek pracovního dne handlera L5AB

42%

23%

19%

16%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá, že 42 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 23 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno, PC hledáním a hledáním materiálu. 16 % tvoří nezbytně nutná pauza a 19 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 36 % navážením obalového materiálu, 25 % odvozem hotových jednotek a 14 % přípravou palety na odpad

3.3.2 Packing handler L5C6C-č.1

Packing handler L5C6C-č.1 má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad).

Tab.9: Naměřená data z monitoringu handlera L5C6C-č.1

Datum monitoringu: 20.12.2011 Handler: L5C6C-č.1

čas od: 12:45 čas do: 18:00

Po dobu snímkování navezl celkem 22 palet, z toho 14 palet odpadu a 8 palet CK (Tab.9). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 4,4.

Handler urazil 7.223 m, což nám za hodinu dává 1.445 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha H).

Graf 8: Snímek pracovního dne handlera L5C6C-č.1

52%

14%

29%

5%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá že 52 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 14 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno a hledáním materiálu. 5 % tvoří nezbytně nutná pauza a 29 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 32 % shromažďováním odpadu, 26 % odvozem odpadu a 24 % přípravou palety na odpad.

3.3.3 Packing handler L5C6C-č.2

Packing handler L5C6C-č.2 má za náplň práce: navážení obalového materiálu (palety, karton a pěny). Dále odvážení hotových jednotek, jejich skenování a balení.

Tab.10: Naměřená data z monitoringu handlera L5C6C-č.2

Datum monitoringu: 20.12.2011 Handler: L5C6C-č.2

čas od: 6:10 čas do: 12:45

Po dobu snímkování navezl celkem 48 palet, z toho nejvíce pěn a odvezl 24 palet s hotovými jednotkami (Tab.10). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 8,4.

Handler urazil 3.904 m, což nám za hodinu dává 684 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha I).

Graf 9: Snímek pracovního dne handlera L5C6C-č.2

16%

45%

26%

13%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá, že 16 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 45 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno a paletizací.

13 % tvoří nezbytně nutná pauza a 26 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 33 % skenováním jednotek, 30 % navážením obalového materiálu a 18 % odvozem hotových jednotek.

3.3.4 Packing handler L6A

Packing handler L6A má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad, palety, karton a pěny). Dále odvážení hotových jednotek, skenování a balení.

Tab.11: Naměřená data z monitoringu handlera L6A

Datum monitoringu: 15.12.2011 Handler: L6A

čas od: 12:22 čas do: 18:00

Po dobu snímkování navezl celkem 55 palet, z toho nejvíce pěn, odpadu a odvezl 17 palet s hotovými jednotkami (Tab.11). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 10,2.

Handler urazil 8.802 m, což nám za hodinu dává 1.635 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha J).

Graf 10: Snímek pracovního dne handlera L6A

25%

19%

4%

52%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá že 52 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 25 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno, PC hledáním, hledáním materiálu a paletizací. 4 % tvoří nezbytně nutná pauza a 19 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 34 % navážením obalového materiálu, 21 % odvozem hotových jednotek a 16 % odvozem odpadu.

3.3.5 Packing handler L7A

Packing handler L7A má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad, palety, karton a pěny). Dále odvážení hotových jednotek, jejich skenování a balení.

Tab.12: Naměřená data z monitoringu handlera L7A

Datum monitoringu: 11.1.2012 Handler: L7A

čas od: 12:15 čas do: 18:00

Po dobu snímkování navezl celkem 54 palet, z toho nejvíce pěn, odpadu a odvezl 22 palet s hotovými jednotkami (Tab.12). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 9,8.

Handler urazil 9.073 m, což nám za hodinu dává 1.650 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha K).

Graf 11: Snímek pracovního dne handlera L7A

14% 61%

21%

4%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá, že 61 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 14 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno. 4 % tvoří nezbytně nutná pauza a 21 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 25 % navážením obalového materiálu, 18 % odvozem hotových jednotek a 14 % shromažďováním odpadu.

3.3.6 Packing handler L7BCD-č.1

Packing handler L7BCD-č.1 má za náplň práce: navážení obalového materiálu (CK, odpad, palety, karton a pěny).

Tab.13: Naměřená data z monitoringu handlera L7BCD-č.1

Datum monitoringu: 21.12.2011 Handler: L7BCD-č.1

čas od: 6:07 čas do: 11:40

Po dobu snímkování navezl celkem 54 palet, z toho nejvíce pěn, CK a kartonu (Tab.13). Průměrný počet palet navezených za hodinu činí 10,3.

Handler urazil 6.891 m, což nám za hodinu dává 1.317 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha L).

Graf 12: Snímek pracovního dne handlera L7BCD-č.1

58%

18%

19%

5%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá, že 58 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. 18 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno a objednáváním chybějícího materiálu. 5 % tvoří nezbytně nutná pauza a 19 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 34 % navážením obalového materiálu, 18 % shromažďováním odpadu a 13 % rozbalováním materiálu.

3.3.7 Handler L7BCD-č.2

Handler L7BCD-č.2 má za náplň práce: odvážení hotových jednotek, jejich skenování a balení.

Tab.14: Naměřená data z monitoringu handlera L7BCD-č.2

Datum monitoringu: 21.12.2011 Handler: L7BCD-č.2

čas od: 11:40 čas do: 18:00

celkový čas: 6:20

činnost PH NH PL PA Celkový součet

balení jednotek 0:33:00 0:33:00

handler stojí 3:19:15 3:19:15

linka 7 prázdný 0:13:15 0:13:15

odvoz hotových jednotek 0:25:30 0:25:30

pauza 0:45:00 0:45:00

skenování jednotek 0:50:15 0:50:15

paletizace 0:13:45 0:13:45

Celkový součet 1:48:45 0:27:00 3:19:15 0:45:00 6:20:00

cesta délka [m] počet cest součet [m] materiál Celkem

1 12 90 1080 jednotky 44

součet celkem 1080 součet celkem 44

Po dobu snímkování odvezl celkem 44 palet (Tab.14), což činí průměrně 8 palet za hodinu.

Handler urazil 1.080 m, což nám za hodinu dává 193 m bez počítání povinné přestávky. Cesty, které vykonal, jsou uvedeny ve Spaghetti diagramu (Příloha M).

Graf 13: Snímek pracovního dne handlera L7BCD-č.2

29%

7%

52%

12%

přidaná hodnota nepřidaná hodnota plýtvání pauza

Ze snímku pracovního dne vyplývá, že 29 % pracovní doby tráví činnostmi přidávající hodnotu. Pouze 7 % tráví cestami s paletovým vozíkem naprázdno a paletizací. 12 % tvoří nezbytně nutná pauza a 52 % tráví plýtváním – nečinností.

Z činností přidávající hodnotu byl vytvořen graf (Příloha S), kde se nejvíce zabývá: 47 % skenováním jednotek, 30 % balením jednotek a 23 % odvozem hotových jednotek.

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ MANIPULACE PŘI NAVÁŽENÍ OBALOVÉHO MATERIÁLU (sidor 41-56)