Hospodyňská škola jako státní zařízení

I dokument ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DÍVEK NA (sidor 41-62)

3. Hospodyňská škola Mladá Boleslav

3.4 Hospodyňská škola jako státní zařízení

V roce 1933 byl k názvu Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi přidě-len přídavek Zemědělská poradna.107 Po přidělení přídavku se škola jmenovala Zemědělská poradna hospodyňské školy v Mladé Boleslavi. Betta Kozáková odstoupila z funkce ,,zemské inspektorky zemských a zemí spravovaných niž-ších hospodyňských škol,“ začátkem roku 1934 kvůli zdravotním potížím. Na místo zemské inspektorky byla nově jmenována ředitelka hospodyňské školy v Mladé Boleslavi Karla Koníčková.108 Novou ředitelkou hospodyňské školy v Mladé Boleslavi se stala Marie Novotná, která působila v této funkci až do zániku této školy.109 Od roku 1936 se stále častěji střídaly učitelky ve výuce na hospodyňské škole. Hospodyňská škola často pořádala mimoškolní činnosti ve formě kurzů, různých přednášek, hovorů se zemědělskými ženami atd. Hospo-dyňská škola v Mladé Boleslavi měla právo veřejnosti, ale definitivně se změ-nilo postavení školy až roku 1936, ,,kdy byla převedena do vlastnictví Země české 26. května 1936.“110 Díky tomu, že hospodyňská škola byla převedena do vlastnictví Země české, ukončilo svou funkci kuratorium hospodyňské školy koncem roku 1936.

104 SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 191, kart. 8, list č. 249.

105 Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi viz příloha č.

12 – 13.

Od konce roku 1939 byla škola i zápisy v dokumentech poznamenány událostmi z 2. světové války, zejména zřízením Protektorátu Čechy a Morava, který byl podřízen nacistickému Německu. Kontrolovány byly knihovny, dopo-ručovaná literatura. Ze škol se musely odstranit všechny bysty a obrazy prezi-dentů Československé republiky a státní znaky. Nařízena byla povinná úcta k symbolům německé říše. Dokonce bylo přerušeno vyučování na hospodyňské škole od 15. září do 2. října 1939, aby všechny tyto faktory mohly být překon-trolovány popřípadě odstraněny. Veškeré nápisy musely být přeloženy do něm-činy, až po německém znění mohlo být znění české. Bylo nařízeno povinně vyučovat tělesnou výchovu.111 Mimoškolní činnost, za jiných okolností velmi bohatá, se v tomto období omezila pouze na poradenskou činnost z důvodů obtížného obstarávání potřebného materiálu na kurzy šití a vaření.112 Zrušen byl předmět občanská nauka a následně bylo provedeno vyřazení jejích učeb-nic. Na místo předmětu občanská nauka se vyučoval předmět mravouka občan-ská a společenobčan-ská výchova. V příloze od ministerstva vnitra o používání slov na místo ,,stát“ se měl používat ,,Protektorát.“113 Do vyučování byly zařazeny hodiny německého jazyka. Také veškerá dokumentace se psala buďto jen ně-mecky, nebo dvojjazyčně a do veškerých učebnic byl následně vložen dvouja-zyčný rejstřík. Dalším nařízením bylo to, že se v hodinách dějepisu musely probírat říšské dějiny.114 Vzhledem k nově nařízeným vyhláškám se musel při-způsobit rozvrh hodin a dění na hospodyňské škole.

Podle nařízení ministerstva školství z roku 1943 ,,o zřízení nových ze-mědělských lidových škol při zeze-mědělských školách, se proto zřídila při hospo-dyňské škole v Mladé Boleslavi, lidová škola hospodářská - třída dívek.“115 Lidovou školu hospodářskou přidruženou k hospodyňské škole v Mladé Bole-slavi navštěvovaly jen dívky. Třída chlapců byla přidružena k Rolnické škole v Mladé Boleslavi. Přihlásilo se 83 žákyň do dvou ročníků. Kvůli nedostatku místa se pokusilo ředitelství školy opatřit v živnostenské škole alespoň dvě

111 SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, kniha č. 2, zápis ze schůze učitelského sboru hospodyňské školy, 26. 1. 1940.

místnosti. Byl uspořádán kurz pro výcvik učitelek zemědělské lidové školy, kam se přihlásilo 20 účastnic.116 Lidová zemědělská škola měla celkem dva ročníky a vyučování probíhalo vždy jeden den v týdnu pro každý ročník zvlášť.

Na nově zřízené lidové zemědělské škole se začalo vyučovat 5. září 1943. Pro-story pro třídu Lidové hospodářské školy byly získány v budově zemské prů-myslové školy v části, kterou měl pronajatou Národohospodářský ústav v Mladé Boleslavi. Na lidové zemědělské škole vyučovaly členky učitelského sboru Zemské hospodyňské školy v Mladé Boleslavi. Odborná učitelka z hospodyňské školy Břetislava Čepová vyučovala na lidové zemědělské škole zemědělskou nauku, počty a písemnosti. Učitelka domácích nauk z hospodyňské školy Miroslava Pokorná vyučovala předmět domácí nauky a k tomu ještě šití. Učitelka vaření A. Kaboňová vyučovala nauku o potravinách a vaření na zemědělské lidové škole. Ředitelka hospodyňské školy Marie No-votná vyučovala na lidové zemědělské škole němčinu a nauku o Říši. 117

Po druhé světové válce a osvobození Československé republiky hospo-dyňská škola v Mladé Boleslavi opět obnovila mimoškolní činnosti v podobě různých kurzů a školení. V této době se výrazně proměnil pedagogický sbor na hospodyňské škole.

V letech 1949 – 1952 došlo k několika reorganizacím, které vždy také provázela změna v názvu školy, kdy konečným názvem byla Rolnická škola mechanizační v Mladé Boleslavi. Škola zanikla koncem školního roku 1952, protože vláda rozhodla o reorganizaci zemědělských škol. Rolnická škola me-chanizační byla změněna na čtyřletou zemědělsko-technickou školu mechani-zační a nadále fungovala v bývalé budově hospodyňské školy. Žákyně prvního ročníku, bývalé již zaniklé Zemské hospodyňské školy v Mladé Boleslavi, pře-šly na jiné školy, které se vyskytovaly v Jičíně nebo v Havlíčkově Brodě. Čle-nové sboru byli přeřazeni do jiných škol.118

116 SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, kniha č. 2, zápis ze schůze učitelského sboru hospodyňské školy, 17. 5. 1943.

117 Tamtéž, zápis, 7. 9. 1943.

118 Tamtéž, zápis, 23. 4. 1952.

Závěr

Město Mladá Boleslav se rozvíjelo v průmyslové město, ale v jejím okolí byla bohatá úrodná půda s rozvinutým zemědělstvím. To byl hlavní dů-vod, proč okres Mladá Boleslav postrádal školu, která by vzdělávala venkovské dívky v oboru zemědělství. Hlavní podíl na založení Hospodyňské školy v Ni-měřicích měly agrární a zemědělské korporace a jednotlivé obecní úřady z okresu Mladá Boleslav. Hospodyňskou školu především podporovali majitelé průmyslových podniků potravinářského charakteru, kteří byli na produk-ci zemědělství závislí. Po svém založení roku 1920 byla Hospodyňská škola provozována v zámku Niměřice, který měla pronajatý od knížete Alexandra Thurn-Taxisse. V roce 1925 dědička tohoto majitele dala škole výpověď. Po jednání kuratoria, došlo nakonec k rozhodnutí vybudovat vlastní budovu přímo v Mladé Boleslavi. Stavba vlastní budovy Hospodyňské školy byla dokončena roku 1928. Hospodyňská škola měla charakter kuratoriální, byla soukromou školou. Stát ji převzal do svých rukou až roku 1936, ale právo veřejnosti dosta-la již dříve.

V době okupace byla Hospodyňská škola postihnuta, stejně jako ostatní české školy, kontrolou knihoven, učebnic i samotného učiva. Vlastní odborné výuky se to netýkalo. Roku 1943 z podnětu ministerstva školství byla k Hospodyňské škole přidružena Lidová škola hospodářská, třída dívek. Do roku 1949 si škola udržela svůj předchozí charakter. Teprve další změny v le-tech 1949 – 1952 zlikvidovaly dosavadní charakter školy. Došlo k několika reorganizacím směřujícím k jednotné škole (to se týkalo i vyššího školství) a to vedlo nakonec k zrušení Hospodyňské školy. Vzdělávání dívek pro zeměděl-ství nadále zajišťovala střední Zemědělsko-technická škola mechanizační.

Seznam pramenů a literatury

Archivní prameny

 SOkA Ml. Boleslav, fond Hospodyňská škola Mladá Boleslav, 1920 – 1951, Prozatímní inventární seznam, 1972, s. 11, ev.č. 124.

Vydané prameny

BAREŠ, František: Dějiny mladoboleslavského školství. V Mladé Bole-slavi: Město Mladá Boleslav, 1888. 143 s., [6] l. obr. Příl.

Mladá Boleslav, Lysá nad Labem, Nové Benátky. Brno: Národohospo-dářská propagace Čech a Moravy, 1941. 215, [I] s. NárodohospoNárodohospo-dářská propagace Čech a Moravy. Řada A; sv. 24.

Literatura

BAHENSKÁ, Marie - HECZKOVÁ, Libuše - MUSILOVÁ, Dana:

Ženy na stráž!: české feministické myšlení 19. a 20. století. Vyd. 1. Pra-ha: Masarykův ústav: Archiv Akademie věd České republiky, 2010.

335 s. ISBN 978-80-86495-70-5.

BUREŠOVÁ, Jana: Proměny společenského postavení českých žen v první polovině 20. století. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 506 s. ISBN 80-244-0248-3.

ČERNOHORSKÝ, Zdeněk: Dějiny zemědělského školství v Českoslo-vensku. 1. vyd. Praha: SPN, 1980. 306 s. Dějiny školy a výchovy.

ČERNOHORSKÝ, Zdeněk: Vývoj učňovského školství v Českosloven-sku. 1. vyd. Praha: SPN, 1973. 181 s. Dějiny školy a výchovy.

Československá vlastivěda, Díl 10, Osvěta. Praha: Sfinx, 1931. 649 s.

ISBN (váz.).

HERČÍK, Karel: Čtení o Mladé Boleslavi. 2. rozš. vyd. Mladá Bole-slav: Kultura města Mladá BoleBole-slav: Infocentrum Mladá Boleslav, 2010. 311 s. ISBN 978-80-254-8459-3.

MĚSTECKÁ, Sylva: Mladá Boleslav. Vyd. 1. Praha; Litomyšl: Paseka, 2011. 73 s., [96] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-094-1

Mladoboleslavsko v proměnách času, 1. vyd. Praha: Libri, 1997. 197 s.

ISBN 80-85983-34-6.

POMEZNÝ, Josef - ZELINKA, Zdeněk: Zemědělské školství. 1. vyd.

Praha: SZN, 1954. 102, [1] s.

Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století: sborník příspěvků z me-zinárodní konference věnované památce Samuela Cambela. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2004. 365 s. Studie Slováckého muzea;

9/2004. ISBN 80-86185-38-9.

Seznam příloh

Obrázek č. 1: Dobová fotografie zámku Niměřice (před založením Hospodyň-ské školy).

Obrázek č. 2: Současná fotografie zámku Niměřice.

Obrázek č. 3 – 6: Prospekty Hospodyňské školy v Niměřicích z roku 1920.

Obrázek č. 7: Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Niměři-cích 17. října 1920.

Obrázek č. 8: Fotografie předsedy kuratoria Cyrila Papouška z roku 1916.

Obrázek č. 9: Ukázka vyplněné přihlášky dívky na Hospodyňskou školu.

Obrázek č. 10: Článek z časopisu Venkov, který informuje o otevření Hospo-dyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1928.

Obrázek č. 11: Opis dokumentu celkového nákladu na zřízení nové budovy Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1936.

Obrázek č. 12 – 13: Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi 21. října 1928.

Obrázek č. 14: Pozvánka a potvrzení účasti na slavnostní oběd při příležitosti otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi 21. října 1928.

Obrázek č. 15: Pohled na zadní část budovy Hospodyňské školy v Mladé Bo-leslavi z roku 1928.

Obrázek č. 16: Pohled na přední část Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1928.

Obrázek č. 17: Pohled na Hospodyňskou školu v Mladé Boleslavi od řeky Klenice z roku 1929.

Obrázek č. 18: Současná fotografie areálu bývalé Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 2014.

Obrázek č. 19: Fotografie z časopisu Rodný kraj Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi, rozčlenění částí budovy z roku 1928.

Obrázek č. 20: Současná fotografie budovy bývalé Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 2014, (dnes Střední odborná škola a střední odborné učiliště Mladá Boleslav).

Přílohy

Obrázek č. 1: Dobová fotografie zámku Niměřice (před založením Hospodyň-ské školy).

Obrázek č. 2: Současná fotografie zámku Niměřice.

(foto autorka)

Obrázek č. 3: Prospekty Hospodyňské školy v Niměřicích z roku 1920.

(Obrázek 3 – 6: SOkA Mladá Boleslav, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 290, kart. 11, list č. 11 )

Obrázek č. 4: Prospekty Hospodyňské školy v Niměřicích z roku 1920.

Obrázek č. 5: Prospekty Hospodyňské školy v Niměřicích z roku 1920.

Obrázek č. 6: Prospekty Hospodyňské školy v Niměřicích z roku 1920.

Obrázek č. 7: Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Niměři-cích 17. října 1920.

( SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 157, kart. 7, list č. 53 )

Obrázek č. 8: Fotografie předsedy kuratoria Cyrila Papouška z roku 1916.

(Státní okresní archiv Mladá Boleslav, sbírka obrazové dokumentace, sign. FP 911, Fotografie Cyrila Papouška)

Obrázek č. 9: Ukázka vyplněné přihlášky dívky na Hospodyňskou školu.

( SOkA Mladá Boleslav, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 67, kart. 2, list č. 7 )

Obrázek č. 10: Článek z časopisu Venkov, který informuje o otevření Hospo-dyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1928.

( SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 191, kart. 8, list č. 247)

Celkový náklad na stavbu a zařízení budovy školní po technickém a číselném přezkoušení účtů činí 3 679 250,47 Kč. Za práce dělnické, zednické a betonář-ské………. 1 739 655,75 Kč Za práce klempířské, kovářské, pokrývačské, truhlářské, zámečnické,

sklenář-ské, natěračsklenář-ské, malířsklenář-ské, za zřízení skleníku, kurníku, oplocení a chodníku

………. 612 058,31 Kč Za zařízení strojní- zřízení vodovodu, elektrického osvětlení, ústředního topení, izolaci potrubí a za připojení vodovodu ..………. 572 926, 71 Kč Za vnitřní zařízení- nábytek, sporák, kamna, koberce, záclony, matrace, prací stroj, mísící stroj, sušárna ovoce, kotel na vaření povidel, leštič podlah, vysa-vač, projekční přístroj, šicí stroj, drtič kostí, hasící přístroje, strojek na žetí trá-vy, pamětní deska, žebříky, školní tabule, zřízení telefonu, hodiny a jiná různá menší zařízení ..………. 424 238, 05 Kč Za vnitřní zařízení provedené nákladem kuratoria školy .…..… 60 399,40 Kč Za práce přípravné- projekt, měření, stavební dozor, palivo k vysušení no-vostavby, elektrický proud, voda a dovozy při stěhování ……...205 645,10 Kč Za různá menší vydání uznaná kolaudační komisí ……… .3 327,15 Kč Na práce k úplnému dokončení stavby ………..70 000 Kč

Celkem 3 679 250,47 Kč Zemský fond na stavbu školy věnoval částku 1 230 000 Kč.

Obrázek č. 11: Opis dokumentu celkového nákladu na zřízení nové budovy Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1936.

( SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 218, kart. 9, list č. 1)

Obrázek č. 12: Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi 21. října 1928.

( Obrázek 12 – 13: SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 191, kart. 8, list č. 171)

Obrázek č. 13: Pozvánka na slavnostní otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi 21. října 1928.

Obrázek č. 14: Pozvánka a potvrzení účasti na slavnostní oběd při příležitosti otevření Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi 21. října 1928.

( SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 191, kart. 8, list č. 173 )

Obrázek č. 15: Pohled na zadní část budovy Hospodyňské školy v Mladé Bo-leslavi z roku 1928.

(Státní okresní archiv Mladá Boleslav, sbírka obrazové dokumentace, sign. FP 910)

Obrázek č. 16: Pohled na přední část Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 1928.

(Státní okresní archiv Mladá Boleslav, sbírka obrazové dokumentace, sign. FP 5069)

Obrázek č. 17: Pohled na areál Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi od řeky Klenice z roku 1929.

(Státní okresní archiv Mladá Boleslav, sbírka obrazové dokumentace, sign. FP 4381)

Obrázek č. 18: Současná fotografie areálu bývalé Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 2014.

Obrázek č. 19: Fotografie z časopisu Rodný kraj Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi, rozčlenění částí budovy z roku 1928.

( SOkA MB, fond HŠMB, 1920 – 1951, inv. č. 191, kart. 8, list č. 249 )

Obrázek 20: Současná fotografie budovy bývalé Hospodyňské školy v Mladé Boleslavi z roku 2014, (dnes Střední odborná škola a střední odborné učiliště Mladá Boleslav).

(foto autorka)

I dokument ZEMĚDĚLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ DÍVEK NA (sidor 41-62)