Tanums kommun ska ha ett tydligt fokus på integration. Integrationsarbetet kräver många samverkande aktörer. I arbetet med språkintroduktion, sysselsättning, skolgång, mötesplatser, boende, hälsa, försörjning m m är samverkan både internt inom kommunens organisation liksom externt med föreningsliv, näringsliv och andra myndigheter en nyckel till ett

framgångsrikt integrationsarbete. Sysselsättnings-/arbetsskapande åtgärder är en prioriterad fråga.

Tanums kommun ska ha ett tydligt fokus på integration, sysselsättning och egen försörjning. Samverkan både internt och externt med föreningsliv, näringsliv och andra myndigheter en nyckel till ett framgångsrikt resultat.

Under 2017 domineras kommunens mottagande av nyanlända enskilda och familjer som redan finns i Sverige och som har beviljats uppehållstillstånd.

Genom god samverkan har vi möjlighet att ta emot nyanlända i enlighet med de kommuntal Migrationsverket årligen fastställer.

3.1 Integration

Den enskilt största integrationsskapande åtgärden är att flyktingen kommer i arbete eller utbildning och därigenom får ett sammanhang.

Integrationsarbetet inriktas på inkludering, vilket sker genom

 Ett ökat och fokuserat stöd till unga vuxna särskilt de utan vårdnadshavare i Sverige

 Effektiv användning av interna och externa resurser inom integrationsarbetet

 Att utveckla en långsiktig medborgardialog och skapa

nätverk/kontaktytor bestående både av personer födda i Sverige och personer födda utomlands

 Att fånga upp och möta behov som finns bland nyanlända kommuninvånare

 Fortsätta med öppen förskola

 Stödja föreningar och frivilligas engagemang att skapa gemensamma aktiviteter

 Ge förutsättningar till trygg och säker introduktion i nytt boende genom samverkan mellan kommunen och bostadsbolaget

 Bovärd i TBAB

 Att bibliotek, fritidsgårdar och föreningsliv fungerar som platser för möten och kunskapsutbyte

66

11

Behov av undervisning, SFI och barnomsorg

Kommunen ansvarar för att språkundervisningen håller en god kvalitet och anpassas till olika gruppers behov. SFI-undervisningen ska dimensioneras så att den underlättar snabb integration, inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier. Praktik och yrkesinriktad utbildning inom ramen för SFI bör därför prioriteras. Introduktionsutbildningen ska ges på heltid. En central samordnare inom barn- och utbildningsförvaltningen ska ansvara för att alla elever registreras och kartläggs. Samordnaren ska även vara

kontaktperson gentemot andra förvaltningar, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Barn- och elevhälsan behöver sannolikt förstärkas med specialpedagog och kurator.

Etableringsinsatser får inte fördröjas på grund av brist på barnomsorg. En sådan försening leder till att familjen istället för statlig etableringsersättning får kommunalt försörjningsstöd. Det är viktigt att kommunen arbetar för att de nyanlända fördelas på flera orter för att minska risken för överbelastning i enskilda förskolor och skolor.

Skolan är den enskilt viktigaste insatsen för de ensamkommande ungdomarna. Ungdomar i åldern 14-15 år går först i förberedelsegrupp, kartläggs och undervisas i svenska som andraspråk. Därefter integreras de succesivt in i en vanlig klass i grundskolan. 16-17 åringarna går på

språkintroduktionsprogram på kommunens gymnasieskola.

Från och med höstterminen 2015 finansieras verksamheten på

prestationsanslagsbasis, vilket gör det möjligt att bemanna upp med lärare och övrig personal i takt med ökande elevantal.

3.4 Arbets-/sysselsättningsskapande åtgärder

Kommunen skall verka för att den egna organisationen och andra offentliga myndigheter, privata företag, föreningar m fl tar tillvara den kompetens som många invandrare har, samt att dessa också erbjuds utbildning eller

praktikplats. Huvudinriktningen är att den nyanlände snarast möjligt kommer i arbete. Det innebär att kommunen måste ha en organisation som ger förutsättningar att verka utifrån ovanstående.

Kommunens arbete med flyktingmottagande ska präglas av en stark betoning på arbetslinjen. Kommunen ska ha en god samverkan med Arbetsförmedlingen när det gäller sysselsättningsskapande åtgärder.

Representanter från omsorgs- samt barn- och utbildningsförvaltning deltar i uppföljningen av den lokala överenskommelse (LÖK) som gjorts mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Tanums kommun. Kommunens representanter i LÖK samt styrgruppen ska bevaka att en utökning av Arbetsmarknadsenhetens uppdrag för AF- etablering kan komma till stånd.

Antalet språkpraktikplatser behöver utökas och Tanums kommun ska ansvara att erforderligt antal sådan praktikplatser tillskapas även inom kommunen.

67

12

Vid sidan av arbete och skolan är sysselsättning en av de viktigaste insatserna i integrationsarbetet. Det är viktigt att samarbetet är tätt mellan omsorgsförvaltningen, skolan, kultur och fritid samt

Arbetsmarknadsenheten för att säkerställa att de ensamkommande erbjuds så heltäckande aktiviteter som möjligt, inte minst under skolloven.

Sommarskola ska erbjudas. Sommaraktiviteter kommer att erbjudas ungdomar genom medel från Myndigheten för ungdoms- och

civilsamhällesfrågor under fyra år. Feriearbete är ett viktigt steg, en form av introduktion till arbetslivet. För de ungdomar som inte lyckas få feriearbete på egen hand, har omsorgsförvaltningen tecknat ett avtal med Arbets-marknadsenheten om att tillhandahålla sommarpraktik

Om någon flykting inte är självförsörjande när etableringsplanen efter två år tar slut blir det i allmänhet aktuellt med någon arbetsmarknadsåtgärd från Arbetsförmedlingen genom jobb- och utvecklingsgarantin, men även försörjningsstöd kan bli aktuellt.

3.5 Praktikplatser

Det är viktigt att kommunens verksamheter arbetar för att underlätta inträdet och tillgång till verksamhet för blivande medarbetare och medborgare, genom exempelvis språk- och yrkespraktik.

Kommunens arbetsmarknadsenhet erbjuder SFI-studerande språkträning under arbetspraktik. Målet är att underlätta för SFI-studerande att komma ut i arbetslivet samt lära sig svenska språket, vilket är den enskilt viktigaste faktorn för integration i samhället och för att få ett arbete. Genom praktik får individen god kunskap om vad som gäller på en svensk arbetsplats, formella och informella regler/förhållningssätt.

Parallellt med den praktiska språkträningen i arbetssituationen ligger fokus även på utveckling av individens förmågor i arbetet. Detta arbete bör förstärkas både internt mellan förvaltningarna i den egna kommunen men också externt med Arbetsförmedlingen. En ny funktion bör inrättas inom Arbetsmarknadsenheten, som får i uppdrag att tillsammans med privat och offentligt näringsliv skapa praktikplatser för nyanlända samt samordna och följa upp dessa. Förslag till insatser bilaga 3.

3.2 Sysselsättning, arbete och utbildning

Sysselsättning, arbete och utbildning är vägen till egen försörjning. Huvud-inriktningen är att den nyanlände snarast möjligt kommer i arbete. En praktikplats kan vara en inkörsport. Genom praktik får individen god kunskap om vad som gäller på en svensk arbetsplats, formella och

informella regler/förhållningssätt. Sysselsättning, arbete och utbildning nås genom.

 Kommunen ska ta tillvara den kompetens som många invandrare har, så att de erbjuds, jobb, utbildning eller praktikplats

68

13

 Kommunen ska arbeta med att andra offentliga aktörer, privata företag, föreningar m fl tar tillvara den kompetens som många invandrare har, så att de erbjuds, jobb, utbildning eller praktikplats

 Extratjänster ska införas inom omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen

 Praktiksamordnaren, som finns på arbetsmarknadsenheten, ska tillsammans med privat och offentligt näringsliv skapa praktikplatser för nyanlända

 Varje förvaltning ska fastställa hur många praktikplatser man kan erbjuda varje år under 2017-2019

 Arbetsmarknadsenheten erbjuder SFI-studerande språkträning under arbetspraktik i syfte att underlätta för SFI-studerande att komma ut i arbetslivet samt lära sig svenska språket

 Praktik och yrkesinriktad utbildning inom ramen för SFI ska prioriteras

 SFI-undervisningen ska dimensioneras och planeras så att den underlättar snabb integration, inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta studier

 Tillgång till förskola och fritidshem så att föräldrarna kan komma in på arbetsmarknaden

 God kvalitet på utbildning

 Ungdomar i åldern 14-15 kartläggs och undervisas i svenska som andraspråk samt integreras så snart detta är möjligt i en vanlig klass i grundskolan

 16-17-åringarna ska gå på språkintroduktionsprogram som ges på heltid

 En kurator ska följa elevernas psykiska status

 Arbetsmarknadsenheten tillhandahåller sommarpraktik för de ungdomar som inte lyckas få feriearbete på egen hand

 Sommarskola för ungdomar ska erbjudas liksom sommaraktiviteter på fritiden

3.3 Egen försörjning

Grunden för att man som nyanländ ska kunna försörja sig är utbildning och riktade arbetsmarknadsåtgärder. Detta nås genom de åtgärder som

presenterats ovan. Dessutom ska kommunen verka för att nyanlända ungdomar ska ha ekonomiska möjligheter för att kunna göra klart sin gymnasieutbildning. Ensamkommande ungdomar i stödboende ska också lära sig självhushållning.

3.4 Boende Behov av boenden och bostäder

Bostadsförsörjning är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna uppfylla avtalet om flyktingmottagande. Arbetet med att hitta bostäder pågår

kontinuerligt men kan behöva intensifieras på grund av de förändringar som ny lagstiftning innebär gällande tillvägagångssättet för anvisningar.

69

14

När det gäller mottagande av ensamkommande barn, placeras de oftast i ett kommunalt ungdomsboende. Ett ungdomsboende är per definition ett hem för vård eller boende, en slags institution och därför ställs höga krav på hur boendet ska vara utformat, brandsäkerhet m m. Kommunens

fastighetsavdelning ansvarar för att tillskapa erforderliga boenden efter beställning från omsorgsnämnden. En nära samverkan mellan

omsorgsförvaltningen och fastighetsavdelningen är viktig i denna fråga.

När den ensamkommande har fyllt 18 år uppstår ofta behovet av att slussas ut från ungdomsboendet. Ett första steg i denna utslussning är att ungdomen bor i en av ungdomsboendets lägenheter. Från 2016 ska kommunerna även tillhandahålla så kallade stödboenden, som är ett eget boende med anpassat stöd för barn och unga i åldern 16-20 år.

Bostadsförsörjning är den enskilt viktigaste faktorn för att kunna uppfylla avtalet om flyktingmottagande. För att tillgodose behovet av bostäder krävs:

 nära samverkan mellan kommunen och Tanums Bostäder AB

 nytt samverkansavtal mellan omsorgsnämnden och Tanums Bostäder AB

 intensifiera arbetet med att finna privata hyresvärdar

 bostäder i form av stödboende och utslusslägenheter för ensam-kommande ungdomar

 omändring av strukturen för boenden för ensamkommande barn från ungdomsboende till stödboende

Hälsa

De personer som kommer i kontakt med flyktingmottagningen erbjuds hälsoundersökning i någon av de vårdcentraler som finns i Tanums

kommun. Migrationsverket ansvarar för att erbjuda hälsoundersökning för de personer som befinner sig på deras anläggningsboenden. En

hälsoundersökning är viktig såväl utifrån ett smittskyddsperspektiv som för att etablera en kontakt med den svenska sjukvården och tidigt kunna

identifiera eventuella behov av vård.

I den behovsutredning som socialtjänsten ansvarar för finns för varje barn behovsområdet hälsa med. Den ensamkommande ungdomens olika behov följs regelbundet upp genom träffar mellan socialtjänst, ungdomen och personal (kontaktperson) på ungdomsboendet. Där det finns behov av olika insatser kring hälsa, ansvarar boendepersonalen för att den ensamkommande får erforderlig sjukvård.

Det finns idag en väl etablerad kontakt mellan flyktingverksamheten och primärvården. Den behöver dock systematiseras genom fler regelbundna träffar på ledningsnivå.

70

15

3.7 Socialt stöd

Kommunens ansvar är stort även under och efter etableringstiden vad gäller socialt stöd. Med socialt stöd menas exempelvis vissa frågor som rör försörjning, barnomsorg, bosättning, vård och hjälp med att förstå

innebörden av olika besked som målgruppen har mottagit från myndigheter, familjerådgivning mm.

Den ensamkommande ungdomen har ett extra stort behov av socialt vuxenstöd. Boendepersonalens roll är att ge såväl pedagogisk vägledning som att vara trygga fostrande vuxna. Personalen arbetar i enlighet med utredningsmodellen Barns Behov i Centrum (BBiC), och följer regelbundet upp gjorda vård- och genomförandeplaner. En annan viktig del är att hjälpa den ensamkommande att skapa sociala nätverk.

3.8 Kultur och fritid

Biblioteken har en viktig funktion i det integrationsfrämjande arbetet och är en av de offentliga platser där människor med olika bakgrund kan mötas på ett naturligt sätt. Biblioteken utgör tillsammans med fritidsgårdar och föreningsliv platser för möten och kunskapsutbyte. Förslag till aktiviteter bilaga 5.

3.9 Integrationsskapande åtgärder

Den enskilt största integrationsskapande åtgärden är att flyktingen kommer i arbete och därigenom får ett sammanhang. Exempel på

integrations-skapande åtgärder redovisas i bilaga 4.

3.10 Trygghetsskapande åtgärder

Tanums kommun eftersträvar att de nyanlända ska beredas plats i en säker och trygg miljö. För att åstadkomma det krävs väl utfört integrationsarbete och också konkreta säkerhetshöjande åtgärder i boendemiljön m m.

Integrationsarbetet syftar till att den nyanlände så snart som möjligt ges verktygen för att delta i samhällslivet. Informationsinsatser riktade mot nyanlända och övriga befolkningen är viktigt för att undvika att friktioner uppstår. Andra viktiga åtgärder är att skapa kontaktytor mellan olika grupper. Det kan till exempel göras genom att stödja föreningar och frivilligas engagemang att skapa gemensamma aktiviteter.

De konkret säkerhetshöjande åtgärderna i boendemiljön utgörs bland annat av förebyggande brandskyddsarbete. Information och utbildning är ledord som skapar förutsättningar för att snabbt, tryggt och säkert integrera nyanlända i den boendeform som är aktuell. Se åtgärdslista i bilaga 6.

71

16

Bilagor

72

17

Bilaga 1 - Prognos för bostadsbehov

År Antal lägenheter

* = i varierande storlek, i huvudsak mindre lägenheter.

Inom den närmaste tiden planeras för ett stödboende med ca 10 platser.

Bilaga 2 - Aktuellt mottagande i Tanum 1:a kvartalet 2016

Anvisade vuxna/barnfamiljer 24

Eget boende, vuxna/barnfamiljer 11 Ensamkommande barn 3 Summa 38

Under 2015 tog flyktingverksamheten emot ca 80 vuxna/barnfamiljer och tillsammans med de nyanlända från 2014 uppgår antal personer i denna grupp till över 100 personer. 2015 togs även emot 66 ensamkommande barn och tillsammans med de 15 barn som redan beviljats uppehållstillstånd uppgick antalet ensamkommande barn inför 2016 till 81 stycken.

Bilaga 3 - Förslag på insatser för praktikplatser

Insats Ansvar Samverkan Tidplan

Bidra med för att säkerställa framtida

arbetskraft med rätt kompetens

KS BUN,

18

Bilaga 4 - Exempel på integrationsskapande åtgärder inom omsorgens område

Integrationsutvecklare

Ett dominerade inslag i arbetet hos kommunens flyktingmottagning är mottagandet av nyanlända. Arbetet med det faktiska mottagandet förväntas framöver öka utifrån de nya reglerna för anvisning av vuxna/barnfamiljer, vilket innebär att mycket av flyktingmottagningens personalresurser knyts till själva mottagandet. För att utveckla och fördjupa det strategiska integrationsarbetet och för att få ett tydligare fokus på själva integrationen ska en integrationsutvecklare anställas inom omsorgsförvaltningens flyktingverksamhet.

Anslag för integrationsskapande projekt

För att kunna ge nyanlända ett bra mottagande och möjlighet att integrera sig i det svenska samhället behövs insatser från alla samhällets aktörer. Inte minst viktigt är det civila samhällets arbete. Kommunen ska ansvara för att samordning sker av ideella föreningars insatser för flyktingar samt att bidrag kan ges till föreningar som gör stödinsatser för flyktingar. Tanums kommun avsätter därför medel till ett anslag för integrationsskapande projekt där föreningar och organisationer har möjlighet att söka medel.

Socialtjänstlagen

Utveckla strategier för kompetensförsörjning av socialsekreterare för att säkerställa efterlevnad av socialtjänstlagens krav

Kvalitetsgarantier

Fastställa kvalitetsgarantier inom flyktingmottagandet samt indikatorer för samtliga mål som antagits på området

Stödboenden

Tillskapa stödboenden för ensamkommande ungdomar.

Mötesforum

Kommunen ska ansvara för att övriga lämpliga mötesforum tillskapas mellan kommuninvånare och nyanlända. Det är viktigt som ett led i en ömsesidig integration att kommuninvånarna ges möjlighet att möta nytillkomna kommuninvånare.

Studieförbund

Samverkan med studieförbund.

74

19

Kommunens näringslivsutvecklare

Den enskilt största integrationsskapande åtgärden är att flyktingen kommer i arbete så fort som möjligt. Kommunens näringslivsutvecklare kan genom kontakter med näringslivet underlätta för flyktingen att komma ut på praktikplatser. Näringslivsutvecklarna kan också guida personer som vill starta företag.

Bilaga 5 – Aktiviteter för integration inom kultur och fritid

Projektet ”Låna en svensk” där nya och gamla Tanumsbor matchas ihop efter intressen.

 Nyanlända erbjuds olika kultur- och fritidsaktiviteter. Samverkan mellan aktörerna börjar finna sina former och flera projekt och verksamheter har startat. Det finns dock behov av ökad samverkan i organiserad form mellan förvaltningarna i dessa frågor.

 Fritidsgårdar arbetar idag förebyggande med att bryta hinder för unga personer, oavsett bakgrund.

 Tydlig information behöver ges om föreningsstöd som kan sökas för målgruppen.

 Nyanlända bör ses som en resurs att tas i anspråk som ledare inom idrott, kulturarbete etcetera där förutsättningar finns. Ungdomar kan skapa sin egen fritid genom t ex TUPP – Tanums ungdomsprojektpeng.

 Civilsamhället till exempel i form av föreningslivet och studieförbunden är viktiga samverkansparter liksom kyrkan.

Bilaga 6 - Säkerhet- och trygghetshöjande åtgärder

Nya boenden

Bygglovspliktiga ändringar av byggnader för ändrad användning till boende för nyanlända, HVB-hem och migrationsboende ska hanteras i

byggprocessen. Brandskyddsdokumentationer ska upprättas och räddningstjänsten är byggnadsnämnden behjälplig i granskandet av handlingarna.

Kontroll

Lägenheter för personer med uppehållstillstånd, HVB-hem, samt

migrationsverkets boende ska kontrolleras vad gäller fysiskt brandskydd när dessa etableras. När boenden är etablerade ska systematiskt

brandskyddsarbete vara en naturlig del i säkerhetsarbetet.

Information

Nyanlända ska få information om hur man undviker att brand uppstår och hur man agerar om en brand ändå skulle uppstå. Informationsbroschyrer på aktuellt hemspråk ska finnas i alla förekommande boendeformer.

75

20

Utbildning

Grundläggande brandskyddsutbildning ska erbjudas till alla nyanlända som etablerar sig i kommunen. Beroende på ålder får elever som går på

grundskolan genomgå ordinarie brandskyddsutbildningar för åk 2,5 och 8.

För elever som är knutna till Futura ska liknande utbildning erbjudas verksamheten. Nyanlända vuxna ska erbjudas utbildning vid fyra olika utbildningstillfällen årligen. Utrymningsövningar ska genomföras på kommunens HVB-hem.

Bilaga 7 – Sammanfattning av åtgärder

Undervisning

• Dimensionera SFI för underlättande av integration/arbete/vidare studier

• Praktik och yrkesinriktad SFI är prioriterad

• Tidigt erbjudande av barnomsorg

• Fördelning mellan skolor/förskolor Sysselsättning

• Arbetslinjen är prio 1

• AME ingång för samtliga praktikplatser

• Förstärkning AME samt utökat uppdrag AME

• Sysselsättning på lov (arbetsgrupp)

• Feriepraktrik Praktikplatser

• Språkträning under arbetspraktik

• Förstärkning AME (se sysselsättning)

• Skapa praktikplatser inom alla förvaltningar/bolag

• Öka samverkan med näringslivet – kompetens

• Mångkulturella arbetsplatser inom hela kommunen Kultur- och fritid

• Låna en svensk

• Tillgodose behov av media

• Tillgodose behov av fritidsverksamhet

• Nyttja nyanlända som ledare för olika aktiviteter

• Samverkan med civilsamhället Trygghet och säkerhet

• Säkerhets- och trygghetsskapande åtgärder i boendemiljön

• Informationsinsatser till nyanlända i alla boendeformer på lämpligt språk

• Skapa mötesplatser

• Grundläggande brandskyddsutbildning erbjuds – vuxna samt elever Futura 4 ggr/år, barn inom ordinarie rutin för grundskola

76

21

• Utrymningsövningar på kommunens boenden Boende

• Avtal mellan TBAB och omsorg tas fram

• Det sociala avtalet mellan TBAB och omsorg ska fortsätta

• Kontinuerliga samtal med privata fastighetsägare om bostadsbehovet

• Bovärd hos TBAB

• Samverkan omsorg och TBAB när nya flyttar till TBABs bostäder Integration

• Integrationsutvecklare inom omsorgsförvaltningen

• Avsatta medel för integrationsskapande projekt hos föreningar och organisationer

• Skapa stödboenden

• Idrottsprojekt

• Samverkan med studieförbund

• Näringslivsutvecklare underlättar praktikplatser genom sina kontakter med näringslivet

Samtliga åtgärder är en del i att nå god integration

77

Tjänsteskrivelse 1 (2)

Avdelning/Enhet Datum Diarienummer

Kansliavdelningen 2017-06-08 KS 2017/0332-194

Postadress Besöksadress Telefon E-post Webb

457 81 Tanumshede Apoteksvögen 6 457 31

Tanumshede 0525 180 00 www.tanum.se

Medel för flyktingmottagande 2017

I dokument Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Diarienummer Kommunstyrelsen KS 2017/ Observera att sluttiden är preliminär. Fika (sidor 66-78)