Hur tas statistik fram?

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 106-109)

Författningsförslag

Bilaga 3 Den officiella statistiken

2 Vad är statistik?

2.3 Hur tas statistik fram?

Att olika typer av statistik tas fram med olika syften avspeglas också i hur statistiken produceras. Inom många områden finns det behov av att kontinuerligt kunna följa utvecklingen. Sådana krav på konti-nuitet uppfylls med löpande, regelbundet producerad och publicerad statistik, av vilken man kan utläsa förändringar över tiden.7 Känne-tecknande för sådan statistik är att den utarbetas för perioder såsom månader, kvartal eller år eller för andra regelbundet återkommande tidpunkter. Men många statistiska undersökningar görs endast en gång, t.ex. som underlag i en särskild utredning. Även ”engångs-undersökningar” kan i och för sig upprepas. Om det sker med obe-stämda intervall talar man om intermittent statistik.

Med avseende på produktionssätt för statistik skiljer man på två typer av undersökningar8:

• Totalundersökningar. I dessa görs summeringar, medeltalsberäk-ningar m.m. utifrån data för alla individer i den grupp (”popula-tionen”) som ska beskrivas i statistiska termer.

• Urvalsundersökningar. I det här fallet används statistiska metoder för att på grundval av slumpmässigt utvalda data räkna fram vad som med en viss sannolikhet gäller för hela populationen.

I såväl totalundersökningar som urvalsundersökningar kan utgångs-materialet utgöras av för statistik särskilt insamlade uppgifter eller av uppgifter insamlade för administrativa ändamål. I praktiken härrör en stor del av de data som den officiella statistiken i Sverige baseras på, närmare bestämt mer än 95 procent, från administrativa proces-ser.9 Statistik kan också framställas genom samutnyttjande av upp-gifter från olika datakällor, ofta dataregister.

7 Detta förutsätter dock givetvis att den aktuella statistiken är producerad under sådana förut-sättningar att jämförbarhet föreligger.

8 Indelningen och begreppsförklaringarna har hämtats från betänkandet Effektivare statistik-styrning – den statliga statistikens finansiering och samordning (SOU 1992:48).

9 Uppgiften om andelen administrativa data är hämtad från Sundgren, B. (1999): Ökad till-gänglighet till Sveriges officiella statistik. Appendix till SOU 1999:96. Det bör samtidigt noteras att sett till andelar av den officiella statistikens kostnader är fördelningen mera jämn mellan

Vad är statistik? SOU 2012:83

Vidare kan det variera vem som producerar statistiken. Vad be-träffar den officiella statistiken är det vanligaste – vilket kommer att utvecklas närmare i kapitel 4 – att den statistikansvariga myndigheten antingen själv producerar sin officiella statistik eller ger uppdraget till SCB. Även i det senare fallet är dock den statistikansvariga myn-digheten ansvarig för vilken statistik som tas fram. Bland de statistik-ansvariga myndigheterna finns också några – dock relativt få – som anlitar andra statistikproducenter än SCB; det handlar då i allmänhet om privata företag. Det är också ganska vanligt att den statistik-ansvariga myndigheten använder en kombination av dessa produk-tionsformer, dvs. att man gör vissa delar i egen regi och anlitar externa producenter (SCB och/eller andra) för övriga delar.

Statistikframställning sker normalt i en viss sekvens. Denna kan illustreras med SCB:s statistikproduktionsprocess, vilken innehåller åtta steg, enligt nedan.10 Varje process, eller processteg, har därut-över ett antal delprocesser. Det bör noteras att data som samlas in och bearbetas i processen kan avse både data som ursprungligen insamlats för administrativa ändamål och data som samlas in enbart för statistiska ändamål.

1. Fastställa behov. Kundernas och användarnas behov ska identi-fieras och vägas samman. Hänsyn ska tas till regler och rekom-mendationer från internationella organ.

2. Designa och planera. Tillvägagångssätt, metoder, verktyg och för-delning av resurser planeras. I detta ingår ram- och urvalsför-farande samt val av insamlingsmetod och kontaktstrategi.

3. Skapa och testa. Mätinstrument, metoder, verktyg och produk-tionsflöde ska fungera och måste dessförinnan testas. Dokumen-terade tester innan produktionssättning kan påvisa brister och förbättringsmöjligheter som bidrar till tidsvinster och lägre kost-nader.

4. Samla in. Det praktiska arbetet att dra urval och samla in data beskrivs. Datainsamlingen ska ske med hög kvalitet och till så låg kostnad som möjligt för såväl statistikproducenten som uppgifts-lämnarna.

data från administrativa register respektive från traditionella statistiska undersökningar, eftersom den senare formen av datainsamling är betydligt mer kostsam.

10 Produktionsprocessen är här citerad ur Statskontoret (2011): Mot en säkrare statistikpro-duktion. En granskning av SCB:s kvalitetsarbete. Rapport 2011:7.

SOU 2012:83 Vad är statistik?

5. Bearbeta. De mikrodata som samlas in ska förädlas till statistisk information. Här beskrivs vilka arbetssätt och metoder som ska användas för att beakta olika statistikberoenden.

6. Analysera. Den förädlade produkten är aggregerad till makrodata som ska redovisas i tabeller. Tolkning av resultat ingår i denna process.

7. Redovisa och kommunicera. Slutprodukterna ska publiceras i olika medier, publikationer eller levereras till kund.

8. Utvärdera och återkoppla. Erfarenheterna från undersökningen, till exempel bortfallets storlek samt synpunkter från kunder och uppgiftslämnare, ska sammanställas och kommuniceras. Kostna-der och tidsåtgång ska beaktas. Fel i statistik ska rättas och åt-gärder ska vidtas för att säkra hela processen framöver.

Den redovisade sekvensen är inte nödvändigtvis tillämplig – åtmin-stone inte i alla delar – för all statistikframställning. Till exempel framgår av Statskontorets granskning av SCB:s kvalitetsarbete11 att företrädare för SCB:s avdelning för nationalräkenskaper (NR) anser att myndighetens processmodell inte lämpar sig för NR, eftersom räkenskaperna inte är statistikprodukter i traditionell mening, utan mer att betrakta som ett redovisningssystem.

Slutligen bör nämnas att den informationsteknologiska utveck-lingen under de senaste 10–20 åren – i synnerhet framväxten av internet – har haft stor betydelse för förutsättningarna att såväl pro-ducera som använda statistik. Till exempel har den tekniska utveck-lingen gett producenterna bättre verktyg för att samla in och be-arbeta data och även möjliggjort enklare och bättre tillgänglighet till statistiken för dess användare. Som nämndes i avsnitt 1.4.3 kon-staterades redan i den utvärdering som gjordes fem år efter 1994 års statistikreform12 att tillgängligheten till den officiella statistiken hade förbättrats sedan reformen. Detta sades delvis bero på refor-men, men i hög grad även på den tekniska utvecklingen. Givetvis har de tekniska förutsättningarna förbättrats ytterligare under det dryga decennium som har förflutit sedan den utvärderingen gjordes.

11 a.a.

12 Statistikreformen – utvärdering och förslag till utveckling (SOU 1999:96).

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 106-109)