Identifikace opatření ke snížení emisí. Na základě výpočtu velikosti uhlíkové stopy všech přepravních tras bude provedeno závěrečné vyhodnocení a doporučení v kapitole

I dokument Klíčová slova (sidor 74-83)

5. 1 Výpočet uhlíkové stopy pro různé přepravní trasy a použité dopravní prostředky

5) Identifikace opatření ke snížení emisí. Na základě výpočtu velikosti uhlíkové stopy všech přepravních tras bude provedeno závěrečné vyhodnocení a doporučení v kapitole

„návrhy a doporučení“.

Pro vlastní kalkulaci bude nejprve vypočítána velikost uhlíkové stopy přepravy boxů z polského závodu po stávající přepravní trase používané společností Monroe Czechia.

K posouzení vhodnosti stávající přepravní trasy jsou navrženy tří alternativní přepravní trasy a kalkulována velikost jejich uhlíkové stopy. V závěru bude učiněno porovnání jednotlivých přepravních tras a jejich vhodnost z ekonomického i environmentálního hlediska

Propočet a hodnocení velikosti uhlíkové stopy bude provedeno pro níže uvedené přepravní trasy:

1) Stávající přepravní trasa. Trasa vede převážně přes území Polska a je realizována kamionovou dopravou.

75

2) Alternativní přepravní trasa č. 1. Je z hlediska vzdálenosti nejkratší. Při přepravě je využívána kamionová doprava.

3) Alternativní přepravní trasa č. 2. Přepravní trasa vede převážně přes území ČR.

Jedná se také o kamionovou dopravu.

4) Alternativní přepravní trasa č. 3. Při přepravě je využívána kombinace kamionové a vlakové dopravy. Vlaková doprava tvoří základ dopravy vybrané komodity.

5. 1. 1 Stanovení podmínek výpočtu

Pro stanovení podmínek na výpočet množství vyprodukovaného CO2 a následného hodnocení budou předem stanoveny konstantní podmínky na stávající trasu, navrhované nové trasy a alternativní způsob dopravy.

Dopravní prostředky

Na základě získaných podkladů od společnosti se stávající doprava materiálu uskutečňuje nákladními automobily typu TIR (tahač návěsů různých výrobců a návěs). Automobily typu TIR budou konstantní. Pro ekonomické hodnocení dopravy bude stanovena průměrná spotřeba automobilů na 40 l/100 km a cenu za pohonné hmoty na 36 Kč/l paliva typu diesel (ceny PHM v Polsku a v ČR jsou rozdílné).

Hmotnost nákladu

Celková hmotnost nákladu jednotlivých dodávek materiálu, v průběhu hodnoceného období, se pohybovala v rozmezí 18 000 – 22 000 kg. Pro stanovení a výpočet množství vyprodukovaného CO2 bude průměrná celková hmotnost nákladu stanovena na 20 000 kg.

Manipulační prostředky

Pro výpočet je předpokládáno použití vysokozdvižných vozíků s pohonem na spalovací motor. Pro běh vysokozdvižných vozíků při nakládce, vykládce a překládce materiálů je stanovena předpokládaná hodnota 6 km/akce. Pro četnost použití vysokozdvižných vozíků je stanoven koeficient 2 (naložení a vyložení).

Četnost přeprav

U přepravy boxů je četnost dodávek 9 krát za týden.

76 Ostatní předpoklady

Do přepravních nákladů bude zahrnuta pouze spotřeba paliva, která je pro propočet velikosti uhlíkové stopy rozhodující. Vzhledem k prováděnému propočtu, další finanční náklady (např. mýtné, přirážky a slevy přepravce, strava a mzdy řidičů) nebudou zohledněny z důvodu jejich zanedbatelného podílu na velikosti produkovaného množství CO2. Celkové náklady za přepravu nákladu tak budou pouze orientační.

Pro výpočet délky trasy byly použity internetové portály:

Mapy.cz. Dostupné z: http://www.mapy.cz/

ŠKODA AUTO. Plánovač cest. Dostupné z:

http://www.skoda-auto.cz/mini-apps/new-routeplanner

ČD Cargo. Přepravní spojení a tarifní vzdálenosti. Dostupné z:

http://www.cdcargo.cz/web/guest/prepravni-spojeni-a-tarifni-vzdalenosti

5. 1. 2 Výpočet uhlíkové stopy stávající přepravní trasy

Nejdříve bude provedeno zhodnocení stávající přepravy trasy a způsob dopravy materiálu.

Stávající přepravní trasa vede přes území třech států (Polska, Německa a České republiky).

Způsob přepravy: Kamionová doprava

Trasa: Rybnik – Hodkovice nad Mohelkou

Průjezdní místa: Glivice (PL), Wroclaw (PL), Görlitz (D), Liberec (CZ) Podrobná mapa stávající přepravní trasy je uvedena v příloze F.

Na území Polska jsou převážně využívány komunikace dálničního typu v celkové délce cca 280 km. Zbytek trasy v délce 135 km je veden zejména po komunikacích 1 a 2 třídy.

Mezi problematická místa trasy lze zařadit úsek z Rybniku na nájezd na dálnici a úsek v délce cca 30 km při přejezdu státních hranic trojmezí Polska, Německa a České republiky.

77

Za předpokladu průměrné rychlosti kamionu 60 km/h a při dodržení všech zákonných ustanovení silničního provozu a ochrany bezpečnosti a zdraví při práci, je doba přesunu cca 7 - 8 hodin. Celková délka trasy, spotřeby paliva a celkových nákladů na palivo pro stávající přepravní trasu jsou uvedeny v tabulce 11. Do parametrů přepravní trasy uvedené v tabulce 11 nejsou zahrnuty hodnoty manipulace s nákladem.

Tab. 11: Shrnutí parametrů stávající přepravní trasy

Délka trasy 415 km

Spotřeba paliva 160,16 l

Přepravní náklady 5765,76

Zdroj: Vlastní zpracování podle: ŠKODA AUTO, 2014. Plánovač cest.

Množství vyprodukovaného CO2 je stanoveno na základě výpočtu pomocí CO2 Emision Calculator. Výsledky množství vyprodukovaného oxidu uhličitého spojeného s přepravou a manipulací stávající trasy jsou názorně uvedeny v tabulce 12. Manipulace s materiálem zahrnuje množství oxidu uhličitého vyprodukovaného při nakládce a vykládce.

Tab. 12: Celkové vyprodukovaného množství CO2 při využití stávající trasy Činnost Celková Zdroj: Vlastní zpracování podle: P&Q Ferrymasters, 2014. CO2 Emision Calculator.

Celkové množství vyprodukovaného CO2 přepravy boxů z Rybniku do obce Hodkovice nad Mohelkou za týden, při využití stávající přepravní trasy, včetně nakládky a vykládky materiálu, se rovná hodnotě 6 494,7 kg CO2.

5. 1. 3 Výpočet uhlíkové stopy alternativní přepravní trasy č. 1

První alternativou přepravy stanoveného množství dané komodity (boxů) je přeprava nákladními automobily stanoveného typu nejkratší přepravní trasou.

78 Způsob přepravy: Kamionová doprava

Trasa: Rybnik – Hodkovice nad Mohelkou

Průjezdní místa: Nysa (PL), Klodzko (PL), Náchod, Trutnov a Turnov (CZ) Podrobná mapa alternativní přepravní trasy č. 1 je uvedena v příloze F.

Přepravní trasa vede přes území pouze dvou států (Polska, České republiky), převážně přes území Polska. Přechod dopravy na území České Republiky je přes hraniční přechod pro kamionovou dopravu v Náchodě. Mezi problematická místa trasy lze zařadit úsek z Rybniku, úsek v délce cca 80 km při přejezdu státních hranic Polska a České republiky v horském úseku u Náchoda a využívání komunikací převážně 1 a 2 třídy.

Doba přesunu při předpokládané průměrné rychlosti kamionu 50 km/h, za dodržení všech zákonných ustanovení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci je cca 6 - 7 hodin. Celková délka trasy, spotřeby paliva a celkových nákladů na palivo pro alternativní přepravní trasu č. 1 jsou uvedeny v tabulce 13. Do parametrů přepravní trasy nejsou zahrnuty hodnoty manipulace s nákladem.

Tab. 13: Shrnutí parametrů alternativní přepravní trasy č. 1

Délka trasy 334,00 km

Spotřeba paliva 128,62 l

Přepravní náklady 4630,32

Zdroj: Vlastní zpracování podle: ŠKODA AUTO, 2014. Plánovač cest.

Množství vyprodukovaného CO2 je opět stanoveno na základě výpočtu pomocí CO2

Emision Calculator. Výsledky jsou názorně uvedeny v tabulce 14.

Tab. 14: Celkové vyprodukovaného množství CO2 při využití alternativní trasy č. 1 Činnost Celková Zdroj: Vlastní zpracování podle: P&Q Ferrymasters, 2014. CO2 Emision Calculator.

79

Celkové množství vyprodukovaného CO2 všech uskutečněných přeprav za týden u alternativní přepravní trasy č. 1 (nejkratší trasy), včetně nakládky a vykládky materiálu, se rovná hodnotě 5 262,6 kg CO2.

5. 1. 4 Výpočet uhlíkové stopy alternativní přepravní trasy č. 2

Druhou alternativou přepravy stanoveného množství dané komodity (boxů) je přeprava převážně přes území České Republiky.

Způsob přepravy: Kamionová doprava

Trasa: Rybnik – Hodkovice nad Mohelkou

Průjezdní místa: Ostrava, Olomouc, Hradec Králové a Turnov (CZ) Podrobná mapa alternativní přepravní trasy č. 2 je uvedena v příloze F.

Trasa vede přes území pouze dvou států (Polska, České republiky). Převážná část přepravy je realizována přes Českou Republiku. Hraničním přechodem pro kamionovou dopravu je přechod v Bohumíně – Chalupky. Mezi problematická místa trasy lze zařadit výjezd z Rybniku. Využívají se komunikace převážně 1 a 2 třídy.

Doba přesunu při předpokládané průměrné rychlosti kamionu 60 km/h, za dodržení všech zákonných ustanovení ochrany bezpečnosti a zdraví při práci je cca 6 - 7 hodin. Celková délka trasy, spotřeby paliva a celkových nákladů na palivo pro alternativní přepravní trasu č. 2 jsou uvedeny v tabulce 15. Do parametrů přepravní trasy nejsou zahrnuty hodnoty manipulace s nákladem.

Tab. 15: Shrnutí parametrů přepravní trasy č. 2

Délka trasy 373,00 km

Spotřeba paliva 149,13 l

Přepravní náklady 5368,68

Zdroj: Vlastní zpracování podle: ŠKODA AUTO, 2014. Plánovač cest.

Výsledky množství vyprodukovaného CO2, při využití alternativní přepravní trasy č. 2, jsou názorně uvedeny na obrázku v tabulce 16.

80

Tab. 16: Celkové vyprodukovaného množství CO2 při využití alternativní trasy č. 2 Činnost Celková Zdroj: Vlastní zpracování podle: P&Q Ferrymasters, 2014. CO2 Emision Calculator.

Celkové množství vyprodukovaného CO2 všech přeprav nákladů za týden u navrhované alternativní přepravní trasy č. 2, včetně nakládky a vykládky materiálu, se rovná hodnotě 5 855,8 kg CO2.

5. 1. 5 Výpočet uhlíkové stopy alternativní přepravní trasy č. 3 při současném využití kombinované dopravy

Pro navrhovanou alternativní přepravní trasu č. 3 je souběžně využito různých způsobů dopravy. Přepravy na této trase je realizována nákladními automobily v kombinaci s železniční dopravou. Celková alternativní přepravní trasa č. 3 je rozdělena do jednotlivých úseků, podle použitého dopravního prostředku, uvedených v tabulce 17.

Způsob přepravy: Kombinovaná doprava

Trasa: Rybnik – Hodkovice nad Mohelkou

Průjezdní místa: Bohumín, Ostrava, Pardubice, Nymburk, Turnov Podrobné mapy alternativní přepravní trasy č. 3 jsou uvedeny v příloze F.

Tab. 17: Členění přepravní trasy při rozdělení podle způsobu přepravy

Rybnik – Ostrava kamionová přeprava

Ostrava – Turnov železniční doprava

Turnov – Hodkovice nad Mohelkou kamionová doprava Zdroj: Vlastní zpracování

Navržená trasa přepravy vede přes území pouze dvou států (Polska, České republiky).

Mezi problematická místa trasy lze zařadit výjezd z Rybniku a průjezd města Turnov.

Využívají se komunikace převážně 1 a 2 třídy a na území ČR i rychlostní komunikace.

81

Pro vlakovou přepravu na území ČR byla použita společnost ČD Cargo a její internetový produkt na výpočet vzdálenosti přepravy.

 Parametry kamionové dopravy

Celková doba obou přesunů při předpokládané průměrné rychlosti kamionu 60 km/h je cca 1 hodinu. Celková délka trasy kamionové dopravy je 66 km. Celková spotřeba paliva kamionové dopravy, dle internetového portálu Škoda - plánovač cest, činí 26,96 litrů a přepravní náklady jsou v hodnotě 970 Kč.

Délky tras, spotřeby paliva, přepravní nákladů a čas přeprav kamionové dopravy alternativní přepravní trasy č. 3 jsou uvedeny v tabulce 18.

Tab. 18: Shrnutí parametrů kamionové dopravy přepravní trasy č. 3

Zdroj: Vlastní zpracování podle: ŠKODA AUTO, 2014. Plánovač cest

 Parametry železniční dopravy (Ostrava - Turnov)

První vlakotvorná stanice na území ČR je Ostrava – levé nádraží, poslední vlakotvorná stanice Turnov. Celková doba přesunu se pohybuje od 30 – 40 hodin. Celková délka trasy železniční dopravy je 377 km. Přepravní náklady jsou stanoveny na základě Tarifu ČD Cargo platného od března letošního roku (Č.j.: 413/2014-O7/2). Přeprava 20 tun nákladu po železnici je realizována na 2 - nápravových vozech. Na vzdálenost 361 – 380 km činí tarifní přepravní náklady pro 2 – nápravové vozy 949 Kč na jednu tunu nákladu.

Přepravní trasa kamionu Rybnik – Ostrava

Délka trasy 53 km

Spotřeba paliva 21,43 l

Přepravní náklady 772

Čas přepravy 0:44 h

Přepravní trasa kamionu Turnov - Hodkovice nad Mohelkou

Délka trasy 13 km

Spotřeba paliva 5,5 l

Přepravní náklady 198

Čas přepravy 0:11 h

82

Délka trasy, přepravních nákladů a čas přepravy při využití železniční dopravy na alternativní přepravní trase č. 3 jsou uvedeny v tabulce 19. Do parametrů přepravní trasy nejsou zahrnuty hodnoty manipulace s nákladem.

Tab. 19: Shrnutí parametrů železniční přepravy č. 3

Délka trasy 377 km

Přepravní náklady 18 980

Zdroj: Vlastní zpracování podle: ČD Cargo, 2014. Přepravní spojení.

 Celkové množství vyprodukovaného CO2 alternativní přepravní trasy č. 3 U alternativní přepravní trasy č. 3 se do celkového množství CO2 započítává vyprodukované množství oxidu uhličitého kamionové přepravy, železniční přepravy a manipulace s nákladem. Do manipulace je zahrnuta nakládka, vykládka a překládka na jednotlivých úsecích. Manipulace s materiálem zahrnuje naložení kamionu a překládku z kamionu na železniční vagón na úseku Rybnik – Ostrava (manipulace 1), překládku nákladu z železničního vagónu na kamion v konečné vlakotvorné stanici Turnov (manipulace 2) a nakonec vyložení kamionu v hodkovickém závodu (manipulace 3).

Při překládce materiálu z jednoho dopravního prostředku na druhý je pro účely výpočtu stanoven koeficient 1. Jednotlivé výsledky vyprodukovaného množství CO2 jsou uvedeny v tabulce 20.

Tab. 20: Celkové vyprodukovaného množství CO2 při využití alternativní trasy č. 2

Činnost Zdroj: Vlastní zpracování podle: P&Q Ferrymasters, 2014. CO2 Emision Calculator.

83

Celkové množství vyprodukovaného CO2 všech přeprav nákladů za týden u navrhované kombinované trasy přepravy materiálu nákladními auty a vlakem, včetně nakládky a vykládky materiálu, se rovná hodnotě 3 214,9 kg CO2

I dokument Klíčová slova (sidor 74-83)