Industriell styckning av kött 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 109-113)

arbetar på ett säkert sätt vid avvikande

förhållanden

arbetar ergonomiskt och hygieniskt

iakttar anvisningarna om arbetssäkerhet

arbetar på ett säkert sätt i kyla och värme eller under förhållanden som på annat sätt avviker från det normala

Baskompetens samarbetsförmåga:

hänsyn till andra

--- klarar sig på egen hand i

en grupp arbetar på egen hand som medlem i en arbetsgrupp.

Gemensamma betoningar hållbar utveckling

--- sorterar avfall med handledning och följer anvisningar om

avfallshanteringen

sorterar avfall och följer anvisningar om

avfallshanteringen

Exempel på yrkesprov

De studerandes inlärningsförutsättningar skall beaktas när yrkesprovsuppgiften ordnas samt bedöms.

Exempel 1 (ett helt yrkesprov)

I sitt yrkesprov styckar de studerande en gris och skär bort ben.

Exempel 2 (ett helt yrkesprov)

I sitt yrkesprov styckar de studerande ett nötkreatur och skär bort ben.

Exempel 3 (ett helt yrkesprov)

I sitt yrkesprov styckar de studerande något annat slaktdjur och skär bort ben.

3.1.23 Industriell styckning av kött 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

Det centrala kunnandet i studiehelheten industriell styckning av kött är

• kännedom om verksamheten vid en styckningsanläggning

• industriell styckning av kött

• hygieniskt arbete vid styckning av kött och uppföljning och dokumentering av de kritiska punkternas värden i processen

• högklassig och resultatrik verksamhet

I yrkesprovet iakttar de studerande anvisningarna om arbetssäkerhet och använder behövlig skyddsutrustning. De iakttar egenkontrollplanen och gör mätningarna, kontrollerna och dokumentationerna enligt planen.

Industriell styckning av kött består av följande arbetsskeden:

Förberedande arbeten Den studerande

• sörjer för sin personliga hygien

• klär sig i de arbetskläder och den skyddsutrustning som krävs i arbetet

• skaffar de arbetsredskap som arbetsuppgifterna kräver Industriell styckning av kött

Den studerande

• utför mottagningskontroll av slaktkroppar

• gör kvalitetsklassificeringen av kroppar

• sörjer för lagringen av eventuellt stresspåverkat kött (PSE- och DFD eller s.k. tjärkött)

• gör den inledande styckningen av kroppar

• skär bort benen från köttet

• sorterar köttsortering

• förpackar köttsortering Avslutande arbeten

Den studerande

• sköter och underhåller de personliga arbetsredskapen enligt anvisningar

• hanterar och sorterar avfall enligt bestämmelser

Yrkesprovsmiljö

Industriell styckning av kött 5 sv Yrkesprovsplats

Redskap och material

Arbetsgemenskap

En köttstyckningsavdelning eller läroanstalten, där nivån på utrustningen är tillräcklig för att ordna yrkesprov. Om yrkesprovet ordnas i läroanstaltens arbetslokaler ska man när uppgiften ges sörja för att förhållandena så långt som möjligt motsvarar äkta förhållanden.

Funktionsprincipen för de maskiner och anordningar som används i yrkesprovet är likadan som för de maskiner och anordningar som används inom branschen. De maskiner och anordningar som används i yrkesprovet samt de arbetsredskap som behövs är till exempel skärbord, slipredskap, hand- eller bandsåg, maskin för avlägsnande av svålen, förpacknings- och

prissättningsanordningar, datatekniska apparater och transportörer.

Förpackningsmaterial, engångshandskar, rengörings- och städredskap, anteckningsredskap.

Yrkesprovet kan utföras individuellt, i ett par eller som ett grupparbete som utförs i processen.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen Utföra arbetsuppgiften behärska en del/helhet

tidsplan

egenkontroll

arbetar med handledning i ett arbetsskede av en styckningsprocess

iakttar arbetstiderna och kommer överens om avvikelser

iakttar egenkontroll-programmet

Iakttar

arbets-instruktionerna vid en styckningsanläggning i något lätt arbetsskede av en styckningsprocess

iakttar arbets-instruktionerna och överenskomna arbetssätt i åtminstone ett arbetsskede av en styckningsprocess vid en styckningsanläggning iakttar egenkontrollen och anvisningarna vid

avvikande förhållanden

Behärskande av arbetsuppgiften Behärska arbetsmetoder dokumentation enligt egenkontrollen

bedöma råvaran

Behärska material -sortera köttsortering -hantera slaktkött

Behärska arbetsredskap

identifierar kroppsdelar samt felfria råvarorna

arbetar ekonomiskt

använder någon maskin eller anordning vid en styckningsanläggningen handledning

följer upp och dokumenterar kontrollresultat i de kritiska skedena med handledning enligt anvisningarna i egenkontrollen identifierar felfria slaktkroppar med handledning

sorterar i regel det kött som hon/han styckat rätt enligt anvisningarna hanterar och förvarar slaktkött i regel rätt använder

styckningsanläggningens maskiner och

anordningar med handledning

följer upp och dokumenterar

kontrollresultaten i de kritiska skedena enligt anvisningarna i egenkontrollen

identifierar felfria slaktdjur

sorterar det kött som hon/han styckat rätt enligt anvisningarna

hanterar och förvarar slaktkött rätt

använder

styckningsanläggningens maskiner och anordningar underhåller och sätter sina arbetsredskap i skick Behärskande av den

kunskap som ligger till grund för arbetet kännedom om skeden i styckningsprocessen

känner till arbetsgången för styckningsprocessen så att hon/han med handledning kan delta i ett arbetsskede av styckningsprocessen

känner till flera arbets-skeden av en stycknings-process så att hon/han med handledning kan delta i dessa och kan utför några skeden

känner till hela arbets-gången i stycknings-processen så väl att hon/han självständigt kan delta i åtminstone ett skede av styckningsprocessen

kännedom om författningarna och anvisningarna inom köttbranschen

kännedom om faktorer som inverkar på köttets kvalitet efter slakt

identifiera mikro-biologiska faror i ett köttstyckeri

sörjer för renlighet i arbetsmiljön och arbetar hygieniskt

nästan självständigt

iakttar i huvuddragen i lagstiftningen som gäller hantering och förädling av köttprodukter förvarar och lagrar nästan självständigt slaktkött med beaktande av mörning,

vattenbindningsförmåga, färgförändringar och de mikrobiologiska

förändringarna

identifierar något skede av styckningsprocessen där det finns

mikrobiologiska faror och riskerar inte

produktsäkerheten med sin verksamhet

genom att iaktta givna arbetsinstruktioner och överenskomna arbetssätt iakttar lagstiftningen som gäller hantering och förädling av köttprodukter

förvarar och lagrar

slaktkött under beaktande av mörning,

vattenbindningsförmåga, färgförändringar och de mikrobiologiska

förändringarna

identifierar de skeden av styckningsprocessen där det finns mikrobiologiska faror och riskerar inte produktsäkerheten med sin verksamhet

Behärskande av arbetssäkerhet arbetssäkerhet skyddsutrustning ergonomi

iakttar anvisningar om hygien och

arbetssäkerhet

arbetar hygieniskt

arbetar på ett säkert sätt vid avvikande

förhållanden

arbetar ergonomiskt och hygieniskt

iakttar anvisningarna om arbetssäkerhet

arbetar på ett säkert sätt i kyla och värme eller under förhållanden som på annat sätt avviker från det normala

Baskompetens samarbetsförmåga:

hänsyn till andra

--- klarar sig på egen hand i

en grupp arbetar på egen hand som medlem i en arbetsgrupp.

Gemensamma betoningar hållbar utveckling

--- sorterar avfall med

handledning och följer anvisningar om

avfallshanteringen

sorterar avfall och följer anvisningarna om avfallshanteringen

Exempel på yrkesprov

De studerandes inlärningsförutsättningar skall beaktas när yrkesprovsuppgiften ordnas samt bedöms.

På grund av att studiehelheten är kort är det förnuftigt att koncentrera sig på slaktning av ett slaktdjur.

På grund av de djursjukdomar som förekommit har det kommit nya bestämmelser för industrin och dessa kan skilja sig från den praxis som följs på läroanstalterna, till exempel TSE-riskmaterial.

Exempel 1 (ett helt yrkesprov)

De studerande ger sitt yrkesprov vid styckningsanläggningen där grisar styckas.

Exempel 2 (ett helt yrkesprov)

De studerande ger sitt yrkesprov vid styckningsanläggningen där nötkreatur styckas.

Exempel 3 (ett helt yrkesprov)

De studerande ger sitt yrkesprov vid styckningsanläggningen där det styckas slaktkroppar av något annat djur.

3.1.24 Tillverkning av korv 5 sv

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 109-113)