Inför bedömningen

I dokument Kemi. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 17-32)

Innan eleverna genomför det nationella provet bör läraren läsa igenom detta ka-pitel. Efter att de tidsbundna delproven A1, A2 och A3 har genomförts får läraren tillgång till häftet Bedömningsanvisningar. Där finns de anvisningar som behövs för att bedöma dessa tre delprov. Delprov B är inte tidsbundet och därför finns bedömningsanvisningarna till detta delprov som kopieringsunderlag i det här häftet på s. 27.

Organisation av bedömningen på skolan

Det är rektorn som ansvarar för organisationen omkring provet på skolan och för att leda och fördela arbetet.

För att skapa goda förutsättningar för en likvärdig och rättvis bedömning av pro-vet kan man arbeta med sambedömning. Detta innebär att lärare tillsammans diskuterar och bedömer elevprestationer utifrån bedömningsanvisningarna. Sam-bedömning kan organiseras på olika sätt, till exempel genom att lärare bedömer elevers prestationer tillsammans eller genom att de diskuterar bedömningen ge-mensamt i efterhand. Sambedömning kan, förutom att bidra till likvärdighet, också utveckla lärares bedömarkompetens.

Det finns även möjlighet att lärare byter prov med varandra och bedömer andra än sina egna elevers prestationer.

Information om bedömningen av provet

Den modell för bedömning och resultatsammanställning som används i det na-tionella ämnesprovet i kemi tar sin utgångspunkt i definitionen att bedömning handlar om att samla belägg för att fatta beslut. Det innebär till exempel för betygssättande syften att den som ska sätta betyg behöver ha en mängd olika belägg för hur väl varje elev uppfyller kunskapskraven som uttrycks i nationella styrdokument. Varje bedömningssituation och till och med varje uppgift som eleven ställs inför ger något slags belägg för vilket eller vilka kunskapskrav elevens kunskaper motsvarar. Det går att läsa mer om den teoretiska modellen i P.W.

Arasian (2002), Classroom assessment. Concepts and applications.

För att skapa överblick över dessa belägg finns vid varje uppgift i provet en symbol som beskriver vilka kemikunskaper uppgiften ger möjlighet att visa, se nedan.

Varje rad i representerar en av förmågorna i kursplanen och kolumnerna repre-senterar kunskapskravens kvalitativa nivåer, E, C och A.

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA PROVET DELPROV A2 INFÖR BEDÖMNINGEN

Varje uppgift i det nationella provet ger eleven möjlighet att visa kunskaper på antingen en eller flera av nivåerna E, C eller A. Om till exempel en uppgift som prövar förmågan att genomföra systematiska undersökningar har märkts med symbolen till höger betyder det att eleverna i uppgiften kan visa att de kan ge-nomföra en sådan uppgift på E-nivå och C-nivå.

Tanken är att eleven ska få möjlighet att öka sin insikt om vad som bedöms ge-nom att de medvetandegörs om vad de olika rutorna representerar. Det är därför angeläget att läraren före provets genomförande delar ut Kopieringsunderlag 1, Information till eleven och går igenom idén bakom märkningen av varje uppgift.

Symbolen, med beskrivningar av förmågor och kunskapskrav, finns också i elev-häftet till Delprov A1.

KOPIERINGSUNDERLAG OCH WEBBMATERIAL

5. Kopieringsunderlag och webbmaterial

I det här kapitlet finns följande kopieringsunderlag att använda vid genomföran-det av provet.

• Kopieringsunderlag 1: Information till eleven. Underlaget innehåller informa-tion som läraren ska dela ut och gå igenom med eleverna innan provtillfället.

• Kopieringsunderlag 2: Elevmaterial, genomförandeuppgift, delprov B. Under-laget innehåller genomförandeuppgiften som ska delas ut till eleverna när de genomför delprov B.

• Kopieringsunderlag 3: Elevmaterial, utvärderingsuppgift, delprov B. Under-laget innehåller utvärderingsuppgiften som ska delas ut till eleverna när de genomför delprov B.

• Kopieringsunderlag 4: Elevmaterial, genomförandeuppgift engelsk version, delprov B. Underlaget innehåller genomförandeuppgiften som ska delas ut till eleverna när de genomför delprov B, engelsk version.

• Kopieringsunderlag 5: Elevmaterial, utvärderingsuppgift engelsk version, del-prov B. Underlaget innehåller utvärderingsuppgiften som ska delas ut till elev-erna när de genomför delprov B, engelsk version.

• Kopieringsunderlag 6: Bedömningsanvisning, delprov B. Underlaget innehåll-er bedömningsanvisningen för bedömning av delprov B.

Övrigt webbmaterial

• Kopieringsunderlag 1: Återfinns på webbsidan www.edusci.umu.se/np/nap/

webbmaterial

• Information om bedömning av resonemang återfinns på webbsidan www.

edusci.umu.se/np/nap/webbmaterial

KOPIERINGSUNDERLAG 1: INFORMATION TILL ELEVEN

Information till dig som ska göra provet

Hej!

Du ska snart göra det nationella provet i kemi. Det här brevet innehåller information om provet så att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt.

Hur är provet uppbyggt?

Provet ger dig möjlighet att visa vad du kan i kemi.

Vid varje uppgift i provet finns en symbol som beskriver vilka kemikunskaper uppgiften ger dig möjlighet att visa. Raderna i symbolen beskriver kemikunskaper av olika slag.

För varje rad kan du visa din förmåga på tre olika nivåer (E-, C- och A-nivå).

Om till exempel en uppgift har denna symbol bredvid sig betyder det att du kan visa att du kan använda kemiska begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan på E-nivå och på C-nivå.

När du svarar på uppgifterna ska du redovisa så tydligt att en annan person ska kunna läsa och förstå vad du menar. Därför är det viktigt att du redovisar allt ditt arbete.

Provet består av flera delp ov. Hur lång provtid har de och vad innehåller de?

Delprov Provtid Innehåll

A1 75 minuter 10-15 teoriuppgifter. Svaren skrivs på separat papper.

Prövar förmågan att använda begrepp, modeller och teorier.

A2 45 minuter Tre uppgifter. Svaren skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att granska information, kommunicera och ta ställning.

A3 30 minuter En större uppgift. Svaret skrivs i provhäftet. Prövar förmågan att planera en systematisk undersökning.

B 60 minuter En praktisk uppgift och 3-4 teoriuppgifter. Svaren skrivs på separat papper. Prövar förmågan att genomföra och utvärdera en systematisk undersökning.

KOPIERINGSUNDERLAG 1: INFORMATION TILL ELEVEN

.

Hur kan uppgifterna i delproven se ut?

I de olika delproven kommer du att möta olika uppgiftstyper. För de olika uppgiftstyperna krävs svar av olika karaktär. Nedan beskrivs de vanligaste uppgiftstyperna som finns i det nationella p ovet i kemi.

KOPIERINGSUNDERLAG 1: INFORMATION TILL ELEVEN

Hur ska bedömning av resonemang se ut?

I flera av delproven ingår uppgifter där du ska resonera. Bedömningen av resonemangen utgår från samma principer oavsett uppgift. Det som ska bedömas är resonemangens djup (flera led) och b edd (flera aspekter eller perspektiv)

Djup

Resonera i flera led handlar om att bygga naturvetenskapliga motiveringar i flera steg kring konsekvenser eller effekter och kan skri as som ”leder till”, ”leder i sin tur till”. Som led räknas påståenden eller argument som du själv lägger till. De ska vara naturvetenskapliga, korrekta och inte för allmänt hållna.

Bredd

Att resonera utifrån flera aspekter eller perspektiv handlar om att ge flera exempel på konsekvenser eller effekter och kan skrivas som ”å ena sidan” och ”å andra sidan”, eller ” en fördel är” och ”en nackdel är” eller ”en begränsning är”.

KOPIERINGSUNDERLAG 2: ELEVMATERIAL, GENOMFÖRANDEUPPGIFT, DELPROV B

Genomförande av en systematisk undersökning i kemi

Vilken dryck fräter mest?

Drickandet av läsk i Sverige har ökat och var tredje ungdom i åldern 15-25 år har frätskador på sina tänder. Läsk är söt i smaken men kemiskt sur och kan därför fräta på tänderna. Det kan leda till att emaljen, som är en skyddande yta på tänderna, blir tunnare.

Det går att göra ett försök som kan visa vad som händer med tänderna om du ofta dricker sura drycker under en längre tid. I försöket används kalciumkarbonat som modell för tändernas emalj.

Fakta

Sura drycker är lösningar som innehåller vätejoner. När sura drycker fräter på tändernas emalj bildas koldioxid.

15. Du ska genomföra en undersökning där du tar reda på vilken dryck som fräter mest på tändernas emalj.

Material:

• Kalciumkarbonat (modell för tändernas emalj)

• Tre lösningar:

lösning A: modell för apelsinjuice lösning B: modell för läsk

lösning C: modell för te Utrustning:

Välj övrig utrustning från det din lärare ställt fram.

Riskbedömning:

Ta hänsyn till de säkerhetsföreskrifter som din lärare informerat dig om.

KOPIERINGSUNDERLAG 3: ELEVMATERIAL, UTVÄRDERINGSUPPGIFT, DELPROV B

Utvärdering av en systematisk undersökning i kemi

16. a) Gör en tabell där du redovisar dina iakttagelser.

b) Utgå från din tabell och uppge vilken av lösning A, B eller C som fräter mest.

Förklara varför den lösningen fräter mest.

c) Tänk dig att undersökningen ska genomföras igen.

Hur ska undersökningsmetoden förbättras för att ge ett mer tillförlitligt resultat?

• Ge förslag på en förbättring av något i undersökningsmetoden.

• Förklara varför förbättringen kan ge ett mer tillförlitligt resultat.

KOPIERINGSUNDERLAG 4: ELEVMATERIAL, GENOMFÖRANDEUPPGIFT ENGELSK VERSION, DELPROV B

Carry out a systematic study in chemistry

Which beverage is the most eroding one?

Drinking of soft drinks in Sweden has increased and every third young person between the ages 15 and 25 have teeth damaged by dental erosion. Soft drinks taste sweet but are chemically acidic and can therefore erode the teeth. This might lead to a thinner enamel, the protecting surface of teeth.

It is possible to perform an experiment to show what happens with the teeth if you often drink a lot of acidic beverages for a long time. In the experiment, calcium carbonate is used as a model for the teeth enamel.

Fact

Acidic beverages are solutions containing hydrogen ions. When acidic beverages are eroding the teeth enamel, carbon dioxide is produced.

15. You are going to carry out an investigation where you find out which beverage will erode the teeth enamel most.

Material:

• Calcium carbonate (model for teeth enamel)

• Three solutions:

solution A: model for orange juice solution B: model for soft drinks solution C: model for tea

Equipment:

Choose other equipment from the things your teacher has suggested.

Risk assessment:

Respect the safety regulations your teacher has informed you about.

KOPIERINGSUNDERLAG 5: ELEVMATERIAL, UTVÄRDERINGSUPPGIFT ENGELSK VERSION, DELPROV B

Evaluation of a systematic study in chemistry

16. a) Draw a table where you present your observations.

b) Start from your table and state which of solutions A, B or C that will erode most.

Explain why that solution is the most eroding.

c) Assume that the investigation will be repeated.

How can the method be improved to get a more reliable result?

• Give one suggestion of an improvement of the method.

• Explain why the improvement can give a more reliable result.

KOPIERINGSUNDERLAG 6: BEDÖMNINGSANVISNING, DELPROV B

Bedömningsanvisning — Delprov B

Kopiera och använd som protokoll vid bedömning av uppgift 15. För över resultatet till resultatsamman-ställningen efter bedömningen av 15.

15.

Eleven uppfyller delkraven nedan: Eleven uppfyller även delkraven nedan:

Eleven genomför undersökningen utan att äventyra sin egen och andras säkerhet genom att följa lärarens säkerhetsföreskrifter.

Eleven använder en strategi för att skilja de tre bägarna åt.

Eleven häller upp en oprecis volym av lösningarna i respektive bägare.

Eleven använder en metod för att mäta upp lika stor volym av lösningarna i respektive bägare.

Eleven tillsätter en oprecis volym/mängd av kalciumkarbonat i respektive bägare.

Eleven använder en metod för att mäta upp lika stor volym/mängd av kalciumkarbonat i respektive bägare.

Eleven observerar förloppet. Eleven observerar förloppet under en viss tid/samma tid för respektive bägare.

KOPIERINGSUNDERLAG 6: BEDÖMNINGSANVISNING, DELPROV B

16a.

Eleven redovisar sina iakttagelser i en enkel tabell med tabellhuvud.

”A bubblade lite, B bubblade mer, C hände inget.”

Bedömningskommentar till exemplet:

Svaret visar inte belägg eftersom eleven inte har redovisat skillnaderna i en enkel tabell.

16b.

Eleven uppger vilken lösning som fräter mest.

Eleven uppger vilken lösning som fräter mest

och

förklarar varför lösningen fräter mest.

Eleven uppger vilken lösning som fräter mest

och

använder kunskaper om vätejoner för att förklara varför lösningen fräter mest.

Exempel på elevsvar:

”B.”

Exempel på elevsvar:

”I B, eftersom den är mest sur.”

Exempel på elevsvar:

”B fräter mest. Ju mer vätejoner lösningen

innehåller ju surare kommer den att vara. Ju surare något är desto mer fräter det.”

KOPIERINGSUNDERLAG 6: BEDÖMNINGSANVISNING, DELPROV B

16c.

Eleven ger förslag på en allmän förbättring.

Eleven ger förslag på en

uppgiftsspecifik förbättring. Eleven ger förslag på en uppgiftsspecifik förbättring och

förklarar varför den kan ge ett mer tillförlitligt resultat.

Exempel på elevsvar:

”Jag gör fler försök, flera mätningar.”

Bedömningskommentar till exemplet:

Elevens förslag är allmänt eftersom det gäller alla under-sökningar.

Exempel på elevsvar:

1:”Lägga i en riktig tand och se hur den mår efter 1 h.”

2:”Större volym lösning.”

Exempel på elevsvar:

”Jag hade kunnat väga upp samma massor av kalcium-karbonaten innan jag la det i bägarna. Då skulle avläs-ningen bli mer exakt eftersom då skulle jag ha samma massor av kalciumkarbonaten från början.”

olverket

I dokument Kemi. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 17-32)

Relaterade dokument