INFORMAČNÍ SYSTÉMY

I dokument Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ (sidor 53-57)

cíl: Žák popíše pomocí modelu alespoň jeden informační systém, s nímž ve škole aktivně pracují.

ZÁKLAD

Zvídavá otázka

Kolik uživatelů může pracovat na jednom počítači a jak je od sebe počítač rozezná?

Podstata odpovědi

Záleží, zda se ptáme na profily v rámci operačního systému nebo uživatelské účty třeba v rámci cloudu apod. Smartphony jsou z podstaty věci určeny obvykle pro jed-noho uživatele, který si vybírá, zda se má jeho identita ověřovat. U notebooků či stolních počítačů je obvyklé, že se na nich vytváří i více uživatelských profilů. Pro jejich přepínání se také dá nastavit nutnost ověření identity. U jiných systémů si také dají (někde dokonce musí) vytvořit uživatelské účty – třeba při zřízení e-mailové schránky, elektronické žákovské knížky, čtenářského konta).

Pokud jste to neudělali na 1. stupni v rámci rozšiřujících aktivit (viz materiál pro 1. stupeň, str. 45), je důležité s žáky diskutovat, který ze systémů zabezpečení je nejlepší a zda k jeho realizaci potřebuje počítač nějaké speciální zařízení.

Zvídavá otázka

Proč se vyžaduje uživatelský účet, u něhož se při přihlášení nějakým způsobem ově-řuje identita?

Podstata odpovědi

Protože je přihlášení jednoznačnou identifikací a osoba tím získá obvykle přístup ke specifickým nebo dokonce osobním údajům. Na účet jsou navázána práva k určitým činnostem v systému.

Aktivita

Když si jdete do jídelny pro oběd, tak pro výdej musíte přiložit kartu nebo čip ke čtečce. Ta zaznamená, že jste oběd dostali, případně ukáže který, když máte na vý-běr. Do karty zaznamenejte údaje, které obědový systém o uživateli asi sbírá.

LUNCHSYS: KARTA UŽIVATELE

2 h

12.1

12.2

12.3

V zásadě by měli žáci bez problémů objevit, že systém bude potřebovat nějaké zá-kladní informace k identifikaci uživatele. Máte-li žáky zvídavé, můžete zabrousit do tématu ochrana osobních údajů v tom smyslu, které údaje o uživateli by obědový systém potřeboval nezbytně. Popis aktivity by jim také měl pomoct k tomu, že si systém povede evidenci vydaných (ale zřejmě i objednaných a případně zrušených) obědů. Posledním typem informací, které má případně v tuto chvíli zmínit, jsou in-formace o přihlášení do systému. Není potřeba určit opravdu všechny inin-formace.

Pro běžného žáka stačí základní příklady.

Pokud na škole obědový systém nepoužíváte, vezměte za příklad jiný. Měl by ale být poměrně jednoduchý.

Aktivita

Nejprve si ve dvojici rozmyslete, jaký typ uživatelů by se měl přihlašovat do elektro-nické žákovské knížky. Následně společnou diskusí dáme vaše podněty dohromady.

Výsledný seznam uživatelských rolí sepište na tabuli. V zásadě je nutné, aby v se-znamu byl žák, vyučující, zákonný zástupce a administrátor. Podle toho, jak moc máte přemýšlivé žáky, můžete přidat i další role: třídní učitel, ředitel nebo i jeho zástupce.

Nyní se rozdělíme do 4 skupin. Každá skupina dostane přidělenu jednu roli v sys-tému a sepíše si k ní všechny činnosti, které by měl uživatel s takovou rolí v syssys-tému dělat.

Počet skupin můžete zvýšit a nemusí být stejně velké. Odhadněte ale, kolik je ma-ximální počet ve skupině v dané třídě, aby diskuse mezi nimi byla efektivní. Po uply-nutí času je vyzvěte, aby seznam činností prezentovali. Ostatní pak poproste, aby případně navrhli další činnosti. Verdikt neříkejte hned Vy. Nechte žáky nejprve dis-kutovat. Seznam činností se může lišit podle toho, zda pomocí toho samého sys-tému dostávají zadání domácích úkolů či jsou pomocí něj žáci omlouváni. Opět nám nejde o to, abychom měli absolutní jistotu o maximálním výčtu. Jde nám spíše o po-stup samotné analýzy.

žák prohlížet své známky

vyučující přidělovat známky svým žákům; prohlížet známky, které udělil; měnit známky, které udělil

zákonný zástupce prohlížet známky svého dítěte

administrátor prohlížet cokoli; měnit cokoli; spravovat uživatele Aktivita

Šipkami propojte jednotlivé tabulky knihovní databáze. K šipkám doplňte, jaký vztah k sobě tyto tabulky mají a kolik prvků mohou šipky mezi tabulkami propojit?

Případně můžete ve zbylém čase určit, jaké položky by v jednotlivých tabulkách byly a můžete si je zkusit naplnit několika (např. třemi) záznamy.

12.4

12.5

Nejprve nechte každého, ať si řešení promyslí sám. Následně použijte metodu spo-jování žáků skupin, nejprve do dvojice, následně do čtveřice. Potom prodiskutujte řešení společně.

Autor může mít přiřazeno více knih a kniha může mít více autorů. Kniha může mít v knihovně fyzicky více výtisků, ale jedná se o výtisk jedné knihy. Výtisk se může půj-čit v jednu chvíli jen jednomu čtenáři, ale čtenář si může půjpůj-čit více výtisků. Knize může být přiřazeno více oborů (žánrů) a ke každému oboru může v knihovně být více knih. Z typů relací v příkladu ukazujeme jen 1 : N a M : N, protože jsou obvyklé.

Kdybyste chtěli ukázat i typ 1 : 1, tak si třeba přidejte tabulku karet. Jeden uživatel může mít jen jednu kartu a opačně jedna karta může být přidělena jen jednomu uži-vateli. Jenže se pak dostaneme do diskuse, proč karta nebude tedy rovnou jednou z položek v tabulce čtenářů.

ROZŠÍŘENÍ Zvídavá otázka

K čemu si myslíte, že slouží registr obyvatel a jak musí být zabezpečen?

Podstata odpovědi

Je to seznam všech občanů České republiky, ve kterém jsou jejich jména, data naro-zení, adresy, čísla průkazu. Slouží pro potřeby úřadů. Je to databáze s velmi citlivými osobními údaji, proto musí být velmi dobře zabezpečena proti zneužití, poškození či ztrátě dat.

Ve formulaci odpovědi se dopouštíme nepřesností či neúplností. Je potřeba se do-mluvit s vyučujícím občanské výchovy, zda nepotřebuje, aby žák znal větší podrob-nosti. Důležité je, že to je státem zřízený systém pro jeho potřeby a že musí být velmi zabezpečen.

autoři knihy čtenáři

obory výtisky

autoři knihy čtenáři

obory výtisky

12.6

Aktivita

Vytvořte ve trojicích vývojářskou firmu. Vaše obec by chtěla chytré osvětlení ulic, které by se rozsvěcelo jen tehdy, kdyby pod ním šel člověk nebo jel nějaký dopravní prostředek. Zkuste navrhnout, jaké technické prvky tento systém musí mít a jaká pravidla musí v systému fungovat. Zkuste tedy popsat, jak by celý systém fungoval a co by k tomu bylo potřeba.

K motivaci můžete využít konkrétní články, které mohou žáky navést, pokud si s principy nevědí rady, na druhou stranu mohou omezit jejich kreativitu při vymýš-lení.

http://www.enviweb.cz/100997

https://www.svetchytre.cz/a/pq3ma/praha-da-do-parku-chytre-lampy-dokud-pod-nimi-nikdo-neni-sviti-jen-minimalne

Pro vás může být zajímavý i tento podrobnější materiál od MŽP ČR https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/svetelne_znecisteni/$FILE/NNO_Pri-rucka_obce_20180911.pdf

SHRNUTÍ

Běžně se potkáváme s tím, že využíváme digitální informační systémy. Některé vy-užíváme jen pasivně, do některých vstupujeme aktivně v nějaké roli s uživatelským účtem. Informační systémy mají jednotlivé prvky (např. uživatel, zabezpečení, ta-bulky atd.), vnitřní strukturu, zabezpečení a samotná data.

12.7

12

I dokument Základy informatiky pro 2. stupeň ZŠ (sidor 53-57)