• No results found

Winsl0ff sognn

Reditus pastoris

Decimantes lx I Decimre Rug vj pund I Byg viij pund I hauffre

5 nihil I Lamb xij I Kiidtt xv I Kalffue iij I Gies ix I Offir xviij2 mk l Helnneskyldtt ij skepper byg aff lmer er2a vj pund I Jtem3 humble tiende och Huede tiende4 aff I bönderne. Minuta vt3 supra3 .

Bona Mensre pastoris

Jtema giiffuis8 aarligen ad Mensam pastoris

I

aff en feste y

Aaryds-1 o löff5 som6 Störe paa- lboer6 landgille Smör ij pundt I Dominium mz Steds maallid7 hoss pastorem.

Endb giiffuis8 aarligen aff Mattis Simenssens I gaardtt y Vannebierge for nogen ager och Eng I liggir tiill presteborid9 , landgille smör xv mk Ende aff gamble Js pouelssis10 gaard for en ager och I nogen eng

15 landgille Smör xv mk

Endd aff lille Mortens gaardtt y Lunnerup for en

I

Eng kallis a 1 kanten t. v. med yngre hand N:0 4. I bethales med 3 daler.

b D:o N:0 2

I

med 3 mk.

c D:o N:0 9 I med 3 mk.

d D:o N:0 14 I med 6 mk.

1 S. 196-198 är blanka.

2 xviij i A ä fr något annat.

2a Senare infogat.

3 Ordet saknas i A.

4 Friit fiskerij y ] Aaen. ] humble tiende ] och bo-huede ] tiende i A i kanten

t.v., något längre ned åtföljt av Frii ollenskouff ! Frij hygge tiill ] gerris teppe och ] illebrandt. Jfr not 33 nedan.

5 Aaridslöff.

6 som ej i A; Störe paa- ]

boer där i kanten t. v.

7 Stedtzmaalitt.

8 giffuis.

9 for .. presteboridtt I A i kanten t. v.

10 poelssis.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖJNGE HÄRAD 57

presteng11 landgille smör j pund

I

Stedtz maallid12 aff alle disse haffuir Sognnepresten

Jtem haffuir prouisten y Giöinge Herrid aff I en gaardtt y Visle- 200*

toffte Sogn som Erland I Morthenssen y Boderup paaboer landgille I Smör j pund, som liggir tiill prouiste embedit, I mz herlighedenn 5

och Steds maallidt13 •

Bona Curire pastoris14

Ager y N 0rre wong

I

Leidsa15 agerenn ij ske

I

Ollebiergs agerenn j ske I Weyelengenn ij sk16 I Stenhoffuid17 j ske I Sandryggenn ij skr I Lille langagir ij skf I Store lang agir v skf I Ager y 0stre wong 110 Holmagir j ske I Buncke agir ij skf I Arine nöden ij ske I Tiörnnis agir ij ske I Abulle agir iij skf I Skreidstens19 agir xv skf I Gerris lödenn20 iij ske I Drenge agerenn iiij skf I Orm agerindt ij ske I Korss agerindt j ske I Starkors ager ij ske I Grobagir ij ske I 0ill salle agerenn vj skf I Den 0stre tofft ssaa megid som duffuir att I ssaae ij 15 pundt I Den Vestre husstofft j pundt I Langagir er ett22 sticke som icke

ssaais iij skr. Ocl1 I ligger sa111n1e sticke y Norre23 vvongh. I [ Oiragre 201

*

y 0stre wong I Höytz agerenn iij skf I Tiörnnis agerenn ij ske I Vid hoillengen ij skf I Abulle agerenn viij skr I Stangebiergs agerenn xij skr I thette waar icke saaid y lang tiidtt25 I End ett sticke y den 20

]ange tiörnnis ager I kand ssaais mz ij skf I Eng y N 0rre wong I Vid langagre waid26 begge ende och wid27 lang I agrene iij les I Vey-lengen j les I Röir engen ij les I Eng hauffuen28 xij les I Striben29 wden for enghauffuen ij les I Espe snabit ij les I Reffuegraffs engen v les I Lille Skorp höyenn vj les

I

Store Skorphöyenn xv les

I

Vid Sörby leid30 25

j heckefylle I Ollin och wnder Veylengen j les I Vnder 0lssale agerenn j les

I

Eng y 0stre wong

I

Vid Sörby stock ij les i Store stubeng mz siin mae iiij les I Lille stubengen j les I Vnder höys agerenn ij les I 0res ryggene ij les I Vnder bunckis ager j les I Vnder arine nöid31 j

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 1:

11 kallis presteng i A i 16 Så! F'örkortn.-streck

kanten t. v. över k.

12 -maalid. 17 Stein hoffuidtt.

13 Jtem .. stedtz maalidt 19 Skreidtt stens.

i A senare tillskrivet i kan- 20 Geris lödinn.

ten t.v. omsockenriibriken. 22 itt.

14 pastoralis. 23 nörre.

15 Leidtz. 25 tidtt.

26 vaidtt.

27 widtt.

28 -haffuin.

29 Stribin.

30 leidtt.

31 nöidtt.

58 ÖSTRA OCH VASTRA GOINGE HARAD

les I Vnder den anden arine nöd32 j les I hulengen v les I Tiörnnis 202* agerenn j les I I Harekier v les I Striben y harekier j les I Jtem33 haffuir Sognnepresten friit fiskerij y

I

Aaen

I

End haffuir hand frij Ollen -skouff, frij hygge I tiill gierris teppe och illebrandt.33

5 Jtema er der en feste y Viinslöff34 som er wdlagd35

I

aff preste-gaardens rette lodskiiffte iordtt, och36

I

Lauritz hulck paaboer36 • Och giiffuis37 aarligenn I tiill sognnepresten aff samme feste ij pund smör Jandgille I Dominium mz3 Steds maallid3 haffuir Sognnepresten. I Ager y N orre wong I Abulle agerenn iij skr I Den lille Veylengen j

10 ske I Stenhoffuid38 j ske I Sandryggene iij skr I Rönis agerenn ij ske I Paa bierge iij skr· I Fiire rygge paa langagre v skr I holmagre iij skr I Ager y ös tre wong I Stockagerenn39 iiij skr I Kielnoderne39a ij ske I Lille stubagerenn j ske I Korss agerenn j ske I Try Veyespiell40 iij skr I Orm agerindt ij skr I Veyllengen41 paa Synebierg ij skr I Lille

15 Synebiergs agir iij ske I Husstofftenn xij skr I En agir y lille wong iiij skr

I

Eng y N 0rre wong

I

Bierg engen xij les

I

Lille Reffuegraffs 203 * eng iiij les 11 Espesnabitt mett siin tiillhöring43 ij les I En mae vnder Sondagre, och en anden liiden44

I

mae j les

I

Den Eng wnder Rönis agre iij les I Tre gierris45 löder y sneriit j les I Eng y 0stre wong I

20 Klacke wads engen ij les I Biörnn engen iij les I En gierris45 lod j les I iij gierris löder wnder Vie spield46 ij les

Onera pastoris

Cathedraticum xx B j alb.

I

Altere hauffrc vj B Bona Ecclesi1B

25 Jtemb giiffuis37 aarligen tiill Kircken aff Liunge I mölle som48 Niels Jonssen paaboer.48 Och ett I pund Rugland liggir tiill samme mölle I Landgille meell xij slö'· och iiij B grott I Dominium mz Stedsmaallid49 haffuir Kircken selff

a I kanten t. v. med yngre hand Denna bruukas

I

under N:0 1:

b D:o N:0 5.

32 nödtt.

33 Jtem .. illebrandt. Jfr not 4 s. 56.

34 Vinslöff.

35 -lagdtt.

36 och ej i A; Lauritz ..

paaboer där i kanten t. v.

37 giffuis.

38 Stein-.

39 -agrene.

39a Keilnodirne.

40 Vie spiell.

41 Veylengenn.

43 tiil-.

44 lidenn.

45 gerris.

46 spiellid.

48 som ej iA; Niels .. paa-boer där i lcanten t. v.

49 mz stedtzmaalidtt i A efter selff.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD 59

Jtema Tröils Smid giiffuir50 aarligen aff en agir y

I

Aaridslöff Nörre wong er ij skeppe landtt I landgille wox j mk

J sa haussen giiffuir50 aarligen landgille aff en agir y I Aaridslöff Vestre wong kallis Stiiffue agir

I

er iij skeppe land. landgille j mk vox Jtemb giiffuis37 aarligen landgille aff en gaardtt y I Lunnerup kallis 5

kirckegaarden, som51 Pedir I Skreddere paaboer51, och kand ssaa paa all52

I

iorden som tiill samme gaard52a ligger j pund Rugsred53

I

och höstis xvj gode less eng. landgille pendinge j skonsk mk.

I

Dominium haffuir Kongens fogid paa Helsingborg slott I quo iure nescitur54

Michellc Hanssen y Lunnerup giiffuir50 aff en ager I y Lunnerup 10 204*

nörre wong er vj ske land vj grotte56 landgille

Jtemd Kialt giiffuir50 aarligen tiill Kircken aff

I

tuende kirckens kiör de haffue tiill euerliig

I

eyendom, 57 landgille pendinge vj grotte56 Tröilse5s y Boarp giiff uir50 aarligen aff en Eng kallis I kircke eng59 liggir y den nörre Vinslöuff60 wong

I

rentir höö lx less. landgille Smör 15

iij pund

Torckillf61 y Maglilt giiffuir50 aarligen aff en tofft

I

kallis huss-tofften62 er ix ske land. landgille j mk vox

Jtemg giiffuis37 aff före agre y Neufflinge wong

I

er viij ske Rugland som63 Niels Knudssen och I Pedir Smid bruger, 63 landgille smör j 20

pundtt64

Lasseh y Gulistorp giiffuir50 aarligen aff nogen

I

Vuiss iordtt land-gille pendinge x B

a I kanten t. v. med klammer om detta och följande (resp. föregående) stycke med yngre hand N:0 8.

I

här före gifues

I

16 öre Sölfver

I

Mynt.

b I kanten t. v. med yngre hand N:0 11.

I

Landgille J l Skånsk mk

I

recknas för I 10 öre.

c D:o N:0 13. d D:o N: 1: e D:o N:0 I.

f D:o Giers Härad

I

Giöredt Sochn. g D:o N:0 7

I

N:0 8.

11 D:o N:0 6.

I

Jgnaberga Sokn.

50 giffuir. 57 eyedom.

51 som ej i A; Pedir .. paa- 58 Tröills.

boer där i kanten t. v. 59 kallis .. eng i A i kanten

52 ald. t. h. och v.

52a Ordet saknas i A.

53 -saiidtt.

54 nouit deus.

56 grott.

60 Viinslöff.

61 -kildtt.

62 kallis husstofften i A i kanten t. v.

63 som ej i A; Niels .. bru-ger dennom där i kanten t. V.

64 A har härefter Dette landgille giffuir dee som samme agre brugir.

60 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD

Pedira b Karlssenn y Piilegaarden y Vinslöuff65

I

giiffuir aarligen landgille pendinge ix B

Oluffb c Bentssenn65a y Vinslöff giiffuir50 aarligenn aff

I

en kirckens feste mz all66 siin behöringh landgille

I

pendinge xviij B

I

Dominium

ö mz Stedtzmaallid67 haffuir Kircken selff68 I Ager tiill samme feste J Karls agerenn y 0lsale69 wong iiij skf I y N 0rre wong I Stenn70 agerenn iiij skf

I

S0ndre wong

I

En stangbiers agir iij skf

I

En anden 205* stangbiers agir iiij skf 11 Eng y N 0rre wong I Bierg engen x less I

Eng y Syndre wong

I

En agerlöd paa stangebierg j les

I

Maen

10 wid orme Korre j les

Reditus redituj

Helnneskyldtt ij skepper aff huer mand er72 vj pund byg.

I

Minuta vt in prioribus.73

Bona Curire redituj

15 Ager y N 0rre wong

I

Abulled agir iij skf

I

Steenn74 agir ij ske

!

R0nis agir ij ske

I

Skaaff agir j ske

I

Haalm agir j ske

I

ij langagre ij ske

I

Sandryggene ij skr

I

Bierg agir j ske

I

Ager y 0stre wongh

I

Skreisteens75 agir iij skf

I

Stribin j ske

I

Senebierge ij skf

I

Korssager ij ske I Ster korss agir j ske I Piiletofften j ske I ij stangbiers77 agre

20 huer iij ske land

I

iiij rygge hoss Kiörolin iij skf

I

Orm agir ij skf

I

206* husstofftenn hoss Degnne gaarden j pundt 11 Eng y N 0rre wong.

i

Espe snabitt iij less I Tuo gierris78 lödir huer j les I Ollebeckindtt j les I Jtem agerlödir foruden79 dette kand belöbe I siig tiill sammen ij gode les I Eng y Syndre81 wong J Diegnne82 kierrid iiij les I Biörnne

25 engen ij les I 0eris lyder och agerlödir kand werre iij les I Gaar-a I kanten t. v. med yngre hand 9 öre.

b D:o med klammer om detta och följande (resp. föregående) stycke N:0 20.

c D:o 18 öre.

d D:o N:0 4:

66 Vinslöff. verridtt I hoss Kirckenn 74 Steni (för Stein?).

66a Benssen. vartill senare f agats och 75 Skreistens.

66 aldtt. er endnu. 77 -biergs.

67 mz stedtzmaalidtt i 69 0illsale. 78 gerris.

A senare tillskrivet under 70 Steen. 79 forueden.

raden. 72 Senare tillfogat under 81 söndre.

68 I st f haffuir .. selff har raden. 82 Deignne.

A haffuir aff errilde tiidtt 73 Meningen saknas i A.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD 61

<lena som hand paaboer liggir tiill kircken

I

och noged83 aff denne agir och Eng som er be-Jskreffuid, huilcken hand icke selffuir kand

I

well giöre84 forskell85 paa. Dog giiffuir50 hand aarligen

I

tiill kircken landgille j B grott

I

Dette forne alt sammen er alt regnnit86 y

Rug-srodtt87

I

och gode less eng. 5

N eufflinge sognn

207

*

Reditus pastoris

Decimantes xxiiij

I

Decimro Rug ij pund

I

Byg ij pund

I

hauffre nihil

i

Lamb ij

i

Kiidtt viij

I

Gies nihil

I

Offir viij mk

I

Helnneskyldtt byg iij 88 pund

I

En Sommir ost aff huer gaardtt

I

Jtem Sommir 10

pendinge iij mk

I

Minuta vt supra89

Bona Curiro pastoralis

Ager y N 0rre wong

I

Galnne agir vij skr

I

Kirckegaars agir j ske

I

Nelle bulle ij skr

I

Almedals agir j ske

I

Lille Kirckegaards agir j ske

I

husstofftenn ij skr

I

Steni kleppin iij ske

I

Tre haragre iiij 15

skr

I

Kille kors agir j ske

I

Aais Mais agir j ske

I

Lyck e w o n g

I

Tofften j ske

I

Gaassetofften ij skr

I

Banskuls agir j ske

I

Leids92

age-renn ij skr 11 Glairhöys ager iiij skr I Krog agerenn iij skr I Syndre 208*

wong

I

Syndre wongs ager ij skr

I

Thette er god iordtt.

I

Oir agre paa wangne ry

I

och y S0ndre wong

I

Bro ager j ske

I

Blöid ager 20

j ske

I

N0tt agre ij skr

I

Vid hulckebierge weyen ij skr

I

Bircke kullind ij skr

I

Sten93 waids veyen iij skr

I

y Lycke wong.

I

Vid Krogeryds weyen paa hin94 siide guldbeck iiij skr

I

En ager wid Jerin j ske

I

Paa guldbiers hee ij skr

I

Thette waar icke saaid95 y roande minde.

I

Eng y Lycke wong

I

Bastu maen xv gode97 les

I

Guldbecks98 eng 25

iiij les

I

Piilluma99 j les

I

0reskiöfftid j les

I

höye engen j les

I

Kringell a J kanten t. v. med yngre hand Här före blef

I

belefwat uthj

I

Pastorens Herr

I

Hans Gramij Och

I

Klockarens Nils

I

Rijs närwaru

I

at här effter

I

skulle gifuas

I

till Kyrkian

I

3 mk Sölfver Mynt Åhrl:

I

Sandby den 30 April 1692

I

Jöran Adlersteen

83 nogett i A ä fr megett. 88 I A ä fr iij. 94 hiin.

84 giörre. 89 infra. En .. infra i A i 96 saaidtt.

85 forskiell. kanten t. v. 97 goid.

86 regnid. 92 Leidtz. 98 -begs.

87 -seidtt. 93 Stein. 99 Pilluna.

62 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE HÄRAD

mussindt j les I Viins kier iiij les I Lycke leid1 j les I En enghaffue paa Fellis2 marck ligger tiill

I

gaardenn viij les

I

Jtem er tiill prestegaarden3 frij ollen och frij

I

skouffhygge tiill gierssill och illebrandtt4

I

Aff thenne5 forne gaard6 och grund giiffuir bonden

I

som hannom

haf-5 fuir aarligen tiill Sognneprestenn

I

Landgille smör vj pundt

I

Domi-nium mz Stedsmaallid haffuir Sognnepresten. 9

Onera pastoris

209 * Cathedraticum viij B j alb.

I

Altere hauffre vj B

Bona Ecclesire

10 Suenda Lauritzen10 y Neufflinge giiffuir aarligen

I

tiill Kircken, aff en gaard kallis kircke

I

gaardenn landgille pendinge xiiij B

I

Domi-nium er tiill Helsingborg slott

Gylleb y Eyaryd giiffuir aff en Kircke ager

I

noged nrer13 iiij skeppe land aarligen iij B pendinge

15 Jtemc giiffuis15 aarligen tiill16 Kircken16 aff nogen

I

iordtt17 ligger y Röen y Neulinge sogn som

I

Börge ibidem haffuir tiill siin gaard17 iiij B landgille1B

Reditus redituj

Helnneskyld byg iij pund

I

Jtem faar degnind en Sommerost

20 aff huer gaard20 I Minuta vt supra21

Tiill denne sognn er huercken degnne gaardtt

I

ellir degnne iordtt

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 11.

b D:o N:0 1.

c D:o N:0 2.

1 -leidtt.

2 Fellids.

3 Item .. prestegaarden saknas i A.

4 Friiollen .. ille-I brandtt i A i kanten s. 545 t.v. om avd. Reditus pastoris.

5 denne.

6 gaardtt.

9 dominium haffuir

sog-nepresten mz stedtzmaa-lidtt.

10 Lauffrissenn.

13 ner.

14 landtt.

15 giffues.

16 ad templum.

17 wuiss Kirckens iordt.

Härefter tillskrivet i kan-ten t. v. Thenne iordtt

lig!ger y Röen y I Neu-linge sognn. I som Börge ibidem I haffuir tiill siin I gaardtt.

18 Ordet saknas i A.

20 Jtem faa (så!) degnind en sommir ost aff huer I

gaardtt i A tillskrivet efter Tiill denne etc.

21 Minuta etc. saknas i A.

Ö'3TRA OCH VÄ TRA GÖINGE HÄRAD 63

Guml0sse sognn 210*

Reditus pastoris

Decimantes xxxij I Decimai Rug iij pund I Byg iij pund I hauffre nihil I Lamb v I Gies iij I Offir vj mk I Helnneskyld Rug xxxij skr22 I och Byg iij pund iiij skr23

I

:End faar Sognnepresten humble tiende24

I

5

minuta vt supra. 25

Bona Mensai pastoris

Jtem giiffuis26 aarligen ad Mensam pastoris aff en I gaardtt y Fierlöff som27 Anders Mandessen paaboer27 I Landgille smör iij pundt I Dominium haffuir Jörgen Tiidemandtt 10

Bona Curim pastoris

Ager y 0stre wong

I

Dragebierga j pund

I

holmagir j pund

I

Egekulds agir j ske I Ager y Syndre wong I Tofften j pund I Ege-biergh xv skr I Lille preste riiss iij skr I Prestelycke j ske I Ag er y

Vestre wong I Kuldager iij skr 11 Eng y 0stre wong I Egis engenn 15 211 * x les I Skiidin 29 v les I Holm agers eng j les I Almendingen j les I

Eng y Syndre wong I Haffue engen iiij les I Store prest riiss j les I En g y Ve st r e w o n g I Lille presteng iij les ! Kuldagers eng j les I

Store prest eng som liggir y Röröds30 vong31 xv les. I Jtem er tiill prestegaarden32 frij ollenskouff

I

och frij skouffhygge.

I

Jtem18 friitt 20

fiskerij y Aaen32

Onera pastoris

Cathedraticum xiij B j alb. I Altere hauffre vj B Bona Ecclesim

Jtemb giiffuis26 aarligen tiill Kircken aff en gaardtt paa I kronens wid 25

naffn Siunckeryd som33 Jens Matssen

I

paaboer33 landgille smörj pund a J kanten t. v. med yngre hand Denna Gården

I

är förbyt

I

som menas I A:0 1620. och I derföre är I igengifwet I N:0 18 i Sörby.

b D:o N:0 l:

22 xxx (äfrxiiij;jfrmotsv.

imder Sörby) skr och ij skr.

23 Byg etc. i A senare till-skrivet, ovanför iij pund överstruket xxxvj skr.

24 End. . Sognnepresten saknas i A; humble tiende

där i kanten t. v.

25 Minuta etc. i A i kan-ten t.v.

26 giffuis.

27 som ej i A; Anders ..

paaboer där i kanten t. v.

29 Skiidnin, ev. Skiidinn.

30 Roröds.

31 waangh.

32 Jtem .. prestegaarden ej i A; frij ollenskouff .. aaiin där i kanten t. v.

33 som ej i A; Jes .. paa-boer där i kanten t. v.

212*

213*

64 ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖINGE R ÄRAD

Enda giiffuis26 aff en gaard y Gryds sogn y Quittinge I paa Kronens som34 Clemmid Suenssen paaboer34 I landgille Smör j pund

Jtem aff en anden gaardtt y forne Quittinge och ssaa I paa Kronens35 som36 Suend Pederssen paaboer36

I

Landgille Smör j pund

5 Endb37 gaffs37 aff en agerlöd y Ransröds wong forlennings38 I gods.

landgiZZe j B Then höstir nu kircke werger.39 Reditus oodituj

Helnneskyld byg iij pund iiij skr

I

minuta vt supra.40

Bona Curioo oodituj

10 Ager y 0stre wong I Dragebiergc v skr I Nyrett iij skr I Ager y Syndre wong I Prestelyckenn41 v skr I Torslundin viij sk-i"· I Ege-bierg iij skr I Eng y 0stre wong I Almenningen iij les I Degnne-hullerne iij les I Nyrett j les I Gaassehalenn v les I Eng y Syndre wong I Prestelyckenn j les I Frij42 Ollenskouff och Skouffhygge y 15 byes skouff I friit fiskerij y Aaen42.

S0rby Sognn

Reditus pastoris

Decimantes xvij I Decimoo Rug ij pund I Byg iij pund I hauffre nihil I Lamb iij I Gies iij I Offir ix mk I Helnneskyldtt Rug xiiij

20 skr43 och43a I Byg ij pund iij skr44 I Jtem aff Sörby houffgaardtt for tiende och I Helnneskyldtt Byg j pundtt I End faar hand aff Sogn-nemendene45 humble tiende45 I Minuta vt supra46 .

a I kanten t. v. med yngre hand N: 4.

b D:o N:0 9: c D:o N:0 5:

34 som ej i A; Clemmid ..

paaboer där i kanten t. v.

35 paa Kronens ochsaa.

36 som ej i A; Suend pers-sen paaboer där i kanten t. V.

37 Jtem giffuis.

38 -lenings.

39 Kircke werger I höstir i A i kanten t. v.

• 0 minuta etc. i A i kanten t. V.

41 Prestlyckinn.

42 Frii etc. i A senare till-skrivet.

43 I A ä fr xxxij skr; jfr

motsv. under Gumlösa.

43a Ordet saknas i A.

44 I A ä fr iij pund 4 skr.

45 end .. Sognnemendene ej i A; humble tiende där i kanten t. v.

46 minuta etc. i A i kanten t. V.

ÖSTRA OCH VÄSTRA GÖIKGE HÄRAD 65

Bona Curire pastoralis

Ager y Lycke47 wong. I Kirckea tofften xij skr I Pugesteens agir viij sk:r I Korsse agir vj sk:r I Egekulds49 agir iij skr I Deye agir ij skr I Ager y Store wong I Leds agir j ske I Kylle agir ij skr I Ege-kulds ager vj skr I Lummestens ager iij skr I Enge agir vj sk:r I Liif- ;_;

fuelands ager j ske I Lie agir vj skr I Lundis agir j pund I Kiörnnis

agir vj skr ! I Veys agir iij ski· [ Stiis agir iiij ski· I Bönne50 agir iiij 214*

skr [ Holm agir iij ski· I halff Klude ager j ske I Rebelin j ske I Birckis agir j ske I Skouffs agir iiij sk:r I Bierre agir iiij ski· I Mölle agerenn iij ski- I Stymre ager iiij skr [ Eng y Store wong I Mölle eng j les

110

Liiffuelands51 eng j les I Brostickid j les I Becke stickid j les [ Ege-kulds52 agirs eng j les I Preste53 eng j les I Kringell stickid j fauffn [ Sn1aa bierre eng ij les I Store bierre eng x les [ Skallenn iiij les I Mörckinn ij les I Faare weldis eng xij les [ Biernne Kylle eng xij les I Stars nödin j les I Lille brostickid j les I Jtem er55 en halff mölle paa 15

Almenningen55 som er I tiill prestegaarden55. Jtem frij ollenskouff och Jllebrandt56 I Aff denne forne gaardtt och grund giiffuir57 bonden [ aarligen tiill Sognncpresten lanclgille x pund smör I Jtem for tiencle och helnneskyld Rug j pund I och byg j pundt I Dominium mz

Steds-maallid58 haffuir Sognnepresten. 20

Onera pastoris 215

*

Cathedraticum v B j alb. [ Altere hauffre vj 13 Bona Ecclesire

Jtemb giiffuis59 aarligen tiill Kircken aff en gaardt [ y Sörby som60 Suend Nielssen paaboer60 iij mk vj 13 I Dominium mz Stedsmaallid 20

haffuir61

a 1 kanten t.v. med yngre hand N:0 l: b D:o N:0 4.

47 Lyckie.

49 -kuldtz.

50 Böne.

51 -landtz.

52 -kuldis.

53 prest.

55 Jtem er ef i A; En .. al-mendingen där i kanten t.v.; som .. prestegaarden

5

ef i A.

56 ,Jtem ef i A; Frii .. Jlde-brandtt där i kanten t.v.

57 giffuir.

5s mz stedtz maalidt i A efter sognepresten.

59 giffuis.

60 som ej i A; Suend .. paa-boer där i kanten t. v.

61 Notisen ofullbordad. A Dominium er tiill helsing-borg slott; i kanten t. h.

nunc fru Beata; i kanten t. v. De hac curia inqui-1 rendum super qua ecclesia

I habet firmas literas.

ö

66 ÖSTRA OCII VASTRA GÖIXGE HÄRAD

Jtem giiffuis aarligen tiill Kircken aff en agir

I

y Sörby wong Frw Beata haffuir iij B landgille

End giiffuis62 aff en ager y Vinslöuff wong som

I

Per Karlssenn haffuir landgille ij B

Reditus redituj

Helnneskyldtt byg ij pund iij ski'

I

Minuta vt supra

Tiill denne Sognn er huercken Degnne gaardtt

I

ellir degnne iordtt.

216* 0nnestedt62a sognn

Reditus pastoris

10 Decimantes lx I Decimre Rug v pund I Byg vj pund I hauffre nihil63 I Lamb ix I Gies xij I Offir xj mk I Helnneskyldtt vj pund byg I Redependinge aff Kirckenn olim64 vij mk iiij B minus I modo iij pund Smör.65 I Minuta vt supra.66

Bona Curire pastoralis

15 Ager y Syndre66a wong

I

Krogea agir xiiij skr

I

Prestehaffuen xiiij skr· I Gildis tofftenn ix ski' I Mölle agir iiij skf· I Kolle brende vj ski' I Syende kille67 j ske I Ager y Vestre wong i Kilde68 agir xij ski' I Kragenn68a viij skr I Sanden j ske I Ager y N 0rre wong I Brenningh 217

*

xij skr I Staffs agir iij skr I Tofften iij ski' I Spenditt70 j ske i I E ng

20 y Syndre wong I Preste hauffuenn xij les I Kroge ager ij les I Abelle eng j les I Eng y N 0rre wong [ Hör Kacken83 xx les I Klögnes iiij les

I

Lerienn ij les

I

Jtem er der tiill Prestegaarden frij73 Ollenskouff

I

och64 bygningskouff och frij skouff tiill64 Jlde-

I

bnmdtt och teppe.73 Onera pastoris

25 Cathedraticum74 xx75 B j alb.

I

Altere hauffre vj B

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 8:

62 giffuis. 66 minuta etc. i A i kan- plumpat e.

62a 0nestedt. ten t. v. 73 Jtem .. frij ej i A;

Ollen-63 auene nihil i A i kanten 66a S0ndre. skouff .. teppe där i

kan-t. h. 67 Kylde. ten t. v.

64 Ordet saknas i A. 68 Kylde. 74 Härefter struket i A aff

65 modo .. smör i A i kan- 68a Krogenn. begge sognir.

ten t. h. 70 Spon- el. Spen- med 75 I A ä fr xxvj.

ÖSTRA OCH V ASTRA GÖINGE H2i.RAP 67

Bona Ecclesire

Jtema y Broby Sognn y Lundom erre viij gaarde

I

som Steen Biilde haffuir y forssuar paa Kong.

I

Matt. vegnne, och giiffue76 derris landgille

I

tiill forne 0nested77 Kircke. Smör liij pundt

Desseb epthirskreffne bönder som Jörgen Marsuiin

I

haffuir y for- 5

ssuar, giiffue derris landgille

I

tiill Kircken ssom her eptherfölger78 J ense Lang giiffuir79 aarligen tiill Kircken so xxiiij B

I

Ag er y Synd r e wong

I

Lange81 ager iij skr

I

Viide Spieldtt iij skr

I

Lille kloff ij skr

I

Kroge agir vj skr I Kelle brendtt vj skr 11 Ager y N 0rre wong I 218*

Diurhögs agir v skr

I

Staffs agir iij skr

I

Store lerie iiij skr

I

Lille 10

lerie ij skr

I

Ager y Vestre wong

I

Hiulbröde iiij skr

I

Kors agir v skr

I

Dals agir v skr

I

Eng y Syndre82 wong

I

Kroge byrcke xxvj les

I

hör kackenn83 x les

I

Bielcke eng j les

I

Gryde eng j les

I

Skald-renn v les

I

Lereeng84 vj les

I

Gryds lycke vj les

I

Rödenn viij les

Clemmidd Nielssen giiffuir79 aarligen85 xxvij B landgille

I

Ager y 15

S0ndre wong I Gieffs agir x skr I Kroge agir iiij skr I Okiers agir iiij skr

I

Dode agiriij skr

I

Kolle brendevskr

I

AgeryVestrewong.

I

Reste agir vj skr

I

Kors agir ij skr

I

Glimmagger86 ij skr

I

Lreren iij skr I Sanden j ske I AgeryN orre86a wong I Seg agir87 vj skr I Brenning

iij skr 11 Diurshögis agir iij skr I Eng y S0ndre wong I Skoesholm 20 219*

j les I Vintirga bs eng j les I Röden viij les I Agerlöder88 v les I E n g y N 0rre wong.

I

Boselum xxvj les

I

Spangs eng viij les

I

Komle grydtt j les

I

Aggerlöde v les

Pedire Eskilssenn giiffuir aarligen xxj Blandgille

I

Ager y Syndre82 wong

I

Siuende89 Kyll x skr

I

Longge agir v skr

I

Sten90 spieldtt ij 25

skr

I

Okiers agir iiij skr

I

Kolle brende v skr

I

Ager y N 0rre wong

I

Flinting v skr

I

Leergraffs agir iiij skr

I

Lerienn iiij skr

I

Gryde agir

a J kanten t.v. med yngre hand N:0 10 gifver 4 pund Smör I 8 ... 5 pund I 1: ... 5 pund I 11: ... 5 pund I 9: ... 5 pund I 4: ... 9 pund J 2: .. . 9 pund

I

5,6 ... 11 pund

I

Summa 53 pund.

b D:o N:0 (utan åtföljande siffra).

c D:o N:0 11: d D:o N:0 9: e D:o N:0 14:

76 giffue. 81 Langge.

77 0nestedtt. 82 S0ndre.

78 I A följer efter komma 83 kakenn.

först. 84 Lrere engh.

79 giffuir. 85 Ordet saknas i A.

80 tiill Kircken ej i A. 86 Glim-.

86a n0rre.

87 aggir.

88 Aggirlödir.

89 Siuendee.

00 Steen.

Related documents