”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”

I dokument norra hälso- och sjukvårdsnämnden (sidor 148-151)

Förslag till beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att av 3 524 248 kr fördela 2 925 126 kr till Barnhälsovården och 599 122 kr till barntandvården för insatser i enlighet med detta tjänsteutlåtande för 2018.

2. Finansiering för år 2019 – 2020 sker inom ramen för de statliga medel nämnden erhåller för ökad tillgänglighet i barnhälsovården i enlighet med detta tjänsteutlåtande, under förutsättning att överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sker för 2019- 2020 och att medlen fördelas av Regionstyrelsen till hälso- och

sjukvårdsnämnderna.

3. Centrala Barnhälsovården och Folktandvården ansvarar för att tillsammans med vårdgivare i området ta fram förslag till insatser för senare beslut i nämnden.

4. Ansvarig tjänsteman får i uppdrag att, efter beslut i nämnden, ta fram

”Anvisningar – tillkommande ersättning” där utbetalning och

uppföljning/återrapportering av medlen framgår, för respektive mottagare av medel

Sammanfattning av ärendet

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit 3 524 248 kr år 2018, 3 355 684 kr år 2019 och 3 355 684 kr år 2020 i statliga medel från regionstyrelsen för

”Insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”. Statsbidraget har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt resursfördelningsmodellen och syftar till att under 2018 - 2020 öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt en lägre vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0-6 år). De insatser som genomförs ska bidra till ett långsiktigt utvecklingsarbete inom barnhälsovården.

§ 100 Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården” - HSNN 2018-00097-1 Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården” : Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”

Datum 2018-06-21

Diarienummer HSNN 2018-00097 2 (4)

Fördjupad beskrivning av ärendet

Barnhälsovården riktar sig till alla barn och deras föräldrar fram tills barnet börjar skolan.

Barnhälsovårdens mål är att främja barns hälsa och utveckling, förebygga ohälsa hos barn, samt tidigt identifiera och initiera åtgärder vid problem i barns hälsa, utveckling och uppväxtmiljö.

Svenska barn har internationellt sett en god hälsa. Kartläggningar visar exempelvis på låg spädbarnsdödlighet, låg andel olycksfall och hög andel vaccinerade barn. Samtidigt som barnhälsovården når de flesta barn visar studier att barns hälsa i hög grad påverkas av deras föräldrars och vårdnadshavares socioekonomiska situation. Studier visar också att barn som kommer från en socioekonomisk situation som är sämre än genomsnittet, med erfarenheter av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller ekonomisk utsatthet löper större risk för en sämre hälsoutveckling på lång sikt. Det finns därför anledning för barnhälsovården att kunna rikta insatser till familjer och barn som är särskilt utsatta i syfte att främja en jämlik hälsa.

Tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa och lägre vaccinationstäckning ska öka, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0–6 år). Den

uppsökande verksamheten ska baseras på frivillighet och kan utgå från lokala modeller.

Barnens hälsa och utveckling ska stå i centrum, och den uppsökande verksamheten bör i möjligaste mån ske i samverkan med vårdgivare inom nämndens område och kommunens socialtjänst.

Insatserna syftar till att stärka de insatser som BVC redan gör och bör ta sin utgångspunkt i nationella kunskapsstöd, såsom Socialstyrelsens Vägledning för barnhälsovården. I

insatserna bör ingå att:

-informera föräldrar om nyttan med vaccination och även bemöta felaktig information och rykten som sprids om vaccinationer,

− informera föräldrar om hur man uppnår en god tandhälsa och betydelsen av goda tandvårds- och levnadsvanor,

− samtala kring barnens och familjernas levnadsvanor och förebyggande av psykisk ohälsa, övervikt och kroniska sjukdomar hos barn, samt skadeförebyggande insatser och ge råd och stöd kring amning och andra aktuella frågor.

De insatser som genomförs inom ramen för överenskommelsen ska bidra till huvudmännens långsiktiga utvecklingsarbete inom barnhälsovården.

Västra Götalandsregionen har beviljats 20,6 miljoner kronor år 2018, 19,7 miljoner kronor år 2019 och 19,7 miljoner kronor år 2020 för ”Insatser för ökad tillgänglighet i

barnhälsovården”. Statsbidraget har fördelats till hälso- och sjukvårdsnämnderna enligt resursfördelningsmodellen och syftar till att under 2018 - 2020 öka tillgängligheten i barnhälsovården för grupper som har sämre hälsa och tandhälsa samt lägre

vaccinationstäckning, genom utökade hembesök eller annan uppsökande verksamhet i främst socioekonomiskt utsatta områden (åldersgrupp 0- 6 år).

Nedan beskrivs ett antal insatser som är aktuella men som kommer att anpassas efter de olika nämndernas förutsättningar och behov. Barnhälsovården kommer under hösten 2018 att redovisa insatser som föreslås i varje nämndområde efter att ha inventerat önskemål och behov både hos utförare och hälso- och

sjukvårdsnämnder. Målet är att gemensamt hitta verkningsfulla insatser så att syftet med statsbidraget uppnås.

Datum 2018-06-21

Diarienummer HSNN 2018-00097 3 (4)

Insatser som kan vara aktuella inom barnhälsovården:

o Språkutveckling- språkutveckling hos flerspråkiga barn o Bildstöd

o Nätverk BHV-personal för fortbildning och erfarenhetsutbyte

o Levnadsvanor, befintliga metoder avseende levnadsvanor kompetensutveckling (material finns, metodutveckling?), utökat stöd kring amningsrelaterade frågor o Information och diskussion på SFI, Familjecentral, förskolor mm

o Kulturtolkar

o Utökade/förstärkta hembesök i områden som inte redan tar del av detta, till exempel i samverkan med förebyggande socionom.

o Föräldrautbildning, riktat stöd, logoped och anknytning o Annat stödmaterial

o Översättningar och anpassning till lätt svenska av befintligt och nytt material o Kompentensutveckling:

 Utbildning i samtalsmetodik

 Att förstå, värdera och använda kring hälsoinformation (Hälsolitteracitet)

 Pedagogik, både utifrån enskilda samtal och föräldragrupper

 Barnsäkerhet (väska) och matkasse (SÄS)

 Vaccinationer, föreläsning, och work-shops framför allt kring tveksamhet o EPDS kartläggning av mödrar som inte har svenska som modersmål

o Riskbrukskartläggning

o Uppsökande av ej avhörda barn/barn som ej fått erbjudande om BVC o Projektledare VGR 50- 100%

o Processtödjare 20-50 % i varje nämndområde

Insatser i samverkan mellan barnhälsovård och tandvård

o Utbildningsdagar

o Nätverksträffar

o Material (tandvård-kit)

o Uppsökande verksamhet Ej avhörda barn-grupp o Familjecentraler

Ekonomi

Statsbidraget har fördelats mellan barnhälsovården och tandvården så att barnhälsovården får den större andelen 83% och tandvården den lägre andelen 17%. Fördelningen har gjorts i samråd med verksamheterna. Fakturering ska ske i enlighet med ”Anvisningar -

tillkommande ersättning”.

§ 100 Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården” - HSNN 2018-00097-1 Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården” : Riktat statsbidrag till hälso- och sjukvård: ”insatser för ökad tillgänglighet i barnhälsovården”

Datum 2018-06-21

Diarienummer HSNN 2018-00097 4 (4)

HSN S 2 770 906 471 054 2 299 852

HSN Ö 3 423 102 581 927 2 841 175

Summa 20 600 000 3 502 000 17 098 000

Fördelning

HSN 2019 TV BHV

HSN N 3 355 684 570 466 2 785 218

HSN V 4 043 652 687 421 3 356 231

HSN G 6 416 091 1 090 735 5 325 356

HSN S 2 645 725 449 773 2 195 952

HSN Ö 3 238 848 550 604 2 688 243

Summa 19 700 000 3 349 000 16 351 000

Fördelning

HSN 2020 TV BHV

HSN N 3 355 684 570 466 2 785 218

HSN V 4 043 652 687 421 3 356 231

HSN G 6 416 091 1 090 735 5 325 356

HSN S 2 645 725 449 773 2 195 952

HSN Ö 3 238 848 550 604 2 688 243

Summa 19 700 000 3 349 000 16 351 000

Beredning

Förhandling enligt MBL § 11 har den 05 06 2018 avslutats i enighet med arbetsgivarens förslag.

Koncernkontoret

Sverker Hänel Ansvarig tjänsteman

I dokument norra hälso- och sjukvårdsnämnden (sidor 148-151)