Instruktioner för att genomföra provet

I dokument Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 12-17)

I det här kapitlet beskrivs hur de olika delprov som ingår i provet ska genomföras.

Inför genomförandet

Vid ett tillfälle innan genomförandet ska eleverna ges information om provet som helhet. I samband med detta ska läraren dela ut och gå igenom kopieringsunder-lag 1 Information till eleven.

Genomförande av Delprov A1

Delprov A1 är det teoretiska provet i ämnet. Delprovet består av ett tiotal uppgif-ter som ska besvaras skriftligt och genomförs enskilt.

Tabell 2: Praktisk information

Delprov Provdatum Tidsåtgång Material

Delprov A1 Tisdag den 4 april Genomförande: 75 min Elevhäfte Delprov A1

Beskrivning av delprovet

Delprovet består av 10-15 uppgifter och avser att bedöma förmåga 3, dvs. för-mågan att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. Svaren på frågorna skrivs på separat papper.

Genomförande vid provtillfället

Innan provtiden startar bör läraren göra följande:

• Dela ut det aktuella delprovet till eleverna. Se till att de skriver sitt namn på förstasidan.

• Informera eleverna om att provtiden är 75 minuter.

• Ge eleverna tillfälle att ställa frågor om provets genomförande.

Efter delprov A1 är det lämpligt med en rast.

Bedömning av delprovet

För bedömningen av elevernas prestationer på delprovet finns det röda häftet Bedömningsanvisningar. Detta delas ut till den lärare som bedömer provet när delproven A1, A2 och A3 genomförts. Innan provet genomförs bör läraren läsa igenom nästa kapitel i detta häfte ”Inför bedömningen”, s. 17.

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA DELPROV A2

Genomförande av Delprov A2

Delprovet avser att bedöma förmåga 1 i kursplanen, det vill säga förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställ-ning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Uppgifterna ska besvaras skriftligt i elevhäftet.

Tabell 3: Praktisk information

Delprov Provdatum Tidsåtgång Material

Delprov A2 Tisdag den 4 april Genomförande: 45 min Elevhäfte Delprov A2

Beskrivning av delprovet

Delprovet består av tre uppgifter och avser att bedöma förmåga 1, det vill säga förmågan att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle. Uppgifterna besvaras skriftigt i elevhäftet.

Utrustning för eleverna

Eleverna får skriva svaren på dator. Information om användningen av digitala verktyg i samband med provet finns under rubriken ”Digitala verktyg” i kapitel 1 i det här häftet.

Genomförande vid provtillfället

Innan provtiden startar bör läraren göra följande:

• Dela ut det aktuella delprovet till eleverna. Se till att de skriver sitt namn på förstasidan.

• Informera eleverna om att provtiden är 45 minuter.

• Ge eleverna tillfälle att ställa frågor om provets genomförande.

Efter delprov A2 är det möjligt att lägga in en rast.

Bedömning av delprovet

För bedömningen av elevernas prestationer på delprovet finns det röda häftet Bedömningsanvisningar. Detta delas ut till den lärare som bedömer provet när delproven A1, A2 och A3 genomförts. Innan provet genomförs bör läraren läsa igenom nästa kapitel i detta häfte ”Inför bedömningen”, s. 17.

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA PROVET DELPROV A3

Genomförande av Delprov A3

I Delprov A3 ska eleverna planera en laboration. Delprovet besvaras skriftligt och genomförs enskilt.

Tabell 4: Praktisk information

Delprov Provdatum Tidsåtgång Material

Delprov A3 Tisdag den 4 april Genomförande: 30 min Elevhäfte Delprov A3

Beskrivning av delprovet

Delprovet består av en uppgift och avser att bedöma en del av förmåga 2, dvs.

förmågan att genomföra systematiska undersökningar i fysik. I detta delprov prö-vas särskilt förmågan att planera en undersökning. Eleverna ska skriva ned sin planering i elevhäftet. I delprov A3 planeras en annan undersökning än den som genomförs i delprov B.

Organisation av genomförandet på skolan

Delprovet bör genomföras i en lokal där det är möjligt att visa material för elev-erna i samband med genomförandet av delprovet.

Lärarens förberedelser

Förbered material och utrustning som ska visas för eleverna i samband med att de ska planera undersökningen. Följande ska visas upp för eleverna:

• Konvex, plan och konkav lins.

Genomförande vid provtillfället

Innan provtiden startar bör läraren göra följande:

• Dela ut det aktuella delprovet till eleverna. Se till att de skriver sitt namn på förstasidan.

• Informera eleverna om att provtiden är 30 minuter.

• Ge eleverna tillfälle att ställa frågor om provets genomförande.

Bedömning av delprovet

För bedömningen av elevernas prestationer på delprovet finns det röda häftet Bedömningsanvisningar. Detta delas ut till den lärare som bedömer provet när delproven A1, A2 och A3 genomförts. Innan provet genomförs bör läraren läsa igenom nästa kapitel i detta häfte ”Inför bedömningen”, s. 17.

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA DELPROV B

Genomförande av Delprov B

Delprov B är det praktiska laborativa provet i ämnet. Delprovet består av en labo-ration som ska genomföras och utvärderas. Delprovet genomförs enskilt.

Tabell 5: Praktisk information

Delprov Provdatum Tidsåtgång Material

Delprov B Provet ska genom-föras vid valfritt

Delprovet består av en praktisk uppgift och några utvärderingsuppgifter och avser att bedöma en del av förmåga 2, dvs. förmågan att genomföra systematiska un-dersökningar i fysik. I detta delprov prövas särskilt förmågan att genomföra och utvärdera en undersökning. Alla elever genomför det praktiska momentet utifrån den givna instruktionen som finns som kopieringsunderlag i detta häfte. Svaren till utvärderingen skrivs på separat papper. Bedömningsanvisningen till delprov B återfinns längre fram i detta häfte. Provtiden är 60 minuter där rekommenda-tionen är att det praktiska momentet genomförs under 30 minuter och att ut-värderingen genomförs under 30 minuter. Hela Delprov B genomförs i ett svep.

Organisation av genomförandet på skolan

Skolan behöver skapa goda förutsättningar för ett bra genomförande av det prak-tiska momentet inom Delprov B. Läraren ska kunna bedöma alla elevers genom-förande. Dessutom behöver varje elev tillräckligt med utrymme och laborations-utrustning för att kunna genomföra undersökningen. Skolan behöver också se till att undersökningen kan genomföras säkert och att varje elev kan arbeta ostört.

Lärarens förberedelser

Innan genomförandet ska läraren:

• planera hur den ska organisera klassrumssituationen för att möjliggöra en rättssäker bedömning av de olika momenten i genomförandet,

• genomföra undersökningen på egen hand för att få en inblick i materialet samt arbetsgången och tidsramen för arbetet,

• göra en riskbedömning av undersökningen,

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA PROVET DELPROV B

Läraren måste i god tid före provet försäkra sig om att material och utrustning finns i tillräcklig mängd och antal

Varje elev ska ha tillgång till följande material och utrustning:

• vatten

• salt (natriumklorid)

• potatis (ca 80-90 g)

• dynamometer 1 N (0,01 N noggrannhet)

• bägare (250 ml)

• mätglas (100 ml)

• volymmått (märkta volymmått, 5 ml)

• sked eller glasstav

Genomförande vid provtillfället

Provet inleds med genomförandemomentet. I samband med detta ska läraren:

• informera eleverna om säkerhetsföreskrifterna och gå igenom dessa,

• dela ut genomförandeuppgiften,

• bedöma elevernas genomförande och anteckna iakttagelser i protokollet (se s. 27) för bedömning av genomförandet.

Utvärderingsmomentet genomförs direkt efter genomförandemomentet. I sam-band med detta ska läraren:

• informera eleverna om att de ska redovisa sina svar på utvärderingen på ett separat papper,

• dela ut utvärderingsuppgiften.

Bedömning av delprovet

För bedömningen av elevernas prestationer på delprovet finns bedömningsa -visningarna längre fram i häftet Lärarinformation. Innan provet genomförs bör läraren läsa igenom nästa kapitel i detta häfte ”Inför bedömningen”, s. 17.

INSTRUKTIONER FÖR ATT GENOMFÖRA DELPROV A2 INFÖR BEDÖMNINGEN

I dokument Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 12-17)