V základních a mateřských školách na Praze 6 ze sportu prokazatelně převažuje Atletika od DDM – stadionu mládeže. Velmi oblíbené je také plavání, gymnastika, TJ Sokol, HK Dukla, FK Dukla a stolní tenis. V esteticko-výchovné kategorii je jednoznačně nejžádanější flétna a ZUŠ Harmonie. Favoritem společensko-vědních zájmů je angličtina.

Pracovně-technické činnosti ovládá kroužek Brick for kids (Lego). Rukodělné činnosti zde bohužel nezastupuje žádná aktivita. Zřejmě o tento druh aktivit není zájem.

Gymnastika; 16; 6%

Atletika ; 53; 20%

Tanec Emotion; 9; 3%

Turistika ; 5; 2%

Stolní tenis; 12; 5%

TJ Sokol; 29; 11%

Plávání; 13; 5%

Flétna; 24; 9%

Anličtina; 9; 3%

Lego; 4; 2%

FK Dukla; 17; 7%

HK Dukla; 22; 8%

ZUŠ Harmonie; 13; 5%

Biatlon DDM; 3; 1%

Bojové sporty; 6; 2%

Skaut; 8; 3%

Florbal ; 9; 3%

Tenis; 2; 1% Šachy; 2; 1%

Keramika ; 5; 2%

Gymnastika Atletika Tanec Emotion Turistika Stolní tenis

TJ Sokol Plávání Flétna Anličtina Lego

FK Dukla HK Dukla ZUŠ Harmonie Biatlon DDM Bojové sporty

Skaut Florbal Tenis Šachy Keramika

54

8. Kolik kroužků má vaše dítě v týdnu?

Tabulka 8 – Počet zájmových kroužků v týdnu

Z tabulky je možné zjistit, kolik kroužku mají děti v týdnu. Vidíme, že nejvíce převládá kategorie 3-5 aktivit v týdnu. Jediné školské zařízení, kde vede kategorie 1-3 kroužky v týdnu, je MŠ Čínská. Myslím si, že děti by měly mít tolik kroužků, aby měly dostatek času na spontánní hru.

9. Je pro Vás při výběru kroužků důležitá cena?

určitě ano – spíše ano – nevím – spíše ne – vůbec ne Školská zařízení Určitě

ano

Spíše ano

Nevím Spíše ne Vůbec ne

ZŠ Bílá 14 47 2 22 8

ZŠ A. Čermáka 5 27 4 39 7

MŠ Bílá 8 6 1 12 2

MŠ Čínská 3 16 2 4 1

Tabulka 9 – Vliv ceny na výběr kroužků

Zde také můžeme vidět odlišné přístupy v jednotlivých školských zařízení. Když se na vliv ceny podíváme blíže, můžeme konstatovat, že se rodiče dělí na dvě větší skupiny. V první řadě na ty, pro které cena kroužku spíše hraje roli při výběru a potom na ty, kteří se spíše na cenu nedívají. Objevovali se také dodatky, že nejvíce záleží na přístupu lektora k dětem a zda má aktivita pro dítě nějaký přínos.

Školská zařízení žádný 1-3 3-5 Více než 5 Celkem

ZŠ Bílá 8 32 46 7 93

ZŠ A. Čermáka 5 24 51 2 82

MŠ Bílá 9 7 13 0 29

MŠ Čínská 6 11 6 2 25

Celkem 28 84 106 11

55

10. Vyberte prosím jednu z možností, podle toho, jak vy sami nejraději trávíte volný čas se svými dětmi.

ZŠ Bílá ZŠ A. Čermáka MŠ Bílá MŠ Čínská Celkem

Sport 42 33 13 11 99

Výlety 25 21 9 6 61

Doma 11 8 3 5 27

Společenské hry 12 11 2 3 28

Ruční nebo

výtvarné práce 3 9 1 0 13

Tabulka 10 – Jak nejraději tráví čas rodiče s dětmi

Nejoblíbenějším způsobem, kterým respondenti tráví volný čas se svými dětmi, jsou sportovní aktivity. Dalším populárním využitím volného času jsou výlety. Téměř stejně rádi prožívají rodiče čas s dětmi doma, hraním společenských her a u televize či na návštěvách.

Méně oblíbené jsou ruční a výtvarné práce. Kategorie trávení volného času, jsou blíže rozvedeny v dotazníku.

8.3.3 Interview – Rozhovor

Cílem strukturovaného rozhovoru s dětmi bylo zjistit jejich pohled na některá výše vedená témata. Chtěla jsem tak získat další informace, abych mohla posoudit problematiku z více hledisek a podat ucelený obraz. V každé ze základních škol byli osobně tázáni respondenti z prvních a druhých tříd v počtu po 10. V obou mateřských školách předškolní děti téže v počtu po 10 dětech. Celkem byl proveden rozhovor se 60 respondenty. V každé z dotazovaných skupin bylo 5 děvčat a 5 chlapců. Rozhovor byl strukturovaný a obsahoval tři otevřené otázky.

Odpovědi jsem zapisovala průběžně, krátkými poznámkami. Zaznamenala jsem je do tabulek dle druhu školských zařízení, věkových kategorií a pohlaví. U každé z odpovědí jsem uvedla, zda je kroužek školní či mimoškolní.

1. Jaký školní či mimoškolní kroužek, který navštěvuješ, máš nejraději?

Touto otázkou, jsem chtěla zjistit, jaké aktivity mají děti nejraději z těch, které navštěvují.

Jedná se většinou o kroužky, které jim vybrali rodiče.

56

Školní keramika Školní kytara Školní dramatický kroužek Děvče ZUŠ Harmonie Karate TJ Sokol Školní keramika Školní pohyb.

hry a fotbal Děvče Dejvická Flétnička Školní výtvarné

techniky

Školní kytara Školní vaření Chlapec Školní stolní tenis Lego kroužek Atletika DDM Školní softbal Chlapec Fotbal FK Dukla Florbal DDM Školní vaření Házená HK

Dukla Chlapec Školní florbal Skaut TJ Sokol Karate TJ Sokol Fotbal FK

Dukla

Chlapec Házená HK Dukla Florbal DDM Lego kroužek Školní Vaření Chlapec Školní florbal Školní stolní

tenis

Florbal DDM Skaut TJ Sokol

Tabulka 11 – Oblíbené kroužky dětí na ZŠ

Z celkového přehledu oblíbených kroužků na základních školách, které děti navštěvují, můžeme vidět, že o něco málo převažují mimoškolní aktivity. U děvčat převažují kroužky ve škole a u chlapců mimo školu. Myslím si, že je tomu tak, protože jsou chlapci více zaměřeni na sport. Sportovní vyžití pro chlapce je nabízeno spíše mimo školu. Jedná se hlavně o fotbal, házenou a bojové sporty. Naproti tomu děvčata navštěvují více kroužků zaměřených na hudbu a kreativitu. Tento druh činností je v rámci školy přístupnější. Z navštěvovaných školních kroužků na ZŠ Bílé děti nejvíce baví pěvecký soubor Bělásek a Florbal. Na ZŠ A. Čermáka zvítězil kroužek vaření a výuka hry na kytaru. V mimoškolních činnostech je nejoblíbenější, v ZŠ Bílá umístil Florbal DDM a v ZŠ A. Čermáka je to Skaut – TJ Sokol.

Pohlaví respondenta MŠ Bílá MŠ Čínská

Děvče Atletika DDM Školní Tvořílek

Děvče Školní tanečky Školní Tvořílek

Děvče Školní pěvecký sbor Bělásek Školní AJ

Děvče Atletika DDM Školní tanečky

57

Tabulka 12 – Oblíbené kroužky dětí MŠ

V mateřských školách děti rády navštěvují stejně jako školní kroužky i ty mimoškolní.

Rozdíl je však mezi chlapci a dívkami. Dívky mají raději školní kroužky, kde stejně jako v základních školách, převažují hudební a kreativní směry. U chlapců je opět nejpopulárnější sport v rámci mimoškolních aktivit. V MŠ Bílá mají z činností nabízených školkou nejraději pěvecký sbor Bělásek. Jak je vidět i z přehledu dat ze ZŠ Bílá, je Bělásek nejoblíbenější napříč věkovými kategoriemi. Atletika DDM je v MŠ Bílá nejvíce zajímavá z mimoškolních aktivit.

V MŠ čínská mají děti nejradši Tvořílka ze školních kroužků a z těch mimoškolních, stejně jako v ZŠ A. Čermáka, Skauta – TJ Sokol.

Z grafu vyplývá, že celkově dávají děti přednost sportovnímu vyžití. Populární je také esteticko-výchovná kategorie. Co se však nesetkává s úspěchem, jsou rukodělné činnosti.

Děvče Dejvická Flétnička TJ Sokol

Chlapec Školní pěvecký sbor Bělásek Školní Zpívánky

Chlapec Fotbal FK Dukla Školní AJ

Chlapec Skaut TJ Sokol Atletika DDM

Chlapec Školní AJ TJ Sokol

In document Volnočasové aktivity a nároky na trávení volného času dětí předškolního a mladšího školního věku. (Page 53-57)