Källförteckning

I dokument Facebook i undervisningen? (sidor 39-44)

Litteratur

Alexandersson, M & Hansson, T (red.). (2011) Unga nätmiljöer. Nya villkor för samarbete och lärande. Lund: Studentlitteratur

Dysthe, O (red.). (2003) Dialog, samspel och lärande Lund: Studentlitteratur Ekström, M & Larsson, L (red.). (2000) Metoder i kommunikationsvetenskap Lund: Studentlitteratur

Folke-Fichteleius, M. (red.). (2009) Lärande och IT Stockholm: Carlssons bokförlag

Säljö R, (2000) Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag

Säljö R, (2005) Lärande och kulturella redskap Om lärprocesser och det kollektiva minnet, Falun: Nordstedts Akademiska Förlag

Tryckta källor

Barnes, K, Marateo, R Ferris, S. (2007) Teaching and learning with the Net Generation. Innovate 3(4). http://www.innovateonline.net

Bosch, T. (2009) Using online social networking for teaching and learning: Facebook use at the University of Cape Town, Communicatio: South African Journal for Communication Theory and Research, 35:2, s.185-200

Findahl, O. (2011) Svenskar och Internet 2011, .se http://www.iis.se/docs/SOI2011.pdf Myndigheten för skolutveckling, (2007) Digitala lärresurser – möjligheter och utmaningar för

skolan, Östervåla: Myndigheten för skolutveckling

Skolverket, Läroplan för gymnasieskolan 2011, (gy11) Stockholm: Skolverket

Swärd, E. (2010) Lärares erfarenheter av att använda sociala webben i undervisningen. Södertörns högskola

Söderlund, D. (2011) Fråga på Facebook!- En studie av sex gymnasieelevers användning av ett socialt nätverk. Göteborgs universitet

Ungdomar och integritet 2009,Datainspektionens rapport 2009:1

http://www.datainspektionen.se/documents/rapport-ungdom-2009.pdf Hämtad: 2012-03-27

Ungdomar och integritet 2011,Datainspektionens rapport 2011:1

http://www.datainspektionen.se/Documents/rapport-ungdom-2011.pdf Hämtad: 2011-12-04

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk version]. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Åkerlund, D (2005) 7 B har ingen webbtidning Möjligheter och problem med att använda Internet för publicistiska arbetssätt i grundskola och gymnasium, Karlstads universitet

Elektroniska källor Pellepedagog, blogg: http://pellepedagog.blogspot.com/2011_05_01_archive.html (2011-12-06) Skolverket: http://kollakallan.skolverket.se/socialamedier/artiklar/stakston/ (2011-11-25) http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/allas_lika_varde/2.2358/ratten-till-integritet-1.127974 (2012-04-01) Socialbakers: http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/ (2011-11-17) http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/sweden (2011-11-17) Webmajjen, blogg: http://www.webmajjen.se/wordpress/ikt-i-skolan/facebook-i-skolan/ (2011-12-06)

Bilaga 1

Elevenkät - Facebook i undervisningen Hej!

Jag heter Sophie Björnberg och är lärarstudent vid Karlstads universitet. Jag håller just nu på att skriva en uppsats om elevers attityd till att använda Facebook som ett redskap i undervisningen. För att få svar på detta har jag gjort denna elevenkät som jag är glad över att du som gymnasieelev vill vara med att svara på.

Enkäten är frivillig och sker anonymt. Tack så mycket för att du vill hjälpa till! Hälsningar Sophie

Kontakt: sophbjor100@student.kau.se 1. Har du ett Facebook-konto?

Ja

Nej

2. Hur många timmar per dag skulle du uppskattningsvis säga att du använder Facebook? 0-1 timme 1-2 timmar 2-3 timmar 4-5 timmar 6-7 timmar

7 timmar eller mer

Har inte Facebook

3. Vad använder du Facebook till?

Här kan du välja flera alternativ. Om du inte har ett Facebook-konto, klicka i "Har inte Facebook".

Skriva statusuppdateringar "Checka in"

"Gilla" inlägg / grupper Göra inlägg på andras sidor Lägga upp bilder / filmer

Kommentera andras statusar/bilder/inlägg Dela med dig av länkar/videoklipp

Skapa / administrera grupper Skriva inlägg i grupper Spela spel

Har inte Facebook

Övrigt:

4. Använder du Facebook i din mobiltelefon?

Nej

Har inte Facebook

5. Använder du Facebook mest i mobiltelefonen eller datorn?

Mobiltelefonen

Datorn

Har inte Facebook

6. När skulle du säga att du använder Facebook mest?

Hemma

I skolan

Till/från skolan/hemmet

Övrig tid

Har inte Facebook

7. Har ni haft diskussioner om Facebook i skolan tillsammans med lärare?

Ja

Nej

8. Vad har diskuterats?

Om du svarat nej på frågan innan, fyll i "Har inte diskuterats" När ni får/inte får använda Facebook

Om Facebook ska förbjudas/blockeras

Om hur Facebook kan användas i undervisningen Har inte diskuterats

Övrigt:

9. Om du skulle få använda Facebook i undervisningen, skulle du helst använda ett "skol-konto" eller ditt privata-konto?

Med skol-konto menar jag om du gör ett FB-konto som du bara använder för skolarbeten

Skol-konto

Privat-konto

10a. Hur tror du Facebook skulle passa för olika delar av undervisningen?

Passar inte alls Passar mindre bra Passar ganska bra Passar mycket bra Att lärare lägger upp uppgifter

Skriva loggbok, processdagbok Att eleverna publicerar färdiga uppgifter Att ha en FB-grupp vid grupparbeten Att ha en FB-grupp för hela klassen Att läraren delar med sig av material (Tex länkar)

10b. Hur tror du Facebook skulle passa att kommunicera med i undervisningen?

Passar inte alls Passar mindre bra Passar ganska bra Passar mycket bra Få kommentarer av lärare

Få kommentarer av klasskompisar Ställa frågor till lärare Ställa frågor till klasskompisar Kommunicera med andra klasser Kommunicera med andra skolor Få påminnelser av läxor / prov

11. Hur skulle du tycka det vore att använda Facebook i undervisningen? Positivt

Negativt

12. I vilka ämnen tror du det skulle passa att använda Facebook? Här kan du välja flera alternativ och lägga till ett annat ämne.

Svenska Engelska Samhällskunskap Historia Matematik Övrigt:

13. Hur skulle du tycka att det var att publicera dina skoltexter på Facebook? Positivt

Negativt

14. Vad skulle du tycka om att din lärare fanns på tillgänglig på Facebook för att svara på frågor om skolarbeten osv?

Positivt

Negativt

15. Är du idag vän med din lärare på Facebook?

Ja

Nej

16. Har du någon gång fått använda ett socialt medie i undervisningen?

Har klassen exempelvis haft en blogg eller använt Facebook,Twitter, Youtube, Flickr m.m

Ja

Nej

18. Tycker du att Facebook är något som bara bör användas på fritiden? Ja Nej 19. Kön Kvinna Man 20. Ålder? 21. Årskurs?

22. Vilket program läser du på?

23. Har tillgång till fast bredband hemma

Ja

Nej

24. Hur lång resväg har du till skolan?

0-15 min

15-30 min

30-45 min

45-60 min

I dokument Facebook i undervisningen? (sidor 39-44)