5. DISKUSSION OCH RESULTAT

5.1. K VALITET I OPERATIONSPLANERING

Analysens teman som redovisades i föregående kapitel har flera beröringsytor med varandra och beskrivs i vissa fall med inbördes relationer. Dessa relationer framträder i den tolkning författaren gör av respondenternas utsagor. I vissa fall är relationerna tydliga och entydiga och i andra fall mer subtila. Genom att tydliggöra dess relationer erbjuds ytterligare en aspekt av hur kvalitetskriterier förhåller sig inom operationsplaneringen och kan på så sätt ge en djupare förklaring. Konceptbilden nedan syftar till att synliggöra inbördes relationerna mellan de åtta teman som enligt empirin bygger kvalitet i operationsplanering. Modellen är en förenkling och påvisar de tydligaste relationerna, och skall inte tolkas som en absolut verklighet. Inbördes finns det fler kopplingar och påverkansriktningar, men som uteslutits för att tydliggöra de primära relationerna.

Figur 4 Konceptbild kvalitetsindikatorer och relationer

I planens inriktande delar som till exempel syfte, målbild, avsikt och genomförandeidé återfinns de långsiktiga riktmärkena för operationen. Inriktningen skall hjälpa både chef och underställda att fatta beslut och ta initiativ i rätt riktning under genomförandet. Kvalitet i

Sida 48 (63) inriktning anses utgöras av en tydlig formulering som omfamnar uppgiftens syfte och avsikt.

Den taktiska idén ligger också centralt i operationsplaneringen men har en kortare giltighetstid än inriktningen. Detta uttrycks av respondenterna som en ”grundidé” (R5) eller ”bottenplatta”

(R6) och den ges förtur i att forma planen (R1). Den taktiska idén påverkar således hur inriktning och genomförande utformas, i synnerhet de inledande skedena där större säkerhet om motståndarens uppträdande är troliga. Den taktiska grundidén anses bidra till kvalitet om den är synlig i planen och på ett trovärdigt sätt påverkar fienden. Planens taktiska idé och den övergripande inriktningen kan på detta sätt ses som kärnan i operationsplanen vilken påverkar övriga delar. Planens samordning syftar till taktisk samordning för att skapa förutsättningar att uppnå den taktisk idén samt att möjliggöra koordinering av förbandets funktioner. I övrigt eftersträvas att hålla samordning till ett minimum för att skapa handlingsutrymme i planen.

Kvalitet utgörs här av samordning av det som går att styra, en taktisk samordning samt koordinering av förbandets funktioner. R6 beskriver detta som att planens inriktande delar utgör en stomme som sedan ”kläs på” med funktioner och övrigt inom ramen för samordning.

Kommunikationens roll är att förmedla inriktning, taktisk idé och samordning i syfte att skapa förståelse för planen och genomförandet. Förmågan att tydligt förmedla dess budskap anses bidra till kvalitet. R2 menar att tydligt förmedla avsikt och genomförandeidé (inriktning) är avgörande för såväl planering som genomförande. R9 delar denna åsikt och tillägger att nästa steg är att förmedla samordning där funktionsföreträdare har en viktig roll.

För att operationsplanen skall uppnå en högre kvalitet skall planen inneha en intern samstämmighet där planen olika delar, inklusive förbandets funktioner följer och stödjer varandra. Respondenterna beskriver detta som en sammanhängande helhet som inbegriper planens alla olika delar. Att hålla planen enkel och okomplicerad och därigenom skapa utrymme för uppdragstaktik och flexibilitet är nästa kvalitetsaspekt i modellen. Enkelheten skall genomsyra planens samtliga delar. Enkelheten blir en summa av hur övriga element utformas och är starkt förbundet med kommunikationen och underställdas förmåga att skapa förståelse för operationsplanen.

Den emotionella aspekten av operationsplanering anses mycket viktigt för helheten och samtidigt vara en kvalitetsindikator. Känsla skall innehålla en tilltro och en övertygelse om planes genomförbarhet och nödvändighet. Känsla kan beskrivas som ett resultat av tidigare beskrivna kvalitetsaspekter, dock är det inte en matematisk formel. Om inriktning, taktisk idé, samordning, kommuniceras på ett effektivt sätt samtidigt som planen är enkel och har en intern

Sida 49 (63) samstämmighet finns goda förutsättningar att en positiv känsla infinner sig. R3 beskriver detta som att det börjar med ett syfte och därefter ett koncept (taktisk idé och en inriktning) som kommuniceras och skapar en känsla av trovärdighet och genomförbarhet. Känslan kan även ses som en kontrollstation som signalerar om planen är tillräckligt bra. Kvalitetsindikatorn känsla kan beskrivs som att operationsplanen skall ”kännas rätt”, engagera och inspirera. Över hela operationsplaneringen vilar kvalitetsindikatorn tid. Tid relaterar till motståndaren och bygger på en strävan efter en tidseffektiv planering för att skapa tid till förberedelse och praktiska åtgärder som kan skapa taktiska fördelar. Kvalitet mäts här i total tid som förbrukas i planeringen samt hur väl underställdas tidsbehov tillgodoses. Respondenterna uttrycker detta som att planen kommer i rätt tid och förhåller sig till tredjedelsprincipen (staben skall inte förbruka mer än en tredjedel av disponibel tid till planering, således lämnas två tredjedelar till underställda) gentemot underställda.

Var och en av aspekterna i modellen indikerar kvalitet eller avsaknad av kvalitet, men är samtidigt inte någon garanti eller recept för en bra plan.

Kvalitetskriterierna i modellen kan sammanfattas på följande sätt:

• Inriktning: En tydligt formulerat inriktning som omfamnar uppgiftens syfte och avsikt och skapar en ledstång för såväl planering som genomförande.

• Taktisk Idé: En taktisk idé som framträder tydligt i planen och på ett trovärdigt sätt påverkar fienden.

• Samordning: En taktisk samordning som stödjer planens inriktning, en koordinering av förbandets funktioner i den grad som upplevs nödvändigt. Hög precision och noggrannhet i de delar förbandet kan kontrollera.

• Kommunikation: Operationsplanen kommuniceras på ett sätt som skapar förståelse och tilltro för planen och genomförandet.

• Känsla: Operationsplanen skall kännas rätt, engagera och inspirera samt tydligt motivera förelagd operation.

• Samstämmighet: Planen skall innehålla en intern samstämmighet där planens olika delar stödjer varandra och leder i samma riktning.

• Enkelhet: Planen skall vara enkel och okomplicerad samt ge utrymme för handlingsfrihet och flexibilitet.

Sida 50 (63)

• Tid: Planering skall genomföras tidseffektivt i förhållande till motståndaren och förelagd uppgift, samt internt tillgodose underställdas tidsbehov.

I dokument Mj Jesper Sparre HOP Handledare Antal ord: Dr. Markus Göransson Beteckning Kurskod. Självständigt arbete mastersuppsats, krigsvetenskap (sidor 47-50)