Karossarbeten, 5 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 29-33)

Det centrala kunnandet inom studiehelheten som visas i yrkesproven:

• att reparera en liten krock- eller korrosionsskada

• byta ut utrustning i bilkarossen

Arbetsprocessen består av att demontera delar i fordonets kaross, reparera dem, montera delarna.

Att reparera en liten krock- eller korrosionsskada

Den studerande riktar en karossdel eller del av ramen som har skadats i en krock, alternativt förnyar delarna.

Den studerande kan reparera en korrosionsskada på karossen eller ramen. Han kan gestalta vilka redskap, arbetssätt och material som behövs för att rikta en skadad del. Den studerande riktar delen med hjälp av en hammare och ett mothåll samt glidhammare och/eller metoder för att krympa ett uttöjt ställe genom värme och kyla t.ex. med hjälp av en kolstav eller med en gassvets. Den studerande beaktar egenskaperna hos olika material under riktningsarbetet, deras kvalitet samt hur de beter sig. Han känner till plastdelar i jämförelse med metalldelar.

Målytan på en del som ska riktas kan avlägsnas t.ex. med slipmaskin och ett slippapper av lämplig grovhet.

När den studerande utför reparationsarbete följer han arbetarskyddsbestämmelser och skyddar det fordon som ska repareras samt lackerings- och glasytor på övriga fordon med ett gnistskyddsöverdrag. Gaser som uppstår och avdunstande ångor sugs bort via t.ex. punktutsug.

Efter att karossens yta har riktats jämnar den studerande ut ytan med t.ex. plastkitt och slipar ytan. Ytan kan också rättas till med en fyllning av korgtenn. När plastdelar repareras ska man använda reparationsämnen som lämpar sig för materialet.

Den del som har reparerats ska rostskyddsbehandlas. Då ska man beakta hur karossen tidigare har skyddats och välja ett lämpligt skyddsmedel enligt det.

Den studerandes egna och omgivningens arbetarskydd utgör en viktig del av yrkesprovet.

Det centrala kunnandet inom detta yrkesprov:

• att känna till konstruktionen hos karosser och ramar

• att reparera en liten krockskada med hjälp av verktyg som en fordonsmekaniker använder och sådana reparationsverktyg som behövs i det aktuella fallet

• gas- och bågsvetsning, slipning och målning av delar samt att rikta delar och måla dem

• att känna till hur plastdelar repareras

• att demontera och montera en skadad karossdel, oberoende av hur delen har varit fastsatt

• arbetarskydd, service av verktygen och att placera dem på deras rätta plats samt sortering av avfall

• att förstå betydelsen av en rostskyddsbehandling

När man planerar och väljer yrkesprov ska man så mångsidigt som möjligt beakta ovanstående faktorer.

Att byta ut utrustning i bilkarossen

Den studerande kan utföra yrkesprovet i den här studiehelheten genom att t.ex. byta ut en glasruta i fordonets dörr eller någon utrustning i karossen. Arbetet utförs med beaktande av instruktioner från fordons- och utrustningstillverkaren.

När karossens delar byts ut ska man beakta inpassningar och gångmån.

Installeringen av utrustning i karossen borde kvalitetsmässigt motsvara den ursprungliga installeringen.

Beklädnad, lås och lister lämpar sig för att bytas ut i en bilkaross.

Det centrala kunnandet inom denna del av yrkesprovet:

• byte av glasrutor

• att utföra montering och justering i samband med byte av karossdelar

• att byta ut lås i karossdelar

• att byta ut lister

• att beakta arbetarskyddet, underhålla verktyg, att se till att arbetsobjektet är snyggt och att hålla ordning och reda samt att sortera avfallet

När yrkesprovet planeras ska man så mångsidigt som möjligt beakta ovannämnda faktorer.

Yrkesprovsmiljö

Yrkesprovet kan göras i en arbetsmiljö där arbetsförhållandena lämpar sig för karossarbeten på bilar och delvis för rostskyddsbehandling. Belysningen ska vara tillräcklig, temperaturen lagom och ventilationen ska vara omskött. Lämpliga apparater ska finnas att tillgå. Vid behov kan man komplettera utbudet av

arbetsredskap med redskap som krävs för att utföra reparationer på karosser.

Apparater och verktyg som används under yrkesprovet ska följa arbetarskyddsbestämmelserna. Personlig skyddsutrustning ska vid behov finnas att tillgå. När karossdelar skyddas mot rost väljer man ett

arbetsutrymme där man kan utföra arbetet på ett tryggt sätt.

Den tekniska information som behövs för att rikta karossdelar och för att byta ut dem ska finnas tillgänglig.

När beklädnad lösgörs och sätts fast ska tillverkarens instruktioner finnas till hands. I fordonsspecifika böcker och programvara finns instruktioner om hur en fönsterruta ska bytas ut.

Yrkesprovet i den här studiehelheten borde i regel göras individuellt. Den studerande borde kunna klara yrkesprovet i en takt som motsvarar grundläggande nivå, vilket ska beaktas i bedömningen. Yrkesprovet kan avbrytas om man konstaterar att den studerandes färdigheter inte räcker till för yrkesprovet ens efter

handledning. Yrkesprovet avbryts också om det uppdagas brister i arbetarskyddet.

Yrkesprovet kan göras på en arbetsplats i samband med inlärning i arbetet eller i en arbetssal vid en läroinrättning.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIG (N1) GOD (G3) BERÖMLIG (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen väljer repareringsmetod för ett enskilt objekt som ska repareras.

slutför arbetshelheten så att kunden är nöjd.

väljer repareringsmetod för ett enskilt objekt som ska repareras och fastställer den mängd reservdelar och

utrustning som behövs i reparationen.

observerar och beaktar den inverkan en reparation har på trafiksäkerheten.

slutför arbetshelheten inom rimlig tid och så att kunden är nöjd.

fastställer skadornas mängd och omfattning samt gör en arbetsplan med rätt arbetsordning.

beskriver hur ändamåls-enlig reparationen är ur kundens perspektiv och lägger fram sin åsikt.

kan beakta alternativ till reparation (t.ex. att sälja fordonet i skadat skick eller att använda delar som reservdelar under följande reparation).

Behärskande av

arbetsuppgiften fogar ihop den reparerade delen med ytdelen.

skyddar arbetsobjektet och omgivningen för att undvika tilläggsskada.

använder rätt slags verktyg och apparater för att rikta, byta ut och passa in ytdelar.

skyddar arbetsobjektet och omgivningen för att undvika tilläggsskador.

väljer och använder de lämpligaste verktygen och apparaterna för att rikta, byta ut och passa in ytdelar.

byter glasruta i ett vanligt fordon.

sätter fast en dörr på rätt ställe i ett vanligt fordon.

skyddar det reparerade stället så att rost inte bildas.

väljer rätt teknik för glasrutan eller delar av den.

kan använda skyddande ämnen och utrustning i rätta mängder när han utför

rostskyddsbehandling.

väljer rätt teknik för glasrutan eller delar av den och för rostskydds-behandling.

fastställer vilka reserv-delar och utrustning som behövs i reparationen.

kan välja och använda skyddande ämnen och utrustning i rätta mängder vid

rostskyddsbehandling.

ser till att avfall tas om hand och sorteras.

Behärskande av den kunskap som ligger till

grund för arbetet känner till var det vid behov går att finna tilläggsinstruktioner.

känner till hur fordonet och omgivningen ska skyddas när man utför karossarbeten.

känner till principerna för hamring och krympning när ytdelar ska riktas.

känner till egenskaperna hos skyddsämnen som används för

korrosionsskydd.

känner till karossens säkerhetskonstruktioner, t.ex. hoptryckbara stötfångare.

beaktar hur plast av olika slag beter sig i

reparationsarbete.

vet hur skyddsämnena reagerar tillsammans med dem som tidigare har använts för att rostskydda karossdelar.

förstår betydelsen av säkerhetsutrustning samt de krav som de ställer på reparationsarbetet, t.ex.

krockkuddarnas

inverkan på arbetssättet.

förstår vilken betydelse olika sätt att fästa glas har för karossens säkerhetskonstruktion.

känner till bestämmelser om fordonets

glasmaterial och olika användningssyften för olika glasmaterial, t.ex.

härdat eller laminerat glas samt varierande sätt att fästa dem på.

känner till skillnaderna i

den utrustning som olika reservdelsleverantörer bjuder ut, inberäknat kostnaderna.

Behärskande av

arbetssäkerhet vet hur man på ett tryggt sätt utför svetsning, slipning och skärning.

använder personlig skyddsutrustning.

följer arbetarskydds-instruktioner och -bestämmelser.

beaktar utrymmets speciella krav

beträffande arbetarskydd när karossdelar

rostskyddsbehandlas.

kan välja trygga arbetsmetoder för sitt arbete.

kan välja trygga arbets-metoder och ordning för sitt arbete.

beaktar att de som arbetar i närheten gärna gör det i en trygg omgivning.

utvecklar på eget initiativ tryggheten i arbetet.

Baskompetens

följer överenskomna arbetstider.

inställningen till arbetet är rätt.

vågar ge sig i kast med ett krävande reparations-arbete.

beaktar att han arbetar med kunder och är medveten om rättigheter och

skyldigheter i anslutning till kundtjänst.

känner till riskfaktorer i arbetet och deras inverkan på arbets-förmågan och dess bevarande.

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL GRUNDEXAMEN INOM BILBRANSCHEN (sidor 29-33)