Kliniska implikationer

I dokument "Hundra olika jag vill förklara tusen bitar av ett liv" (sidor 48-57)

Inifrånperspektivet om hur det är att leva med dissociation eller en dissociationsrelaterad diagnos är underrepresenterad i all klinisk utvärdering och dessa personers upplevelser och

åsikter måste tas i beaktande för att vården som erbjuds ska vara meningsfull och återhämtande (McAllister et al., 2008). Enligt kompetensbeskrivningen för

specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård har specialistsjuksköterskan ett ansvar att

”utifrån ett personcentrerat förhållningssätt tillvarata patientens och närståendes

erfarenheter, behov, mål och preferenser i planering och genomförande av vård och omsorg”

samt ett ansvar för att personer med psykisk ohälsa erbjuds vård på lika villkor (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014, s.8).

Denna studie visar att personer som lever med svår dissociation har många svårigheter och mycket smärta att hantera. Att till exempel bli inlagd kan både vara mycket stressande och energikrävande, med en ökad mängd dissociativa symtom som följd, men om vårdarna har kunskap om dissociation och har bättre förståelse vad dessa personer går igenom inombords i form av motstridigheter, smärta, tvivel, svårigheter att lita på andra m.m. så kan det göra situationen betydligt mindre stressfylld, smärtsam och traumatisk. Det kan också vara så att inläggningen kan vara det tillfälle som ger dem rätt diagnos. Vi tänker att mer kunskap och förståelse alltid är positivt, om denna uppsats kan göra så att, om så bara en person får en mer positiv upplevelse och bemötande av vården så är det värt det. Det är inte lätt att leva med en kontroversiell diagnos, att stå upp för sig själv om en råkar stöta på en av de inom vården som kanske inte ens tror på att diagnosen existerar och inte har rätt kunskap och förståelse för vad personen varit med om och vilka svårigheter som personen upplever i det dagliga livet. Med en förståelse kan en verkligen göra skillnad för personens möjligheter till återhämtning.

Slutsats

Denna uppsats tyder på att personerna med svår dissociation upplever att de är i behov av trygghet, sociala kontakter, acceptans och professionell hjälp av personer som bekräftar, är närvarande och som har kunskap om dissociation, för att få deras liv och vardag att fungera.

Det finns också en betydande vilja att få leva ett liv med en fungerande vardag. Det finns dock stora hinder med den rådande stigmat runt sexuella övergrepp mot barn och den bristande kunskap om DID och andra dissociativa diagnoser, i den värld vi lever i.

Det är svårt nog för personerna att öppna upp och be om hjälp, och med allmänhetens bild som färgats av media, och den tabu som råder rörande incest och sexuella övergrepp på barn, gör det inte situationen lättare för personerna. Specialistsjuksköterskor och annan

vårdpersonal som möter dessa patienter behöver ta dessa personer och deras röster på allvar om vi ska leva upp till vårat ansvar av att erbjuda dessa patienter en väg mot återhämtning, välbefinnande och livskvalitet. Vi anser att alla inom vården bör ha en viss insikt i

psykiatriska diagnoser, då dessa patienter inte bara finns inom psykiatrin. Som sjuksköterskor inom psykiatrisk vård anser vi att alla har ett egenansvar att uppdatera sin kunskap om de dissociativa och traumarelaterade diagnoserna, etiologin och orsaken bakom dem, hur det dagliga livet påverkas vid svår dissociation och vad en ska tänka på i mötet med dessa patienter. Det behövs vidare forskning som belyser personers egna upplevelser och erfarenheter av att leva med svår dissociation och DID.

Referenser

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

Assarroudi, A., Armat, M. R., Heshmati Nabavi, F., Ebadi, A. & Vaismoradi, M.,(2018).

Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its

underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 23(1), 42–55. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1177/1744987117741667

Baker, K. (2010). From “it’s not me” to “it was me, after all”: A case presentation of a patient diagnosed with dissociative identity disorder. Psychoanalytic Social Work, 17(2), 79–

98. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/15228878.2010.512263

Belmont Report (1979). The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of Human Subjects of Research. US Department of Health, Education, and Welfare.

Bowlby, X. (2014). Living with the Reality of Dissociative Identity Disorder: Campaigning Voices. Routledge.

Brand, B. L., Myrick, A. C., Loewenstein, R. J., Classen, C. C., Lanius, R., McNary, S. W., Pain, C., & Putnam, F. W. (2012). A survey of practices and recommended treatment interventions among expert therapists treating patients with dissociative identity disorder and dissociative disorder not otherwise specified. Psychological Trauma:

Theory, Research, Practice, and Policy, 4(5), 490–500.

https://doi.org/10.1037/a0026487

Braun, B. G. (1988). The BASK model of dissociation. Dissociation: Progress in the Dissociative Disorders, 1(1), 4–23.

Burton, N., & Lane, R. C. (2001). The relational treatment of dissociative identity disorder.

Clinical Psychology Review, 21(2), 301–320. https://doi.org/10.1016/S0272-7358(99)00049-5

Dalenberg, C. J., Brand, B. L., Gleaves, D. H., Dorahy, M. J., Loewenstein, R. J., Cardeña, E., Frewen, P. A., Carlson, E. B. & Spiegel, D. (2012). Evaluation of the Evidence for the Trauma and Fantasy Models of Dissociation. Psychological Bulletin, 138(3), 550–588.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1037/a0027447

Danielson, E. (2017). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (red) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.285-299) Lund:

Studentlitteratur

Diseth, T. H. & Christie, H. J. (2005). Trauma-related dissociative (conversion) disorders in children and adolescents – an overview of assessment tools and treatment principles.

Nordic Journal of Psychiatry, 59(4), 278–292. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/08039480500213683

Ducharme, E. L. (2017). Best practices in working with complex trauma and dissociative identity disorder. Practice Innovations, 2(3), 150–161.

https://doi.org/10.1037/pri0000050

Egidius, H (u.å.). Natur & Kulturs Psykologilexikon. Natur & Kultur

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon Hämtad:11 november 2021 Elo, S. & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of

Advanced Nursing 62(1), 107–115 doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Floris, J. & McPherson, S. (2015). Fighting the whole system: Dissociative identity disorder, labeling theory, and iatrogenic doubting. Journal of Trauma and Dissociation, 16(4), 476–493. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/15299732.2014.990075

Fox, J., Bell, H., Jacobson, L. & Hundley, G. (2013). Recovering identity: A qualitative investigation of a survivor of dissociative identity disorder. Journal of Mental Health Counseling, 35(4), 324–341.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.17744/mehc.35.4.g715qt65qm281117

Gabrielsson, S. & Ejneborn Looi, G-M (2019). Ett personligt ansvar för god och säker vård. I L. Wiklund Gustin (Red.), Vårdande vid psykisk ohälsa: på avancerad nivå. (3., [rev.]

uppl. s.569-588) Lund: Studentlitteratur.

Gabrielsson, S., Salberg, J., & Bäckström, J. (2021). Zombies Wanted! Descriptions of Nurses in Psychiatric-Mental Health Care in Swedish Recruitment Advertisements. Issues in Mental Health Nursing, 42(10), 899–908.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/01612840.2021.1910758

Gabrielsson, S., Tuvesson, H., Wiklund Gustin, L. & Jormfeldt, H. (2020). Positioning Psychiatric and Mental Health Nursing as a Transformative Force in Health Care.

Issues in Mental Health Nursing, 11(1), 976–984.

https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1756009

Gilles, G. (29 september 2018). Understanding Complex Post Traumatic Stress Disorder.

Healthline. https://www.healthline.com/health/cptsd

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research:

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 105–112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10 001.

Graneheim, U. H., Lindgren, B.-M., & Lundman, B. (2017). Methodological challenges in qualitative content analysis: A discussion paper. Nurse Education Today, 56, 29–34.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.nedt.2017.06.002

Henricson, M. & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (red) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.111-120) Lund:

Studentlitteratur

Hill, S. (2020). A phenomenological inquiry into the lived experiences of persons diagnosed with dissociative identity disorder (Order No. 28258561)..(2505355455).

https://www.proquest.com/dissertations-theses/phenomenological-inquiry-into-lived-experiences/docview/2505355455/se-2?accountid=27917

Hirakata, P. (2009). Narratives of dissociation: insights into the treatment of dissociation in individuals who were sexually abused as children. Journal of Trauma & Dissociation, 10(3), 297–314. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/15299730902956804

International Society for the Study of Trauma and Dissociation (2011). Guidelines for treating dissociative identity disorder in adults, third revision, Journal of Trauma &

Dissociation, 12(2), 115-187, doi: 10.1080/15299732.2011.537247

Isobel, S. (2015). “Because that’s the way it’s always been done”: Reviewing the nurse-initiated rules in a mental health unit as a step toward trauma-informed care. Issues in Mental Health Nursing, 36(4), 272–278.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.3109/01612840.2014.982842

Isobel, S. & Edwards, C. (2017). Using trauma informed care as a nursing model of care in an acute inpatient mental health unit: A practice development process. International Journal of Mental Health Nursing, 26(1), 88–94.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/inm.12236

Jacobson, L., Fox, J., Bell, H., Zeligman, M., & Graham, J. (2015). Survivors with

Dissociative Identity Disorder: Perspectives on the Counseling Process. Journal of Mental Health Counseling, 37(4), 308–322.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.17744/mehc.37.4.03

Jormfeldt, H., Arvidsson, B., Svensson, B., & Hansson, L. (2008). Construct validity of a health questionnaire intended to measure the subjective experience of health among patients in mental health services. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 15(3), 238–245. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/j.1365-2850.2007.01219.

Kjellström, S. (2017) Forskningsetik. I M. Henricson (red) Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (2. uppl., s.57-80) Lund: Studentlitteratur

Lakeman, R., & Molloy, L. (2018). Rise of the zombie institution, the failure of mental health nursing leadership, and mental health nursing as a zombie category. International Journal of Mental Health Nursing, 27(3), 1009–1014.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/inm.12408

Lewis, D.O., Yeager, C.A., Swica, Y., Pincus, J.H., Lewis, M. (1997). Objective

documentation of child abuse and dissociation in 12 murderers with dissociative identity disorder. American Journal of Psychiatry. 154(12):1703-10.

doi: 10.1176/ajp.154.12.1703. PMID: 9396949.

Lindgren, B.-M., Lundman, B. & Graneheim, U. H. (2020). Abstraction and interpretation during the qualitative content analysis process. International Journal of Nursing Studies, 108. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.ijnurstu.2020.103632

Lynn, S. J., Lilienfeld, S. O., Merckelbach, H., Giesbrecht, T., McNally, R. J., Loftus, E. F., Bruck, M., Garry, M. & Malaktaris, A. (2014). The trauma model of dissociation:

Inconvenient truths and stubborn fictions Comment on Dalenberg et al (2012).

Psychological Bulletin, 140(3), 896–910. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1037/a0035570

McAllister, M., Higson, D., McIntosh, W., O'Leary, S., Hargreaves, L., Murrell, L., Mullen, V., Lovell, F., Kearney, J., Sammon, D., Woelders, S., Adams, T., Davies-Cotter, D., Wilson, J. and O'Brien, J. (2008). Dissociative identity disorder and the nurse–patient relationship in the acute care setting: An action research study. Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing, 10: 20-32.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1046/j.1440-0979.2001.00188.x

Muskett, C. (2014). Trauma-informed care in inpatient mental health settings: A review of the literature. International Journal of Mental Health Nursing, 23(1), 51–59. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/inm.12012

Myrick, A. C. & Brand, B. L. (2015). Dissociation, Dissociative Disorders, and PTSD. In:

Martin C., Preedy V., Patel V. (eds) Comprehensive Guide to Post-Traumatic Stress Disorder. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-08613-2_39-1

Om dissociation (u.å) https://dissociation.nu/ Hämtad: 18 januari 2022

Parry, S., Lloyd, M. & Simpson, J. (2017). Experiences of therapeutic relationships on hospital wards, dissociation, and making connections, Journal of Trauma &

Dissociation, 18:4, 544-558, DOI: 10.1080/15299732.2016.1241852

Parry, S., Lloyd, M. & Simpson, J. (2018). “It’s not like you have PSTD with a touch of dissociation”: Understanding dissociative identity disorder through first person accounts. European Journal of Trauma & Dissociation, 2(1), 31–38. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1016/j.ejtd.2017.08.002

Priebe, S., & Mccabe, R. (2008). Therapeutic relationships in psychiatry: The basis of therapy or therapy in itself? International Review of Psychiatry, 20(6), 521–526. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1080/09540260802565257

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen, inriktning psykiatrisk vård Tryck:

Åtta45

Regnlund, L. (2018). Till dig som är liten och finns inuti: Breven från bloggen Stockholm:

Books on Demand

Regnlund, L. (2019). Splittrade själar: Om dissociation - en antologi 2019 Stockholm: Books on Demand

Salberg, J., Bäckström, J., Röing, M. & Öster, C. (2019). Ways of understanding nursing in psychiatric inpatient care – A phenomenographic study. Journal of Nursing

Management (John Wiley & Sons, Inc.), 27(8), 1826–1834. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1111/jonm.12882

Simeon, D. & Abugel, J. (2009). Feeling Unreal: Depersonalization Disorder and the Loss of the Self. Oxford University Press.

Spanos, N. P. (1994). Multiple identity enactments and multiple personality disorder: A sociocognitive perspective. Psychological Bulletin, 116(1), 143–165. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1037/0033-2909.116.1.143

Stickley, T. & Nickeas, R. (2006). Becoming one person: living with dissociative identity disorder. J Psychiatr Ment Health Nurs. 13(2):180-7.

doi: 10.1111/j.1365-2850.2006.00939.x. PMID: 16608473.

Svedin, C. G., Priebe, G., Wadsby, M., Jonsson, L., & Fredlund, C. (2015). Unga, sex och internet i en föränderlig värld. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening.

https://www.swenurse.se/download/18.9f73344170c003062317be/1584025404390/ko mpetensbeskrivning%20legitimerad%20sjuksköterska%202017.pdf

Hämtad: 12 januari 2022

Sweeney, A., Filson, B., Kennedy, A., Collinson, L. & Gillard, S. (2018). A paradigm shift:

Relationships in trauma-informed mental health services. BJ Psych Advances, 24(5), 319–333. https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1192/bja.2018.29

Temple, M. J. (2019). Understanding, identifying and managing severe dissociative disorders in general psychiatric settings. BJPsych Advances, 25(1), 14–25.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1192/bja.2018.54

Topor A, Borg M, Di Girolamo S, & Davidson L. (2011). Not just an individual journey:

social aspects of recovery. International Journal of Social Psychiatry, 57(1), 90–99.

https://doi-org.proxy.lib.ltu.se/10.1177/0020764010345062

Vetenskapsrådet (16 december 2021) https://www.vr.se/uppdrag/etik/etik-i-forskningen.html Hämtad: 12 januari 2022

Zeligman, M., Greene, J. H., Hundley, G., Graham, J. M., Spann, S., Bickley, E., & Bloom, Z.

(2017). Lived experiences of men with dissociative identity disorder. Adultspan Journal, 16(2), 65–79. https://doi.org/10.1002/adsp.12036

Bilaga 1

I dokument "Hundra olika jag vill förklara tusen bitar av ett liv" (sidor 48-57)

relaterade dokument