1. Kommunfullmäktige fastställer övergripande, allmänna,

verksamhetsmässiga och finansiella mål för kommunen enligt nedan:

Mål för Kristinehamns kommun 2006 Vision 2015

Kristinehamns kommun har en strategi, där kommunen senast 2015 skall uppfattas i enlighet med följande vision:

”Kristinehamn är en livskraftig kommun, där ett ökat antal barnfamiljer ger en bra åldersstruktur, där ett växande och differentierat näringsliv ger mångfald och trygghet och där kultur och skärgård attraherar allt fler!”

Denna vision skall vara vägledande för de mål och åtgärder som kommunen fastställer och genomför.

Övergripande mål

Kristinehamns kommun skall erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet, god tillgänglighet och i kombination med hög kostnadseffektivitet. Den kommunala demokratin skall vidareutvecklas så att invånarna känner ett stort engagemang och att de aktivare deltar i samhällsutvecklingen.

Allmänna mål

Villkoren för det politiska arbetet skall vara goda.

All verksamhet skall kvarstå under demokratisk kontroll. Utförandet kan ske med egna resurser eller genom köpta tjänster. Härvid skall det av fullmäktige antagna konkurrensprogrammet utgöra grunden.

All verksamhet skall utgå från invånarnas behov, inom de ramar som är givna.

Detta innebär att organisationen skall betrakta verksamheten med ett utifrån- och inperspektiv.

All verksamhet skall styras med hjälp av mätbara mål och delmål. Målen skall vara väl kända och förankrade i organisationen.

Organisationen skall vara decentraliserad med driftansvar inom givna ramar.

Kommunens resurser skall i största möjliga omfattning samnyttjas även över nämnd- och förvaltningsgränser. Alla enheter skall iaktta ett helhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning med givna resurser skall ligga till grund för all verksamhet. Detta innebär att kommande generationers situation säkerställs.

Brukarnas medverkan skall nyttjas i största möjliga omfattning.

Kommunen skall stärka barns och ungdomars inflytande enligt FN:s barnkonvention och stimulera det ungdomliga engagemanget i samhällsutvecklingen.

Verksamhetsmässiga mål Arbetsmarknad och näringsliv

Kommunen skall i samverkan med arbetsmarknadens aktörer aktivt arbeta för att minska arbetslösheten och höja sysselsättningsgraden bland invånarna i kommunen.

Kommunen skall genom samarbete med andra myndigheter skapa förutsättningar så att arbetslösa ej kommer i ett socialt bidragsberoende.

Kommunen skall skapa goda förutsättningar för näringslivet och härvid reducera administrativa hinder.

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 24 (35)

Ks § 119 forts

Kommunen skall aktivt arbeta för att tillskapa nya företagsetableringar i

kommunen. Målet är att minst 150 nya företag etablerar sig i kommunen varje år.

Skola och utbildning

Kommunen skall vidareutveckla och förbättra arbetsmiljön i barnomsorg och skola i syfte att skapa en bra pedagogisk situation och dessutom öka kommunens

attraktivitet.

Kommunen skall minska barngruppernas storlek inom förskolan samt öka lärartätheten i skolan.

Kommunen skall aktivt arbeta för att höja kompetensnivån vad avser modern informationsteknik.

Kommunen skall aktivt arbeta för att öka samverkan och samarbetet med näringslivet lokalt och regionalt samt med universitet och högskolor.

Fritid

Kommunen skall erbjuda goda förutsättningar för besöksnäringen och upplevelseindustrin samt skapa en attraktiv miljö för medborgarna.

Kommunen skall erbjuda ett rikt kulturutbud som attraherar såväl besökanden som boende i kommunen.

Kommunen skall erbjuda naturområden som inom och angränsande till tätorter skall utgöra en resurs för människors rekreation och naturupplevelser.

Kommunen skall erbjuda goda möjligheter till och stimulera idrottsutövning samt hålla hög standard på befintliga idrottsarenor och anläggningar.

Boende

Kommunen skall aktivt arbeta för och medverka till nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen.

Kommunen skall vidareutveckla och verka för boendemiljöer som är anpassade till de boendes behov av trygghet och stimulans.

Kommunen skall aktivt arbeta för att skapa ökade möjligheter för äldre till

kvarboende i ordinära bostäder samt utveckling av de särskilda boendeformerna för äldre.

Infrastruktur och kommunikationer

Kommunen skall arbeta för att skapa trafiksäkra och trygga gång- och cykelförbindelser till skolor och fritidsaktiviteter.

Kommunen skall arbeta för att skapa bra kollektivtrafikutbud för längre resor till skolor och arbetsplatser inom och utom kommunen.

Kommunen skall arbeta för att skapa bra transportinfrastruktur för näringslivet.

Kommunen skall skapa förutsättningar så att alla invånare får tillgång till bredband.

Kommunen skall förbättra trafiksäkerheten och minska ovidkommande trafik på det högtrafikerade huvudnätet.

Omvårdnad och omsorg

Kommunen skall ge god service och omsorg för äldre och funktionshindrade.

Kommunen skall i egen regi eller genom samarbete med andra huvudmän skapa förutsättningar för hög kvalitet inom vård och omsorg.

Miljö

Kommunen skall vid utveckling, planering och byggande ta tydliga hänsyn till

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Resultatet skall uppgå till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella bidrag, vilket medger en investeringsnivå med egna medel om minst 40 mkr. Detta resultatmål skall nås under planperioden.

För 2006 sätts resultatmåle t till 1,7 % av skatteintäkter och generella bidrag.

Låneskuld

Lånefinansiering av investeringar skall i första hand avse avgiftsfinansierade verksamheter (vatten, avlopp, renhållning, särskilda boendeformer och dyl)

Amortering

Låneskulden skall amorteras på högst 20 år.

Försäljningsintäkter som erhållits vid försäljning av fastigheter och överstiger det bokförda värdet (realisationsvinst) skall användas för extra amortering av

låneskuld.

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierade verksamheter skall fullt ut täcka sina kostnader med avgifter.

2. Kommunfullmäktige beviljar nämnderna kommunbidrag 2006 (exkl kapital-tjänstkostnader) enligt nedan:

Nämnd Kommunbidrag

Kommunstyrelse, inkl kf 78 520 000 kr

Skolnämnd 358 300 000 kr

Socialnämnd – omvårdnad 246 100 000 kr Socialnämnd – IFO/omsorg 136 000 000 kr Teknisk nämnd – skattefinansierad 29 500 000 kr Teknisk nämnd – avgiftsfinansierad -11 800 000 kr Kultur- och turistnämnd 14 600 000 kr Miljö- och byggnadsnämnd 8 445 000 kr

Revision 835 000 kr

Överförmyndarnämnd 1 700 000 kr

Valnämnd 350 000 kr

3. Kommunfullmäktige fastställer vidare förslag till resultatbudget,

finansieringsbudget och balansbudget för 2006 enligt kommunstyrelsens förslag,

4. anvisar till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda utgifter 5,5 mkr för 2006,

5. anvisar kommunstyrelsen 0,5 mkr för oförutsedda utgifter 2006, 6. anvisar kommunstyrelsen 5,0 mkr till

avvecklings-/omstruktureringsåtgärder 2006,

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 26 (35)

Ks § 119 forts

7. anvisar kommunstyrelsen 8,5 mkr till det lokala tillväxtprogr ammet amt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för upptagna projekt,

8. fastställer investeringsutrymmet för 2006 till maximalt 123,7 mkr samt delegerar till kommunstyrelsen att bevilja igångsättningstillstånd för respektive projekt,

9. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta lån med 85,0 mkr,

10. bemyndigar kommunstyrelsen rätt att uppta tillfälliga lån inom en limit av 50,0 mkr för att tillgodose likviditetsbehovet i budget 2006,

11. tillför fonden för offentlig konst 30 000 kronor,

12. fastställer utdebiteringen för 2006 till 22,60 per skattekrona,

13. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta de åtgärder som styrelsen finner nödvändiga om kommunens ekonomiska utveckling befaras medföra att bokslut 2006 ej är i balans eller att investeringsnivån överskrids,

14. bemyndigar kommunstyrelsen att vidta erforderliga budgettekniska åtgärder dels avseende inarbetandet av kapitaltjänstkostnader i ram, dels förändringar av nämndernas ramar inbördes p g a ändrade belopp för dels lokalvård, dels hyreskostnader, dels det lokala tillväxtprogrammet och dels för smärre ändringar av administrativ karaktär,

15. Slutligen fastställer kommunfullmäktige i övrigt förslag till budget 2006, plan 2007-2008.

Protokollsanteckning

Noteras till protokollet att kommunstyrelsens ändringar har inarbetats i det förslag som föreläggs kommunfullmäktige.

………

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunkontoret att utreda konsekvenser av och ekonomi för en IT- lösning med s k ”tunna klienter” och openoffice-program.

Utredning skall lämnas till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2005.

Kommunstyrelsen uppmanar miljö- och byggnadsnämnden att utvärdera pågående projekt avseende digitalisering av kommunens kartor. Utvärderingen skall vara klar senast den 31 december 2005.

Kommunstyrelsen tar initiativ till överläggningar med skolnämnden för att analysera och utreda konsekvenser av det minskande elevantalet.

Exp Ek chef IT-chef SKN MBN

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 27 (35)

Ks § 119 forts

Kommunstyrelsen överlämnar därefter förslag till budget 2006, plan 2007-2008 till fullmäktige för beslut.

…………..

Ärende

Föreligger förslag till budget 2006, plan 2007-2008.

Ur budgetförslaget

Kommunstyrelsen arbete med budget för år 2006, plan 2007-2008 syftar till att fullmäktige i juni månad skall besluta om nämndernas budget för 2006 samt nämndvisa ramar för de därefter två kommande åren.

För arbetet har följande förutsättningar gällt:

• Av kommunfullmäktige fastställda ekonomiska mål.

• Uthållig skattesänkning med minst 0,05 kr/årligen över planperioden.

• Vid beräkning av ramar har kompensation för löneökningar skett med 2

% och för prisökningar med 1 %.

• Verksamheterna skall inarbeta hyreshöjningar motsvarande c:a 4 % över ram.

• Verksamheterna skall inarbeta höjda avgifter för kost c:a 2 % över ram och för lokalvård c:a 3 % över ram.

• Fortsatt kostnadsanpassning.

• Resurstilldelning beräknad på volym i första hand inom skola och omvårdnad.

• Framtagande av investeringsutrymme motsvarande 40 mkr med egna medel.

• Amortering av låneskuld på 20 år.

• Framtagande av utrymme för att vidta åtgärder för att hejda

befolkningsminskningen och därmed öka kommunens skatteintäkter.

Ekonomiska förutsättningar

Kommunens ekonomi de närmaste åren kommer att präglas av effekterna av försvarsbeslutet, vilket troligen innebär att flyttnettot inledningsvis försämras.

Förhoppningsvis kommer flyttnettot att förbättras, när de till Kristinehamn utlokaliserade verksamheterna etableras.

Kommunens skatteintäkter är beräknade utifrån regeringens skatteprognoser om tillväxttakten i den svenska ekonomin. Under det första kvartalet 2005 har befolkningen minskat med 13 personer. Flyttnettot är +37 personer, men födelse-nettot är -50 personer. Kommunen har fortsatta låga födelsetal, vilket kommer att medföra behov av volymanpassningar främst inom skolnämndens verksamhets-område.

Investeringsbudget

Det finansiella målet är att resultatet skall medge att med egna medel finansiera en investeringsnivå på minst 40 mkr. Kommunen har en hög ambitionsnivå inom

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 28 (35)

Ks § 119 forts

planperioden, där investeringsutgifterna beräknas till 123,7 mkr 2006, 82 mkr år 2007 och 42,4 mkr år 2008. De största projekten avser ombyggnad av Söder-malmsskolan, delfinansiering av äldreomsorgsutbyggnad och satsningar inom fritidsområdet. Denna höga investeringsvolym klaras inte genom

egenfinansiering utan kräver upplåning.

Prognos 2005

Prognosen för år 2005 visar i mars på ett resultat på +13,4 mkr, vilket är 4,2 mkr bättre än budget, vilket bl a beror på högre skatteintäkter än budgeterat.

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget med totalt 7,8 mkr, bl a beroende på fastighetsförvaltning och kostnader för långtidssjukskrivningar.

Detta har beaktats i budgetarbetet för 2006.

God ekonomisk hushållning

Balanskravet regleras i kommunallagen och innebär att den budget som antas av fullmäktige ska vara upprättad så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten 2006 och plan 2007 uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans.

Kommunstyrelsens behandling

Ekonomichefen redovisar budgeten och beskriver hur arbetet med budget 2006 och plan 2007-2008 har bedrivits. Dessutom redovisas de förändringar som vidtagits i budgeten avseende 2006 jämfört med plan 2006. Slutligen meddelar ekonomichefen en ändring i skolnämndens respektive socialnämndens kommun-bidrag. MBL-förhand ling enligt § 19 har ägt rum.

Kommunstyrelsen diskuterar budgeten, varefter Eva WennStröm för social-demokraternas räkning redogör för ett antal ändringsyrkanden beträffande kommunens allmänna mål, verksamhetsmässiga mål, fritid, infrastruktur och kommunikationer, omvårdnad och omsorg samt miljö. Eva WennStröm yrkar därefter bifall till ekonomichefens beslutsförslag i övrigt. Även Björn Johansson ställer yrkande beträffande de allmänna målen, men återkommer i övrigt med eventuella yrkande vid kommunfullmäktiges behandling av budgeten.

Efter överläggningar, där ordföranden prövar varje enskilt ändringsyrkande beträffande formuleringarna i kommunens mål enligt ovan, tillstyrker kommun-styrelsen förslag till budget och mål inkl ekonomichefens ändring beträffande kommunbidraget och de bifallna framförda ändringsyrkandena beträffande formuleringarna. Ändringarna kommer att inarbetas i det förslag till budget som föreläggs kommunfullmäktige.

---

KRISTINEHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen 2005-05-31 29 (35)

Ks § 120 Dnr 05:84 010

I dokument Uroxens sammanträdesrum, kl Se bifogad deltagarförteckning. Mats Thorén Eva WennStröm Sigvard Bengtsson (sidor 23-29)

relaterade dokument