Kommunstyrelsens stab

I dokument ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg ÅÅrr 22000066 (sidor 60-63)

Förberedelserna inför, och arbetet efter, valet har till stor del präglat året.

Verksamhetens målsättning är att ärenden av olika slag ska beredas så snabbt och korrekt som möjligt. Sekretariatet har även lagt stor vikt vid att ge snabb och vederhäftig

information till allmänhet, politiker, övrig kommunal verksamhet, andra myndigheter m.fl.

Information

Informationsfunktionen ansvarar för

kommunens information internt och externt.

Informationsaktiviteter internt

Intranet används idag mer som en viktig informationskanal. Eftersom alla anställda inte har tillgång till intranet produceras personaltidningen HåboNytt med

oregelbunden frekvens som ett komplement.

Internt informeras bland annat om ändrad lagstiftning, ny personal och

frisk-vårdsaktiviteter.

Extern information

”Håbo kommun informerar” presenteras varje vecka i tidningen BUBB och har blivit en mycket uppskattad information till kommunens invånare. På dessa sidor presenteras bland annat nyheter, fakta, platsannonser och redaktionell text.

Kommunen har även presenterat sina verksamheter i samband med arrangemang som har hållits i Håbo.

Den nya hemsidan lanserades under maj månad efter att ett stort grundarbete hade genomförts, med bred förankring i samtliga förvaltningar och med inhämtade synpunkter från samhället olika intressegrupper.

Hemsidan erbjuder idag fler och bättre funktioner och ger möjlighet till viss interaktivitet mellan medborgarna och kommunens företrädare.

Kommunstyrelsens stab

Resultat

I tkr Bokslut

2005 Bokslut

2006 Budget

2006 Av-vikelse

Intäkter 1,0 235 - 235

Kostnader

Personalkostnader -3 499 -4 107 -3 763 -345

Köp av verksamhet - - - -

Övriga kostnader -446 -1 076 -1 273 197 Summa kostnader -3 945 -5 184 -5 036 -148

Resultat -3 944 -4 949 -5 036 87

Netto

investeringar -209 - - -

K t l k h t k t d j Håb b 757 k Å 2001 i k k t d

Kommunstyrelsens stabs andel av kommunens verksamhetskostnad

Kommunstyrelsens stab kostade varje Håbobo 267 kr. År 2005 uppgick kostnaden till 212 kr/inv. Beräkningar bygger på folkmängd år 2005/2006

0,83 %

Hemsidan har även blivit en viktig

förmedlare av Håbo-nyheter i mer generella termer.

Näringsliv

Näringslivsfunktionen ansvarar för att stödja de befintliga företagen, att nyetableringar sker, marknadsföring av kommunen samt för besöksnäringsfrågorna.

Näringslivskommitténs arbete har präglats av stort engagemang och uppföljning av de planerade och genomförda aktiviteterna i verksamhetsplanen. I samband med att beslut om bolagisering togs arbetade kommittén och tjänstemännen med att finna former för bolaget. Under året har 141 nya företag startats i kommunen. 125 nystartade och 16 inflyttade.

Kommunens företag

Många av kommunens företag har kontaktats av näringslivsavdelningen. Samrådsmöten har skett och besök på företag har

genomförts. Nyhetsbrev har producerats. Ett antal större aktiviteter har skett riktade mot och i samarbete de befintliga företagen.

Exempelvis: lokala mässor och utbildningsinsatser. Samarbetet med

företagarföreningarna har varit mycket gott och livgivande och det har resulterat i bland annat fortsatt samarbete inom

Företagssupport, Håbomässan, Företagarpuben och utbildningar.

Etableringar

Under begreppet ”Fördel Håbo” har kommunen medverkat i flera externa sammanhang såsom Tekniska mässan, Scandinavian TPC och genom att synas med småannonser i Dagens Industri. Resultatet av dessa satsningar har givit kontakter med företag som är intresserade av att etablera sin verksamhet i Håbo.

Marknadsföring

Marknadsföring har skett främst genom begränsad annonsering, medverkan vid lokala aktiviteter såsom Håbo Festdag och företagsmingel. Nyhetsbrevet har varit en framgångsfaktor. Kommunen har medverkat

vid sex olika mässor. Budskapet som förmedlats har byggt på ledorden; närhet, snabbhet, fördel, centralt och trivsel.

Besöksnäringen

Håbo kommun besöks årligen av hundratusentals människor. De största besöksmålen är konferensanläggningarna, Skoklosters slott och Åbergs Museum.

Samarbetsprojektet norr mälarstrand med Enköpings kommun och företag verksamma i de båda kommunerna i besöksbranschen blev lyckat och projektmålen uppnåddes.

Planering, utredning

Viktigare arbetsuppgifter under året:

Kollektivtrafik

Utredning om och arbete med flexlinjebuss i Bålsta tätort, för bl a funktionshindrade, har utgjort en viktig del av arbetet. Deltagande parter har varit politisk styrgrupp,

kommunstyrelsens stab, socialförvaltningen, bildningskontoret, Upplands Lokaltrafik AB samt lokala intresseorganisationer.

Förslag till Trafikförsörjningsplan för kommande trafikår har formulerats.

Deltagande i arbetsgrupp om revidering av underskottsfördelningsmodell för Upplands Lokaltrafik AB:s underskott.

Deltagande i projekt för samordning av färdtjänst och sjukresor i Uppsala län, tillsammans med socialförvaltningen, Upplands Lokaltrafik AB, landstinget samt övriga kommuner i länet.

Översiktsplan

Ny kommunomfattade översiktsplan har slutformulerats och antagits under året.

Arbetet med planen har varit betydande.

Flera underlagsrapporter har skapats för att täcka översiktsplanearbetets behov, varav de största var:

- Miljöbedömning av översiktplan (med extern konsult)

- Prognoser för översiktsplan

- Markbehovsutredning för översiktsplan Deltagande parter har varit politisk

styrgrupp, kommunstyrelsens stab, miljö och teknikförvaltningen, socialförvaltningen och bildningskontoret. Samråd har hållits med allmänheten samt med lokala och externa organisationer.

En sammanfattning och populärversion av översiktsplanen har även producerats.

Medborgarenkät

Kommunen har med SCB genomfört en omfattande medborgarundersökning, där 1000 hushåll tillfrågats om kvaliteten i kommunens verksamhet.

Regionala frågor

Samarbetet med ABCU-stråket

(kommunerna i infrastrukturaxeln Västerås – Stockholm) har fortgått under året. ABCU-gruppen har bl a tagit fram en gemensam lista över viktiga infrastrukturkopplingar.

Funktionen har under året varit i nära dialog med SJ om nedskärningen av tågtrafik vid Bålsta Station. Arbetet resulterade i ett återförande av de borttagna förbindelserna vid årsskiftet 2006/2007.

Deltagit i arbetsgrupp för produktion av länsstatistik, vilken Regionförbundet ansvarar för.

Deltagande i Banverkets referensgrupp för järnvägsutredning Tomteboda-Kallhäll.

Yttranden och remissvar

• Förslag till remissvar på Grönplan för Upplands-Bro kommun

• Konsortialavtal UL.

• Boverkets Bostadsundersökning

• Förslag till svar på SPF yttrande över flexlinjeförsöket.

• Förslag till svar på inkomna yttranden på Håbos översiktsplan (omfattande).

• Svar på enkät gällande digital planering Örebro Univ.

• Hemställan om aktieägartillskott - Mälarbanans intressenter AB.

• Yttrande över motion till

Regionförbundet om skolresor med kollektivtrafik.

Övrigt

Kommunen har fått två nya tätorter, Krägga samt Häggeby-Vreta, enligt SCB:s nygjorda tätortsavgräsning.

Handläggning av kollektivtrafikärenden.

Prognoser och statistiksammanställningar,

”Håbo i siffor” och material till hemsidan.

Omvärldsbevakning och extern kunskapsinsamling.

ORGANISATION OCH ANSVARSOMRÅDE

Personalfunktionen

Organisation och ansvarsområde

Personalfunktionen arbetar på uppdrag av kommunstyrelsen och kommunlednings-gruppen med verksamhetschefer och anställda i kommunen som kunder.

I verksamheten återfinns kommunens centrala funktioner för personalfrågor.

Verksamheten omfattar PA-konsult, personalkonsulent, personalassistent, lönechef och förvaltningschef.

Viktigare områden för personalfunktionen är:

• Lönepolitik och lönebildning

• Arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering

• Jämställdhet och mångfald

• Samverkans- och inflytandefrågor

• Personalbefrämjande åtgärder

• Anställningstrygghetsfrågor

• Arbetsrätt och förhandlingar

• Personalutveckling och kompetensförsörjning

• Arbetslagsutveckling och handledning

• Psykosociala stödinsatser

• Stöd och service åt chefer Ekonomisk utvärdering

Netto, tkr

Bokslut 2005

Bokslut 2006

Budget

2006 Avvikelse Personal 3 466 2 912 3 243 331

Verksamheterna ger ett överskott på 331 tkr motsvarande 11.7 procent. Överskottet förklaras dels av att vikarier inte satts in vid sjukfrånvaro, dels av att vissa lönekostnader budgeterats här i stället för ute i övriga verksamheter inom administrativa kontoret.

Mål och måluppfyllelse

Se sid 4 kommunövergripande personal-politiska mål

Resultat

I tkr Bokslut

2005 Bokslut

2006 Budget

2006 Av-vikelse

Intäkter 2 456 2 837 2 306 531

Kostnader

Personalkostnader -11 415 -12 360 -12 664 305

Köp av verksamhet - - - -

Övriga kostnader -7 228 -6 362 -5 994 -368 Summa kostnader -18 643 -18 721 18 658 -63 Resultat -16 187 -15 884 -16 352 468 Netto

investeringar -399 -1 636 -1 735 99

I dokument ÅÅrrssrreeddoovviissnniinngg ÅÅrr 22000066 (sidor 60-63)