OBS!

Var försiktig med displayen, tar du i kan du skada den.

▶ Tryck inte för hårt på displayen.

▶ Tryck inte med spetsiga eller vas-sa föremål på displayen.

Lär känna sv

1 2

sv Display

Display

6 Display

Display

På displayen kan du se aktuella inställningsvärden, valalternativ eller anvis-ningstexter.

Indikering Benämning Beskrivning

00:40 1 Programtid/åter-stående program-tid

Uppskattad programtid eller återstående programtid.

10 1 Färdig om-tid Programslutet är inställt och du får upp återstående timmar.

→ "Knappar", Sid. 23

9 kg 1 Rekommenderad

tvättmängd

Maximal tvättmängd för inställt program i kg.

Förbehandling Programstatus

Tvätt Programstatus

Sköljning Programstatus

Centrifugering Programstatus

End Programslut Programstatus

+1 / +2 / +3 Sköljning plus Extrasköljningar är på.

→ "Knappar", Sid. 24

Effektförbrukning Effektförbrukningen för inställt program.

¡ : lägre effektförbrukning

¡ : högre effektförbrukning

1 Exempel

Display sv

Indikering Benämning Beskrivning

Vattenförbrukning Vattenförbrukningen för inställt program.

¡ : låg vattenförbrukning

¡ : hög vattenförbrukning

Slutsignal Grundinställning Knappljud Grundinställning Displayljusstyrka Grundinställning Påminnelse

trum-rengöring

blinkar: trumman är smutsig. Kör program Trumrengöring för rengöring och skötsel av trumma och svep.

→ "Trumrengöring", Sid. 48

Wi-Fi ¡ lyser: maskinen är uppkopplad mot hemnätverket.

¡ blinkar: maskinen försöker koppla upp mot hemnätverket.

→ "Home Connect ", Sid. 42 Doserbehållare för

flytande tvättme-del

¡ lyser: det smarta dosersystemet för fly-tande tvätt- och sköljmedel är på.

¡ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden.

→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 41 (flytande tvättmedel)

Doserbehållare för

flytande tvätt- eller sköljmedel

¡ lyser: det smarta dosersystemet för fly-tande tvätt- och sköljmedel är på.

¡ blinkar: doserbehållarens miniminivå är underskriden.

→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 41 (flytande tvättmedel)

(sköljmedel) 0,5 dl 1

Basdoserings-mängd Basdoseringsmängd för tvätt- eller skölj-medel.

→ "Basdoseringsmängd", Sid. 42

Spänningskontroll-system

blinkar: det automatiska spänningskon-trollsystemet känner av otillåtna spän-ningsfall. Programmet pausar.

Notera: Programmet fortsätter när spän-ningen är återställd.

Spänningskontroll-system

blinkar: programmet pausar pga. otillåtna spänningsfall. Spänningen är återställd och programmet fortsätter.

Notera: Programtiden blir förlängd.

1 Exempel

sv Display

Indikering Benämning Beskrivning

Skumkontroll Maskinen har känt av för mycket skum.

Lucka ¡ lyser: luckan är låst och går inte att öppna.

¡ blinkar: luckan är inte stängd.

¡ av: luckan låser upp och går att öppna.

Vattenkran ¡ Inget vattentryck.

¡ För lågt vattentryck.

Tvättmedelsfack Du har inte skjutit in tvättmedelsfacket or-dentligt.

E:35 / -10 1 Fel Felkod, felindikering, signal.

1 Exempel

Knappar sv

Knappar

7 Knappar

Knappar

Urvalet av programinställningar beror på inställt program. Urvalsalternativen i varje program hittar du i översikten för

→ "Program", Sid. 26.

Knapp Urval Beskrivning

(Start/Paus) ¡ Slå på

¡ Avbryt

¡ pausa

Slå på, avbryt eller pausa programmet

Speed ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av kortad tvättid.

Notera: Effektförbrukningen ökar.

Tvättresultatet blir inte påverkat.

⁠ i-DOS ¡ Slå på

¡ Slå av

¡ Basdoserings-mängd

Tryck till på knappen för att slå på el-ler av det smarta dosersystemet för flytande tvättmedel .

Trycker du ca 3 sekunder på knap-pen, så kan du ställa in basdoserings-mängden.

→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 41

⁠ i-DOS ¡ Slå på

¡ Slå av

¡ Innehållet i do-serbehållaren

¡ Basdoserings-mängd

Tryck till på knappen för att slå på el-ler av det smarta dosersystemet för sköljmedel eller flytande tvättmedel

.

Trycker du ca 3 sekunder på knap-pen, så kan du ställa in innehållet i doserbehållarna eller basdoserings-mängden.

→ "Det smarta dosersystemet", Sid. 41

/ (Färdig) 1 - 24 timmar Ange programslut.

Programtiden ingår i inställt timantal.

Du får du upp programtiden efter pro-gramstart.

Notera: Ställ in med knapparna.

- 90° (Tempera-turval)

- 90°C Anpassa temperaturen i °C.

- 1400 (Centrif.) - 1400 v/min Anpassa centrifugeringsvarvtalet eller slå av centrifugeringen.

Väljer du , så blir vattnet urpumpat men tvätten blir inte centrifugerad i slutet av tvättomgången. Tvättgodset ligger kvar vått i trumman.

sv Knappar

Knapp Urval Beskrivning

(Av)

(strömbry-tare) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slår på och av maskinen.

 (Fjärrstart) ¡ Slå på

¡ Slå av

¡ Home Connect Öppna menyn

Tryck till på knappen för att frigöra maskinen för fjärrstart via Home Con-nect-appen.

Trycker du ca 3 sekunder på knap-pen, så får du upp Home Connect-me-nyn.

Anmärkningar

¡ Fjärrstart går inte att slå på av sä-kerhetsskäl vid följande förhållan-den:

– Luckan är öppen.

– Du har inte skjutit in tvättmedels-facket.

¡ Fjärrstart blir avaktiverad av säker-hetsskäl vid följande förhållanden:

– Öppna luckan.

– Tryck på . – Tryck på . – Slå av maskinen.

– Efter strömavbrott.

3s (Barnlås 3

sec.) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av barnspärren.

Spärra kontrollerna mot oavsiktlig an-vändning.

Är barnspärren på och maskinen av, så förblir barnspärren på.

→ "Barnspärr", Sid. 41

(Grundinställ-ningar) Grundinställningar Ändra maskinens grundinställningar.

(Förtvätt) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av förtvätt, t.ex. för tvätt av jättesmutsigt tvättgods.

Notera: Är det smarta doseringssyste-met på, så blir tvättmedlet doserat au-tomatiskt för för- och huvudtvätt.

Är det smarta doseringssystemet av, så tillsätter du tvättmedlet för förtvätt direkt i trumman.

(Skölj plus) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slår på eller av upp till tre extraskölj-ningar.

Rekommenderas för överkänslig hud eller områden med mycket mjukt vat-ten.

Knappar sv

Knapp Urval Beskrivning

(Sköljstopp) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av centrifugering och ur-pumpning i slutet av tvättomgången.

Tvätten ligger kvar i sköljvattnet från slutsköljningen.

(Blötläggning) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av blötläggning.

Tvätten ligger kvar längre i vattnet före huvudtvätten.

För tvätt med hårt sittande smuts.

(Skrynkel-skydd) ¡ Slå på

¡ Slå av

Slå på eller av antiskrynklingstvätt.

Centrifugering och centrifuge-ringsvarvtal är anpassade för att ge mindre skrynklig tvätt.

Tvättgodset är så fuktigt efter tvätt att det slätar till sig på tvättlinan.

(Minne) ¡ spara

¡ ställ in

Trycker du ca 3 sekunder på knap-pen, så sparar du dina egna progra-minställningar.

→ "Spara programinställningarna", Sid. 39

Trycker du till på knappen, så ställer du in programmet med egna progra-minställningar.

sv Program

8  Program

Här hittar du en programöversikt. Du får information om tvättmängd och inställbara programalternativ. Tips! Tvättgodsets tvättråd ger dig ytterligare anvisningar om programval. → "Tvättrådssymbolerna", Sid. 36 ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

BomullTvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmate- rial. Passar även som kortpro- gram för normalsmutsad tvätt om du slår på Speed. Är Speed på, så minskar max. tvättmängd till 5 kg.

9

90 1400

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Bomull kulörTvättar slitstarka textilier av bomull, linne och blandmate- rial. Effektsnålt program.

9

90 1400 –

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1 Programinställning

Program sv

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

Notera: Verklig tvättempera- tur kan avvika från inställd tvättemperatur för att spara effekt. Tvätteffekten motsva- rar lagföreskrifterna. Eco 40-60Tvättar textilier av bomull, lin- ne och blandmaterial. Notera: Textilier som enligt tvättråden går att tvätta på 40°C till 60°C kan du tvätta ihop. Tvätteffekten motsvarar bästa möjliga tvätteffektsklassning enligt lagföreskrifterna. Programmet anpassar auto- matiskt tvättemperaturen till tvättmängden för att ge opti- mal energieffektivitet med bästa möjliga tvätteffekt. Tvät- temperaturen går inte att ändra.

9

– 1400 –

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 1 Programinställning

sv Program

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

SyntetTvättar textilier av syntet och blandmaterial.4 60 1200

Snabb/MixTvättar textilier av bomull, lin- ne, syntet och blandmaterial. Avsett för lättsmutsad tvätt.

4

60 1400

Fintvätt/SilkeTvättar ömtåliga, tvättbara textilier av siden, viskos och syntet. Använd tvättmedel för fintvätt eller siden. Notera: Tvätta riktigt ömtåliga textilier eller textilier med ha- kar, hyskor eller byglar i tvätt- nät.

2

40 800 –

1 Programinställning

Program sv

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

Ylle/Hand- tvättTvättar hand- och maskin- tvättbara textilier av ylle eller med ylleandel. Trumrörelserna är extra skon- samma med långa pauser för att förhindra att textilierna krymper. Använd ylletvättmedel.

2

SköljningSköljning med efterföljande centrifugering och urpump- ning av vattnet.

Centrif./Ur- pumpningCentrifugering och urpump- ning av vattnet. Vill du bara ha urpumpning av vattnet, så slår du på . Tvätten blir inte centrifugerad.

... ytterligareVälj fler program direkt med Home Connect appen. Programbeskrivning hittar du i Home Connect appen.

sv Program

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

Antalet valbara programin- ställningar beror på inställt program. Notera: Maskinen måste vara uppkopplad mot hemnätver- ket och Home Connect regi- strerad i appen. → "Home Connect ", Sid. 42 Automatisk 30°CTvättar ömtåliga textilier av bomull, linne, syntet och blandmaterial. Skontvätt. Maskinen känner automatiskt av textiltypen och hur smut- sig tvätten är. Tvättprocessen blir anpassad.

3,5

– 1000 – – – – –

TrumrengöringTrumrengöring och -skötsel. Använd programmet i följan- de fall: ¡före första användningen

– 1200 – – – – – – – –

1 Programinställning

Program sv

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

¡om du ofta tvättat på låg tvättemperatur som 40°C och lägre ¡om du varit borta länge Använd pulvertvättmedel eller vittvättmedel. Halvera tvättmedelsdosering- en för att minska skumbild- ningen. Använd inte sköljmedel. Använd inte ylle-, fintvättme- del eller flytande tvättmedel. Notera: Om du inte kört nå- got program på 60°C eller högre på ett tag, så blinkar indikeringen för trumrengö- ringen som påminnelse. 1 Programinställning

sv Program

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

SkjortorTvättar strykfria skjortor och blusar av bomull, linne, syn- tet och blandmaterial. Tips! För mindre skrynklig tvätt, slå på . Tvätten blir bara kort centrifugerad och går att ta ur för dropptork- ning. Häng upp och dropp- torka skjortor och blusar, så slätar de till sig. Notera: Tvätta skjortor och blusar av siden eller ömtåliga material med programmet Fintvätt/Silke.

2

60 800 –

Snabb 15'/30'Tvättar textilier av bomull, lin- ne, syntet och blandmaterial. Kortprogram för lättsmutsat, smått tvättgods. Programtiden är ca 30 minu- ter.

4

40 1200

⁠⁠⁠

– – –

⁠⁠ 1 Programinställning

Program sv

ProgramBeskrivning

max. tvättmängd (kg)

Programinställningar

max. temperatur (°C) max. centrifuge-ringsvartal (v/min) 1 Speed

⁠ i-DOS  

⁠ i-DOS  

Vill du korta programtiden till 15 minuter, slå på Speed. Maximal tvättmängd minskar till 2 kg. 1 Programinställning

sv Tillbehör

Tillbehör

9 Tillbehör

Tillbehör

Använd originaltillbehör. Det är anpassade till enheten.

Användning Beställningsnummer

Förlängd vattenslang Förlängd kall- eller Aquastop-vattenslang (2,50 m).

WMZ2381

Fästjärn Förbättra

maskinstabilite-ten

WMZ2200 Längre vattenslang Byt den vanliga

vatten-slangen mot en längre slang (2,20 m).

00353925

Böj Fixerar avloppsslangen. 00655300

Före första användningen

10 Före första användningen

Före första användningen

Förbered apparaten för användning.

I dokument Register your new device on MyBosch now and get free benefits: bosch-home.com/ welcome. Tvättmaskin WAU28PIHSN. Bruks- och installationsanvisningar (sidor 18-34)